up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله خون PDF
QR code - خون

خون

هنرهاي يک قطره خون

خون يک بافت پيوندي است که ماده بين سلولي آن پلاسما ناميده مي شود .
خون از مغز استخوان منشاء ميگيرد. مهمترين اجزاء تشکيل دهنده خون عبارتند از
۱) گلبولهاي قرمز يا Red blood cells
۲) گلبولهاي سفيد يا white cells
۳) پلاکتها يا PLATELETS
۴) پلاسما يا plasma
گلبولهاي قرمز , گلبولهاي سفيد ها , پلاکتها سلول هاي خون هستند که در مايع پلاسما شناورند.
● گلبولهاي قرمز Erythrocytes
از ويژگي هاي مهم اين سلول ها عدم وجود هسته در آنهاست.
گلبولهاي قرمز ۵۰% - ۴۰ % حجم خون را اشغال مي کنند.
مهمترين عمل گلبولهاي قرمزدرخون حمل اکسيژن از ريه و رساندن آن به بافتها بدن است.
و در بازگشت حمل کربن دي اکسيد از بافتها و رساندن به ريه توسط گلبولهاي قرمز انجام ميشود.
تعداد گلبول هاي قرمز در افراد متغير است در يک شخص طبيعي به طور متوسط حدود۵ ميليون گلبول قرمز در هر ميلي مترمکعب خون وجود دارد
● گلبولهاي سفيد يا لوکوسيت Leukocytes
گلبولهاي سفيد کار دفاع در برابر ميکروب ها, قارچ ها, ويروس ها وانگل ها را عهده دارند.
▪ گلبولهاي سفيد به دو گروه عمده تقسيم مي شوند.
۱) گرانولوسيت ها
۲) آ گرانولوسيت ها
مبناي اين تقسيم بندي بر اساس وجود يا عدم وجود دانه (گرانول) در سيتوپلاسم گلبولهاي سفيد استوار است.
▪ گرانولوسيت ها: در داخل سيتو پلاسم اين نوع گلبول هاي سفيد دانه وجود دارد.
نوتروفيلها Neutrophils - ائوزينوفيل ها Eosinophils - بازوفيل ها Basophils درگروه گرانولوسيت ها قرار دارند.
▪ نوتروفيلها Neutrophils : داراي هسته لبوله (چند لوبه) مي باشند توانائي بيگانه خواري دارند. سيتوپلاسم اين سلول داراي گرانول هاي بسيار ظريف صورتي کم رنگ مي باشد.
نوتروفيلها در عفونت هاي حاد مانند آپانديسيت حاد درخون افزايش مي يابند .
▪ ائوزينوفيل ها:Eosinophils
داراي هسته دو لوبه است, سيتوپلاسم سلول حاوي دانه هاي نارنجي فراوان است.
تعداد ائوزينوفيل ها دربيماري حساسيتي وعفونت هاي انگلي درخون افزايش مي يابد
▪ بازوفيل ها:Basophils
کمترين درصد گلبولهاي سفيد را در يک گسترس خوني را دارا ميباشند . بازوفيل ها داراي دانه هاي درشت آبي تيره در سيتوپلاسم خود هستند.
اين دانه ها حاوي ماده هيستامين هستند. که نقش مهمي در واکنشهاي آ لرژيک دارند.آزاد شدن ماده شيميايي هيستامين در خون باعث ايجاد حساسيت وعوارض آن ازجمله التهاب و مخصوصا کهير در پوست مي گردد.
▪ آ گرانولوسيت ها
آ گرانولوسيت ها :در سيتوپلاسم اين نوع گلبول هاي سفيد دانه وجود ندارند. مثل : لنفوسيت ها ومونوسيت ها
▪ لنفوسيت ها :Lymphocyte
لنفوسيت ها :داراي هسته يک پارچه بزرگ و گرد با کروماتين فشرده هستند . سيتوپلاسم لنفوسيت هاآبي روشن وبدون گرانول است.
لنفوسيت ها اولين سد دفاعي در برابر عوامل نفوذي به بدن از جمله باکتري ها ويروس ها قارچ ها محسوب مي شوند. لنفوسيتها در عقده هاي لنفاوي و در مغز استخوان بوجود مي آيند. لنفوسيت هابه دو گروه عمده تقسيم مي شوند .
۱) لنفوسيت هاي B که ازسلولهاي سازنده خود در مغز استخوان مشتق مي شوند . ودرتوليد آنتي بادي نقش دارند.
۲) لنفوسيت هاي T : لنفوسيت هاي وابسته به غده تيموس* هستند . لنفوسيت هايي که در اين غده تکامل يافته به سلول هاي تخصص يافته به نام لنفوسيت Tتبديل ميشوند.
لنفوسيت هاي T در ايمني ياخته اي مانند آلرژي د يررس , مقاومت در برابر عفونت هاي مختلف پس زدگي بافتها (رد پيوند ) وازبين بردن ياخته هاي سرطاني رل مهمي را ايفا مي کند.
▪ جاي غده تيموس : اين غده در بالاي قفسه سينه در جلوي ناي در (زير) پشت استخوان جناغ سينه قرار دارد.
▪ مونوسيت ها :Monocyte
مونوسيت ها : بزرگترين گلبول سفيد در جريان خون است .
هسته اين سلولها کليوي شکل يا نعل اسبي ويا به شکل مغزاست , داراي شبکه کروماتين ظريف واسفنجي شکل است .سيتوپلاسم مونوسيت هاشبيه به شيشه مات به رنگ خاکستري داراي گرانول هاي ريز فلفلي است. سيتوپلاسم ممکن است حاوي واکوئل باشد.
▪ پلاکتها: ترومبوسيتها:PLATELETS
پلاکتها: در فرايند انعقاد خون نقش مهمي دارند. پلاکتها از تقسيم سيتوپلاسم *مگاکاريوسيت درمغز استخوان حاصل مي شوند. اندازه پلاکتها۴-۱ميکرون قطر دارند. تعداد نرمال پلاکتها حدود۳۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰-هزار عدد در ميلي متر مکعب خون است. طول عمر پلاکتها۱۰-۷ روز مي باشد.
▪ مگاکاريوسيت Megakaryocyte
بزرگترين سلول در مغز استخوان مگاکاريوسيت Megakaryocyte , که ازتجزيه اين سلول پلاکتها ايجاد مي شوند .
● پلاسماي خون
اگر ۱۰ccخون از شخص طبيعي بگيريم و نمونه خون او را داخل يک لوله آزمايش تميزحاوي ماده ضد انعفاد بريزيم. سپس محتوي لوله را با ملايمت مخلوط کنيم و بعد لوله خون را داخل دستگاه سانتريفيوژ
( دستگاه گريز از مرکز) قرار دهيم . وبراي مدت ۵ تا ۱۰ دقيقه لوله حاوي خون را سانتريفيوژکرده . حالا اگر لوله خون را مورد بررسي قرار دهيم . مطابق شکل مي بينيم خون به سه قسمت تقسيم شده است قسمت روئي همان قسمت آبکي خون برنگ زرد شفاف که پلاسماي خون ناميده مي شود.
▪ ترکيبات پلاسماي خون
پلاسما ي خون۹۱ درصد آب دارد , ۷ درصد پروتئين دارد , ۲ درصد مواد شامل آمينو اسيدها , قندها, ليپيدها , هورمون ها از جمله اريتروپويتين وانسولين وغيره .الکتروليت ها شامل سديم و پتاسيم و کلسيم وغيره مي باشد . قسمت مياني خون مطابق شکل يک لايه باريک که بافي کت ناميه ميشودتر کيبات بافي کت: شامل گلبول هاي سفيد و پلاکت هاست.در ته لوله گلبول هاي قرمز قرار مي گيرند.

کم خوني وضعيتي است که درآن، تعداد يا اندازه گلبول هاي قرمز يا مقدار هموگلوبين موجود درخون کاهش يافته و تبادل اکسيژن و دي اکسيد کربن بين خون و سلول ها ...

کم‌ خوني ‌ANEMIA کم‌ خوني‌ وضعيتي‌ است‌ که‌ در آن‌ تعداد يا اندازه‌ گلبول‌هاي‌ قرمز و يا مقدار هموگلوبين‌موجود در خون‌ کاهش‌ يافته‌ و تبادل‌ اکسيژن‌ و ...

قلب تلمبه بدن است. کارخانه پمپاژ خون به تمام نقاط بدن که از چند ماه قبل از تولد تا آخرين لحظه زندگي يک لحظه هم از فعاليت نمي ايستد. براي زنده ماندن سل ...

● ديد کلي عمل دستگاه گردش خون بر آوردن نيازهاي بافتها است، يعني حمل مواد غذايي به بافتها ، حمل فراورده هاي زائد به خارج از بافتها ، رساندن هورمونها از ...

از ميان آزمايش هاي گوناگوني که براي غربالگري و تشخيص بيماري ها انجام مي دهيم، آزمايش خون حس ديگري دارد. از درد ناچيز وارد شدن سوزن به دست مان که بگذري ...

ديورتيکولار عبارت است از ايجاد فتق هايي شبيه کيسه ديورتيکول در ديواره کولون که احتمالا ناشي از يبوست طولاني مدت و افزايش فشارهاي کولوني است. البته علت ...

● تعريف آنافيلاکسي نوعي تهديد کننده زندگي از واکنش آلرژيک مي باشد. ● علايم علايم اغلب در ظرف چند ثانيه يا دقيقه به سرعت بروز ميکنند . که شامل موارد زي ...

صنعتي شدن جوامع، کاهش تحرک، استرس ها، انقباض هاي عضلاني و اشکالات اسکلتي، وزن بالا، بي حرکتي در خودرو هنگام ترافيک هاي سنگين و عوامل ديگر سبب شده تا ت ...

دانلود نسخه PDF - خون