up
Search      menu
مذهب و عرفان :: مقاله خوشروئي PDF
QR code - خوشروئي

خوشروئي

زيباترين رفتار اجتماعي از نظر امام باقر(ع)

اخلاق اجتماعي، بنياد انسجام اجتماعي و همگرايي مردمي است. اصولا جامعه استوار، جامعه اخلاقي است و استوارترين آن ها اخلاقي ترين آن هاست.
از آن جايي که دست يابي به مقامات عالي انساني در شرايط اجتماعي فراهم تر است و انسان به همين سبب موجودي اجتماعي است، آموزه هاي وحياني قرآن و اسلام نيز متوجه مسائل اجتماعي است.
رهبران اسلامي در قول و فعل و تقرير خويش بر آن هستند تا به ارايه بهترين ها و کامل ترين هاي اخلاقي، وضعيت اخلاقي را ارتقا دهند. از اين رو پيامبر گرامي مأموريت بعثت خويش را اکمال مکارم اخلاقي برمي شمارد و ديگر رهبران و امامان معصوم(ع) به پيروي از آن حضرت نه تنها به اين مهم دعوت کردند بلکه خود در سنت و سيره خويش بهترين ها و کامل ترين ها را به نمايش گذاشتند تا مردم بتوانند با پيروي از آنان خدايي شدن را تجربه کنند.
امام محمدبن علي باقر(ع) يکي از اين رهبران و پيشوايان امت اسلام است که به اين مهم توجه داده است. نويسنده در اين مطلب بر آن است تا با نگاهي به گوشه اي از سنت و سيره آن حضرت(ع) اين موضوع مهم را تبيين کند. با هم اين مطلب را از نظر مي گذرانيم.
سخن از سيره اخلاقي امامان(ع) با توجه به کمبود منابع بسيار سخت و دشوار است؛ زيرا کم تر مورخي به سيره عملي آنان در زندگي توجه کرده و به جزئيات آن پرداخته است و بيش تر راويان حديث به ضبط و ثبت سخنان و روايات ايشان بسنده کرده و کم تر به حوزه ثبت و ضبط گزارش ها و اخبار زندگي ايشان توجه داشته اند. از اين رو حجم اين دسته از اخبار و احاديث بسيار کم است.
با اين همه از آن جايي که امامان معصوم(ع) هرگز سخني را بر زبان نمي رانند که خود پاي بند به مفاهيم آن نباشند، مي توان حکم کرد که سفارش ها و سخنان آنان به ديگران، در حقيقت همان سيره عملي آنان است و نمي توان سنت ايشان را از سيره آنان تفکيک کرد؛ چرا که خود بر اين باورند که «رطب خورده کي (چون) منع رطب کند»؛ زيرا خداوند فرمان داده تا انسان پيش از اين که ديگران را به امري فرمان دهد يا پرهيز دهد و نهي نمايد، مي بايست خود عامل بدان باشد. از اين رو خداوند در مقام سرزنش گروهي از مومنان مي فرمايد: «اي کساني که ايمان آورده ايد، چرا آن چه مي گوئيد، خود بدان عمل نمي کنيد. گناه بسيار بزرگي است که بگوئيد آن چه را خود عمل نمي کنيد.» (صف، آيات ۲ و ۳)
و در جايي ديگر مي فرمايد: «آيا مردم را به نيکي فرمان مي دهيد و خودتان را فراموش مي کنيد.» (بقره، آيه ۴۴)
● سيره اخلاقي امام باقر(ع)
بنابراين، پيشوايان دين به عنوان سرمشق و اسوه هاي بشريت، خود به آن چه به عنوان سنت در سخن خويش بيان و دعوت مي کردند، عمل مي کردند و در عمل به نيکوترين آن ها سبقت مي جستند تا به حکم خداوند «واستبقوا الخيرات» در کارهاي نيکو و اعمال خير بر يکديگر سبقت بجوييد.» (سوره مائده، آيه ۴۸ و بقره، آيه ۱۴۸) و نيز حکم «و سارعوا الي مغفره من ربکم؛ به مغفرتي از پروردگارتان شتاب گيريد» (آل عمران، آيه ۱۳۳) عمل کرده باشند.
با توجه به فرمان و سفارش آيه ۱۴۵ اعراف: «و در الواح تورات براي او در هر موردي پندي و براي هر چيزي تفصيلي نگاشتيم، پس فرموديم: «آن را به جد و جهد بگير و قوم خود را وادار کن که بهترين آن را فراگيرند، به زودي سراي نافرمانان را به شما مي نمايانم.»(اعراف، آيه ۱۴۵) ائمه نيز بهترين و نيکوترين هر چيزي را مي گرفتند و به بهترين و نيکوترين شکل عمل مي کردند؛ چنان که در ميان افکار و انديشه ها و آراء و سخنان نيز اين گونه عمل مي کردند و با شنيدن همه آن ها، بهترين و نيکوترين را انتخاب کرده و بدان عمل مي کردند تا به حکم آيه ۸۱ سوره زمر عمل کرده باشند که خداوند مي فرمايد: «به سخن گوش فرا مي دهند و بهترين آن را پيروي مي کنند. اينانند که خدايشان راه نموده و اينانند همان خردمندان.»
امام باقر(ع) نيز اين گونه بود و همواره به بهترين و نيکوترين سخن و کار سفارش مي کرد و خود بهترين ها و نيکوترين ها را انجام مي داد که در سيره آن حضرت به همان مقدار اندکي که گزارش شده مي توان نمونه هايي را يافت که از نظر راويان بسيار چشمگير و برجسته بود و به نقل و گزارش آن اقدام کردند. نمونه زير از همين موارد است:مردي ناصبي از اهالي شام در مجالس امام باقر(ع) حاضر مي شد و مي گفت: «من مي دانم طاعت خدا و رسول خدا در دشمني با شما اهل بيت است، ولي چون شما مرد فصيح و باادب و خوش سخني هستيد، در مجالس تان شرکت مي کنم.»
امام باقر پاسخ او را با خوشرويي مي داد و مي فرمود: «هيچ چيزي بر خداوند پنهان نيست.»
چندي بعد مرد شامي مريض شد و مرضش شدت يافت. دوست خود را صدا کرد و به او وصيت کرد که وقتي از دنيا رفتم، برو محمدبن علي الباقر را خبر کن تا بر من نماز بگزارد. نيمه هاي شب، مرد شامي از دنيا رفت. او را در پارچه اي پيچيدند. نيمه هاي شب، دوست او خدمت امام باقر(ع) رسيد و گفت: «آن مرد شامي از دنيا رفت. او از شما خواسته تا بر او نماز بخوانيد.
حضرت باقر فرمود: «برو تا من بيايم.»
سپس برخاست و وضو گرفت و دو رکعت نماز خواند و تا طلوع آفتاب در سجده بود. آن گاه به خانه آن مرد شامي رفت و نام او را صدا زد.
مرد در کفنش جواب امام را دارد. امام او را نشاند و فرمود شربتي براي او بياورند. سپس برخاست و رفت.
چند روز بعد مرد شامي کاملا بهبود يافت و خدمت امام باقر رفت و عرض کرد: «مجلس را براي من خلوت بفرماييد.»
امام مجلس را خلوت کرد. مرد گفت: «شهادت مي دهم که شما حجت خدا بر بندگانش هستيد و دري که از آن بايد به سوي خدا رفت شماييد. هرکس از غير راه شما به سوي خدا برود زيانکار و گمراه خواهد بود».
امام فرمود: «چرا عقيده ات عوض شده؟»
او گفت: «من درحال مرگ، با چشم خود ديدم و با گوش خود شنيدم که منادي ندا کرد: روح او را باز گردانيد چرا که محمدباقر از ما خواسته است او را به دنيا بازگردانيم.»
امام فرمود: «مگر نمي داني که گاهي خداوند، بنده اي را دوست دارد، ولي از عملش خشمگين است؟ و گاهي نيز از بنده اي خشمگين است ولي عملش را دوست دارد؟» (يعني تو از همان ها هستي)از آن روز به بعد، مرد از اصحاب خوب امام باقر(ع) شد.مناقب آل ابيطالب ج ۴، ص ۱۸۳،بصائرالدرجات، ج ۳، ص ۶۳،بحار ۶۴ ۲۶۱
آن حضرت(ع) همانند ديگر معصومان(ع) با کينه و دشمني شاميان مواجه بود و آنان در برابرش سخن درشت و بي ادبانه مي گفتند و در بيش تر موارد به اميرمومنان علي(ع) اهانت مي کردند و با آن که حضرات در اوج قدرت و عزت بودند و با سخني «کن فيکون» مي کردند و موجبات « لساخت الارض علي اهلها» فراهم بود، با اين همه کوتاه مي آمدند و با نرمي و خوشرويي با اهل شام و دشنام آنان برخورد مي کردند.
● نيک خويي و خوشرويي در سيره و گفتار امام
از مهم ترين ويژگي ها و اساسي ترين صفات و حالات انسان مومن، خوشرويي است. خوشرويي بهترين ابزار دست يابي به مقامات انساني، حرکت در مسير خدايي شدن و قرارگرفتن در مقام خلافت الهي است. هرکسي اگر بخواهد در جامعه، محبوب و در نزد پروردگارش عزيز باشد، خوشرويي را سبب رسيدن به اين امور مهم کند.
يکي از نعمت ها و رحمت هاي رحيمي خداوند به بندگان آن است که به ايشان حسن خلق عنايت کند و اين صفت در آنها به تمام وکمال تحقق يابد؛ چرا که بنياد روابط درست اجتماعي و اخلاقي، در حسن خلق و نيک خويي است که در خوشرويي خود را نشان مي دهد. ترشرويي درهر کسي بيانگر تندخويي و سخت دلي است. انساني که نرم و لطيف است، در خوشرويي آن را نشان مي دهد و مردم جذب همين خوشرويي انسان مي شوند، چنان که زنبور عسل جذب خوشبويي گلها مي شود. خداوند در آيه ۱۵۹ سوره آل عمران مي فرمايد: «به سبب رحمتي از خداوند در برابر مردم، نرمخو شدي و اگر تندخو و سخت دل بودي، آنان از پيرامونت پراکنده مي شدند». بنابراين علت گرايش مردم و جذب و جلب قلوب آنان به سوي پيامبر(ص) را بايد در نرم خويي و خوشرويي ايشان ديد که به رحمت و عنايت خاص الهي در وي پديد آمده بود.
انسان نرمخو و خوشرو در اوج خشم و غضب و هيجانات و واکنش هاي عصبي طبيعي، چون مديريت را به عقل و رحمت انساني الهي سپرده است، آرام مي گيرد و خشم خود را فرو مي برد و حليمانه برخورد مي کند و ترشرويي نمي کند چه برسد که برپايه خشم عمل کند و پشيمان گردد.
از اين رو خداوند، مومنان را با عنوان کاظم و فروبرنده خشم و غيظ معرفي مي کند.(آل عمران، آيه ۱۳۴)
امام باقر(ع) براساس اين آموزه قرآني مي فرمايد: تو را به پنج چيز سفارش مي کنم: اگر مورد ستم واقع شدي ستم مکن؛ و اگر به تو خيانت کردند، خيانت مکن؛ و اگر تکذيبت کردند و تو را دروغگو پنداشتند، خشمگين مشو؛ اگر ستايش و مدحت کنند شادمشو، و اگر سرزنش نکوهش ات کنند، بيتابي مکن. (بحارالانوار، دار احياء التراث العربي، ج ۵۷، ص ۱۶۷)
بسياري از درگيري هاي اجتماعي به سبب همين امور است که گاه به کينه وحتي جنگ و خشونت مي انجامد و بنياد جامعه را که همگرايي و همدلي و انسجام است فرو مي پاشاند و مردم را به واگرايي از يکديگر مي کشاند و دشمن جان و مال و عرض يک ديگر مي کند. اگر مقابله به مثل خوب است، دراين موارد مورد ستايش نيست و به عنوان امري نيک وپسنديده سفارش نمي شود؛ زيرا هم جامعه را به سوي دشمني و کينه ها و نابهنجارها مي برد و هم انسان را از اخلاق نيک و پسنديده دور مي سازد و دريک فرآيند، شخصيت اخلاقي انسان را تباه مي کند و جامعه را به جامعه ضد اخلاقي تبديل مي کند. بنابراين اگر احسان و عفو و گذشتي مطرح است، همين موارد مهم ترين جايي است که مي بايست به آن توجه داشت و عمل کرد.
درگزارش هايي که درباره سيره امام باقر(ع) آمده است، مي توان نمونه هايي از حلم و بردباري آن حضرت را به دست آورد. دريکي از اين گزارش هاي تاريخي و روايي آمده است: مردي مسيحي از روي کينه اي که با امام عليه السلام داشت کلمه «باقر» را به «بقر» تغيير داد و به آن حضرت گفت: انت بقر. امام بدون آنکه از خود ناراحتي نشان دهد و اظهار عصبانيت کند با کمال سادگي فرمود: نه من بقر نيستم، من باقرم.
مسيحي گفت: توپسر زني هستي که آشپز بود. امام فرمود: شغلش اين بود، عارو ننگي محسوب نمي شود.
مسيحي گفت: مادرت سياه و بي شرم و بد زبان بود. امام فرمود: اگر اين نسبت ها را که به مادرم مي دهي راست است خدا او را بيامرزد و از گناهانش بگذرد؛ و اگر دروغ است از گناه تو بگذرد که دروغ و افترا بستي.
مشاهده اين همه حلم از مردي که قادر بود، همه گونه موجبات آزار يک مرد خارج از دين اسلام را فراهم آورد کافي بود که انقلابي در روحيه مرد مسيحي ايجاد کند و او را به سوي اسلام بکشاند. از اين رو آن مرد با ديدن حلم و وقار امام و سيره قرآني اش به دامن اهل بيت (ع)آويخت و مسلمان شد. (مناقب اين شهر آشوب ۴ ۲۰۷، بحار ۶۴ ۲۸۹، نورالابصار مازندراني ص ۵۱، اعيان الشيعه ۱ ۶۵۳)
اصولا از نظر اسلام مصداق اصلي احسان و نيکي را بايد دراين امور به نمايش گذاشت وگرنه درجايي که همه خوب و پسنديده هستند و نيک و خوب عمل مي کنند، نيکي کردن سخت و دشوار نيست، بلکه سختي کار در احسان و ايثار درجايي است که همه برخلاف حسنه به سيئه روي مي آورند به جاي خوبي بدي مي کنند. آن جاست که احسان کردن ونيکي ورزيدن سخت و دشوار است. از اين رو امام باقر (ع) درمقام ارزش گذاري مي فرمايد: چيزي با چيزي نياميخته است که بهتر از حلم با علم باشد. (بحارالانوار، داراحياء التراث العربي، ج ۵۷، ص ۱۷۲) به اين معنا که انسان عاقل و عالم کسي است که حليم باشد و با علم و حلم مي توان بر زندگي و جامعه چنان چيره شد که هيچ رنجي از مشکلات و مصيبت ها نبرد و بتواند نه تنها دوستان را در کنار خود نگه دارد بلکه دشمنان را به جرگه دوستان درآورد.
آن حضرت در يکي از سخنانش درباره چگونگي برقراري ارتباط صحيح با افراد مختلف جامعه به شکلي جامع و مختصر اين گونه بيان مي کنند: «مردم دو دسته اند، يا مؤمن و يا جاهل. پس مؤمن را آزار مدهيد و با جاهل بي خردي نکنيد وگرنه مثل او خواهيد بود.» (حليه المتقين، محمدباقر مجلسي، ص ۲۳۶)
از نظر ايشان بهترين شيوه مطلوب برخورد با قشرهاي مختلف مردم بايد اين گونه باشد: «با منافق به زبان خوش، سازگاري کنيد و اگر يهودي با شما همنشيني کرد، با وي نيکو مجالست نمائيد. اما محبت قلبي خود را براي مؤمنان، خالص گردانيد.» (تحف العقول، حسن بن علي حراني، ص۳۰۱)
از نظر امام باقر(ع) انسان بايد نيکي و خوبي را از بدان بياموزد؛ يعني به آن چه آنان عمل مي کنند، عمل نکند. از لقمان حکيم پرسيدند: ادب از کي آموختي؟ گفت: از بي ادبان. هرچه از ايشان در نظرم ناپسند آمد، از انجام آن پرهيز کردم. بنابراين مي توان از بدان نيز حکمت آموخت و با انجام خلاف عمل و قول آنان، نيک خوو اديب شد.
آن حضرت در جايي ديگر مي فرمايد: چه بسيار خوب است نيکي ها پس از بدي ها، و چه بسيار بد است، بدي ها پس از نيکي ها. (کافي، ج۲، ص ۴۵۸)
البته بسياري از مردم، در مقام فطرت، خوب سخن مي گويند و بد عمل مي کنند. از اين رو گفته شده نيت و قصد، نيکوتر و بهتر از عمل است. هم چنين بيشتر مردم کم تر به آن چه مي گويند عمل مي کنند. بنابراين، فراتر از عمل مردم بايد به سخن نيک آنان نگريست و به آن عمل کرد چنانکه حضرت فرمود: سخن نيک را از هر کسي، هر چند به آن عمل نکند، فرا گيريد. (بحارالانوار، دار احياء التراث العربي، ج۵۷، ص ۱۷۰)
آن حضرت در جايي ديگر بر همين نکات تأکيد مي کند و مي فرمايد: سه چيز از خصلت هاي نيک دنيا و آخرت است: از کسي که به تو ستم کرده است، گذشت کني؛ به کسي که از تو بريده است، بپيوندي و صله رحم کني؛ و هنگامي که با تو به ناداني و جهالت رفتار شود، بردباري کني و حلم پيشه گيري. (بحارالانوار، دار احياء التراث العربي، ج۵۷، ص۱۷۳)
خوشروئي، ابزار محبوبيت
همواره بهترين بگوييد تا دست کم بهتر بشنويد. پس نيکوترين را بگوييد و انجام دهيد تا نيک بشنويد و نيک ببينيد. امام باقر(ع) خود اين گونه بود و به ديگران سفارش مي کرد: بهترين چيزي را که دوست داريد درباره شما بگويند، درباره مردم بگوييد. (بحارالانوار، دار احياء التراث العربي، ج ۵۶، ص ۱۵۲)
فرصت عمر کوتاه است و نبايد با اعمال زشت و ناپسند آن را کوتاه تر سازيم؛ زيرا برخي از اعمال و کارهاي ما، از عمر ما مي کاهد؛ چنان که برخي از کارها بر عمر آدمي مي افزايد. امام باقر(ع) از جمله کارهايي را که موجب افزايش عمر است، خوشرويي با خانواده و همسر مي داند و بر آن تأکيد مي ورزد و مي فرمايد: هرکس با خانواده اش خوشرفتار باشد، بر عمرش افزوده مي گردد. (بحارالانوار، دار احياء التراث العربي، ج۵۷، ص ۱۷۵)
آن حضرت(ع) هم چنين درباره رفتار نيک با خانواده و خويشان مي فرمايد: صله ارحام، عمل ها را پاکيزه مي نمايد، اموال را افزايش مي دهد، بلا را دور مي کند، حساب آخرت را آسان مي نمايد، و مرگ را به تاخير مي اندازد. (بحارالانوار، دار احياء التراث العربي، ج۱۷، ص۱۱۱)
خداوند در آيه ۱۲ سوره رعد بر صله رحم و تحکيم روابط خويشاوندي با ديد و بازديد و کمک و ياري تاکيد مي کند و آن را موجب رهايي از آتش دوزخ مي شمارد و بيان مي کند که تنها مومنان هراسان از آتش دوزخ هستند که بر ارتباط خويشاوندي و حفظ پيوندها تاکيد دارند و بدان عمل مي کنند. قرآن در آيات متعدد، پيوند با خويشان را از نشانه هاي مومنان مي شمارد و بر انجام و رعايت آن در شکل احسان و نيکوکاري در اخلاق و مال و ثروت و مانند آن تاکيد مي کند. از جمله اين آيات مي توان به آيات ۳۸ و ۱۷۷ سوره بقره، و نيز آيات ۸ و ۶۳سوره نساء و آيه ۱۴ سوره انفال و آيه ۰۹ سوره نحل و آيه ۶۲ سوره اسراء و ۲۲ سوره نور و ۸۳سوره روم و آيات ديگر اشاره کرد.
امام محمدباقر(ع) در حوزه رفتار نيک اجتماعي و خلق نيک و پسنديده موارد بسياري را بيان مي کند که بخشي از آن ها عبارتند از: راستگويي و امانت داري (بحارالانوار، دار احياء الترا العربي، ج۵۷، ص ۱۷۹)، پرهيز از دشنام گويي (همان، ص ۱۷۶)، پرهيز از غيبت و بهتان (همان، ص۱۷۸)، تواضع و فروتني (همان، ص ۱۷۶)، پيشدستي و سبقت در سلام (همان، ص۱۷۶)، ترک جدال و مجادله (همان) و پرهيز از فخرفروشي به علم (همان، ج ۲، ص ۸۳).
اگر انسان بخواهد حتي در جامعه، معتبر شود و محبوب مردم گردد، بايد خوشرويي را به عنوان يک ابزار براي رسيدن به اين هدف در نظر گيرد؛ زيرا هيچ انساني گرايش به تندخويان و ترشرويان ندارد و از آنان مي گريزد هر چند که قدرتمند و ثروتمند و صاحب تحصيلات عاليه باشند و مردم از قدرتشان حساب برند و به ثروتشان چشم بدوزند. اما خوشرويان نه تنها در قلوب مردم جاي دارند بلکه شريک مال و قدرت و ثروت آنان نيز هستند.
حضرت کودکان را از همان کودکي برپايه تربيت اسلامي پرورش مي داد. از نظر آن حضرت(ع) بين الطلوعين به سبب ظرفيت زماني، يکي از بهترين زمان هاي تربيت کودکان است. از اين رو امام صادق(ع) درباره سيره عملي آن حضرت(ع) در آموزش و پرورش کودکان در اين ساعات مي فرمايد: «ايشان پيوسته ما را جمع مي کردند و به ذکر خدا فرمان مي دادند تا آفتاب بزند و هر کدام ما که خواندن قرآن مي دانستيم، دستور به خواندن مي دادند و هر کدام که نمي دانست، به او دستور ذکر مي دادند و مي فرمودند: در هر خانه اي که قرآن تلاوت شود، برکت آن خانه زياد مي شود.» بحارالانوار، ج ۶۴، ص ۲۹۷؛ اصول کافي، ج۴، ص۲۵۸)
● کيفيت و زمان شهادت امام باقر(ع)
در مورد نحوه شهادت امام باقر(ع) گزارش ها و روايات متفاوتي ذکر شده است که صحيح ترين و قابل قبول ترين آنها، خورانده شدن زهر از طريق غذا به دستور هشام بن عبدالملک است که امام(ع) بر اثر آن مسموم شده و بعد از چند روز رحلت فرمودند. (محمدباقر مجلسي، جلاءالعيون، ص ۵۱۳؛ عباسقلي خان سپهر، ناسخ التواريخ، ج۲، ص۳۳۴)
حضرت در روز دوشنبه ۷ ذيحجه سال ۱۱۴ هجري و در سن ۷۵سالگي به فيض شهادت رسيدند (مجلسي، همان؛ علي بن محمدابن صباغ، فصول المهمه، ص۲۲۱ ۲۲۰؛ محمدبن حسن فتال نيشابوري، روضه الواعظين، ص ۳۴۰، علي محمد، علي دخيل، ائمتنا، ج۱، ص۳۳۶؛ احمدبن محمد، ابن خلکان، و فيات الاعيان، ج۴، ص۱۷۴) و در قبرستان بقيع مدفون شدند. (علي بن عيسي اربلي، کشف الغمه، ج۲، ص۳۲۲) مدت امامتشان حدود ۹۱ سال و ۲ماه بود و البته برخي از مورخين ۸۱ سال هم نقل کرده اند. (احمدبن محمد ابن خلکان، و فيات الاعيان، ج۴، ص۱۷۴)

دانلود نسخه PDF - خوشروئي