up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله خورشيد PDF
QR code - خورشيد

خورشيد

انرژي از خورشيد

خورشيد براي بيليونها سال انرژي را توليد كرده است . انرژي خورشيدي ، پرتوهاي خورشيد است كه به زمين مي رسد .
انرژي خورشيد به طور مستقيم يا غير مستقيم مي تواند ديگر اشكال انرژي تبديل شود ، همانند گرما و الكتريسيته . موانع اصلي ( مشكلات ، يا انتشار براي فائق آمدن ) انرژي خورشيدي شامل
۱) روشها متغير و متناوب كه آن به سطح مي رسد
۲ ) ناحيه بزرگبراي جمع آوري و ذخيره آن در يك سرعت مفيد مورد نياز است .
انرژي خورشيد براي حرارت آب ، براي استفاده ديناميكي ، حرارت قضايي ساختمانها ، خشك كرده توليدات كشاورزي و توليد انرژي الكتريسيته مورد استفاده قرار مي گيرد .
در سال ۱۸۳۰ شاره شناي انگلين به نام جون هر شل John Herschel يك جعبه جمع آوري خورشيدي را براي پختن غذا در طول يك سفر در افريقا استفاده كرد . هم اكنون مردم تلاش مي كنند انرژي خورشيدي را براي چيزهاي زيادي استفاده كنند .
كاربردهاي الكتريكي فتوو لتايك ها را آزمايش مي كنند يك فرايند كه توسط آن انرژي نور خورشيد به طور مستقيم به الكتريسيته تبديل مي شود . الكتريسيته مي تواند به طور مستقيم از انرژي خورشيد توليد شود و ابزارهاي فتوولتايك استفاده كند يا به طور غير مستقيم از ژنراتورهاي بخار ذخاير حرارتي خورشيدي را براي گرما بخشيدن به يك سيال كاربردي مورد استفاده قرار مي دهند .
● انرژي فتو ولتايك
انرژي فتو ولتايك . تبديل نور خورشيد به الكتريسيته از ميان يك سلول فتو ولتاتيك (pvs) مي باشد، كخ بطور معمول يك سلول خورشيدي ناميده مي شود. سلول خورشيدي يك ابزار غير مكانيكي است كه معمولاً از آلياز سيليكون ساخته شده است.
نور خورشيد از فتو نهي ،يا ذرات انرزي خورشيدي ساخته شده استاين فتو نهي مغادير متغير انرژي را شامل مي شود مشابه طول مولد هاي متفاوت اسپكتروم هاي نوري هستند .
وقتي فتو نهي به يك سلول فتو ولتاتيك بر خورد مي كند، ممكن است منعكس شوند ،مستفيم از ميان عبور كنند ،يا جذب شوند. فقط فتو نهي جذب شده انرژي را براي توليد الكتريسيته فراهم مي كنند .وقتي كه نور خورشيد كافي يا انرژي توسط جسم نيمه رسانا جذب شود ،الكترون از اتم هاي جسم جابجا مي شوند.
رفتار خاصي سطح جسم در طول ساختن باعث مي شود سطح جتويي سلولكه براي الكترون هاي آزاد بيشتر پذيرش يابد .بنا براين الكترون ها بطور طبيعي به سطح مهاجرت مي كنند .
زماني كه الكترون ها موقعيت n را ترك مي كنند و سوراخ هايي شكل مي گيرد .تعداد الكترونها زياد است ،هر كدام يك بار منفي را حمل مي كنند و به طرف جلو سطح سلول مي روند ،در نتيجه عدم توازون بار بين سلولهاي جلويي وسطوح عقبي يك پتانسيل ولتاژ .شبيه قطب هاي مثبت ومنفي يك باطري ايجاد مي شود.
وقتي كه دو سطح از ميان يك راه داخلي مرتبط مي شود ،الكتريسيته جريان مي يابد .
سلول فتو ولتاتيك قاعده بلوك ساختمان يك سيستم pv است.
سلولهاي انفرادي مي توانند در اندازه هايي از حدود cm ۱ تا cm۱۰ از اين سو به آن سو متغير مي شود .
با اين وجود ،توان ۱يا ۲ وات توليد مي كند ،كه انرژي كافي براي بيشتر كار بردها نيست.براي اينكه بازده انرژي را افزايش دهيم ،سلولها بطور الكتريكي به داخل هواي بسته يك مدول سخت مرتبط مي شود .
مدولها مي توانند بيشتر براي شكل گيري يك آرايش مرتبط شوند.
اصطلاح آرايش به كل صفحه انرژي اشاره مي كند ،اگر چه آن از يك يا چند هزار مدول ساخته شدهباشد ،آن تعداد مدولها ي مورد نياز مي توانند بهم مرتبط شوند براي اينكه اندازه آرايش مورد نياز (توليد انرژي) را تشكيل دهند.
اجراي يك آرايش فتو ولتاتيك به انرژي خورشيد وابسته است .
شرايط آب وهوايي (همانند ابر ومه )تاثير مهمي روي انرزي خورشيدي دريافت شده توسط يك آرايش pv و در عوض ،اجرايي آن دارد .بيشتر تكنولوژي مدول هاي فتو ولتاتيك در حدود ۱۰ درصد موثر هستند در تبديل انرژيخورشيد با تحقيق بيشتر مرتبط شوند براي اينكه اين كار را به ۲۰ درصدافزايش دهند.
سلولهاي pv كه در سال ۱۹۵۴ توسط تحقيقات تلفني بل bell كشف شد حساسيت يك آب سيليكوني حاضر به خورشيد را به طور خاصي آزمايش كرد .ابتدا در گذشته در دهه ۱۹۵۰،pvs براي تامين انرژي قمر هاي فضا در يك مورد استفاده قرار گرفتند.
موفقيت pvs در فضا كار برد هاي تجاري براي تكنو لوژي pvs توليد كرد .ساده ترين سيستم هاي فتو ولتاتيك انرژي تعدادزيادي از ماشين حساب هاي كوچك وساعتهاي مچي را هر روز استفاده كردند.
بيشتر سيستم هاي پيچيده الكتريسيته را براي پمپاژ آب ،انرژي ابزارهاي ارتباطي ،وحتي فراهم كردن الكتريسيته براي خانه هايمان فراهم مي كنند .
تبديل فتو ولتاتيك به چندين دليل مفيد است .تبديل نور خورشيدبه الكتريسيته مستقيم است ،بنابراين سيستم هاي توليد كننده مكانيكي به حجم زيادي لازم نيستند .خصوصيت مدولي انرژي فتو ولتاتيك اجازه مي دهد به طور سريع آرايش ها در هر اندازه مورد نياز يا اجازه داده شده نصب شوند .
همچنين ،تاثير محيطي يك سيستم فتو ولتاتيك حد اقل است ،آب را براي سيستم نياز ندارد پختن وتوليد محصول فرعي نيست .سلولهاي فتوولتاتيك ،همانند باتريها ،جريان مستقيم (dc)را توليد مي كنند كه به طور عمومي براي براي راههاي كوچكي مورد استفاده است (ابزار الكترونيك).وقتي كه جريان مستقيم از سلولهاي فتوولتاتيك براي كاربردهاي تجاري يا لحيم كردن كار برد هاي الكتريكي استفاده مي شود .
شبكه هاي الكتريكي بايستي به جريان متناوب (AC)براي استفاده تبديل كننده ها تبديل شوند ،ابزارهاي حالت جامد كه جريان مستقيم را به جريان متناوب تبديل مي كنند . به طور تاريخي PVSدر جاهاي دور براي توليد الكتريسيته بكار گرفته شده است .با اين وجود يك بازار براي توليد از PVS را توزيع كنند ممكن است با بي نظميقيمتهاي تبديل و توزيع همزمان با بي نظمي الكتريكي توسعه داده شود .
جايگزين ژنراتو هاي كوچك مقياس عددي در تغذيه كنندهاي الكتريكي مي توانند اقتصاد واعتبار سيستم توزيع را بهبود بخشد.
● حرارت خورشيدي
كاربردهاي اصلي انرژي گرمايي خورشيد در حال حاضر گرم كردن آب استخر، گرم كردن آب براي كاربردهاي محلي و گرم كردن فضاي ساختمانها. براي اين مقاصد، اصلي ترين كار استفاده از جذب كنندههاي صفحه مانند انرژي خورشيدي با جهت و موقعيتهاي ثابت است.
جايي كه گرم كردن فضاي ساختمان موردنظر است، يك تمركز دهندهٔ صفحهاي ثابت بيشترين تأثير را دارد، اگر سطح آن تقريباً به سمت جنوب و زاويهٔ شيبهاي آن نسبت به افق برابر با عرض جغرافيايي به علاوهٔ حدود ۱۵ درجه باشد. جاذبهاي خورشيدي به دو گروه عمده تقسيم ميشوند: تمركزي و غيرتمركزي.

خورشيد ستاره اي است از ستارگان رشته اصلي که ۵ ميليارد سال از عمرش مي گذرد. اين ستاره کروي شکل بوده و عمدتا از گازهاي هيدروژن و هليوم تشکيل شده است. وس ...

خورشيد خورشيد، گوي غول پيکر درخشاني در وسط منظومه شمسي و تامين کننده نور، گرما و انرژي هاي ديگر زمين است. sun - خورشيداين ستاره به طور کامل از گاز تشک ...

در يک کسوف ، قرص ماه به اندازه کافي بزرگ باشد، طوري که تمامي فام سپهر را بپوشاند و در اطراف خورشيد مقابل زمينه تاريک آسمان ، خرمني به سفيدي مرواريد ظا ...

انرژي خورشيد يکي از منابع تامين انرژي رايگان، پاک و عاري از اثرات مخرب زيست محيطي است که از دير باز به روش هاي گوناگون مورد استفاده بشر قرار گرفته است ...

از آغاز عصر نوين سفر انسان به فضا شاهد تلاش فضانوردان در سفينه هاي خود براي اکتشاف و انجام امور تحقيقاتي و علمي بوده ايم. آنها در حالت بي وزني در حرکت ...

هرچه آدمي بيشتر به سيستم هاي جديد و فناوري مدرن مجهز شود گرچه پيشرفت و رفاه زندگي ماشيني را حس مي کند و به ظاهر بر طبيعت مسلط مي شود، نسبت به مشکلات ع ...

خورشيد رنگ باخته و لهيده در افق فرو مي رود. آخرين پرتوهاي خورشيد افق را رنگين کرده است که ناگهان ظهور درخشي سبز رنگ جلو هاي روحاني به اين منظره مي بخش ...

زمان ظهور نانوسراميک ها را مي توان دهه ۹۰ ميلادي دانست. در اين زمان بود که با توجه به خواص بسيار مطلوب پودرهاي نانوسراميکي، توجهاتي به سمت آنها جلب شد ...

دانلود نسخه PDF - خورشيد