up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله خوراک PDF
QR code - خوراک

خوراک

خوراک و خوراک دادن

● مقدمه:
يک راهنما براي توليد موفق، غذاي مناسب براي گاو است. هزينه غذا بيشترين بهايي است که براي نگهداري گاو بايد پرداخت.فهم مراحل هضم نشخوارکنندگان وغذاي اصلي آنها، نيازمند غذا دادن و مديريت خوب است.
● دستگاه گوارش:
گاو متعلق به طبقه نشخوارکنندگاه است. علاوه بر گاو، گوسفند، بز و آهو نيز جز اين گروهند. دستگاه گوارش نشخوارکنندگان به آنها اجازه مي دهد تا از مواد خوراکي خشبي به عنوان منابع غذايي استفاده کنند.شکمبه اولين قسمت از دستگاه گوارش حاوي يک جمعيت وسيع از ميکروبها ( باکتريها و پروتوزئرها) مي باشد. هضم اوليه بيشتر غذاها بوسيله ميکروبها شکمبه انجام مي گيرد.ميکربها مي توانند ديواره سلولزي و همي سلولزي سلولهاي تشکيل دهنده علوفه ها را بشکنند و تجزيه کنند همينطور اينها قادر به تجزيه نشاسته و پروتئين جيره غذايي حيوان نيز هستند. نگاري کوچکترين بخش معده است که غذا بعداز تخمير وارد آن مي شود.هزارلا آب مواد غذايي را مي گيرد. آنزمهاي گوارشي غذا را در شيردان و روده کوچک تجزيه مي کنند. جذب غذا عمدتاً در روده کوچک اتفاق مي افتد. حيوانات تک معده اي قادر به تجزيه و هضم سلولز نمي باشند. هنگامي که نشخوارکنندگان علوفه مصرف مي کنند تکه هاي بزرگ غذا را کمي جويدن مي بلعند سپس در وقت استراحت آنها را بوسيله مري به داخل دهان بر مي گردانند و پس از خوب جويدن، دوباره مي بلعند. اينکار باعث کوچک شدن قطعات علوفه مي شود و متنابه آن سطح دسترسي ميکروبهاي شکمبه را بر روي قطعات غذا افزايش مي دهد.
● مواد مغذي:
احتياجات غذايي براي هر گروه از حيوانات متفاوت است. روشهاي مختلف تغذيه براساس رشد، توليد و متابوليسم تنظيم مي شود انواع مواد غذايي براساس عملشان در متابوليسم يا بوسيله ساختار شيميايي آنها مشخص و تعريف مي شوند.
● انرژي:
انرژي براي بدن توانايي کار کردن فراهم مي کند.انرژي در جيره هاي غذايي گاو معمولاً براساس % کلي ماده غذايي قابل جذب(TDN) بيان مي شود.کار کردن رشد، شيردهي، توليد مثل، حرکت و هضم غذا را شامل مي شود. ارژي عمده ترين قسمت هزينه خوراک را شامل مي شود. منابع اوليه انرژي براي گاو، سلولز و همي سلولز علوفه ها و نشاسته درون دانه ها هست.چربي ها و روغنها بالاترين محتوي انرژي هستند ولي معمولاً قسمت کوچکي از جيره غذايي را تشکيل مي دهند.
● پروتئين:
پروتئين يکي از مهمترين ساختار هاي بدن است. آن يک ماکرو ملکول مي باشد که سيستم عصبي و بافت پيوندي را تشکيل مي دهد. پروتئين از واحدهايي به نام آمينو اسيد تشکيل شده است.يک رژيم غذايي با پروتئين کافي براي رشد، نگهداري، شيردهي، توليد مثل ضروري است. پروتئين به ترکيبات مختلف براساس قابليت حل شان در شکمبه تقسيم مي شوند.پروتئين حل شده در شکمبه توسط ميکروبهاي شکمبه گوارش مي شود. پروتيئن غير محلول در شکمبه دست نخورده باقي مي ماند و بدون تغيير به قسمتهاي بعدي مي رود.پروتيئن عبوري در روده کوچک هضم و جذب مي شود.
● مواد معدني:
مواد معدني گوناگون جهت رشد، شکل دهي استخوان، توليد مثل و خيلي از کارهاي ديگر بدن مورد نيازند. آن دسته از مينرال ها که مقدارشان زياد است.ماکرو مينرال نام دارند که شامل سديم، پتاسيم، کلسيم، منيزيم و فسفر مي شوند.بسته به نوع و کيفيت خوراک محتويات مينرالي آنها متغير است.براي افزودن مينرالي مکمل بايد از ميزان دقيق مورد احتياج آگاه باشيم نوع مخلوط مينرال هاي مکمل مورد نياز براساس مواد غذايي در جيره و احتياجات حيوان تعيين مي شود.
● ويتامينها:
ويتامينها نقش کاتاليزورهاي زيستي را در بدن موجود زنده دارند. ويتامينهاي A،D،E معمولاً در علوفه هاي تازه به وفور يافت مي شوند. در سيلاژها به خاطر تخمير بيشتر ويتامينهايشان تخريب مي شود. دانه ها معمولاً حاوي مقدار کمي از اين نوع ويتامينها هستند.
ويتامين A براي رشد طبيعي، توليد مثل و نگهداري ضروري است. کمبود اين ويتامين عوارض متعددي بسته به نوع فعاليت و جنس گاو دارد. ويتامين D براي رشد مناسب استخوان نياز است. کمبود اين ويتامين در گوساله موجب قوسي شدن استخوانهاي دراز و نرم شدن آنها مي شود. در حيوانات مسن تر کمبود ويتامينD سبب سستي و شکنندگي استخوانها مي گردد. ويتامين E به همراه سلنيوم براي توسعه بافت ماهيچه اي مورد نياز است. کمبود اين ويتامين به همراه سلنيوم موجب بيماري عضله سفيد مي شود. از اين بيماري مي توان با تزريق E Se به گوساله تازه متولد شده و به گاوهاي ماده با خوراندن مکمل هاي E Se به گاوهاي مادر جلوگيري کرد. کاربرد کمپلکس ويتامين Bدر جيره هاي غذايي گاوها به غير از در موارد استثنا معمولاً نياز نيست. اين ويتامين به طور عمده توسط ميکروبهاي شکمبه توليد مي شود و سپس بوسيله ديواره شکمبه جذب مي شوند.کاربرد اين ويتامين در جيره گوساله هاي جوان که هنوز ميکروبهاي شکمبه آنها فعال نشده اند اهميت دارد و همچنين گاوي که شکمبه اش فاقد جمعيت ميکروبي است به مکمل ويتامينB احتياج دارد.
● مواد خوراکي:
گاها از مواد خوراکي زيادي مي توانند استفاده کنند.اين خوراک ها در رده هاي مختلف براساس محتوي غذايي و شکل فيزيکي تقسيم بندي مي شود. اين خوراکها به شرح زيرند:
۱- علوفه ها:
▪ حاوي فيبر بالا( سلولز و همي سلولز) و انرژي پايين
▪داراي پروتيئنهاي متنوع و گسترده، که البته به سن و گونه گياه وابسته است
▪ براي مثال علوفه خشک و تر، کاه، سبوس دانه هاي روغني و مواد متراکم
۲- دانه ها:
▪ انرژي بالا و فيبر پايين
▪ پروتئين متوسط
▪ براي مثال يولاف، ذرت و جو
۳- دانه هاي روغني:
▪ پروتئين و انرژي بالا
▪حاوي فيبر متغير
▪براي مثال سويا، کانولا و کنجاله
۴- باي پروداکتها:
▪از لحاظ غذايي متغير
▪حاوي رطوبت بالا
▪براي مثال دانه هاي تقطيري، ضايعات نان، ضايعات دانه ها و ضايعات سيب
● انرژي قابل هضم:
در شکمبه بر اثر هضم ميکروبي سلولز و همي سلولز علوفه ها و نشاسته دانه ها اسيد هاي چرب فرار به نام VFA مي شود که بو سيله ديواره شکمبه جذب مي شوند .اين منبع اصلي انرژي براي نشخوارکنندگان است.بعضي از نشاسته ها در شکمبه
هضم نمي شوند و عبور مي کنند، درون شيردان و روده کوچک هضم و در روده کوچک جذب مي شوند.
ميکروبهاي شکمبه قادرند به طور اختصاصي يکي از نشاسته يا سلولز را تجزيه کنند. وقتي که که درجيره علوفه بالا به کار رود سلولز هضم شده ميکروبيال غالب و به طور زياد توليد مي شود. وقتي دانه در جيره زياد به کار رود نشاسته هضم شده ميکروبي در شکمبه افزايش مي يابد. تغيير در ترکيب جيره بايد به ترويج و طي زمان صورت گيرد تا جمعيت ميکروبي شکمبه فرصت وفق دادن خود را با شرايط جديد داشته باشد. دانه ها به خاطر ساختمان شيميايي نشاسته و ساختار فيزيکي دانه است دانه ها سرعت تجزيه را در شکمبه تغيير مي دهند براي مثال ذرت خشک سرعت تجزيه را نسبت به رطوبت بالاي ذرت و گندم در شکمبه پايين مي آورد. توجه به اين مسئله براي حفظ سلامتي شکمبه، هنگامي که خوراک دانه اي در جيره زياد به کار برده مي شود مهم است.
● پروتئين قابل هضم:
پروتيئن خام شامل پروتيئن حقيقي TP و پروتيئن هاي غير حقيقي NPN مي شود. هضم ذرات پروتيئن به مقدار قابليت حل آنها در محتويات شکمبه دارند. پروتيئن هاي قابل حل در شکمبه بيشتر از پروتيئن ها ي غير قابل حل در شکمبه تجزيه مي شوند. منبع پروتيئن هاي غير حقيقي NPN (اوره ، محلول آمونياکي) ۱۰۰% درشکمبه قابل حلند. ميکروبهاي شکمبه نيتروژن آ«زاد شده را جهت توليد پروتيئن ميکروبي استفاده مي کنند. دائماً ميکرونها در حال هضم و جذب محتويات شکمبه مي باشند. تا زماني که خودشان توسط حيوان هضم و جذب مي شوند. بيشتر پروتيئن هاي غير قالب حل بدون تغيير از شکمبه عبور مي کنند.پروتيئن هاي عبوري براي رشد سريع گاو مهمند. ميکروبهاي فعال در تجزيه و تغيير پروتيئن جيره در شکمبه به دلايل زير براي نشخوارکنندگان مهمند:
▪ نشخوارکنندگان نسبت به تک معدهاي ها بهتر مي توانند از جيره هايي با کيفيت پايين پروتيئن استفاده کنند چراکه ميکروبهاي شکمبه به خاطر توليد آمينواسيد هاي محدود کننده ، کيفيت پروتيئن را بالا مي برند.
▪ نشخوارکنندگان مي توانند از NPNنظير اوره در جيرشان به عنوان پروتيئن جانشين استفاده کنند.
بين پروتيئن هاي TPو NPNو پروتيئن هاي عبوري ايجاد يک تعادل لازم و ضروري است. جيره هايي با سطوح بالا پروتيئن هاي قابل حل و NPN مقدار کافي پروتيئن در روده کوچک فراهم نمي کنند که اين مسئله براي جيره هاي با پروتيئن هاي عبوري بالا نيز براي شکمبه صادق است. جيره هاي مناسب داراي ۳۰-۴۰ % پروتيئن عبوري و ۶۰-۷۰ % پروتيئن قابل حل درشکمبه هستند.کمتر از ۳۰% کل پروتيئن ها مي تواند از NPN تشکيل شوند.
براي اينکه ميکروبهاي شکمبه بتوانند از NPNاستفاده کنند بايد نشاسته به اندازه کافي در جيره به کار رود. در غير اين صورت ميکروبهاي نمي توانند از تمام ظرفيتشان جهت استفاده از NPN سود ببرند. NPN اضافي توسط حيوان جذب به صورت اوره در ادرار دفع مي شود اگر سطوح NPN خيلي بالا باشد مسموميت اوره ايجاد مي کند.
● تنظيم جيره:
يک جيره تنظيم شده خوب مواد غذايي را براي يک توليد در سطوح بالا حيوان قرار مي دهد. شروط لازم براي تهيه و تنظيم يک جيره خوب عبارتنداز:
▪وضعيت گاو را از لحاظ( جنس، وزن، اندازه، وضيعيت بدني، نرخ سود اقتصادي، مرحله توليد) بايد مشخص کرد.
▪ شيوه هاي علمي مديريتي براي به کار بردن مکمل هاي غذايي وغيره
▪ شرح درست محتويات غذايي خوراکهايي که در دسترس گاو قرار مي دهند.
ترکيبات غذايي علوفه ها بشدت متغير بوده و به گونه و سن برداشت گياه و فراوري آن وابسته است. ترکيبات غذايي دانه ها مانند علوفه ها متغير نيست ولي تجزيه آزمايشگاهي توصيه مي شود.
● نتيجه گيري:
شناسايي دستگاه گوارش گاو و انواع روشهاي خوراک دهي براي توليد کننده مهم است.مخلوط کردن و آناليز خوراک کاري است که براي بالانس کردن و تنظيم جيره مناسب بايد لحاظ گردد تا توليد به صورت اقتصادي انجام گيرد. افزايش سطح مديريت در خوراک دادن بوسيله ايجاد زمينه براي کسب اطلاعات بيشتر فراهم مي شود تا بدين گونه از مشکلاتي که در اين شغل پيش مي آيد جلوگيري به عمل آيد.

به همان اندازه که محبوبيت قارچ در رژيم غذايي آمريکايي افزايش مييابد، علاقهمند ي براي تخصص يافتن در امور مربوط به قارچ، تبديل به يک سرگرمي و نيز تجارتي ...

يکي از مضامين مشترک در سوالات درباره سلامت جنسي دلايلي است که زنان را به رابطه جنسي با همسرشان بي علاقه مي کند. ۱۰ موردي که در زير مي آوريم از جمله شا ...

با آگاهي از اهميت كشت و زرع و توجه به اين مطلب كه بخش كشاورزي حدود 27% از توليد ناخالص ملي و 80% از محصولات اساسي مورد نياز كشور را توليد كرده و در صا ...

به همان اندازه که محبوبيت قارچ در رژيم غذايي آمريکايي افزايش مي يابد، علاقه مند ي براي تخصص يافتن در امور مربوط به قارچ ، تبديل به يک سرگرمي و نيز تجا ...

مصرف خرمالو معده را تقويت مي کند يک متخصص تغذيه گفت: مصرف خرمالو معده را تقويت مي کند و اشتهاآور است. سعيد حسيني در گفت و گو با خبرنگار بهداشت و درمان ...

اين روزها قفسه هاي سوپرمارکت ها و فروشگاه ها پر است از انواع و اقسام محصولات غذايي آماده و نيمه آماده اي که تصاويري اشتهابرانگيز روي بسته بندي هاي رنگ ...

ايرلند يکي ديگر از کشورهاي اروپايي است که مردم آن به خوردن غذاهاي تازه و کم ادويه معروف هستند. آنها علاقه خاصي به غذاهاي آبکي و حتي سوپ دارند و غذاي س ...

● علوفه ها هرگونه خوراک گياهي و پرحجم که ارزش غذايي داشته باشد و خوش خوراک هم باشد، علوفه نام دارد. ▪ يونجه يابيده: اين علوفه ارزش غذايي زيادي دارد. ي ...

دانلود نسخه PDF - خوراک