up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله خودرو 4 PDF
QR code - خودرو 4

خودرو 4

آشنائي با خودرو (چهارم)

ديفرانسيل
ديفرانسيل دستگاهي است که قدرت موتور راطبق احتياجات هريک ازچرخهاي عقب بين آنها تقسيم مي کند .در سرپيچها ودست اندازها هردوچرخ يک مقدارنيرومصرف نکرده بلکه يکي کمتروديگري زيادتر دورداشته بدين لحاظ چرخها روي يک محور سوار نشده هرکدام داراي محورجداگانه اي مي باشند وديفرانسيل قدرت موتوررابنا به احتياج هريک ازچرخها بين آنهاتقسيم مي کند.و حرکت مستقيم را ميگيرد به حرکت 90 درجه به چرخها ميدهدودوران زياد جعبه دنده را گرفته به دور کم با قدرت زيادي به چرخها مي دهد و داراي چرخدنده ذيل ميباشد :
1- چرخدنده پنيون
2- چرخدنده کرانويل
۳- چرخدنده پلوس
۴ - چرخدنده هرز گرد
نگهداري محورها (ديفرانسيل ):
ديفرانسيل تميزباشد.پوسته آن ترک وروغن ريزي نداشته باشد. اندازه بادلاستيکها يکي باشد و يک نوع ويک اندازه باشند.درهنگام رانندگي وگيرکردن خودرودرجاده هاي خراب به ماشين فشار واردنياوريد.و هر 50000 کيلومتر بايد واسگازين آن عوض شود و هر تعويض روغن بايد از واسگازين داخل ديفرانسيل بازديد نموده ودر صورت کم کردن مقدار کم شده را جبران نموده و علت کم کردن رابر طرف نمائيم
علل خرابي پلوس:
روشن کردن خودروبه وسيله دنده درحال حرکت ، استفاده ناصحيح ازدنده درحال حرکت ، شل بودن پيچهاي سرپلوس ، استفاده نابجا وغلط ازترمزياترمزدستي ، ضربه زدن شديدبه خودروبه علت رها کردن سريع کلاچ. بکسل کردن وسيله نقليه اي که وزن آن بيشتراز وزن خودرو باشد
آشنائي بادستگاه کنترل حرکت اتومبيل(دستگاه تعليق.چرخها.لاستيک.فرمان.ترمز)
عوامل انجام دهنده حرکت اتومبيل عبارتند ازمحور چرخها (اکسلها) ، فنرها وکمک فنرها(دستگاه تعليق) ،چرخها ، لاستيکها ، فرمان اتومبيل ، ترمزهاوغيره.
کاربرد دستگاه تعليق:
الف)وزن خودرو را بين هردو محور بطور مساوي تقسيم مي کند.
ب) ضربه هاي جاده را به طورمساوي روي چرخها منتقل مي کند. بنابراين هردوفنرضربه هاي جاده راگرفته وبه دوقسمت مساوي تقسيم مي نمايند.
قسمتهاي مختلف دستگاه تعليق :
قسمتهاي مختلف دستگاه تعليق عبارتنداز:محورها(اکسلها) ، فنرها وکمک فنرها.
اکسلهادونوعند: اکسل جلو و اکسل عقب.
فنرها: فنرهادراتومبيلهابراي ازبين بردن ارتعاشات وتکانهائي است که براثر برخوردچرخهاباپستي وبلنديهاودست اندازهاايجادمي شودوبين شاسي ومحوروچرخهاسوارمي شوند.
چرخها: شاسي اتومبيل که همه قطعات روي آن قرار داردتوسط اکسل جلووعقب روي چرخها قرارگرفته وحرکت چرخهااتومبيل رابه جلومي برد. چرخهاي جلوعلاوه برحرکت دوراني ، توسط فرمان اتومبيل دراختيار راننده هستند.
به مجموعه وسائل حرکتي ، ترمز ولاستيک ورينگ و قالپاق چرخ گفته مي شود .
رينگ و قالپاق بايد روزنهدار و داراي هوا خوري باشد در صورت نداشتن هواخوري باعث داغ کردن کاسه ترمز ميگردد و اين عامل هم باعث ليزخوردن ميگردد.
لاستيکها: لاستيکها براي ازبين بردن نوساناتي است که دراتومبيلها دراثر پستي وبلندي وموانع جاده توليدمي شود و برسه نوع هستند:
1- توپر 2-توخالي 3- تيوپ دار
توپر دروسايل نقليه کندرواستفاده مي گردد و کار آن جابجايي قطعات فوق سنگين ميباشد مثل چرخهاي جلو ليفتراک.
نگهداري لاستيک: نگهداري لاستيک شامل اعمالي است که بايدبطورمرتب انجام شودتااطمينان حاصل گردد. اين اعمال عبارتنداز:
الف) تنظيم باد
هرتايربايد باباد مخصوص کارکند.معمولا اندازه باد هرتاير روي بدنه خودرو نوشته مي شود. براي سنجيدن بادتاير بايدازدرجه باداستفاده نمود وهرگز نبايد با چشم حدس زد.لاستيک کم باد ويالاستيکي که بيش ازاندازه بادداشته باشد.خطرناک بوده وعمرلاستيک راکم مي کند .اگر بادزيادداشته باشد بطورنامنظم سائيده شده وخاصيت ارتجاعي خودراازدست مي دهد.
فشار کمتر از حد معمول لاستيکها عواقب زير را در پي دارد :
1- سائيدگي و فرسودگي لاستيکها
2-عدم کارکرد دقيق آنها
3-افزايش مصرف بنزين
4-باعث ميشود تا لبه بر آمده کنار رينگ ، فاقد آب بندي لازم باشد و فشار بيش از حد باعث کج شدن رينگ و جدا شدن لاستيک از رينگ مي گردد.
در صورتيکه فشار باد لاستيکها بيش از حد معمول باشد:
1- رانندگي با خودرو به راحتي ميسر نبوده
2- سطح مياني لاستيک به سرعت سائيده مي شود
3-خطرات ناشي از وقوع تصادفات را در اثر انحرافات فرمان به دنبال خواهد داشت.
ب ) متناسب بودن لاستيک
تايرهاي زوجي ولاستيکهاي هرخودرو بايدازنظر نوع وآج باهم يکنواخت باشندتاباعث سائيدگي غيريکنواخت لاستيک نگردد.بعلاوه عدم تناسب لاستيکها به کمک وديفرانسيل نيز صدمه مي زند.
ج ) جابجا نمودن لاستيک
هر 8000 کيلومتر بايدلاستيکهاي يک خودرورابطورضربدر (1به4و2به3) ومنظم عوض نمايند.
د)سائيدگي نامرتب
اگرآثار سائيدگي نامرتب درلاستيکهامشاهده شد.دليل براين است که چرخهاي خودروبطور دقيق تنظيم نيست وبايدآنراتنظيم نمود.
توجه داشته باشيد که وجودفشار بادصحيح درتايرهاي داراي امتيازاتي بشرح ذيل مي باشد.
الف) داشتن تسلط بيشترراننده درحرکت خودرو.
ب )داشتن ترمزدقيق تردرحرکت وپيچيدن خودرو.
ج )صرفه جوئي درمصرف سوخت. ضمنا کمترين تغييردرشکل تايرها موجب افزايش اصطکاک چرخشي اتومبيل درجاده ها مي گردد.
د)افزايش عمرودوام بيشتر تايرها.
بالانس چرخها:
اگر بالانس چرخها دقيق انجام گرفته باشد،رانندگي بسيار آسان بوده و در ضمن از سائيدگي آج لاستيکها نيز کاسته مي شود.
بالانس غلط چرخها ، و نا ميزان بودن آنها ، باعث بروز ارتعاشات آزار دهنده و سائيدگي نا همگون لاستيکها مي گردد.
نحوه تعويض تايرپنچر:
1- خودرورادرمحلي سفت وهموار متوقف وترمزدستي راکشيده ودسته دنده رادروضعيت دنده يک وياعقب قرارداده وجلوي چرخ مخالف موقعيت جک راباآجرياسنگ مهار نمائيد.
2- ابتداتاير زاپاس راازداخل صندوق عقب خارج نموده ودر نزديکي تاير پنچر قراردهيد.
3- هريک ازپيچهاي چرخ رابرخلاف جهت عقربه هاي ساعت شل کرده وتازمانيکه لاستيک کاملا ازروي زمين بلندنشده هيچيک ازمهره ها رابيرون نياوريد.
4- سرجک رادرمحل مخصوص خودقرارداده ودستگيره جک را درجهت حرکت عقربه هاي ساعت آنقدر بگردانيدتالاستيک ازروي زمين کاملا بلندشود.
5- لاستيک زاپاس رادرجاي لاستيک بازشده قرارداده وپيچهاي چرخ رابادست تاآخرسفت کنيد.سپس باآچارچرخ پيچهاي چرخ رابصورت ضربدري سفت کرده جک راچرخانده ولاستيک راپائين آوريد.مجددا پيچهاي چرخ راسفت ومحکم نمائيد.
يادآوري مهم:
1- فشاربادتايرهارابايدهنگامي که تايرهاسردمي باشند اندازه گيري کرد.زيراتايرهاي گرم همواره داراي فشارباداضافي مي باشند هيچ وقت نبايد درحاليکه لاستيکها گرم هستند فشارباداضافي آنهاراخالي کرد.
2- بالانس چرخهابايددقيق انجام شود.بالانس چرخهارانندگي رابسيارآسان نموده ودرضمن ازسائيدگي آج لاستيکها نيزکاسته مي شود.
3- چون آج لاستيکها به مرور زمان سائيده وصاف شده وضريب اطمينان آن درزمان گرفتن ترمزکم شده وخطربروزتصادف افزايش مي يابدبنابراين بايستي دقت لازم درحفظ ونگهداري آنها بعمل آيدضمنا جنس ونوع لاستيک دررانندگي بدون خطر حائز اهميت است.

از ميان قطعات مصرفي موتور شايد هيچ کدام به اندازه شمع در ميان مردم شناخته شده نباشد، در عين حال اغلب افراد اهميت آن را ناديده مي گيرند.وظيفه شمع جرقه ...

من مي گويم «خودرو دوگانه سوز»، تو مي گويي «پريوس». کم کم سدان کم مصرف تويوتا با نام پريوس به نمادي از فناوري دوگانه سوز بنزيني- برقي تبديل مي شود، تا ...

خودروهاي سواري از لحاظ طرح بدنه به انواع زير دسته بندي ميگردند: ۱) ميکرو کار (MICRO CAR BUBBLE CAR AUTOETTE): اين قبيل خودروها در مرز ميان موتور سيکلت ...

در ماه آوريل سال جاري، توليدات صنعتي کشور ژاپن رشد کرد. به گزارش دولت ژاپن ارتقاء توليد شرکتهاي خودروساز و شرکتهاي فعال در زمينه تکنولوژيهاي جديد، باع ...

خودروهاي امروزي گونه هاي در معرض خطر انقراض نسلي از خودروها هستند که شايد به زودي تنها تصاوير آنها را در کتب و مجلات مشاهده کنيم! اين حقيقتي تلخ و توا ...

طي ساليان اخير صنعت خودروسازي پيشرفت هاي زيادي داشته و از نظر سطح ايمني و آسايش رانندگي به مرحله اي جديد دست يافته است. ممکن است عده اي اتومبيل هاي لو ...

در صنعت خودرو در بخش انتقال قدرت، سيستم کلاچ به عنوان يکي از کليدي ترين مجموعه ها مطرح است و عملکرد صحيح آن، تاثير مستقيم در کارکرد خودرو و از جمله بخ ...

در گردهمايي سالانه عاملان فروش نفت پارس که چندي پيش با حضور۱۴۰ نفر از نمايندگان فروش شرکت نفت پارس برگزار شد، کارشناسان شرکت دو مقاله علمي ارايه دادند ...

دانلود نسخه PDF - خودرو 4