up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله خودرو 2 PDF
QR code - خودرو 2

خودرو 2

آشنائي با خودرو(قسمت دوم)

دستگاه خنک کننده
چون در موتور عمل احتراق صورت مي گيرد بنا براين درقطعات داخل موتور اتومبيل حرارت توليد مي شود و اگراين حرارت به وسيله دستگاه خنک کننده گرفته نشود، باعث خسارات زيادي مي گردد و از طرفي کمبودحرارت نيز باعث خرابي موتور خواهد شد پس موتور بايد هميشه داراي حرارت متعادل باشد. بهترين حرارت براي موتور 8 73 الي 82 درجه سانتي گراد (65 الي182 درجه فارنهايت)است.
انواع دستگاههاي خنک کننده
الف)دستگاه خنک کننده مستقيم، که کليه دستگاه با هوا خنک مي شود.
ب) دستگاه خنک کننده غير مستقيم، که کليه دستگاه با آب خنک مي شودو داراي رادياتور مي باشند.
متعلقات دستگاه خنک کننده:
الف )شيلنگ تحتاني
ب) پمپ آب
نگهداري سيستم روغنکاري موتور:
الف)بازديد روغن موتور:
1 دقت کنيد که خودرو روي سطح صاف و مسطحي پارک شده باشد .
2 موتور را روشن کرده وتادرجه حرارت متوسط آن را گرم کنيد.
3 موتور را خاموش کرده وبه مدت پنج دقيقه صبر کنيد تا روغن کاملا به کارتر روغن بر گردد
4 گيج روغن را بيرون کشيده وآن را تميز کرده سپس مجددا در جاي خود قرار دهيد .
5 گيج روغن را بيرون کشيده در صورتيکه مقدار روغن بين دو علامت باشد ميزان آن در حد قابل قبول مي باشد.
اگر مقدار آن نزديک به (L)يا کم باشد به مقدار کافي روغن اضافه نماييدتا به سطح (F)يا پر برسد .توجه داشته باشيد که مقدار روغن از (F)تجاوز نکند.زيرا موجب خواهد شد تا مقداري از روغن اضافي کارتر به سر شمع ها نفوذ کرده باعث ،دود کردن موتور ودود گرفتن سر شمع ها و سر پيستونها واتاق احتراق شود .
6 سطح روغن موتور بايستي بطور مرتب هر هفته يکبار ويا در هر توقف براي سوختگيري بازديدشود.
ب ) بايد توجه داشت که هيچ وقت فشار روغن از حد تعيين شده پايين تر نيايد چنانچه درحين رانندگي فشارروغن دچار افت شده باشد بايستي بلافاصله موتور را خاموش کرده وبه تعميرگاه مجاز جهت رفع اشکال ونقص فني مراجعه کرد.
ج)روغن موتور بايد در کليومتر قيد شده در کارت سرويس (بازديد )خودرو تعويض شود.کارت سرويس (بازديد)کارتي است که تاريخ و کيلومترتعويض روغن وبازديد ساير قسمتها در آن قيد شده و باتوجه به نوع روغن کيلومتر بعدي تعويض مجدد روغن نيز در آن ثبت شده است و در محل مناسبي در جلو داشبورد ودر معرض ديد راننده قرار مي گيرد.
د)درفصول مختلف سال بايد روغن مناسب همان فصل به کار برده شود.
ه)گردوخاک وآب و بنزين باعث کثيف شدن روغن مي گردد براي جلوگيري از آن بايد صافي هواي کاربراتور و کارتر تميز باشد.
و)در هنگام گردش روغن وعبور از صافي (فيلتر)روغن اجرام در فيلتر باقي مانده وروغن پس از تصفيه شدن نسبي از ذرات صافي ، به صورت يک مايع روان وتميز و روان کننده وارد کانالهاي روغن شده ومشغول روغنکاري قطعات مي گردد .لذا اهميت تعويص به موقع فيلتر روغن به خوبي مشخص است،ضرورت دارد به ازاي هر دو الي سه نوبت تعويض روغن (بستگي به نوع فيلتر)نسبت به عوض کردن فيلتر روغن نيز اقدام شود.
روغن سوزي چيست وعلائم آن کدامند؟
نفوذ روغن به پيستون يا محفظه احتراق عامل اصلي روغن سوزي در موتورها است . در اين صورت روغن همراه با سوخت مي سوزد و دود آبي رنگ از اگزوز اتومبيل خارج مي شود يا به عبارت ديگر هرگاه روغن به دلايل مختلف به بالاي پيستون (محفظه احتراق)نفوذ کند همراه با گازهاي متراکم مي سوزد.
علائم عمده:
1- خروج دود آبي از لوله اگزوز
2- روغن زدن سرشمعها
انواع روغن مصرفي در خودرو و محل مصرف آنهارا نام ببريد؟
1- روغن موتور: محل مصرف داخل موتور
2- واسکازين: محل مصرف در داخل جعبه دنده(گيربکس) و ديفرانسيل
3- روغن ترمز: محل مصرف در داخل ترمز وکلاچ
4- گريس: محل مصرف در داخل کليه گريس خورها (لولاي در،چرخ)
5- والوالين: محل مصرف در داخل توپي چرخها
6- هيدروليک: محل مصرف در داخل مخزن روغن در صورت داشتن فرمان هيدروليک
دستگاه سوخت رساني
دستگاه سوخت رساني که مخلوط بنزين و هوا را به نسبت معيني تأمين مي نمايد.
بنزين: بنزين سوخت مايعي است که معمولاً از نفت گرفته مي‎شود و در محيط باز فرار مي باشد. براي جلوگيري از ضربه زدن بنزين در موقع احتراق به سرسيلندرها تا چند سال پيش تقريباً تا 3 ميلي گرم تترا اتيل سرب که ماده‎اي است سمي به هر ليتر بنزين اضافه مي کردند تا عدد اکتان بنزين بالا رفته و بنزين روانتر بسوزد . بنزين که خاصيت ضربه زدن آن حداقل باشد داراي عدداکتان 100 است. بنزين معمولي داراي 79 تا 80 اکتان است. بنزين خوب داراي 84 تا 90 اکتان و بنزين سوپر داراي 88 تا 95 اکتان است. جهت بوجود آوردن احتراق در موتورهاي احتراق داخلي نياز به هوا و بنزين مي‎باشد
متعلقات سيستم سوخت رساني:
الف) باک و لوله‎هاي رابط
ب) پمپ بنزين
ج)لوله هاي بنزين
د) دستگاههاي نشان دهنده بنزين
ه) کاربراتور
و) فيلتر هوا
تمام اتومبيل هاي که بنزين مصرف مي کنند داراي مخزن بنزين ،تجهيزات صاف کننده و لوله کشي لازم براي اتصال مخزن بنزين به پمپ بنزين و کاربراتور مي باشند.
الف) باک(مخزن سوخت)
مخزن بنزين معمولاً در عقب و يا در قسمت جلو و يا زير صندلي راننده بسته مي شود. اين مخزن از روق آهني ساخته شده وبه اسکلت ماشين متصل مي گردد. انتهاي بيروني اين مخزن به وسيله در پوش باک پوشيده مي شود. در باک سوراخ و يا شکافي وجود دارد که فضاي داخل مخزن بنزين را به هواي آزاد مربوط مي کند. بنابراين فشار سطح بنزين داخل باک معادل فشار جو است. در قسمت تحتاني مخزن لوله اي که بنزين را خارج مي کند متصل مي شود.در داخل باک دستگاهي قراردارد که به کمک آن و دستگاه ديگري که جلو راننده نصب مي شود،مي توان به مقدار بنزين در داخل باک پي برد. در داخل بعضي از مخازن،صفحات عمودي به نام صفحات موج گيرنصب شده که از حرکت شديد و تلاطم سوخت در داخل مخزن ضمن حرکت جلوگيري مي کند.
ب) پمپ بنزين:
دستگاهي است که وظيفه انتقال سوخت، از باک تا کاربراتور را به عهده دارد.
ج) لوله هاي بنزين :
بنزين توسط لوله به پمپ متصل مي شود، لوله بنزين معمولاً از يکي از دو قسمت شاسي عبور مي دهند و آن را با بستهائي به شاسي متصل مي کنند .در محل اتصال پمپ بنزين ،يک لوله قابل ارتجاع به کار رفته است که نوسانات را مستهلک و از شکستن لوله جلوگيري مي نمايد.
د) دستگاههاي نشان دهنده بنزين:
دو نوع گيج بنزين الکتريکي وجود دارد و هر يک شامل دو قسمت است.يک قسمت آن داخل باک قرار مي گيرد(به نام واحد باک)و قسمت ديگر آن جلو راننده قراردارد(به نام آمپربنزين)
ه) کاربراتور:
کاربراتور دستگاهي است که هوا وبنزين( سوخت به صورت ذارت بسيار ريزي وارد هوامي شود) را به يک نسبت معين مخلوط کرده که اين نسبت از يک به دوازده الي يک به هيجده(يعني يک قسمت بنزين وبقيه هوا)مخلوط شده و در اثر مکش پيستون (در زمان تنفس)مخلوط هوا و بنزين بصورت پودر از طريق منيفولد(راهگاه) هوا وارد حجم سرسيلندر گرديده و با جرقه حاصل از شمع در حالت (انفجار)محترق شده که منجربه حرکت پيستون و حرکت ميل لنگ و نهايتاً به حرکت در آمدن موتور مي گرددو داراي مدارهاي مختلف ميباشد مدارهاي آن بشرح ذيل ميباشد:
1- مدار شناور
2- مدار دور ارام
3- مدار دور اصلي
4- مدار کمکي( پمپ شتاب دهنده)
5- مدار ساسات
کار مدار ساساد غني سازي سوخت است و در زمان سرد بودن موتور به ساساد نياز داريم اگر در زمانيکه موتور گرم است از ساساد استفاده شود موتور خاموش مي گردد.
توضيح اينکه در بعضي از خودروها به جاي کاربراتور سيستم انژکتورقراردارد که به منظور پاشيده شدن سوخت به داخل موتور(سرسيلندرها) بکار مي رود.
و) فيلتر هوا
فيلتر يا صافي هوا بر روي کاربراتور بسته مي شود و وظيفه آن تصفيه هوا از وجود نا خالصيها از قبيل گرد وخاک و ذرات معلق در هوا بوده که بازديد مستمر و تميز کردن و تعويض به موقع آن در کاهش مصرف سوخت و کارکرد منظم موتور تأثير بسزائي دارد
نکته: در سرعت بالاي 100 کيلومتر بر ساعت مصرف بنزين يک ونيم برابر مي شود .سرعت مناسب براي مصرف بهينه سوخت پيکان 80 کيلومتر بر ساعت مي باشد.
انژکتور: انژکتور دستگاهي است که سوخت مصرفي را بصورت پودر در آورده و آن را با فشار و قدرت لازم به داخل سيلندر مي پاشد و موجب افزايش قدرت، کاهش مصرف سوخت، گشتاور بالاتر، عملکرد بهتر موتور در هواي سرد و از همه مهمتر عدم آلودگي هوا مي گردد.عنوان تزريق يا انژکسيون ممکن است خواننده را به اشتباه انداخته و آنرا در رديف ديزل قلمداد نمايد ، لازم به ذکر است که موتور انژکتوري با موتور ديزل تفاوتهاي بنيادي دارد.

از ميان قطعات مصرفي موتور شايد هيچ کدام به اندازه شمع در ميان مردم شناخته شده نباشد، در عين حال اغلب افراد اهميت آن را ناديده مي گيرند.وظيفه شمع جرقه ...

من مي گويم «خودرو دوگانه سوز»، تو مي گويي «پريوس». کم کم سدان کم مصرف تويوتا با نام پريوس به نمادي از فناوري دوگانه سوز بنزيني- برقي تبديل مي شود، تا ...

خودروهاي سواري از لحاظ طرح بدنه به انواع زير دسته بندي ميگردند: ۱) ميکرو کار (MICRO CAR BUBBLE CAR AUTOETTE): اين قبيل خودروها در مرز ميان موتور سيکلت ...

در ماه آوريل سال جاري، توليدات صنعتي کشور ژاپن رشد کرد. به گزارش دولت ژاپن ارتقاء توليد شرکتهاي خودروساز و شرکتهاي فعال در زمينه تکنولوژيهاي جديد، باع ...

خودروهاي امروزي گونه هاي در معرض خطر انقراض نسلي از خودروها هستند که شايد به زودي تنها تصاوير آنها را در کتب و مجلات مشاهده کنيم! اين حقيقتي تلخ و توا ...

طي ساليان اخير صنعت خودروسازي پيشرفت هاي زيادي داشته و از نظر سطح ايمني و آسايش رانندگي به مرحله اي جديد دست يافته است. ممکن است عده اي اتومبيل هاي لو ...

در صنعت خودرو در بخش انتقال قدرت، سيستم کلاچ به عنوان يکي از کليدي ترين مجموعه ها مطرح است و عملکرد صحيح آن، تاثير مستقيم در کارکرد خودرو و از جمله بخ ...

در گردهمايي سالانه عاملان فروش نفت پارس که چندي پيش با حضور۱۴۰ نفر از نمايندگان فروش شرکت نفت پارس برگزار شد، کارشناسان شرکت دو مقاله علمي ارايه دادند ...

دانلود نسخه PDF - خودرو 2