up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله خودآگاهي PDF
QR code - خودآگاهي

خودآگاهي

تعريف مهارتهاي ده گانه زندگي

خودآگاهي
خودآگاهي ، توانايي شناخت و آگاهي از خصوصيات ، نقاط ضعف و قدرت ، خواسته ها ، ترس و انزجار است. رشد خودآگاهي به فرد کمک مي کند تا دريابد تحت استرس قرار دارد يا نه و اين معمولا پيش شرط ضروري روابط اجتماعي و روابط بين فردي مؤثر و همدلانه است.
همدلي
همدلي يعني اينکه فرد بتواند زندگي ديگران را حتي زماني که در آن شرايط قرار ندارد درک کند. همدلي به فرد کمک مي کند تا بتوانند انسانهاي ديگر را حتي وقتي با آنها متفاوت است بپذيرد و به آنها احترام گذارد. همدلي روابط اجتماعي را بهبود مي بخشد و به ايجار رفتارهاي حمايت کننده و پذيرنده ، نسبت به انسان هاي ديگر منجر مي شود.
ارتباط مؤثر
اين توانايي به فرد کمک مي کند تا بتواند کلامي و غير کلامي و مناسب با فرهنگ ، جامعه و موقعيت، خود را بيان کند بدين معني که فرد بتواندنظرها ، عقايد ، خواسته ها ، نيازها و هيجان هاي خود را ابراز و به هنگام نياز بتواند از ديگران درخواست کمک و راهنمايي نمايد. مهارت تقاضاي کمک و راهنمايي از ديگران ، در مواقع ضروري، از عوامل مهم يک رابطه سالم است.
روابط بين فردي
اين توانايي به ايجاد روابط بين فردي مثبت و مؤثر فرد با انسانهاي ديگر کمک مي کند. يکي از اين موارد ، توانايي ايجاد روابط دوستانه است.که در سلامت رواني و اجتماعي ، روابط گرم خانوادگي ، به عنوان يک منبع مهم روابط اجتماعي ناسالم نقش بسيار مهمي دارد.
تصميم گيري
اين توانايي به فرد کمک مي کند تا به نحو مؤثرتري در مورد مسائل تصميم گيري نمايد. اگر کودکان و نوجوانان بتوانند فعالانه در مورد اعمالشان تصميم گيري کنند ، جوانب مختلف انتخاب را بررسي و پيامد هر انتخاب را ارزيابي کنند ، مسلما در سطوح بالاتر بهداشت رواني قرار خواهند گرفت.
حل مسأله
اين توانايي فرد را قادر مي سازد تا به طور مؤثرتري مسائل زندگي را حل نمايد . مسائل مهم زندگي چنانچه حل نشده باقي بمانند ، استرس رواني ايجاد مي کنند که به فشار جسمي منجر مي شود.
تفکر خلاق
اين نوع تفکر هم به مسأله و هم به تصميم گيري هاي مناسب کمک مي کند . با استفاده از اين نوع تفکر ، راه حلهاي مختلف مسأله و پيامدهاي هر يک از آنها بررسي مي شوند . اين مهارت ، فرد را قادر مي سازد تا مسائل را از وراي تجارب مستقيم خود را دريابد و حتي زماني که مشکلي وجود ندارد و تصميم گيري خاصي مطرح نيست ، با سازگاري و انعطاف بيشتر به زندگي روزمره بپردازد.
تفکر انتقادي
تفکر انتقادي ، توانايي تحليل اطلاعات و تجارب است . آموزش اين مهارت ها ، نوجوانان را قادر مي سازد تا در برخورد با ارزش ها ، فشار گروه و رسانه هاي گروهي مقاومت کنند و از آسيب هاي ناشي از آن در امان بمانند.
توانايي حل مسأله
اين توانايي فرد را قادر مي سازد تا هيجان ها را در خود و ديگران تشخيص دهد ، نحوه تأثير هيجان ها بر رفتار را بداند و بتواند واکنش مناسبي به هيجان هاي مختلف نشان دهد . اگر با حالات هيجاني ، مثل غم و خشم يا اضطراب درست برخورد نشود اين هيجان تأثير منفي بر سلامت جسمي و رواني خواهد گذاشت و براي سلامت پيامدهاي منفي به دنبال خواهند داشت.
توانايي مقابله با استرس
اين توانايي شامل شناخت استرس هاي مختلف زندگي و تأثير آنها بر فرد است . شناسايي منابع استرس و نحوه تأثير آن بر انسان ، فرد را قادر مي سازد تا با اعمال و موضع گيري هاي خود فشار و استرس را کاهش دهد.
اجزاي مهارتهاي ده گانه زندگي
خودآگاهي
آگاهي از نقاط قوت
آگاهي از نقاط ضعف
تصوير خود واقع بينانه
آگاهي از حقوق و مسئوليت ها
توضيح ارزشها
انگيزش براي شناخت
مهارتهاي ارتباطي
ارتباط کلامي و غيرکلامي موثر
ابراز وجود
مذاکره
امتناع
غلبه بر خجالت
گوش دادن
همدلي
علاقه داشتن به ديگران
تحمل افراد مختلف
رفتار بين فردي همراه با پرخاشگري کمتر
دوست داشتني تر شدن (دوستيابي)
احترام قائل شدن براي ديگران
مهارتهاي بين فردي
همکاري و مشارکت
اعتماد به گروه
تشخيص مرزهاي بين فردي مناسب
دوستيابي
شروع و خاتمه ارتباطات
مهارتهاي حل مسأله
تشخيص مشکلات علل و ارزيابي دقيق
درخواست کمک
مصالحه (براي حل تعارض)
آشنايي با مراکزي براي حل مشکلات
تشخيص راه حل هاي مشترک براي جامعه
مهارتهاي تفکر خلاق
تفکر مثبت
يادگيري فعال ( جستجوي اطلاعات جديد)
ابراز خود
تشخيص حق انتخاب هاي ديگر ( براي تصميم گيري)
تشخيص راه حل هاي جديد براي مشکلات
مهارتهاي مقابله با هيجانات
شناخت هيجان هاي خود و ديگران
ارتباط هيجان ها با احساسات ، تفکر و رفتار
مقابله با ناکامي ، خشم ، بي حوصلگي ، ترس و اضطراب
مقابله با هيجان هاي شديد ديگران
مهارتهاي تصميم گيري
تصميم گيري فعالانه بر مبناي آگاهي از حقايق کارهايي که مي توان انجام داد که انتخاب را تحت تأثير قرار دهد.
تصميم گيري بر مبناي ارزيابي دقيق موقعيت ها
تعيين اهداف واقع بينانه
برنامه ريزي و پذيرش مسئوليت اعمال خود
آمادگي براي تغيير دادن تصميم ها براي انطباق با موقعيت هاي جديد
مهارتهاي تفکر انتقادي
ادراک تأثيرات اجتماعي و فرهنگي بر ارزشها ، نگرشها و رفتار
آگاهي از نابرابري ، پيشداوري ها و بي عدالتي ها
واقف شدن به اين مسئله که ديگران هميشه درست نمي گويند
آگاهي از نقش يک شهروند مسئول
مهارتهاي مقابله با استرس
مقابله با موقعيتهايي که قابل تغيير نيستند
استراتژي هاي مقابله اي براي موقعيت هاي دشوار (فقدان ، طرد ، انتقاد(
مقابله با مشکلات بدون توسل به سوء مصرف مواد
آرام ماندن در شرايط فشار
تنظيم وقت

براي سال هاي متمادي تصور بر اين بود که IQ ( ضريب هوشي ) نماينده ميزان موفقيت افراد است. در مدارس معيار اهداي جوايز به دانش آموزان تست هوش بود و حتي بع ...

به نظر مفهوم ساده اي است. اين کلمه اي است که هر روز بارها و بارها به کار مي بريم: استرس. امّا استرس واقعاً به چه معني است؟ آيا همان انگيختگي رواني است ...

هوش يکي از مهمترين سازه هاي فرضي است که از زمان مطرح شدن آن توسط آلفرد بينه در اويل قرن بيستم همواره براي تبيين موفقيت شغلي و کارايي به کار رفته است. ...

آيا تا به حال آرزو کرده ايد که اي کاش اعتماد به نفس بيشتري داشتم؟ آيا متنفريد کارهاي خاص، مشخص و از قبل تعيين شده اي را در زندگي خود به انجام برسانيد ...

امروز خلاقيت و نوآوري و ايجاد تغيير و دگرگوني در سازمانها و موسسات يک امر ضروري است، چرا که جامعه و سازمانها همه در حال تغيير و تحول هستند. اين تغيير ...

دانلود نسخه PDF - خودآگاهي