up
Search      menu
طب سنتی :: مقاله خواص کدو تخمه کاغذي PDF
QR code - خواص کدو تخمه کاغذي

خواص کدو تخمه کاغذي

گياه دارويي کدو تخمه کاغذي Cucurbita pepo

معرفي و گياهشناسي
گياهي است علفي، يکساله، داراي ساقه ي توخالي و کرکدار، ارتفاع آن به 3 تا 5 متر مي رسد. داراي برگ هاي درشت به رنگ سبز که حالت پنج لبي دارند و توسط دمبرگ طويل و کرک داري به ساقه متصل مي شوند. گياهي تک پايه است که گل هاي نر و ماده از هم جدا هستند. ميوه اش سته ي بزرگ کروي شکلي است و حاوي 400 و 500 دانه مي باشد. دانه ها بسيار ظريف هستند.
نيازهاي اکولوژيکي
منشا اش اروپا و مناطق گرمسيري آمريکا است. گياهي روزبلند و نيازمند نور و درجه ي حرارت بالا مي باشد. برگ هايش به شدت به سرما حساس هستند.
كاشت، داشت، برداشتچون کدوي تخمه کاغذي بسيار حساس به سرما است، کاشت آن در اوايل ارديبهشت ماه صورت مي گيرد که خطر سرماي ديررس بهاره رفع شده باشد. بذرها در دماي ۱۲ درجه سبز مي شوند (دماي مطلوب ۳۰ 25 سانتي گراد است). اين گياه در اثر استفاده ي کود هاي کاملا پوسيده داراي عملکرد بسيار خوبي خواهد بود و بايستي 30 تا 40 تن در هکتار کود دامي کاملا پوسيده استفاده گردد.
عمليات داشت شامل وجين علف هاي هرز به صورت ميکانيکي است (چون اين گياه به علف کش ها حساس است). مبارزه با بيماري هاي قارچي مانند سفيدک سطحي و کرکي و مبارزه با ناقلين بيماري هاي ويروسي مثل شته ها ضروري مي باشد.
برداشت زماني است که 75 درصد ميوه ها رسيده اند و معمولا اين زمان در اواسط شهريور مي باشد. بذور را از ميوه ها خارج مي کنند و آنها را در دماي 30 تا 35 درجه خشک مي نمايند بطوري که 12 درصد رطوبت در بذور باقي بماند.
فرآوري دانه ها اهميت دارويي دارند. دانه ها داراي 40 تا 60 درصد روغن هستند که مهمترين ترکيبات روغن عبارتند از: اسيد لينولئيک، ويتامين E، فيتوسترول و پرتوکلروفيل است.
خواص و كاربرددانه ها بصورت گسترده عليه کرم هاي روده استفاده مي شوند. روغن حاصل از بذور براي معالجه تورم پروستات، سوزش مجاري ادرار و معالجه ي بيماري تصلب الشرايين کاربرد دارد.
به منظور تعيين اثر پيش تيمار بذر و محلول پاشي تنظيم کننده هاي رشد بر عملکرد و صفات بيوفيزيكوشيميايي دانه کدوي دارويي (Cucurbita pepo L.)، آزمايشي به صورت فاکتوريل و بر اساس طرح بلوك هاي كامل تصادفي با سه تکرار در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه محقق اردبيلي اجرا شد. تيمارها شامل پيش تيمار بذر (شاهد، جيبرلين و اکسين) و محلول پاشي تنظيم کننده هاي رشد (شاهد، اکسين، جيبرلين و مخلوط اکسين با جيبرلين) بود. پيش تيمار بذر با اکسين همراه با محلول پاشي آن موجب بيش از دو برابر شدن تعداد دانه در ميوه نسبت به شاهد شد. تعداد دانه هاي نارس در همين تيمار به حداقل کاهش يافت و به يک پنجم تيمار شاهد رسيد. وزن تر ميوه در بوته نيز در همين تيمار حداکثر بود و نزديک به دو برابر شاهد افزايش نشان داد. اثر ساده پيش تيمارها بر عملکرد دانه و وزن تر ميوه معني دار بود و حداکثر عملکرد دانه در پيش تيمار اکسين ديده شد. اثر ساده تنظيم کننده هاي رشد نيز بر روي برخي صفات معني دار بود، به طوري که حداکثر تعداد دانه در ميوه، قطر ميوه، وزن تر ميوه، عملکرد دانه و حداقل تعداد و درصد دانه هاي نارس در محلول پاشي با اکسين مشاهده شد. محلول پاشي با جيبرلين درصد روغن را افزايش و درصد پروتئين دانه را كاهش داد، در حالي كه محلول پاشي با اكسين موجب کاهش درصد روغن و افزايش پروتئين دانه شد. هيچ يك از تيمارهاي آزمايش بر طول و عرض دانه اثر معني داري نداشت، ولي محلول پاشي با جيبرلين موجب افزايش ضخامت دانه شد. به طور كلي، به نظر مي رسد كه محلول پاشي با اكسين مي تواند موجب افزايش عملكرد دانه در كدوي دارويي شود، ولي اين امر اثر منفي بر عملكرد ماده موثره محلول در روغن دانه خواهد داشت. همچنين، نتايج اين بررسي حكايت از آن دارد كه محلول پاشي با جيبرلين موجب توليد دانه هاي درشت تر و با درصد روغن بيشتري مي شود.
زمينه و هدف: ديابت يك ناهنجاري متابوليكي است كه با هيپرگليسمي ناشي از نقص در ترشح و عمل انسولين و يا هر دو مشخص مي گردد. كدو در طب سنتي ايران براي درمان ديابت توصيه شده است. در اين مطالعه اثر پودر كدو بر فعاليت آنزيم هاي كبدي در موش هاي صحرايي ديابتي شده با آلوكسان مورد بررسي قرار گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه مداخله اي 28 سر موش صحرايي نر بطور تصادفي به چهار گروه كنترل غيرديابتي، كنترل ديابتي، ديابتي تيمار شده با1g kg پودر كدو و ديابتي تيمار شده با 2g kg پودر كدو تقسيم شدند. القا ديابت در رات ها با تزريق درون صفاقي آلوکسان منوهيدرات انجام شد. تيمار حيوانات به مدت 4 هفته و به صورت گاواژ انجام گرفت. پس از اتمام مدت آزمايش خون گيري به عمل آمد و ميزان آنزيم هاي کبدي (ALT, AST, ALP) بررسي گرديد. از بافت هاي كبد همه گروه ها نيز مقاطعي تهيه و مورد بررسي بافت شناسي قرار گرفت. داده ها به کمک آزمون آناليز واريانس يک راهه تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: نتايج حاكي از افزايش معني دار آنزيم هاي كبدي (ALT, AST, ALP) در موش هاي صحرايي ديابتي نسبت به ساير گروه ها بود و تيمار با پودر كدو در موش هاي صحرايي ديابتي شده موجب كاهش معني داري در سطح آنزيم هاي فوق در مقايسه با گروه كنترل ديابتي گرديد (05 0>P). بررسي بافت شناسي بر روي نمونه هاي بافتي كبد و مصرف كدو باعث كاهش درجه التهاب كبد در گروه ديابتي گرديد.
نتيجه گيري: اين گياه به دليل مهار آسيب كبدي ناشي از ديابت، مي تواند در افراد ديابتي مورد استفاده قرار گيرد.

کرم کدوي خوک و انسان يا تنياسليوم گونه اي از کرمهاي پهن ، رده نواريان است. نواريان اکثرا دراز و داراي بدني پهن هستند که از تعداد زيادي قطعات يا بندهاي ...

مقدمه به ،‌ به راسته گل سرخ و تيره گل سرخ تعلق دارد. در اين راسته قطعات گل استقرار مارپيچي دارند ولي تعداد آنها بويژه در تيره کراسولاسه هنوز در 5 تثبي ...

ديد کلي کرم کدوي خوک و انسان يا تنياسليوم گونه‌اي از کرمهاي پهن ، رده نواريان است. نواريان اکثرا دراز و داراي بدني پهن هستند که از تعداد زيادي قطعات ي ...

کدوي پوسته کاغذي از خانواده کدوئيان که بومي مناطق گرمسير و نيمه گرمسير آمريکا است و داراي مواد مؤثري شامل روغن، اسيدهاي چرب بتا سينسترول و ويتامين E م ...

چاي مانند قهوه در رديف رايج ترين و مهم ترين نوشابه هاي مطبوع و مورد مصرف در بيشتر جهان مي باشد . چاي داراي اهميت غذايي ودارويي بسياري است . ولي مهم تر ...

راهنماي کاشت گياهان دارويي در خانه اگر در حياط خانه يا آپارتمان تان باغچه کوچکي داريد، پيشنهاد مي کنم براي يک بار هم که شده، گياهان دارويي در باغچه تا ...

قبل از کشف انسولين و داروهاي کاهش دهنده قندخون، بيماران ديابتي با گياهان دارويي و درمان هاي سنتي معالجه مي شدند. تاکنون تاثير مثبت بيش از ۱۲۰۰ گياه دا ...

حنا درختچه اي است به بلندي ۶ ۵ متر که شاخه هاي آن متقابل، استوانه اي و اغلب پوشيده از تارهاي خار مانند است. برگهاي آن کامل، بيضي، نوک تيز، متقابل به ط ...

دانلود نسخه PDF - خواص کدو تخمه کاغذي