up
Search      menu
تاریخ و فرهنگ :: مقاله خواجوي کرماني PDF
QR code - خواجوي کرماني

خواجوي کرماني

زندگي نامه خواجوي کرماني

کمال الدين ابوالعطا محمود مرشدي کرماني مشهور به نخلبند شعراي ايران از عارفان و شاعران قرن هشتم هجري است وي در سال 669 - 689 هجري - در کرمان به دنيا آمد. در سنين جواني سفر هاي طولاني خود را به حجاز و شام ف بيت المقدس ، عراق ، مصر و شيراز شروع کرد و مدتي در بغداد اقامت کرد . در سال 736 به ايران بازگشت . به اصفهان رفت . بعد از چندي به کرمان و سپس به شيراز رفت و تحت حمايت خاندان اينجو روزگار ميگذرانيد .
ممدوحان خواجو :
سلطان ابوسعيد بهاددر و وزيرش غياث الدين محمد . وي مثنوي هماي و همايون را به نام اين دو نفر سروده است
جلال الدين شاه مسعود اينجور و برادرش شاه شيخ ابو اسحق اينجو
پسر خواجه رشيد الدين فضل الله ، از دوستداران دانش و شعر و ادب
خواجه علاوه بر مدح شاه شيخ ابواسحق ، در عين حال رقيب او امير مبارزالدين را نيز ستايش مي کرد
خواجه بها الدين محمود يزدي از وزراي آل مظفر
خواجه با وجود آنکه منسوب به فرقه مرشديه بود ولي به علاء الدوله ارادت بسيار داشت و مدتي مقيم خانقاء وي بود
در ميان معاصران خواجو، حافظ از همه برجسته تر است ، البته علي رغم تاثير خواجو بر شعر حافظ هيچ گاه نميتوان وي را برتر از حافظ قلمداد کرد . او در قصيده، مثنوي، و غزل طبعي توانا داشته، به طوري که گرايش حافظ به شيوۀ سخن پردازي خواجو و شباهت شيوۀ سخنش با او مشهور است
استاد غزل سعدي ست نزد همه کس اما دارد سخن حافظ طرز غزل خواجو
در غزلسرايي پيرو سعدي بوده ، در قصيده و مثنوي نيز پيرو فردوسي و سنايي . به طور کلي خواجو شاعر نو آوري نبوده بلکه توانسته به طرز استادانه اي از شاعران روزگار پيشين خود تقليد کند
بيشتر موضوع هاي شعري را ميتوان در اشعار خواجو پيدا کرد . از نعت و ستايش امامان و بزرگان دين ، پند و اندرز مضامين عرفاني تا موضوع هاي عاشقانه و شوخي و ظنز و انتقاد
از علوم مختلف مانند ستاره شناسي و رياضي و ديگر علوم روزگار خويش مطلع بوده .
وفات خواجو به سال 728 - 750 هجري - بوده و در شيراز مدفون است و مقبره او در تنگ الله اکبر(دروازه قرآن) شيراز است.
آثار :
ديوان اشعار : شامل قصايد و غزليات ، رباعيات و ترجيعاتا بوده و به دوقسمت صنايع الکمال و بدايع الجمال تقسيم شده است که در صنايع الکمال قصيده هايي در نعت امير المومنين علي آمده است
مجموعه اي از اشعار به نام مفاتي القلوب و مصابيح القلوب به نام امير مبارزالدين
شش مثنوي : به پيروي از مثنوي هاي نظامي و فردوسي و سنايي دارد
سام نامه : به تقليد از شاهنامه فردوسي و موضوع آن ماجراهاي عشقي و شرح جنگ هاي سام نريمان است
گل و نوروز : به تقليد از خسرو و شيرين نظامي درباره عشق شاهزاده ايراني به نام نوروز با گل دختر پاداه روم است . سرانجام اين عشق وصال است و حاصل پيوند نوروز و گا قباد است که به جاي پدر بر تخت سلطنت مينشيند
روضة الانوار : مانند مخزن الاسرار نظامي سروده است . در بيست مقاله و در هر مقاله از اخلاق و عرفان سخن گفته است
هماي و همايون : داستان عشق همايون با هماي دختر فغفور چين
کمال نامه : منظومه اي عرفاني است در دوازده باب بر وزن سير العباد سنايي
گوهر نامه : درباره ي موضوعات عرفاني و صوفيانه به نام امير مبارزالدين در 2022 بيت سروده است
آثار منثور :
رساله ي الباديه : مناظره نمد و بوريا
رساله ي سبع المثاني : مناظهره شمشير و قلم
رساله ي مناظره شمس و سحاب

زيره سياه ايراني (کرماني) Bunium persicum Black cumin - Black caraway Apiaceae Synonyms : B.bulbocastanum , Carum persicum معرفي و گياهشناسي زيره سيا ...

● زياده جسارت است تقي اين شاه جوان آن قدر وزيرش را دوست داشت که نه تنها صدارت اعظمي بلکه خواهر دسته گلش را هم به او داد. تاريخ عروسيشان هم شد ۲۵ بهمن ...

هر چند از ايران باستان کتابي تاريخي بر جاي نمانده، اما از اشاره هاي مورخان يوناني مي توان دريافت که سنت تاريخ نويسي در ميان ايرانيان نيز وجود داشته اس ...

جايگاه ويژه اي که ملت تاتار در تقاطع فرهنگهاي گوناگون احراز مي نمايد، موجبات ترکيب ويژه و زيست دايمي آنان را در حوزه ي رود ولگا، به ويژه در عرصه ي معن ...

دانلود نسخه PDF - خواجوي کرماني