up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله خليج فارس PDF
QR code - خليج فارس

خليج فارس

خليج فارس را از کوسه ها خالي نکنيم

●مقدمه
کوسه از آبزيان مرگ آفرين و رعب انگيز دريا ها و اقيانوس هاست . هر کجا کوسه يافت مي شود ترس و دلهره و مرگ هم بدنيال آن خواهد آمد . اين ايده در ذهن انسان هميشه ثبت شده است که اگر حيواني خطر ناک و براي انسان دردسر آفرين باشد بايد از بين برود .شايد کوسه هم جزيي از همين حيوانات باشد .
کوسه ها در ظاهر براي انسان توليد خطر ميکنند ولي به همان اندازه نيز براي انسانها و محيط زيست مفيد هستند . پوست ؛ گوشت ؛ اندامهاي داخلي ؛ باله ها و غيره موارد متعددي است که مي تواند براي صنعت و تجارت استفاده شود.
●جايگاه کوسه ماهيان
کوسه ماهيان شاخه اي از ماهيان غضروفي هستند . اين ماهيان در راس هرم غذايي دريا و اقيانوس ها قرار دارند . اينگونه آبزي بدليل تنوع گونه اي که دارد در حدود ۱۲۰ گونه آن درجهان شناسايي شده اند . و ۹ گونه آن را در خليج فارس مي توان مشاهده کرد.
از مهمترين آنها :
کوسه سفيد، کوسه آبي ، کوسه ببري , کوسه پلنگي .... را مي توان نام برد.
●کاربرد کوسه ماهيان
در استانهاي ساحلي از قديم الايام جگرکوسه براي روغن کاري بدنه شناورها چوبي ((سيفه )) کاربرد داشت .و نيز به عنوان يک داروي محلي ، سنتي براي درمان انواع دردهاي مفصلي؛ استخواني و عضلاني وهمچنين براي جلوگيري از ريزش مو استفاده مي کردند .
گوشت بعضي از گونه هاي آن مصرف خوراکي داشته و بنا به اظهار بعضي از صيادان خبره محلي نقش موثري در تحريک و افزايش قدرت جنسي ((باروري )) در مردان دارد .
و مهمتر اينکه از پوست اين آبزي رعب انگيز دريا ها در کشورهاي صنعتي در صنعت چرم سازي جهت تهيه کيف وکفش .... استفاده مي شود و استخراج موادچربي خاصي از يک نوع کوسه براي تهيه مواد آرايشي و يا تهيه نخ جراحي ازباله هاي کوسه از ديگر کاربرد آن در صنعت است .
ارزش غذايي کوسه زماني هويدا مي شود که سوپ باله هاي کوسه از گران ترين غذاي مردمان جنوب شرق آسيا است که اين نوع غذا به عنوان غذاي اختصاصي ملي آنها محسوب مي شود.
●شيلات و مديريت صيد کوسه ماهيان
وقتي که به آمار صيد کوسه در سنوات۸۲، ۸۳، ۸۴ مينگريم در مييابيم که همه ساله تلاش شناورهاي صيادي رو به افزايش است .
در اين سالها به ترتيب ۱۱۶۱، ۷۵۹، ۸۸۵ تن توسط شيلات گزارش شده است اين اعد اد يک پيام ساده اي به ما گوشزد مي کند و آن اين است که بايد:
-تلاش شناور ها و ماکزيمم برداشت از ذخاير را کنترل کرد
-شيلات زمان و فصول برداشت صيد راتنظيم نمايد ((تقويم صيادي ))
-نوع ادوات و روش صيددر دستور کار خود قرار دهد
زيرا اکر موارد فوق در قالب مديريت صيد اجرا نشود براي تمامي گونه ها؛ اثرات زيان باري بر محيط زيست خواهد داشت .
زيرا تمامي گونه هاي موجود در اکوسيستم خليج ارتباط مستقيمي با هم دارند و اگر در يک اکوسيستم توازن بهم بخورد (( عوامل محيطي يا انساني )) باعث ازدياد يک گونه ويا از بين رفتن گونه ديگر مي شود . بطور مثال در دهه پنجاه ميلادي کشاورزان و دامداران انگليسي براي نجات مزرعه و دام هايشان دست به شکار روباه ها زدند . پس از مدتي متوجه ازدياد حيواناتي نظير :
موش ها؛ سنجاب ها ؛ خرگوش ........ شدند که ازدياد جانوران فوق ضرر وزيان مزرعه داران را دو چندان کرد . و يا همچنين حذف تمساح ها در لوييزيانا در امريکا در سال ۱۹۶۰و دستور مجدد آن دولت در سال ۱۹۶۸ ميني بر تحت کنترل در آوردن منع شکار تمساح ها و افزايش آن در يک سال بعد شد.
اينها نمونه هايي هستند از بهم خوردن توازن در يک اکوسيستم خشکي و با حذف يک گونه که ما به ظاهرآ ن حيوان بد در نظر مي گيريم ؛ بوجود مي آيد . همين امر در اکوسيستم دريايي نيز
خواسته يا ناخواسته با دستهاي قدرتمند انسانها ((صيادان )) بوجود مي آيد.
بطور مثال نمونه هايي که شايد در ۸ ساله اخير در رابطه با صيد ميگوبوجود آمده است زيرا براساس شواهد و آمارصيدي که در سالهاي ۷۸و۸۱ کاهش شديدياز صيد ميگو مشاهده مي شود .
دليل کاهش نه تنهابه عوامل محيطي مثل ((فاکتور هاي اکو لوژيکي و فيزيکو شيمايي ؛ درجه حرارت آب ... ))مي توان ذکر کرد بلکه بنا به اظهارات صيادان خبره و مروج صيادي حذف آبزيان شکار چي همانند کوسه ماهيان و ماهيان صخره اي باعث ازدياد توتيا و ژله فيش ها در صيدگاه هاي استان شده بود که خود عامل بازدارنده اي براي تخم ريزي ورشد لارو ميگو و ماهيان مي باشد .
●دلايل رو آوردن صيادان به صيد کوسه ماهيان
با راه اندازي کارخانه هاي عمل آوري پيشرفته در حوزه خليج فارس ((کشور هاي عربي )) و قيمت بالاي کوسه ازيک طرف و ارتباطاتي که صيادان ما با آن کشور ها برقرار کرده اند باعث شده است تا تلاش صيادي افزايش چشمگيري پيدا کند .
اين تلاش زماني مظاعف شد که صيادان ما عملا با تکنولوژي و تکنيک هاي متنوع و گاهاُمخرب به صيد آنها پرداختند . و کار به جايي رسيد که يزافان باله هاي کوسه خشک شده بين ۲۵الي۳۰ هزار تومان و يا باله تر آن ۵ الي ۷ هزار تومان خريد و فروش مي کردند .
همچنين صيادان در فصل هاي ممنوعه صيد بوسيله تور هاي گوشگير کف که مجهز به وزنه هاي سربي بود اقدام به صيد کوسه ها پرداخته و با قطع باله هاي کوسه خود کوسه را به آب مي انداختند .
●شيلات وآينده کوسه ماهيان
با انتقال تکنولوژي صيد کوسه ماهيان بوسيله لانگ لاين اين عمل در جامعه صيادان ترويج گرديد ولي پس از مدتي اين روش به عنوان يک مشکل از ديد آنها بروز کرد .زيراصيادان بدنيال کارايي و صيد بيشتر و همچنين جبران هزينه ها خود بودند و مجددا رو به روش سنتي وغير استاندارد و ابتکاري خود که همان روش صيد گوشگيرکف و يا رکسي بود ؛ آوردند .
در مطالعه اقتصادي لانگ لاين ؛ اولين چيزي که به ذهن مي رسد ؛ ميزان کم صيد اين روش در مقايسه با روشهاي ديگر صيد ؛ به عنوان مثال ترال است .اين حقيقتي است که در اکثر موارد صادق است .با اين حال ؛ آن دسته از ماهياني که به روش لانگ لاين صيد مي شوند از قيمت بالايي بر خوردارند و اين به نوبه خود ميزان کم صيد را جبران مي کند .
اين فقط بخشي از معادله مالي ؛ و طرف ديکر قضيه ؛ مسئله هزينه ها است که بطور چشمگير کاهش مي يابد . به عنوان مثال : هزينه هاي سوخت ؛ هزينه تعمير و نگهداري موتور ؛ عدم افت محصول .... است .
همانطور که قبلا گفته شد امروزه صيادان با استفاده از روشهاي صيد غير مرسوم و با وارد کردن ادوات صيد مخرب عملا به جنگ کوسه ها شتافته اند
زيرا صيادان ما گرايشي عجيب و غريب به زياد صيد کردن آبزيان در هر شرايط و با هر وسيله- - اي مي نمايند و با اين کار خود تا حد انقراض يا نزديک به انقراض گونه هاي آبزي دست ميزنند همانطور که گونه هايي ذي قيمتي مثل ((حلوا سفيد ؛راشگو ؛ذخاير ميگو ....)) رو به نابودي است کوسه ها نيز از اين قايده مستثني نيستند.ومابايد اين موضوع را درک نماييم که يک موجود زنده يک منبع غير قابل تجديد است که حامل اطلاعات با ارزش ژنتيکي بوده که طي هزاران سال يا مليونها سال تکامل يافته است . هنگامي که اين موجود منقرض شد ؛ اين اطلاعات براي هميشه از بين مي رود .
براي جلوگيري از انقراض اين آبزي با ارزش در سالهاي قبل ديدگاه ترويج لانگ لاين کوسه ماهيان توسط شيلات صورت گرفت اين روش علاوه بر انتخابي بودن روش صيد ؛ هيچ گونه ضرري نيز متوجه بستر در يا نمي کند .
لذا با ياد آوري خسارات ناشي ازتور ترال و تور هاي رکسي ((کوشگير کف شناور )) که مشکلات عمده اي را در برخي مناطق به همراه داشته است ؛ بش از پيش اهميت لانگ لاين نمايان مي شود .
●●نتيجه گيري و پيشنهادات
براي جلوگيري از کاهش کوسه ماهبان و انقراض آنها ضرورت حفظ آنها علاوه برآنکه به عهده مسولين ميباشد خود بهره برداران نيز مي بايست بطور مسولانه در حفظ آنها کوشا باشند .براي ادامه صيد و صيادي و حفظ گونه هاي کوسه نکات ذيل را نيز مي توان ذکر کرد :
۱-کاهش شناورهاي صيادي کنترل ادوات صيد
۲-جلوگيري از روش هاي صيد غير مرسوم و غير استاندارد
۴- جلوگيري از صيد در فصول ممنوعه و برخورد شديد با صيادان متخلف
۵- ممانعت از صيد قايق هاي صيادي در نوار ساحلي
۶-فقط از روش صيد لانگ لاين (رشته قلاب ) استفاده شود
در پايان اميد است با همکاري جامعه صيادي و مسولين وبا يک مديريت صحيح و انجام پروژه هاي تحقيقاتي ؛ صنعتي که در کشورهاي توسعه يافته از کوسه استفاده مي کنند ما نيز بتوانيم ازمزاياي آن برخوردار باشيم .
آموزش صيادان از همه ميزان برداشت ذخاير مي تواند جلوي انقراض اين آبزي با ارزش اقتصادي را گرفته و اين سرمايه ملي همواره براي نسل هاي آتي ماندگار بماند .

سلمان فارسي يا روزبه از صحابه ايراني مشهور حضرت محمد(ص)، پيامبر اسلام بود که حضرت محمد او را از اهل بيت خواند. او با اين که پسر يکي از زمين داران ايرا ...

پيشينه ي تاريخي فارس در گذر زمان «و اين سرزمين از دشمن، از خشکسالي و از دروغ بپايد و بدين سرزمين دشمن، بدسالي و دروغ نيايد.» نقل به مضمون از سنگ نبشته ...

ساليان درازي از ظهور پديده اي به عنوان چت در ايران نميگذرد. چت در لغت به معناي گپ يا گفتگوي خودماني ميباشد. اما امروزه با گسترش و پيشرفت تکنولوژي ، تن ...

اوايل شهريورماه، خبر موتور جستجوي «ياحق» يکي از اخبار مهم فناوري اطلاعات در ايران بود. اولين بار رضا تقي پور، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، با بيان ...

براي كساني كه به شعر و ادبيات فارسي علاقه‌مند هستند، وجود يك موتور جستجوي اشعار كه بتواند متن ديوان اشعار شعراي كهن يا كتاب‌هاي شعر شعراي معاصر را مور ...

جنگل داري عبارتست از به کارگيري مجموعه اي از علوم و فنون که درجهت شناخت جوامع متنوع جنگلي، آگاهي از کيفيت و کميت آن ها، پرورش توده هاي جنگلي، بهره برد ...

رودخانه رسوباتي را که با خود حمل مي کند، در بسترش يا در زمان طغيان در محدوده بلافصل آن بر جاي مي گذارد. رسوبات بر جاي گذرده شده توسط رودخانه در خشکيها ...

وقتي که آرام آرام برف بر دوش درختان سنگيني مي کند، وقتي که دل کوه هاي البرز و زاگرس سرد مي شود از هجمه سرما و وقتي که آرام آرام تمام سنگيني برف بر شان ...

دانلود نسخه PDF - خليج فارس