up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله خلاقيت يا creativity PDF
QR code - خلاقيت يا creativity

خلاقيت يا creativity

نوآوري و هفت گذرگاه رهايي از رکود علمي

مقام معظم رهبري سال جديد را سال نو آوري و شکوفايي و توسعه در همه عرصه ها و بخصوص علوم و فناوري نام نهادند و براي رسيدن به اين هدف بزرگ راه هاي ميانبر را توصيه نمودند. راه ميانبر در دستيابي به توسعه مورد نياز کشور جهت رفع عقب ماندگي ها، شتاب در روشهاي نوآورانه در کشور است و بخشهاي مختلف کشور بايد با اتکال به نوآوري و علم و فرهنگ کشور را به پيش ببرند.
امسال هر ايراني در حوزه کاري خويش بايد فعاليتها، روشها و نوآوريها را به کار گيرد تا بتوان به هدف تعريف شده در چشم انداز بيست ساله نظام رسيد.
اما صرف توجه به نوآوري بدون ايجاد فرهنگ و طراحي و تأمين بايستي هاي آن و تعريف دقيق از روشهاي اجرايي کردن آن، عملا تحولي رخ نخواهد داد.
اما نوآوري بدون خلاقيت امکان پذير نيست؛ بنابراين، لازم است ضمن تعريف دقيق اين دو واژه، راهکارهاي عملي خلاقيت، نوآوري و شکوفايي در عرصه هاي علوم و فناوريها در ابعاد سازماني و فردي روشن گردد.
در اين مسير، سازمانها و مراکز تحقيقاتي و بخصوص مديران و مسؤولاني که قرار است در سازمان خود نوآوري را فرهنگ سازي نمايند، بايد نوآور و تحول گرا بوده و با زمينه هاي رشد نوآوري آشنا باشند زيرا مديران ناآشنا با بسترهاي رشد خلاقيت و نوآوري که هيچ ايده نوآورانه اي را در عرصه مديريت ندارند، نمي توانند در سازمان تحول ايجاد نمايند.
خلاقيت و نوآوري، يک شبه، ناگهاني و با صدور دستورالعمل و بخ ...

(مقاله کامل پس از پرداخت در دسترس می باشد)


حيا چيست؟ «حيا » در لغت به مفهوم شرمساري و خجالت است كه در مقابل آن « وقاحت » و بي شرمي قرار دارد. (ابن اثير ، نهايه ،ج 1 ، ص 391 ) به عبارتي ؛ حيا شر ...

آيا ممکن است کل سياره زمين، همانند يک درخت، موجودي زنده باشد؟ آيا ممکن است يک شعور زنده در تمامي سياره ما جاري باشد؟ آيا ممکن است کل سياره زمين، همانن ...

«سيال» به معني در جريان و بسيار روان است و در مورد هر ماده اي که قابليت جاري شدن داشته باشد، اعمال مي شود. سيال را ماده اي تعريف مي کنيم که وقتي تنش ب ...

آب بسيار که محوطه وسيعي را فرا گيرد و به اقيانوس راه دارد را دريا گويند؛ مجموع آب هاي شور که جزء اعظم کره زمين را مي پوشاند و تقريباً سه چهارم سطح زمي ...

● بازار داغ اوقات فراغت يادش بخير آن موقع ها. همان روزها که هر چه به تعطيلات تابستان بيشتر نزديک مي شديم، قند توي دلمان بيشتر آب مي شد، براي شيطنت کرد ...

خلاقيت ميلي ذاتي است که در وجود انسان به وديعه نهاده شده است . انسان مظهر خلاقيت الهي است(مطهري).خلاقيت براي تمامي عرصه هاي زندگي و سلامت فکر و روح ان ...

بحث تغيير و نوآوري در قرن حاضر بحث دنياي علم است و عصر امروز، عصر تغيير و عصر انفجار علم، عصر پيدايش سازمانهاي متعدد علمي، اجتماعي و اقتصادي و عصر نوآ ...

ما اغلب در توصيف حالات روحي خود از کلماتي مانند افسرده يا مضطرب و مانند آن استفاده مي کنيم. اما واقعا چه زماني بايد در مورد اين حالات نگران بود و به ...