up
Search      menu
فنآوری اطلاعات :: مقاله خطا هاي مودم PDF
QR code - خطا هاي مودم

خطا هاي مودم

ليست خطا هاي مودم (هنگام کانکت شدن)

۶۰۰ . اگر سيستم در حال شماره گيري باشد و دوباره شماره گيري نماييد اين خطا نمايش داده مي شود .
۶۰۱ . راه انداز Port بي اعتبار مي باشد .
۶۰۲ . Port هم اکنون باز مي باشد براي بسته شدن آن بايد کامپيوتر را مجددا راه اندازي نمود.
۶۰۳ . بافر شماره گيري بيش از حد کوچک است .
۶۰۴ . اطلاعات نادرستي مشخص شده است .
۶۰۵ . نمي تواند اطلاعات Port را تعيين کند .
۶۰۶ . Port شناسايي نمي شود .
۶۰۷ . ثبت وقايع مربوط به مودم بي اعتبار مي باشد .
۶۰۸ . راه انداز مودم نصب نشده است .
۶۰۹ . نوع راه انداز مودم شناسايي نشده است .
۶۱۰ . بافر ندارد .
۶۱۱ . اطلاعات مسير يابي غير قابل دسترس مي باشد .
۶۱۲ . مسير درست را نمي تواند پيدا نمايد .
۶۱۳ . فشرده سازي بي اعتباري انتخاب شده است .
۶۱۴ . سرريزي بافر .
۶۱۵ . Port پيدا نشده است .
۶۱۶ . يک درخواست ناهمزمان در جريان مي باشد .
۶۱۷ .Port يا دستگاه هم اکنون قطع مي باشد .
۶۱۸ . Port باز نمي شود. ( وقتي رخ مي دهد که يک برنامه از Port استفاده کند ).
۶۱۹ . Port قطع مي باشد (وقتي رخ مي دهد که يک برنامه از Port استفاده کند).
۶۲۰ . هيچ نقطه پاياني وجود ندارد .
۶۲۱ . نمي تواند فايل دفتر راهنماي تلفن را باز نمايد .
۶۲۲ . فايل دفتر تلفن را نمي تواند بارگذاري نمايد .
۶۲۳ . نمي تواند ورودي دفتر راهنماي تلفن را بيابد .
۶۲۴ . نمي توان روي فايل دفتر راهنماي تلفن نوشت .
۶۲۵ . اطلاعات بي اساسي در دفتر راهنماي تلفن مشاهده مي شود .
۶۲۶ . رشته را نمي تواند بارگذاري کند .
۶۲۷ . کليد را نمي تواند بيابد .
۶۲۸ . Port قطع شد .
۶۲۹ . Port بوسيله دستگاه راه دور قطع مي شود. (درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ارتباطي).
۶۳۰ . Port به دليل از کارافتادگي سخت افزار قطع مي شود .
۶۳۱ . Port توسط کاربر قطع شد .
۶۳۲ . اندازه ساختار داده اشتباه مي باشد .
۶۳۳ . Port هم اکنون مورد استفاده مي باشد و براي Remote Access Dial-up پيکر بندي نشده است (راه انداز درستي بر روي مودم شناخته نشده است) .
۶۳۴ . نمي تواند کامپيوتر شما را روي شبکه راه دور ثبت نمايد .
۶۳۵ . خطا مشخص نشده است .
۶۳۶ . دستگاه اشتباهي به Port بسته شده است .
۶۳۷ . رشته ( string ) نمي تواند تغيير يابد .
۶۳۸ . زمان درخواست به پايان رسيده است .
۶۳۹ . شبکه ناهمزمان قابل دسترس نيست .
۶۴۰ . خطاي NetBIOS رخ داده است .
۶۴۱ . سرور نمي تواند منابع NetBIOS مورد نياز براي پشتيباني سرويس گيرنده را بدهد .
۶۴۲ . يکي از اسامي NetBIOS شما هم اکنون روي شبکه راه دور ثبت مي گردد ، ( دو کامپيوتر مي خواهند با يک اسم وارد شوند ) .
۶۴۳ .Dial-up adaptor در قسمت network ويندوز وجود ندارد .
۶۴۴ . شما popus پيغام شبکه را دريافت نخواهيد کرد .
۶۴۵ . Authentication داخلي اشکال پيدا کرده است.
۶۴۶ . حساب در اين موقع روز امکان log on وجود ندارد .
۶۴۷ . حساب قطع مي باشد .
۶۴۸ . اعتبار password تمام شده است .
۶۴۹ . حساب اجازه Remote Access را ( دستيابي راه دور ) را ندارد . ( به نام و کلمه عبور اجازه dial-up داده نشده است ) .
۶۵۰ . سرور Remote Access ( دستيابي راه دور ) پاسخ نمي دهد .
۶۵۱ . مودم شما ( يا ساير دستگاههاي اتصال دهنده ) خطايي را گزارش کرده است . ( خطا از طرف مودم بوده است ) .
۶۵۲ . پاسخ نا مشخصي از دستگاه دريافت مي گردد .
۶۵۳ . Macro (دستورالعمل کلان). ماکرو خواسته شده توسط راه انداز در ليست فايل .INF موجود نمي باشد .
۶۵۴ . يک فرمان يا يک پاسخ در قسمت .INF دستگاه به يک ماکرو نامشخص اشاره مي نمايد .
۶۵۵ . دستور العمل (پيغام) در قسمت فايل .INF دستگاه مشاهده نمي شود .
۶۵۶ . دستورالعمل (ماکرو) (default off) در فايل .INF دستگاه شامل يک دستور العمل نامشخص مي باشد .
۶۵۷ . فايل .INF دستگاه نمي تواند باز شود .
۶۵۸ . اسم دستگاه در فايل .INF دستگاه يا در فايل .INI رسانه بيش از حد طولاني مي باشد .
۶۵۹ . فايل .INI رسانه به نام ناشناخته يک دستگاه اشاره مي نمايد .
۶۶۰ . فايل .INI رسانه براي اين فرمان پاسخي را ندارد .
۶۶۱ . فايل .INF دستگاه فرمان را از دست داده است .
۶۶۲ . تلاش براي قرار دادن يک ماکرو ليست نشده در قسمت فايل .INF صورت نگرفته است.
۶۶۳ . فايل .INI رسانه به نوع ناشناخته يک دستگاه اشاره مي نمايد .
۶۶۴ . نمي تواند به حافظه اختصاص دهد .
۶۶۵ . Port براي Remote Access (دستيابي راه دور) پيکر بندي نشده است.
۶۶۶ . مودم شما (ياساير دستگاههاي اتصال دهنده) در حال حاضر کار نمي کنند .
۶۶۷ . فايل .INI رسانه را نمي تواند بخواند .
۶۶۸ . اتصال از بين رفته است .
۶۶۹ . پارامتر به کار برده شده در فايل .INI رسانه بي اعتبار مي باشد .
۶۷۰ . نمي تواند نام بخش را از روي فايل .INI رسانه بخواند .
۶۷۱ . نمي تواند نوع دستگاه را از روي فايل .INI رسانه بخواند .
۶۷۲ . نمي تواند نام دستگاه را از روي فايل .INI رسانه بخواند .
۶۷۳ . نمي تواند کاربر را از روي فايل .INI رسانه بخواند .
۶۷۴ . نمي تواند بيشترين حد اتصال BPS را از روي فايل .INI رسانه بخواند .
۶۷۵ . نمي تواند بيشترين حد BPS حامل را از روي فايل .INI رسانه بخواند .
۶۷۶ . خط اشغال مي باشد .
۶۷۷ . شخص به جاي مودم پاسخ مي دهد .
۶۷۸ . پاسخي وجود ندارد .
۶۷۹ . نمي تواند عامل را پيدا نمايد .
۶۸۰ . خط تلفن وصل نيست .
۶۸۱ . يک خطاي کلي توسط دستگاه گزارش مي شود .
۶۸۲ . Writing section name دچار مشکل مي باشد .
۶۸۳ . Writing device type با مشکل روبرو شده است .
۶۸۴writing device name .۶۸۴ با مشکل روبرو مي باشد .
۶۸۵ . Writing maxconnectbps مشکل دارد .
۶۸۶ . Writing maxcarrierBPS دچار مشکل مي باشد .
۶۸۷ . Writing usage با مشکل مواجه است .
۶۸۸ . Writing default off دچار مشکل مي باشد .
۶۸۹ . Reading default off با مشکل مواجه است .
۶۹۰ . فايل INI خالي ست .
۶۹۱ . دسترسي صورت نمي پذيرد زيرا نام و کلمه عبور روي دامين بي اعتبار مي باشد
۶۹۲ . سخت افزار در درگاه يا دستگاه متصل شده از کار افتاده است .
۶۹۳ . Binary macro با مشکل مواجه مي باشد .
۶۹۴ . خطاي DCB يافت نشد .
۶۹۵ . ماشين هاي گفتگو آماده نيستند .
۶۹۶ . راه اندازي ماشين هاي گفتگو با مشکل روبرو مي باشد .
۶۹۷ . Partial response looping با مشکل روبرو مي باشد .
۶۹۸ . پاسخ نام کليدي در فايل INF . دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمي باشد .
۶۹۹ . پاسخ دستگاه باعث سر ريزي بافر شده است .
۷۰۰ . فرمان متصل به فايل INF . دستگاه بيش از حد طولاني مي باشد .
۷۰۱ . دستگاه به يک ميزان BPS پشتيباني نشده توسط گرداننده com تغيير مي يابد .
۷۰۲ . پاسخ دستگاه دريافت مي گردد زماني که هيچکس انتظار ندارد .
۷۰۳ . در فعاليت کنوني مشکلي ايجاد شده است .
۷۰۴ . شماره اشتباه callback .
۷۰۵ . مشکل invalid auth state .
۷۰۶ . Invalid auth state دچار مشکل مي باشد .
۷۰۷ . علامت خطاياب . x. ۲۵
۷۰۸ . اعتبار حساب تمام شده است .
۷۰۹ . تغيير پسورد روي دامين با مشکل روبرو مي باشد .
۷۱۰ . در زمان ارتباط با مودم شما خطاهاي سري يش از حد اشباع شده مشاهده مي گردد.
۷۱۱ . Rasman initialization صورت نمي گيرد گزارش عملکرد را چک کنيد
۷۱۲ . درگاه Biplex در حال اجرا مي باشد . چند ثانيه منتظر شويد و مجددا شماره بگيريد .
۷۱۳ . مسيرهاي ISDN فعال در خط اصلي قطع مي باشد .
۷۱۴ . کانال هاي ISDN کافي براي ايجاد تماس تلفني در دسترس نمي باشند .
۷۱۵ . به دليل کيفيت ضعيف خط تلفن خطاهاي فراواني رخ مي دهد .
۷۱۶ . پيکر بندي remote access IP غير قابل استفاده مي باشد .
۷۱۷ . آدرسهاي IP در static pool remote access IP وجود ندارد .
۷۱۸ . مهلت بر قراري تماس PPP پايان پذيرفته است .
۷۱۹ . PPP توسط دستگاه راه دور پايان مي يابد .
۷۲۰ . پروتکل هاي کنترلppp پيکر بندي نشده اند .
۷۲۱ . همتاي PPP پاسخ نمي دهد .
۷۲۲ . بسته PPPبي اعتبار مي باشد .
۷۲۳ . شماره تلفن از جمله پيشوند و پسوند بيش از حد طولا ني مي باشد .
۷۲۴ . پروتکل IPXنمي تواند بر روي درگاه dial –out نمايد زيرا کامپيوتر يک مسير گردان IPX مي باشد .
۷۲۵ . IPX نمي تواند روي port (درگاه) dial – in شود زيرا مسير گردان IPX نصب نشده است .
۷۲۶ . پروتکل IPX نمي تواند براي dial – out ، روي بيش از يک درگاه در يک زمان استفاده شود .
۷۲۷ . نمي توان به فايل TCPCFG . DLL دست يافت .
۷۲۸ . نمي تواند آداپتور IP متصل به remote access را پيدا کند .
۷۲۹ . SLIP استفاده نمي شود مگر اينکه پروتکل IP نصب شود .
۷۳۰ . ثبت کامپيوتر کامل نمي باشد .
۷۳۱ . پروتکل پيکر بندي نمي شود .
۷۳۲ . توافق بين PPP صورت نگرفته است .
۷۳۳ . پروتکل کنترل PPP براي پروتکل اين شبکه ، در سرور موجود نمي باشد .
۷۳۴ . پروتکل کنترل لينک PPP خاتمه يافته است .
۷۳۵ . آدرس مورد نياز توسط سرور رد مي شود .
۷۳۶ . کامپيوتر راه دور پروتکل کنترل را متوقف مي نمايد .
۷۳۷ . نقطه برگشت ( LOOPBACK DETECTED ) شناسايي شد .
۷۳۸ . سرور آدرس را مشخص نمي کند .
۷۳۹ . سرور راه دور نمي تواند از پسورد ENCRYPTED ويندوز NT استفاده نمايد.
۷۴۰ . دستگاه هاي TAPI که براي remote access پيکر بندي مي گردند به طور صحيح نصب و آماده نشده اند .
۷۴۱ . کامپيوتر محلي از encryption پشتيباني نمي نمايد .
۷۴۲ . سرور راه دور از encryption پشتيباني نمي نمايد .
۷۴۳ . سرور راه دور به encryption نياز دارد .
۷۴۴ . نمي تواند شماره شبکه IPX را استفاده نمايد که توسط سرور راه دور در نظر گرفته شده است گزارش وقايع را باز بيني نماييد .
۷۴۵ . يک فايل مهم و ضروري آسيب ديده است . Dial – up networking را مجددا نصب نماييد .
۷۵۱ . شماره callback شامل يک کاراکتر بي اعتبار مي باشد . کاراکترهاي زير فقط مجاز دانسته مي شوند : Space, T, P, W, (,), - , @. ۰تا۹ .
۷۵۲ . در زمان پر دازش script يک خطاي نحوي صورت مي گيرد .
۷۵۳ . اتصال نمي تواند قطع شود زيرا توسط مسير گردان چند پروتکلي ايجاد شده است .
۷۵۴ . سيستم قادر به يافتن bundle چند انصالي نمي باشد .
۷۵۵ . سيستم قادر به اجراي شماره گيري خودکار نمي باشد زيرا اين ورودي يک شماره گير عادي را دارد .
۷۵۶ . اين اتصال هم اکنون در شماره گيري مي باشد .
۷۵۷ . خدمات دستيابي راه دور خود به خود آغاز نمي شوند اطلا عات بيشتري در گزارش وقايع در اختيار شما قرار مي گيرد .
۷۵۸ . اشتراک اتصال اينترنت هم اکنون روي اين اتصال ميسر مي گردد .
۷۶۰ . در زمان فراهم آوري امکانات مسير يابي ، اين خطا رخ مي دهد .
۷۶۱ . در زمان فراهم شدن اشتراک اتصال اينترنت براي اين اتصال اين خطا ايجاد مي گردد.
۷۶۳ . اشتراک اتصال اينترنت فعال نمي باشد . دو اتصال LAN و يا بيشتر به علاوه اتصالي که با اين LANها مشترک شده است وجود دارد .
۷۶۴ . دستگاه کارت خوان smartcard نصب نيست .
۷۶۵ . اشتراک اتصال اينترنت ميسر نمي باشد . اتصال LAN با آدرس IP در حال حاضر پيکر بندي مي شود که براي آدرس گذاري اتوماتيک IP مورد نياز مي باشد .
۷۶۶ . سيستم نمي تواند هيچ گواهي اي را بيابد .
۷۶۷ . اشتراک اتصال اينترنت ميسر نمي گردد اتصال LAN بر روي شبکه شخصي انتخاب مي گردد که بيش از يک آدرس IP را پيکر بندي کرده است . اتصال LANرا با يک آدرسIP مجزا ، مجددا پيکر بندي نماييد قبل از اينکه اشتراک اتصال اينترنت صورت گيرد .
۷۶۸ . به دليل رمز دار نکردن داده ها اتصال صورت نمي پذيرد .
۷۶۹ . مقصد مشخصي قابل دست يابي نمي باشد .
۷۷۰ . دستگاه راه دور تلا ش براي ايجاد اتصال را نمي پذيرد .
۷۷۱ . اقدامات اتصال صورت نمي گيرد زيرا شبکه اشغال مي باشد .
۷۷۲ . سخت افزار شبکه کامپيوتر راه دور با نوع تلفن مورد نياز سازگاري ندارد .
۷۷۳ . امکان ايجاد اتصال موثر نمي باشد زيرا شماره مقصد تغيير کرده است .
۷۷۴ . به دليل از کار افتارگي موقت ، اتصال صورت نمي گيرد .
۷۷۵ . مکالمه تلفني توسط کامپيوتر راه دور متوقف شد .
۷۷۶ .مکالمه تلفني نمي تواند وصل گردد زيرا مقصد خواسته است که ويژگي را حفظ نمايد .
۷۷۷ . اتصال صورت نمي گيرد زيرا مودم ( يا ساير وسايل ارتباط دهنده ) روي کامپيوتر راه دور دچار مشکل مي باشند .
۷۷۸ . تاييد هويت سرور غير ممکن مي باشد .
۷۷۹ . براي بر قراري dial – out اين اتصال بايد از smartcard استفاده نماييد .
۷۸۰ . عمل انجام شده براي اين اتصال بي اعتبار مي باشد .
۷۸۱ . تلاش براي رمز گذاري (encryption) صورت نمي گيرد زيرا گواهي معتبري يافت نمي گردد .
۷۸۲ . ترجمه آدرس شبکه (NAT) در حال حاضر به عنوان يک پروتکل مسير يابي نصب مي گردد و بايد قبل از اينکه اشتراک اتصال اينترنت فراهم گردد حذف شود .
۷۸۳ . اشتراک اتصال اينترنت ميسر نمي باشد . اتصال LAN که به عنوان شبکه شخصي انتخاب مي گردد يا فراهم نمي شود و يا از شبکه قطع مي باشد . لطفا قبل از فراهم شدن اشتراک اتصال اينترنت از اتصال آداپتور LAN مطمين شويد .
۷۸۴ . در حالي که اين اتصال را در زمان log on استفاده مي کنيد شما نمي توانيد شماره بگيريد زيرا اين اتصال براي استفاده از نام کاربري پيکر بندي شده است که متفاوت از نام کاربر روي smartcard مي باشد . چنانچه بخواهيد آنرا در زمان log on استفاده نماييد بايد براي استفاده از (username) روي کارت smart آنرا پيکربندي کنيد .
۷۸۵ . در صورت استفاده از اين اتصال در زمان log on شما نمي توانيد شماره گيري نماييد زيرا براي استفاده از يک smartcard پيکر بندي نشده است . چنانچه بخواهيد آنرا در زمان log on به کار ببريد بايد امکانات اين اتصال را تصحيح و آماده نماييد به طوري که smartcard استفاده نمايد .
۷۸۶ . مبادرت به اتصال L۲TP صورت نمي پذيرد زيرا هيچ گواهينامه معتبري براي تصديق (authentication) امنيت روي کامپيوتر شما وجود ندارد .
۷۸۷ . اتصال L۲TP غير ممکن است زيرا لايه امنيتي نمي تواند کامپيوتر راه دور را authentication نمايد .
۷۸۸ . تلاش براي ايجاد اتصال L۲TP بي نتيجه مي باشد زيرا لايه امنيتي نمي تواند پارامترهاي سازگار با کامپيوتر راه دور را فراهم نمايد .
۷۸۹ . تلاش براي اتصال L۲TP فراهم نمي گردد زيرا لايه امنيتي با يک خطاي پردازشي در طول سازگاري با کامپيوتر راه دور مواجه است .
۷۹۰ . تلاش براي اتصال L۲TP صورت نمي گيرد زيرا تاييد گواهينامه بر روي کامپيوتر راه دور ميسر نمي باشد .
۷۹۱ . اتصال L۲TP ميسر نمي باشد زيرا خط مشي امنيتي (security policy) براي اتصال يافت نمي شود .
۷۹۲ . اتصال L۲TP صورت نمي گيرد زيرا زمان توافق امنيتي به پايان رسيده است .
۷۹۳ . اتصال L۲TP ميسر نمي گردد زيرا اين خطا رخ مي دهد در حالي که در مورد امنيت به توافق مي رسند .
۷۹۴ . ويژگي RADIUS ا ين کاربر PPP نمي باشد .
۷۹۵ . ويژگي RADIUS نوع تونلي براي اين کاربر ، نادرست مي باشد .
۷۹۶ . ويژگي RADIUS نوع خدمات براي اين کار نه قالب بندي مي شود و نه callback قالب بندي مي شود .
۷۹۷ . مودم پيدا نشد .
۷۹۸ . گواهينامه اي شناسايي نمي شود که بتواند پروتکل قابل ارايه استفاده شود .
۷۹۹ . اشتراک اتصال اينترنت ميسر نمي گردد زيرا دو IP شبيه به هم در شبکه وجود دارد . IC ها به ميزباني نيازمند مي باشند که براي استفاده از ۱۹۲ ، ۱۶۸ ، ۰ ، ۱ پيکر بندي شده است . مطمين شويد که هيچ سرويس گيرنده ديگري براي استفاده از ۱۹۲ ، ۱۶۸ ، ۰ ، ۱ پيکر بندي نشده است .
۸۰۰ . قادر به ايجاد اتصال VPN نمي باشد . سرويس دهنده VPN در دسترس نمي باشد و يا ممکن است پارامترهاي امنيتي براي اتصال به درستي پيکربندي نشده باشند.

● مقدمه سيستم بينايي ما طوري تنظيم شده است که ما بتوانيم در محيطي سه بعدي و سرشار از نور، سايه، رنگ، بافت و اشياء و اشکالي متنوع و متعدد در فواصل دور ...

خطا جزيي از انسان است و اين جمله هنوز به عنوان جزيي از شخصيت وجودي ما انسانها تعريف مي شود. در حالي که سازمانها تلاش مي کنند به سطح خطاي صفر برسند ولي ...

خيلي از خانم ها لوازم آرايشي و بهداشتي شان را که در منزل استفاده مي کنند، در کيف دستي شان مي گذارند و همراه خودشان به خارج از منزل مي برند و حتي با آن ...

در برخي از کشورها،ساليان متمادي است که مردم از تلويزيون هاي کابلي استفاده مي نمايند. تنوع شبکه هاي تلويزيوني و کيفيت تصاوير از مهمترين دلايل گرايش مرد ...

● GPS چيست؟ GPS يا سيستم مکان يابي جهاني ،يک سيستم ناوگاني ماهواره است که از شبکه اي با ۲۴ ماهواره ساخته شد و بوسيله ي سازمان دفاع آمريکا در مدار قرار ...

در نظر بگيريد که سرعت کامپيوتر شما مرتباً کمتر و کمتر مي شود، برنامه هاي نرم افزاري زمان زيادتري براي اجرا شدن لازم دارند و زمان وارد شدن به يک سايت د ...

ارتقاي سطح دانش, توانايي و مهارتهاي ارتباطي براي پاسخگويي به نيازهاي جديد يکي از رويکردهاي مهم در سازمانهايي است که به اصل پويايي مداوم پايبندند. هر س ...

۲ سال پيش وقتي ويندوز xp به بازار عرضه شد، بسياري از کاربران شيفته زرق و برق و محيط جذاب آن شدند که انصافا با محيط خشک و بي روح ۲۰۰۰ قابل مقايسه نبود. ...

دانلود نسخه PDF - خطا هاي مودم