up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله خسارت لارو PDF
QR code - خسارت لارو

خسارت لارو

خرطوم كوتاه چغندر قند

خرطوم کوتاه چغندرقند
Conorrhynchus brevirostris
اين سرخرطومي تقريباً در کليه مناطق چغندرقند کاري کشور وجود دارد ولي شدت شيوع آن بيشتر در خراسان، فارس،‌ مياندوآب، کرمان، کرج مشاهده مي گردد. خرطوم کوتاه چغندرقند يکي از آفات اختصاصي چغندر به حساب مي آيد زيرا فعالتي و خسارت اين آفت به جز انواع چغندر (قندي-لبوئي-علوفه اي) و علفهاي هرز سلمه تره-شور-خزنه، روي ديگر محصولات زرعي مشاهده نگرديده است.
طرز خسارت:
الف-حشره کامل خرطوم کوتاه:
به محض سبز شدن چغندر در اوايل بهار در مناطق سردسير و همزمان با رويش دو برگ اوليه (کوتيلرون) حشرات کامل خرطوم کوتاه در مزرعه ظاهر گرديده و شروع به تغذيه از برگهاي جوان مي کنند. طرز خسارت بدين ترتيب است که سوسک خرطوم کوتاه خود را به بوتة جوان چغندر چسبانيده و از يک طرف شروع به خوردن مي کند به طوري که برگ به شکل داس در مي آيد.
ب- لارو:
خسارت لارو به ريشة اصلي چقدر مي باشد که در نتيجه تغذيه ريشة گياه به دو قسمت تقسيم مي شود و بوته مي خشکد. طرز رسيدن لارو به ريشه بدين ترتيب است که از زير خالهاي سياه که در واقع روپوش تخم مي باشد لارو زرد رنگ کوچکي از تخم خارج مي گردد. پس از جويدن قسمت زير برگ به روي زمين مي افتد و به تدريج از داخل خاک به طرف ريشه چغندر مي رود و شروع به خوردن اين اندام مي کند و در نتيجه باعث پژمردگي و زرد شدن و بالاخره خشکيدن بوته مي گردد.
زيست شناسي:
زمستان را به صورت حشره کامل (در زير کلوخه ها و خاک) و در شرايط مساعد گاهي به شکل لارو (در داخل خاک و ريشه هاي چغندر باقيمانده) به سر مي برد. در مناطقي که شرايط جوي براي فعاليت آفت مساعد مي باشد خرطوم کوتاه را به اشکال مختلف (تخم، لارو، شفيره، حشره کامل) مي توان ديد ولي به هر حال در مناطق سردسيري که يخبندان هاي زمستاني وجود دارد اکثراً اين آفت زمستان را به صورت حشره کامل و در زير کلوخه هاي خاک، بقاياي گياهي و داخل شکاف زمين به سر مي برد. در مناطق سردسير در اوايل بهار که هوا گرم شد، سوسکهاي خرطوم کوتاه از پناهگاههاي زمستاني خود بيرون مي آيند و به طرف مزارع چغندري که تازه سبز گرديده و دو برگي هستند مي روند. موقع ظهور حشرات کامل در بهار بسته به شرايط آب و هوائي و رويش چغندر در هر منطقه اي فرق مي کند. در آب هوائي نظير کرج ظهور خرطوم کوتاه و تقريباً از اواسط فروردين ماه مي باشد ولي به هر حال موقع ظهور اين آفت همزمان با سبز شدن چغندر است. حشرات کامل زمستان گذراني کرده پس از ورود به زراعت چغندر شروع به تغذيه مي کنند و تعدادي را که زمستان را به صورت لارو باقي مانده بودند تبديل به شفيره و سپس حشره کامل گرديده و به دنبال حشرات کامل اولي، وارد زراعت چقدر مي گردند و به همين جهت است که پيدايش اين آفت در مزارع چغندر در بهار تدريجي و طولاني است. سوسکهاي خرطوم کوتاه روزهاي آفتابي و گرم فعاليت زيادتري دارند و در روزهاي ابري و باراني حرکت و تغذيه زيادي ندارند و در زير کلوخه ها و بوته پنهان مي گردند. حشرات کامل خرطوم کوتاه در بهار پس از مختصر تغذيه اي جفت گيري و سپس تخم ريزي را شروع مي‌کنند. تخمها در اول بهار روي دو برگ اوليه (کوتيلدون) و دمبرگها گذاشته مي شود. به اين ترتيب که سوسک خرطوم کوتاه ابتدا با خرطوم خود حفره کوچکي در برگ ايجاد مي کند و سپس حشره کامل ماده در داخل اين حفره يک عدد تخم مي گذراد، بعد روي آن را با ترشح مخصوص دهان (بزاق) خود مي پوشاند به طوري که روي تخم به صورت يک پولک يا خال سياهي در مي آيد. رنگ خالها ابتدا سبز و پس از چند روز در مجاورت هوا و آفتاب سياه مي گردند. تعداد خالهاي سياه روي هر بوته جوان چغندر بسته به شدت و ضعف آفت متفاوت است. حداقل يک عدد و حداکثر تا 15 عدد در هر بوته مشاهده گرديده است. دورة نشو و نماي تخم حدود 10 روز طول مي کشد. سپس از داخل آن لارو کوچک زرد رنگي خارج مي گردد. اين لارو يکي دو روز در همان محل تخمگذاري از برگ تغذيه و قسمت زير برگ را سوراخ مي کند و به روي زمين مي افتد که به داخل خاک فرو مي رود و خود را به ريشه گياه ميزبان مي رساند. لاروها وقتي که به ريشه چغندر رسيدند اول براي خودشان لانه اي از گل شبيه کوزه در مجاورت ريشه درست مي کنند. به طوري که اين لانه به ريشه چغندر چسبيده و لارو از قسمت داخل به تدريج از ريشه تغذيه مي کند. در ابتدا بوته هاي آلوده به لارو حالت زرد و پژمردگي دارند که با قطع کامل ريشه در اثر تغذيه لاروها بوته خشکيده و از بين مي رود. دورة لاروي حدود 2 ماه طول مي کشد که پس از آن در همان لانه اي که لارو از ابتدا براي خود درست کرده تبديل به شفيره مي گردد. دورة شفيرگي حدود 2 هفته طول مي کشد تا حشرات کامل خرطوم کوتاه خارج گردند و اين موقع در آب و هوايي نظير کرج تقريباً مصادف با اوايل تير ماه مي باشد. پس از پايان دورة شفيرگي حشرات کامل خرطوم کوتاه با شکستن لانه هاي گلي از زير خاک خارج مي گردند. رنگ اين حشرات در ابتدا قهوه اي روشن و بدن آنها نرم مي باشد که به تدريج در مجاورت آفتاب حشره به رنگ خاکي در مي آيد و بدن آن نيز سفت و سخت مي شود. چنانچه شرايط آب و هوايي مساعد باشد (فارس) حشرات کامل مجدداً جفت گيري و تخم ريزي مي کنند ولي تخمها در نسل دوم بيشتر روي دمبرگها و طوفه گياه قرار داده مي شود که لاروها پس از خروج از تخم روي خاک مي افتند و به داخل ريشه فرو مي روند. ضمناً تعداد آنها در يک ريشه چغندر به چند عدد هم مي رسد. در صورتي که ريشه ها قوي باشند. با وجود تغذيه لارو، گياهان مقاومت کرده و خشک نمي شود. مگر اينکه در اثر تغذيه لارو و ايجاد راه نفوذ عوامل بيماريزا چغندر بپوسد، ولي به هر حال از وزن ريشه و ميزان قند چغندر به تعداد زيادي کاسته مي شود. علاوه بر اين ريشه هاي آسيب ديده خاصيت انباري خوبي نداشته و در سيلوهاي کارخانه بيشتر به عارضة پوسيدگي مبتلا مي گردند. آفت خرطوم کوتاه در شرايط کاملاً مساعد مي تواند تا 3 نسل در سال توليد مثل کند ولي در مناطق سردسيري 1 نسل بيشتر ندارد و مهمترين خسارت اين آفت در نسل اول به زراعت چغندر وارد مي گردد.
کنترل
1- شخم عميق پس از برداشت چغندر و دادن يخ آب در فصل زمستان براي از بين بردن سوسکهاي خرطوم کوتاه و لاروها و شفيره هاي باقي مانده در زمين
2- عدم کاشت چغندر در زميني که سال قبل به زير کشت اين محصول بوده و همچنين عدم کشت در زمينهائي که شني هستند و آب را به خوبي نگهداري نمي کنند و در نتيجه موجب فعاليت خوب آفت مي گردند.
3- آبياري مرتب و به موقع زراعت جهت نامناسب ساختن محيط فعاليت براي افت.
4- وجين و از بين بردن علفهاي هرز سلمه تره، شور، خرفه در بهار که از ميزبانها و پناهگاههاي اين آفت مي باشند.
5- در زماني که تفريخ تخمها (خال سياه) شروع شده باشد در صورتي که زراعت آبياري گردد. لاروهاي زير اين آفت اکثراً در گل و لاي مدفون شده و از بين مي روند و نمي توانند در چنين شرايطي خود را به ريشه چغندر برسانند و اگر لازم باشد مي توان آبياري را براي مرتبة دوم نيز به فاصله کوتاهي از آبياري مرحله اول تکرار نمود.
6- کارباريل(سوين) WP85% و 3کيلوگرم
7- فوزولن EC35%و 2.5- 2 ليتر
8- اتريمفوس(اکامت) EC50% و 1ليتر درهکتار
نکته: از سموم فوق در مرحله 4- 2 برگي(حقيقي) ميتوان استفاده کرد.

شب پره هندي در تمام دنيا و ايران بخصوص در نواحي جنوبي در انبارهاي خرما و در قزوين در انبار هاي پسته و در تهران در انبارهاي بادام شيوع دارد . پروانه مز ...

مقدمه : در تمام مناطق ايران که چغندر کشت مي شود شيوع دارد . و در نواحي فارس ، اصفحان ، کرمانشاه ، کرمان و قزوين خسارت بيشتري دارد . هر دو گونه C. tibi ...

سرشاخه خوار هلو ((Peach twig borer Anarsia lineatelia (Lep: Gelechiidae) در اکثر استانهاي کشور انتشار داشته و از آفات مهم درختان هلو، بادام، زردآلو، آ ...

بيماري هاي زنبور عسل را مي توان در دو مقطع سني يعني لاروي و حشره بالغ بررسي کرد. بيماري هاي لاروي بيماري لارو گچي زنبور عسل (Chalk brood) نوعي بيماري ...

علفهاي هرز اجزاي مهم اکوسيستمهاي زراعي هستند که به منظور استقاده بيشتر و يهتر از منابعي مانند : خاک، آب، مواد غذايي و نور با گياهان زراعي به طور مستقي ...

شيوع بيماريها در ميگوهاي پرورشي در سالهاي اخير باعث شده كه آبزي پروران توجه زيادي به انتخاب لارو نمايند. پس از آماده سازي مناسب استخر و ايجاد شكوفايي، ...

شيوع بيماريها در ميگوهاي پرورشي در سالهاي اخير باعث شده كه آبزي پروران توجه زيادي به انتخاب لارو نمايند. پس از آماده سازي مناسب استخر و ايجاد شكوفايي، ...

● تعريف آداپتاسيون: آداپتاسيون (سازگاري با آب و هواي يک محيط)فرآيند يا مرحله اي از سازگاري تدريجي فيزيولوژي (ساختماني)پست لارو از شرايط کارگاه تکثير ب ...

دانلود نسخه PDF - خسارت لارو