up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله خاک PDF
QR code - خاک

خاک

انواع ميکرو ارگانيسمهاي خاک

مقدمه
بطور کلي خاک محيط مناسبي براي رشد و تکثير ارگانيسمها بوده و 106 تا 109 باکتري در هر گرم خاک يافت مي‌شود ميکرو ارگانيسمهاي مختلف از جمله انواع باکتريها ، قارچها ، جلبکها و گلسنگها در خاک يافت مي‌شوند و علاوه بر آنها ويروسها نيز داخل هر يک از سلولهاي زنده موجود در خاک به رشد و تکثير مي‌پردازند. بنابراين خاک محيط زيست مناسبي براي ميکروبها بوده و هر يک از انواع ميکرو ارگانيسمها در خاک بسيار زياد است.
ويروسها
ويروسها در درون هر يک از سلولهاي زنده موجود در خاک قادر به رشد و تکثير هستند. ويروسهاي خاک قادر به آلوده سازي کليه سلولهاي گياهي و جانوري و ميکروبي خاک بوده و ويروسهاي آلوده کننده باکتريها را فاژ يا باکتريوفاژ مي‌نامند. ويروسهاي خاک تنها از جهت کنترل بيماريهاي گياهي مورد توجه هستند و جايگاه آن در اکولوژي ميکروبي خاک کمتر مورد توجه و برسي بوده است.با افزايش اهميت ايجاد تغييرات ژنتيکي در ميکرو ارگانيسمهاي خاک ، ذرات ويروسي در خاک بيشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. زيرا مي‌توانند در انتقال و تبادل ژنتيکي نقش داشته باشند.
باکتريها
باکتريها فراوان ترين ميکرو ارگانيسمهاي خاک بوده و نقش تعيين کننده‌اي در تغيير شرايط خاک ، تجزيه مواد و گردش عناصر دارند. باکتريهاي خاک را با استفاده از نيازهاي تغذيه‌اي آنها ، شرايط فيزيولوژيکي و واکنش در برابر رنگ آميزي گرم دسته بندي مي‌کنند. مهمترين باکتريهاي موجود در خاک ، آرترو باکتريها ، سردو موناسها ، باسيلهاي اسپورزا ، باکتريهاي ميله‌اي غير اسپورزا ، اکتينو سيستمها و سيانو باکتريها هستند، که هر يک با ويژگيهاي خاص خود در اکولوژي خاک نقش مهمي دارند.
قارچهاي خاک
قارچهاي خاک عمدتا در تجزيه بقاياي آلي در خاک نقش دارند. مهمترين نمونه‌هاي قارچي که در خاک يافت مي‌شوند شامل کپکهاي مخاطي ، قارچهاي تاژه دار ، زيگوسيستها ، قارچهاي قندي ، قارچهاي آلي و قارچهاي ناقص هستند.
جلبکها
جلبکها در خاکهاي مرطوب و سواحل درياها و درياچه‌ها يافت مي‌شود و به دليل داشتن قدرت فتوسنتز از مولدهاي اوليه ترکيبات آلي و اکسيژن در اين محيطها هستند. بنابراين در اکوسيستم خاک اهميت زيادي دارند.
تغيير و تبديل ميکروبي ترکيبات (چرخه‌هاي ژئوشيميايي مواد)
تغيير و تبديل مواد مختلف به يکديگر يا چرخه‌هاي مواد را چرخه‌هاي بيوژئوشيميايي مي‌نامند که مبين حرکت و تبديل مواد در اثر فعاليتهاي بيوشيميايي ، مانند انحلال ، رسوب ، تبخير و تثبيت مواد و نيز تغييرات شيميايي است و نقش ميکرو ارگانيسمها به دليل تواناييهاي متابوليکي خاص و فعاليت آنزيمي شديد ، جايگاه خاصي دارد. اين چرخه‌ها اعم از مستقيم يا غير مستقيم با استفاده از انرژي نوراني خورشيدي، تبديل و ذخيره و بالاخره آزاد مي‌شوند و جريان انرژي را موجب مي‌گردند.
چرخه کربن
چرخه کربن يکي از مهمترين چرخه‌هاي بيوژئوشيميايي است که در آن کربن معدني در شکل CO2 هوا بوسيله گروههايي از ميکرو ارگانيسمها تبديل به ترکيبات آلي مي‌شوند که پس از بازگشت به خاک مجددا بوسيله گروههاي ديگر ميکروبي تجزيه شده و به صورت CO2 وارد اتمسفر مي‌شود. افزايش گاز دي اکسيد کربن و منوکسيدکربن در هوا عمدتا از طريق افزايش حرارت در سطح زمين برحيات موثر است. لذا حذف اين گازها از هوا توسط ميکروبها در تامين شرايط مناسب نقش مثبت دارد. متانزايي و اسيدزايي از جمله واکنشهاي مهم در چرخه کربن هستند. تجزيه ميکروبي پلي ساکاريدها از جمله سلولز ، همي سلولزوکيتن در خاک از فرآيندهاي مهم ميکروبي در رابطه با چرخه کربن در خاک هستند.
چرخه هيدروژن و اکسيژن
بزرگ ترين منبع جهاني هيدروژن ، آب و بزرگ ترين مخازن جهاني براي اکسيژن ، هوا و آب است و بخش بزرگي از اين چرخه‌ها در خاک و توسط ميکرو ارگانيسمهاي خاکزي انجام مي‌شود.
چرخه ازت
عمده ترين شکل آن ازت مولکولي N2 است. با فرآيندهاي مثبت ازت (تبديل N2 به آمونياک) ، آمونيفيکاسيون (توليد آمونياک از ترکيبات آلي ازته)، نيتريفيکاسيون (تبديل آمونياک به نيتريت و سپس نيترات) و دنيتريفيکاسيون (احيا نيترات و توليد N2) در خاک انجام مي‌شود. پاره‌اي از اين فرآيندها هوازي و برخي در شرايط بي‌هوازي توسط باکتريهاي خاک صورت مي‌گيرد.
چرخه گوگرد
چرخه گوگرد در خاک بوسيله انواع باکتريهاي گوگردي و طي دو فرآيند اصلي انجام مي‌شوند. يکي از اين فرآيندها تغييرات اکسايش گوگرد و ديگري تغييرات کاهش گوگرد و نهايتا توليد H2S است و ميکرو ارگانيسمها در مراحل اکسايش گوگرد نقش دارند.

رشد و عملکرد گياهان داروئي بستگي به تداوم تأمين موادغذائي و رطوبت دارد که اين گياهان با سيستم ريشه اي خود در خاک به دست مي آورند. بنابراين خاک از اهمي ...

خاک ها مخلوطي از مواد معدني و آلي مي باشند که از تجزيه و تخريب سنگ ها در نتيجه هوازدگي بوجود مي آيند که البته نوع و ترکيب خاک ها در مناطق مختلف بر حسب ...

خاک‌ها مخلوطي از مواد معدني و آلي مي‌باشند که از تجزيه و تخريب سنگ‌ها در نتيجه هوازدگي بوجود مي‌آيند که البته نوع و ترکيب خاک‌ها در مناطق مختلف بر حسب ...

رسها به همراه کلوئيدها ، فعالترين بخش خاک محسوب مي شوند و اکثر آنها داراي ساختمان بلوري هستند. قبل از مطالعه کانيها توسط اشعه ايکس تصور مي شد که کانيه ...

طبيعت بر ۳ رکن اساسي آب، هوا و خاک استوار است؛ بر اين اساس شناخت طبيعت و ارکان آن، حفاظت و پاسداري از طبيعت از مسووليت اجتناب ناپذير انسان هاست. کشاور ...

کوير صحرا در ناحيه وسيعي از شمال آفريقا از سواحل درياي سرخ تا کرانه هاي اقيانوس آتلانتيک گسترده شده است. مرزهاي اين کوير به رشته کوه هاي اطلس،درياي مد ...

● سدها سازه هايي هستند که براي به تله انداختن و محصور نمودن آب احداث مي شوند. سدها براي مقاصد مختلفي چون ذخيره کردن آب براي مصارف شهري يا کشاورزي، تول ...

با توجه به توضيحات عنوان شده خاکها از نظر قابليت اراضي وسريهاي داراي محدوديت در استان تهران وهمچنين با درنظر گرفتن تعاريف موجود از بيابان و شرايط اکول ...

دانلود نسخه PDF - خاک