up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله خاک درختان PDF
QR code - خاک درختان

خاک درختان

برخي از نکات در مورد پرورش درختان هلو و شليل

هلو ها و شليل ها تقريبا مانند هم هستند اما پوست ميوه شليل ها پرز ندارند. شليل ها به خسارت حشرات بيشتر حساس هستند که در صورت حمله حشرات در زمان گلدهي موجب توليد ميوه هاي بد شکل در شليل ها مي گردد.پرنده ها رنگ قرمز شليل ها را دوست دارند.
هر دو نوع درخت به خاک داراي زهکشي خوب و کود دهي نياز دارند.
ارقام
هلو ها : البرتا , رد هيون , سانکرست ,
شليل ها : ردگلد , فانتازيا , اسنو کوئين , رد دياموند.
افات و بيماري ها معمول و کنترل آنها
پوسيدگي قهوه اي : سمپاشي مس تثبيت شده و يا بردو در طي زمستان در کنترل اين بيماري موثر است .
پوسيدگي طوقه : از اين بيماري با دور نگه داشتن طوقه درخت از خيس شدن توسط آب ابياري مي توان جلوگيري نمود.
پيچيدگي برگ هلو: در زمان خواب درختان از ترکيبات مسي براي کنترل اين بيماري استفاده مي شود.
برنامه نگهداري در فصل پائيز
در زمان ريزش برگ در پائيز, تمام ميوه هاي مومي شده را ازدرخت چيده و شاخه هاي مرده را هرس و قطع کنيد و اولين سمپاشي دوره خواب را انجام دهيد. برخي قارچکش هاي مسي را به تنهايي و برخي ديگررا در اختلاط با روغن به کار مي روند که روغن به چسيبدن مس به درخت کمک مي کندو همچنين اين روش موجب کنترل شپشک ها نيز مي شود. بعد از ريزش کامل برگها در پائير , برگ ها را با خاک ورزي زير خاک نمود.اين امر به جلوگيري از انتشار اسپور هاي قارچ کمک مي کند.
نيمه زمستان
هلو ها و شليل ها زودتر از هر درخت ميوه ديگر هرس مي شوند. اين درختان براي ميوه دهي از شاخه رشد يافته سال گذشته استفاده مي کنند.حدود نصف رشد سال جاري را حذف کنيد. سمپاشي دوره خواب درختان در اين زمان انجام مي شود و از سموم مسي و روغن در اين زمان استفاده مي کنند.
علف هاي هرز زير درختان به عنوان گياهان ميزبان تريپس و ساير حشرات عمل مي کنند که به گل و ميوه جوان خسارت مي زنند.حضور علف هرز و گراس ها زيرسايه انداز درخت توصيه نمي شود اما رويش گراس بين رديف هاي درختان به حفظ رطوبت و کاهش دماي خاک در منطقه ريشه کمک مي کند.
آبياري ممکن است در بهار بسته به باران هاي بهاري لازم گردد.
اواخر بهار , اوايل تابستان
- به بيماري پيچيدگي برگ هلو توجه کنيد . برگ هاي جديد جاي برگ هاي مريض را مي گيرند. حسارت حشرات موجب بدشکلي در ميوه مي شوند. در صورت نياز ابياري کنيد.مصرف کود ازته به مقدار زياد موجب اسيب ديدن طعم و ظاهر ميوه مي گردد.
- اواخر تابستان , بعد از برداشت
- در اين زمان درختان خود را براي سال بعد اماده مي سازند.به کود دهي خوب و ابياري تا زمان ريزش طبيعي درختان ادامه دهيد.طوري که اين عمليات موجب رشد زياد در درختان نشودبلکه در درخت انرژي زيادي در ريشه هاا و تنه ذخيره گردد.

رشد و عملکرد گياهان داروئي بستگي به تداوم تأمين موادغذائي و رطوبت دارد که اين گياهان با سيستم ريشه اي خود در خاک به دست مي آورند. بنابراين خاک از اهمي ...

خاک ها مخلوطي از مواد معدني و آلي مي باشند که از تجزيه و تخريب سنگ ها در نتيجه هوازدگي بوجود مي آيند که البته نوع و ترکيب خاک ها در مناطق مختلف بر حسب ...

خاک‌ها مخلوطي از مواد معدني و آلي مي‌باشند که از تجزيه و تخريب سنگ‌ها در نتيجه هوازدگي بوجود مي‌آيند که البته نوع و ترکيب خاک‌ها در مناطق مختلف بر حسب ...

رسها به همراه کلوئيدها ، فعالترين بخش خاک محسوب مي شوند و اکثر آنها داراي ساختمان بلوري هستند. قبل از مطالعه کانيها توسط اشعه ايکس تصور مي شد که کانيه ...

کاشت گياهان در محفظه هاي شيشه اي ضمن جالب و سرگرم کننده بودن تنها روشي است که گياهان آپارتماني در محيط بسته و نسبتاً عاري از آلودگي هوا رشد مي کنند و ...

در مقالة حاضر، طرحي ارائه شده است که شوري خاک را در مزارعِ تحت آبياري تخمين زده و راهکارهاي مديريتي ارائه مي دهد. اين تحقيق بر اساس بررسي مدلهاي آبيار ...

● فرسايش آبي چيست؟ فرسايش آبي عبارتست از جداسازي، جابجايي و از بين رفتن مواد خاک توسط آب. اين فرآيند ممکن است به شکل طبيعي انجام گيرد و يا اينکه توسط ...

بدون شک نام باغ هاي معلق در ليست عجايب هفتگانه جهان را شنيده ايد، باغ هايي که به صورت معلق در بابل قديم وجود داشته است. مارکوپولو هم در سفرنامه خود به ...

دانلود نسخه PDF - خاک درختان