up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله خاکستر آتشفشان PDF
QR code - خاکستر آتشفشان

خاکستر آتشفشان

به جاي مواد آتشفشاني بهتر است اصطلاح مواد منفصل و ناپيوسته آتشفشاني بکار برده شود. هر چند که اين اصطلاح شامل موادي است که به صورت جامد و گاهي مايع بوسيله گازها و انفجارات آتشفشاني به خارج پرتاپ مي‌شوند و ساختارهاي همانند لايه بندي‌هاي رسوبي نمايان مي‌سازند. کليه مواد منفصل و ناپوسته پرتاپ شده از دهانه آتشفشان را تفرا (Tephra) مي‌گويند. اين اصطلاح را مي‌توان در مورد مواد ناپيوسته پرتاپي از دهانه آتشفشان ، بدون در نظر گرفتن اندازه آنها بکار برد.
تفرا ممکن است از جنس مواد متفاوت از جمله قطعات شيشه ، کاني ، قطعات سنگي ، موادي که مستيقما در هنگام فوران از دهانه آتشفشاني به هوا پرتاپ مي‌شود و مستيقما از ماگماي سازنده حاصل شده‌اند و به آنها اجزاي اصلي مي‌گويند. موادي که از مجاري و دودکش آتشفشان کنده مي‌شوند و ممکن است منشا ماگمايي و غير ماگمايي داشته باشد در اين صورت به آنها قطعات عارضه‌اي مي‌گويند.
تقسيم بندي مواد آتشفشاني بر اساس دانه بندي
تفرا را بر اساس قطعات تشکيل دهنده به انواع زير تقسيم بندي مي‌کنند.
* قطعاتي که قطر آنها بين 64 تا 256 ميليمتر و حتي بزرگتر از آن باشد، تخته سنگ (بلوک) يا لمپ خوانده مي‌شوند.
* ذراتي را که قطر بين آنها 2 تا 64 ميليمتر داشته باشند لاپيلي مي‌گويند.
* ذرات با قطر کمتر از 0.06 تا 2 ميليمتر داشته باشند، خاکسترهاي دانه درشت ناميده مي‌شوند.
* ذرات با قطر کمتر از 0.06 ميليمتر را خاکسترهاي دانه ريز مي‌گويند.
خاکستر Cinder
مواد نرم شبيه پودر يا ماسه هستند که يا از دانه‌هاي ريز گدازه (خاکستر شيشه‌اي) يا از خرد شدن سنگهاي جدار دودکش حاصل شده‌اند. در مطالعات توصيفي خاکسترها لازم است نکات زير رعايت شود.
* مانند آنچه در رسوب شناسي گفته مي‌شود از خاکسترها نيز بايد آزمايش دانه سنجي به عمل آورد تا اندازه دانه‌ها تعيين شود و آنها را به دانه‌هاي ريز ، متوسط و درشت تقسيم و خاکسترها را از ماسه‌هاي آتشفشاني جدا نمود.
* مقدار درصد خاکسترهاي شيشه‌اي و منشا آنها تعيين مي‌شود بايد اضافه کرد که در اثر انتقال خاکستر بوسيله باد ، عمل جدا کردن دانه‌ها خودبه‌خود انجام مي‌شود. خاکسترهاي خيلي دانه ريز مي‌توانند هفته‌ها در هوا به حالت معلق باقي بمانند، ولي خاکسترهاي آتشفشاني دانه درشت خيلي زود و در مجاورت مرکز فوران بر جاي گذاشته مي‌شوند گسترش خاکسترها در درجه اول به شدت انفجار و در درجه دوم به وزش باد بستگي دارد.
مواد جامد به هم پيوسته آتشفشاني خاکسترها
توف Tuff
سنگ آذر آواري به هم پيوسته که ميانگين اندازه قطعات کمتر از 2 ميليمتر (در حد خاکستر) باشد. اگر قطعات شيشه يا پونس در آن فراوان باشد به آن توف شيشه‌اي مي‌گويند.
ايگنيمبريتها
اين قبيل سنگها را توفهاي جوش خورده هم گفته‌اند. هنگامي که خاکستر داغ روي هم قرار گرفته باشد، بخش زيرين به هم جوش مي‌خورند و منظره گدازه‌هاي روان دروغي به خود مي‌گيرند و از اين لحاظ به ريوليت شباهت دارند. اينگنيمريتها اصولا ترکيب اسيدي دارند و از ماگماي بسيار داغ و سيال بوجود مي‌آيند. سياليت آن هم به علت گازهاي فراواني است که در ماده مذاب وجود دارد. دماي زياد و قدرت انبساط گازهاي موجود در ماگما ، گدازه کف‌داري بوجود مي‌آورد که تنها در دره ها و نواحي پست جريان مي‌يابند و سريعا اين نواحي را پر مي‌کنند. بنابراين سطح فوقاني اينمبريتها مسطح ولي سطح زيرين آن ، سطح توپوگرافي قديمي و پراعوجاج است.
رسوبات لاهاز
لاهارها يا جريانهاي گلي آتشفشاني بر روي دامنه‌هاي برخي از آتشفشانهاي خشکي يافت مي‌شود. لارهاي سرد بيشتر توسط ريزش باران شديد بر روي خاکسترهاي آتشفشاني سخت نشده توليد مي‌شوند. لارهاي داغ در زماني که يک جريان پيروکلاستيکي به يک درياچه يا رودخانه وارد شده يا در هنگامي که خاکسترهاي حاصل از سقوط در هوا به داخل يک درياچه دهانه آتشفشاني که بعدا لبريز مي‌شود، ريخته شود، تشکيل مي‌گردد.
لارهاي داغ حاصل از امواج خروشان پيرولاستيکي در طي سال 1980 از انفجار مانت سنت هلتر تشکيل شده است. رسوبات لارها ، بافتي مشابه جريانهاي گلي در مخروطهاي افکنه و جريانهاي خرده‌دار در درياي عميق را دارند و نبود جورشدگي و فابريک با گل فراوان. لايه قاعده‌اي ممکن است دانه بندي تدريجي معکوس داشته باشد و ممکن است بلوکهاي بزرگ در خاکسترها شناور باشند.

آتشفشان يک ساختمان زمين شناسي است که به وسيله آن مواد آتشفشاني (به صورت مذاب ، گاز ، قطعات جامد ياهر ۳)از درون زمين به سطح آن راه مي يابند. انباشتگي ا ...

آتشفشان روزنه‌اي در سطح زمين است که سنگ‌هاي گداخته، خاکستر و گازهاي درون زمين از آن به بيرون فوران مي‌کنند. فعاليت آتشفشاني با برون‌افکني صخره‌ها، با ...

آتشفشان آتشفشان روزنه‌اي در سطح زمين است که سنگ‌هاي گداخته، خاکستر و گازهاي درون زمين از آن به بيرون فوران مي‌کنند. فعاليت آتشفشاني با برون‌افکني صخره ...

بمبها قطعاتي از گدازه هستند که داراي اشکال خاصي مي‌باشند و اين شکل احتمالا بر اثر چرخش آنها هنگامي که به هوا پرت مي‌شوند، بوجود مي‌آيد. اندازه بمبها ب ...

بررسي آتشفشان ها در ايران نشان مي دهد ايران داراي پنج آتشفشان دماوند ، سبلان ، تفتان ، بزمان و سهند است که از اين تعداد سه آتشفشان بزمان، تفتان و دماو ...

وجود ۱۵۰۰ آتشفشان در کره زمين فوران توده هاي بزرگي از خاکستر در ايسلند در اثر فعال شدن يکي از آتشفشان هاي خفته اين منطقه باعث شده است نشريه علمي لايو ...

● اطلاعات اوليه روش مقايسه از مشخصات اختر شناسي جديد است.براي مطالعه قوانين حاکم بر تکامل و ساختمان يک جسم فضايي ، پيدا کردن يک يا چند جسم مشابه آن در ...

شناخت زلزله تعريف زلزله مردم عامي درکلامي ساده زلزله راحرکت ناگهاني زمين ناشي ازخشم نيروهاي ماوراء الطبيعه وخدايان مي دانند که بر بندگان عاصي وعصيانگر ...

دانلود نسخه PDF - خاکستر آتشفشان