up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله خاستگاه لاله PDF
QR code - خاستگاه لاله

خاستگاه لاله

اصلاح لاله

مقدمه
ايران از جمله کشورهاي وسيع با تنوع آب‌وهوائيمنحصربه‌فردي است که از ۱۴ گونه اقليم آب‌وهوائيشناخته شده در جهان ۱۳ نوع آن را شامل مي‌شود. بااين وجود ايران سهم ناچيزي از بازار جهاني گل رادارا است.لذا چنانچه توانمندي‌هاي بالقوه و بالفعل موجود(تکنيک‌هاي به زراعي و به نژادي) در زمينه توليد وصادرات انواع گل و گياه زينتي به‌درستي شناسائي شوندو با اتخاذ راهکارهاي مناسب از طرف محققين و متخصصينذي‌ربط و برطرف شدن موانع موجود خواهيم توانست علاوهبر تأمين نيازهاي بازار داخلي، بخش مهمي از تقاضايبازار چند ميليارد دلاري انواع گل و گياه زينتيموجود در خارج کشور را نيز تأمين نمائيم و تنها راهرسيدن به اين هدف بهره‌گيري از تکنولوژي، ارقام ودانش فني روز دنيا است که ما را قادر خواهد ساختعملکرد و کيفيت محصولات را افزايش دهيم و توليداتکشورمان را در بازار جهاني با توان رقابت بيشتري ازنظر قيمت و کيفيت ارائه کنيم.در اين ميان گياهان پيازي که بخش بزرگي از صادرات گلو گياه را در دنيا به خود اختصاص داده‌اند.با توجه به موقعيت خاص جغرافيائي ايران و شرايطآب‌وهوائي کاملاً متنوع آن که امکان پرورش بسياري ازگياهان پيازي به‌ويژه لاله را فراهم مي‌سازد، همچنينبا دارا بودن منابع ژنتيکي منحصربه‌فرد و ارزشمند ازگل‌هائي مانند لاله، زنبق، ميخک، سيکلامن و ... و ازسوي ديگر علاقه فراوان که در بين مردم کشور به گل وگياه وجود دارد اين اميد وجود دارد که در صورت وجوداطلاعات بيشتر درباره اين گياهان باعث پرورش و تکثيرآنها در مناطق مختلف کشور که از شرايط لازم برخوردارهستند بتوانيم گوي سبقت را از رقيبان اروپائيبربائيم.
خاستگاه لاله
همانند گوهي پرارزش، گل لاله تاريخي پرتلاطم دارد وعشق به جمع‌آوري گونه‌ها و پرورش آن تا مرز جنون پيشرفته است به‌طوري که لاله‌هاي مشهور Tulipmania ازاواخر قرن شانزدهم معروف شده است. مدت‌ها پيش ازآنکه گل لاله نظر غربي‌ها را به خود جلب نمايد. درگلچين‌هاي ادبي ايران و ترک‌ها به اين گل زيبا اشارهشده بود.البته گل‌هاي لاله وحشي بر اراضي استپ‌هايآسياي‌مرکزي واقع در بخش بزرگي از کرانه دريايمديترانه مي‌رويند و بنابراين جاي شگفتي نيست که چرااين گياه در زادگاه خود شهرت يافته و مورد توجه قرارگرفته است. منشاء اين گياه مرکز آسيا است زيرا شعارفراواني از انواع وحشي آن در اين کشور مي‌رويد وبزرگترين تنوع گياهي از جنوب به ايالت کشمير و ازغرب به افغانستان، ايران و ترکيه ختم مي‌شود و ناملاله Tulipa نيز برگرفته از يک لغت فارسي Turban بهمعناي عمامه است.اما هنگامي‌که از لاله سخن به ميان مي‌آيد تاخودآگاه کشور لاله‌خيز هلند به ذهن مي‌رسد. امروزکشور هلند به‌دليل دارا بودن شرايط مناسب آب‌وهوائيو جغرافيائي يکي از بزرگترين توليدکنندگان وصادرکنندگان پياز لاله در جهان است. شهر لير درمنطقه‌اي از هلند قرار گرفته که خاک آن به‌گونه‌ايشگفت‌آور، براي پرورش رستني‌هاي پيازدار مساعد است واکثر کشورها نيز به خاطر توليد گل‌هاي زيبا و بهارهمورد توجه بسيار قرار گرفته‌اند.
خصوصيات گياه‌شناسي
لاله به تيره ليلياسه (۱) تعلق دارد و جزء گياهانعلفمي دائمي پيازي به شمار مي‌آيد و پياز آن تنهابخشي از گياه است که در شرايط نامساعد تابستان‌هايبسيار گرم و زمستان‌هاي بسيار سرد در زير خاک باقيمي‌ماند و بقاي گياه را تضمين مي‌سازد. در واقع پيازلاله يک ساقه فشرده است که شامل برگ‌هاي تغيير شکليافته ضخيم به‌نام فلس است و مواد غذائي و آب را درخود ذخيره مي‌کنند.اين فلس‌ها به ‌وسيله تعدادي تونيکا (پيوسته خشک ونازک) به رنگ قهوه‌هاي تيره که اغلب در قسمت درونيکرکدار هستند پوشيده شده است. پياز بالغ شامل حدوداًشش فلس گوشتي که به صفحه پايگاهي (۲) متصل است و درهنگام بلوغ اين صفحه ريشه‌دهي را توسعه مي‌دهد.جوانه‌هاي جانبي (يک جوانه به‌ازاء هر فلس) در رويصفحه پايگاهي در قسمت دروني اين فلس وجود دارد کهاين جوانه‌ها بعدها به ساقه‌هاي گلدار توسعهمي‌يابد.برگ‌ها در طول ساقه به يک پوشش رنگي (۲) منتهيمي‌شوند که اندام‌هاي نر ماده را احاطه مي‌کنند، اينپوشش از سه کاسبرگ و سه گلبرگ کم بيش مشابه تشکيلشده است و در داخل پوشش شش پرچم وجود دارد که هر يکشامل يک ميله طويل و باريک است که خود حاصل يک بسکاست. بساک‌ها دانه گرده توليد مي‌کنند که پودر مانندبه‌نظر مي‌رسد و تخمدان سه‌حجره‌اي است و هر حجرهداراي تعداد زيادي تخمک است که در بالاي تخمدان يککلاله سه‌لوبه وجود دارد. ميوه يک کپسول ايستاده سه‌حجره‌اي است و در هر حجره تعداد زيادي بذرقهوه‌اي پهن وجود دارد که بر روي هم قرار گرفته‌اند.
اهميت اقتصادي کشت و کار لاله
لاله از جمله گياهان پيازي است که بالاترين سطح زيرکشت در ميان اين گروه از گياهان را به خود اختصاصداده است. با وجود اينکه بسياري از گياهان از ايرانمنشاء گرفته‌اند ولي کشور ما براي تأمين اين گياهاندر اکثر موارد به صادرات کشورهاي توليدکننده وابستهاست. به‌طور حتم کمبود اطلاعات مربوط به اصلاح، پروشو توليد اين دسته از گياهان که امروزه جنبه تجارتيپيدا کرده‌اند، موجب شده است که سرزمين منشاء آنهادر زمره خرياران قرار گيرد.هم‌اکنون صنعت پرورش لاله يک درآمد سالانه حدود ۴ميليون دلار و استخدام ۹۰۰۰ نفر را در هلند به خوداختصاص داده است و حدوداً ۲۱۰۷۸ هکتار زير کشت پيازلاله است که از اين ميزان ۷۰ درصد به‌منظور پيش‌رسکردن (۴) و ۳۰ درصد براي کاشت در باغ‌ها در نظرگرفته شده است.کشور هلند با توليد ۳ ميليون پياز، ۸۰ درصد توليدجهاني را به خودش اختصاص داده است. به موازات اينپيشرفت‌ها، هلندي‌هاي که بدون چون و چرا از پيشروانپرورش لاله هستند و اين افتخار همواره به آنان تعلقداشته است، موفق شده‌اند هر ساله ارقام تازه،درشت‌تر و قوي‌تري از اين گياهان زيبا را پرورش دهندتا بتوانند هر ساله لاله‌هاي جديدي به دوستدارانعرضه نمايند و علي‌رغم افزايش که به ظاهر در تعدادجورها و دورگه‌ها در چهار گوشه گيتي به‌وجود آمدهپاره‌اي از افراد سعي دارند از گونه‌هاي وحشيگونه‌هاي جديد به‌دست آورند.کشور ما داراي پتانسيل عظيمي از گونه‌هاي وحشي ومنابع ژنتيکي گسترده از اين گياه است که با دستيابيبه تکنيک‌هاي اصلاحي جديد اصلاح گران مي‌تواند ارقامجديد و ارزشمندي از اين گياه را به جهانيان عرضهنمايد لذا توجه به اصلاح آن از اهميت بالائيبرخوردار است.
طبقه‌هاي لاله‌ها
طبقه‌بندي لاله مدت‌ها مسئله پيچيده‌اي برايگياهشناسان بود و از طريق گياهان خشک شده هر بارتوانسته بودند در حدود ۳۰۰ گوه را نام ببرند ولي هال(۵) گياهشناس معروف انگليس براي اولين بار بااستفاده از گياهان زنده توانست تعداد کروموزوم‌ها وطرز قرار گرفتن آنها را درون سلول‌ها مطالعه نمايد.رده‌بندي لاله‌هاي دورگ دشوار است و طبقه‌بنديلاله‌هاي صحرائي از آن هم دشوارتر. بسياري ازلاله‌هاي صحرائي که به تازگي کشف شده‌اند، دشوارينام‌هاي پيشين آنها وجود ندارد ولي ظاهر متنوعرده‌بندي آنها را مشکل مواجه مي‌ساخت در واقع در يکناحيه خاص و براي يک گونه ويژه رنگ‌ها و نيزاندازه‌هاي نمونه متفاوت است.از ديدگاه کروموزومي بيشتر انواع گل لاله داراي ۲۴کروموزوم هستند. (۸۵ درصد لاله‌ها) پاره‌اي از آنهاتريپلوئيد هستند (۱ درصد لاله‌ها) و مقدار کميتتراپلوئيدند. از گل‌هاي اخير مي‌توان دورگه‌هاي ياگل‌هاي درشت به‌وجود آورد گروه جديد لاله‌هاي هيپريدداروين بر پايه T.sosteriana به‌عنوان والد پدري همتقريباً همگي تريپلوئيد و عقيم‌اند لاله‌هاي باکروموزوم بيشتر به داشتن گل درشت‌تر گرايش دارند .اما توليد مثل جنسي شان خيلي مشکل است از ديگاهسنتي، لاله‌هاي وحشي را بر طبق اينکه پرچم‌هايشانترکدار يا بدون کرک باشد به دو دسته تقسيم مي‌نمايند(رده‌بندي هال)، يکي از اريوستمون‌ها (۶) که پايهپرچم‌هاي آنها کرکدار و ديگري ليواستمون (۷) که ميلهپرچم آنها بدون کرک است، براساس جديدترين تقسيم‌بنديلاله‌ها براساس زمان گلدهي، طول ساقه و شکل گل به ۱۵گروه اساسي تقسيم‌بندي مي‌کنند و تاکنون بيش از ۳۰۰۰واريته لاله ثبت شده در حالي‌که تعداد کوليتوارهايتجاري کشت شده بيشتر از ۱۰۰ نيست.
● اصلاح لاله Tulip-breegi
در اصلاح گل‌هاي پيازي از جمله لاله نيز مثل سايرنباتات زينتي اهداف خاص و منحصر‌به‌فردي دنبالمي‌شود. مهمترني آن اصلاح فرم ظاهري و تناسب برگ وگل شکل و رنگ‌هاي متنوع و جديد مي‌باشد. اصلاح لالهمانند خود لاله داراي سابقه طولاني بوده به‌طوري کهاولين بار در قرن‌هاي ۱۲ و ۱۳ توسط پرورش‌دهندگانلاله در خاور نزديک و خاورميانه از بين ارقام وحشيسعي در گزينش و انتخاب ارقام برتر از نظر شکل گل ورنگ کردند.کارهاي اصلاحي اساسي بر روي لاله از اروپا در قرنهفدهم آغاز شد. امروزه اصلاح گل‌هائي مانند لاله کهدر خارج از فصل طبيعي‌شان نيز قادر به گلدهي هستنديکي از مهم‌ترين موضوعات اصلاحي نباتات است، جنسلاله مشتمل بر صد گونه است ولي براي توليد ارقامتجاري فقط چند گونه از آن با هم تلاقي داده شده‌اند.
● اصلاح براي پيش‌رس کردن
با توجه به اينکه بيش از ۷۰ درصد پيازهاي توليد شدهبراي پيش‌رس کردن استفاده مي‌شود، بنابراين اصلاح ارقامي که بر اين منظور مناسب باشند از اهميت بالاي برخوردار است.
اصولاً پيازهاي که براي پيش‌رسي به‌کار مي‌روند بايد خصوصيات ويژه‌اي داشته باشند که مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:
۱)در کوتاه‌ترين دوره رشد و نمو قادر به گلدهيباشند.
۲)درصد بالائي از گياهان گلدار را با کيفيت خوب تجاري که با نيازهاي ويژه بازارهاي مختلف نيزهماهنگي داشته باشد، توليد کنند.
۳)ظرفيت توليد و ذخيره موادغذائي را در يک دوره طولاني داشته باشند.
۴)پيازها بايد به‌راحتي تکثير شوند به روش‌هاي جديدمکانيزاسيون سازگاري داشته باشند.
۵)نسبت به بيماري‌ها و حشرات نيز مقاومت نشان دهند.
۶)در مرحله بازاريابي تجاري، گل‌هاي شاخه‌اي ياگياهان گلداني بايد به‌راحتي توانائي تحمل يک دوره نگهداري در دماي پائين و سطح نوري کم را داشته وبه‌خوبي نيز قابل حمل باشند.۷) پيازها در شرايط محيطي مختلف قادر به توليد گل،رشد و نمو و ريشه‌دهي باشند.سرعت ازدياد جنسي نيز عامل مهمي است که دوره زماني لازم براي توليد يک رقم جديد را تعيين مي‌کند. لالهکه ميزان ازدياد طبيعي آن ۲-۳ پيازچه جديد در سالاست براي توليد يک پياز در يک اندازه تجاري باقابليت گلدهي ۳-۲ سال يا بيشتر (بسته به اندازه پيازچه و رقم) چند سال طول مي‌کشد و براي توليد يک کوليتوار جديد نياز به دوره‌اي ۲۵ ساله دارد. مشکلاساسي در برنامه اصلاحي لاله وجود ناسازگاري است کهاز عمل تلاقي موفقيت‌آميز جلوگيري مي‌کند. در لاله ناسازگاري به‌طور مکرر در تلاقي بين گونه‌اي ديده مي‌شود و فقط چندگونه مي‌توانند با هم تلاقي داشته باشند.
روش‌هاي اصلاحي لاله
الف) هيبريداسيون بين‌گونه‌اي
”بيشتر تلاش‌ها در جنس لاله هميشه متوجه انجام هيبريدهاي بين‌گونه‌اي است. از تلاقي بينT.gesneriana و T.fosteriana (هيبريد داروين)،T.didieri, T.albrtii, T.ingens, T.greigu,T.kaufmannian حاصل شده است. اخيراً با استفاده ازتکنيک‌هاي درون شيشه‌اي“ موفقيت‌هاي زيادي در موردهيبريدهائي که در شرايط طبيعي (۱۰) هيبريداسيون آنهابه‌سختي امکان‌پذير است صورت گرفته است.از ويژگي‌هاي شاخص در بين هيبريدهاي درون‌گونه‌ايمي‌توان به زودرسي، مقاومت در برابر ويروس عامل زنگ شکستگي، فوزا ريوم و ... اشاره کرد. از برخي ارقام شناخته شده حاصل از اين مي‌توان تلاقي Memory sLefeber, Come Book, BeauMonde, Spryng, Purplewarldو Pink Impression اشاره کرد.به‌منظور دو رگ‌گيري، ابتدا گياه والد مادري و پدري را در اوايل پائيز در گلدان کشت مي‌نمايند، گل دراواسط بهار تشکيل مي‌شود (به اين ترتيب مي‌توانويژگي‌هاي واريته‌هاي زودرس و ديررس را با بقيه صفات الحاق کرد. در طي فصل کشت، گرده از تمام واريته‌هائيکه مي‌خواهيم ترکيب شوند. بايد جمع‌آوري شوند). دردو گل که همزمان شکفته‌اند در نخستين گام پرچم‌ها راقطع کرده و در يک قاشق کوچک قرار مي‌دهيم و گل ‌دوم را با نوري بسيار ظريف پوشانده سپس گل را در يکسرپوش پلاستکي قرار داده و بالاي سرپوش را مي‌بندند.دماي ايد‌آل براي دو رگ‌گيري ۱۷-۲۰ درجه ا.ست دورگ‌گيري معمول دو بار به فاصله ۳ روز به‌منظوراطمينان از موفقيت کار انجام مي‌گيرد. اگر تلافي موفقيت‌آميز باشد تمدان متورم مي‌شود و در اواسط تابستان کپسول مي‌رسد. کپسول بايد تا حد ممکن پر ورسيده از روي گياه برداشته شود زيرا برداشت داگرخيلي زود انجام شود کيفيت بذر از بين مي‌رود. سپس بذرها بي‌درنگ در اوايل پائيز درون جعبه‌هاي بذرکاشته مي‌شوند. اين بذور، بايد يک دوره سرماي طولاني را طي مي‌کنند و قرار دادن آنها تنها براي مدتي کوتاه درون يخچال کافي نيست.پيازچه‌هاي کوچک حداقل ۲ سال بايد در جاي خود باقي بمانند زيرا کوچکتر از آن هستند که بتوان آنها راجابه‌جا رد. در پايان سومين فصل مي‌توان آنها راجابه‌جا کرد و در يک بستر عميق‌تر و بزرگ‌تر کشت کرد. در سال پنجم پيازها قادر به گلدهي هستند ونتيجه کار قابل مشاهده است.
▪ برخي از معيارهائي که انتخاب براساس آن انجاممي‌گيرد عبارت از:
1-داشتن شاخ و برگ سبز تيره و محکم
-۲دوام بالاي شاخه گل بريده
-۳ داشتن دوره پيش‌رس کردن تقريباً ۲۱ روزه درگلخانه
-۴ ارتفاع مناسب گياه
-۵ شکل يا رنگ خاص
-۶ مقاومت به بيماري‌هااگر رقم جديد ويژگي خاصي داشته باشند، اصلاح‌گر آنرا نامگذاري خواهد کرد و آن را به‌عنوان يک رقم جديدثبت مي‌کند. اولين فاکتوري که در انتخاب تام تعيين مي‌شود نامي است که نشان‌دهنده خصوصيات ظاهري باشد ودومين فاکتور خاستگاه گياه است
ب) اصلاح جهشMutationBreedingdي
اينگونه جهش‌ها خيلي به‌ندرت روي مي‌دهد و ازويژگي‌ها آنها اين است که تغييرات مهمي در ظاهر گياه پديد مي‌آورد بدون اينکه در شکل انتقال صفات به نسل بعدي تغييري ايجاد نمايند. ارقام جديد را مي‌توان به‌وسيله اصلاح جهش به‌خوبي هيبريداسيون به‌دست آورد. جهش‌هاي خود به‌خوبي زياد در لاله ديده مي‌شود. اين جهش‌ها مي‌تواند گل‌هائي با رنگ‌ها واشکال مختلف را توليد کند. تفاوت زيادي بين حساسيت‌پذيري ارقام به جهش وجود دارد. جهش‌هاي زياديدر ارقامي مانند Apeldoorm, Murima, Copland,Bacttigon, William شناخته شده است.به‌عنوان مثال از کوليتوار Murillo حدود ۶۰ موتانت به‌دست آمده است. براي تحريک مصنوعي جهت ايجاد جهش،از اشعه ايکس به‌منظور انجام تحقيقات اصلاحي استفادهمي‌شود و اشعه‌هائي با طول موج ۳۵۰red ۵۵۰ به‌کارمي‌رود. جهت ايجاد تري و تتراپلوئيدي ميزان دوره‌هايبيشتري بايد استفاده شود. بايد توجه داشت که در اثرتابش زودهنگام خيلي از گياهان در بهار دفرمه مي‌شوند. از لاله‌هائي که از طريق موتانت اشعه‌ايحاصل شده‌اند مي‌توان به کوليتوارهاي Preludium وLustige Witwe و Santina اشاره نمود.
ج ) لاله‌هاي طوطي‌وار
اين نوع از لاله‌ها جزء مشهورترين لاله‌ها بوده کهبه خاطر شکل و رنگ عجيب و شگفت‌انگيزشان طرفداران زيادي در دنيا پيدا کرده‌اند. اين شکل از لال‌ها توسط نوعي جهش خودبه‌خودي (۱۱) حاصل شده‌اند و در يکسري برنامه‌هاي اصلاحي در هلند ارقام خود گرده‌افشاناز آن به‌نام Cordell مشاهده شد. در تلافي‌ها با آن،لاله‌هاي Parrot با ژنتيک جديد حاصل مي‌شود
د) پلي پلوئيدي
Ployploidesيکي ديگر از تغييرات کروموزومي در تکنيک‌هاي اصلاحي،پلي‌پلوئيدي است. شعار
کروموزوم‌هاي خيلي ازکولتيوارهاي Tulip ديپلوئيد است، تعدادي هم مثل اکثرهيبريدهاي داروين‌تري پلوئيد‌اند اما تتراپلوئيدهانيز خيلي کميابند، تتراپلوئيدها بيشترشان داراي بوته‌هاي قوي و محکم نسبت به ديپلوئيدها هستند.تحقيقات زيادي جهت به‌دست آوردن تتراپلوئيدها صورتگرفته است و مشهورترين آنها Judilh- leysler است که در سال ۱۹۷۴ ايجاد شد، مشکل اساسي که در ارتباط باپلي‌پلوئيدي وجود دارد.اين است که تکثير آنها در طول فصل با تأخير صورت مي‌گيرد، بنابراين براي پيش‌رس کردن نامناسب هستند،از روش‌هائي که براي به‌دست آوردن فرم‌هايپلي‌پلوئيدي استفاده مي‌شود به‌کار بردن کلشي سيناست که براي اين منظور دانه‌ها با انتهاء شاخه گياهي را که مي‌خواهد بذر توليد کند چندين ساعت در مجاورت پارچه‌اي که در کلشي سين ۲-۱ درصد آغشته شده نگه مي‌دارند. بذرهائي که به اين طريق پديد مي‌آيندمعمولاً پلي پلوئيد هستند و در بين آنها بذرهائي پيدا مي‌شود که گل‌هاي بسيار درشتي توليد مي‌کنند،با اين حال نبايد گمان ببريم تمام نمونه‌هائي که به‌دست مي‌آيند بدون استثناء گياهاني جالب و داراي ويژگي‌هاي مطلوب خواهند بود.در تلاقي بين يک تتراپلوئيد با يک ديپلوئيد مي‌توانبه نتايج‌ تري‌پلوئيد دست يافت که داراي رشد رويشي بالائي هستند ولي متأسفانه اين تري‌پلوئيدها عقيم ونازا بوده و نمي‌توان آنها را در تحقيقات بعدياصلاحي به‌کار برد. تلاقي کولتيوار تتراپلوئيدT.gesneiana با کولتيوار ديپلوئيد T.fosteriana منجربه هيبريدهاي داروين شد که داراي عمر گل‌بريده زيادو مناسب براي پيش‌رس کردن هستند. در سال ۱۹۹۸ رقمWorld S Favouriti از يک کولتيوار T.Gesneriana درتلاقي اثر با يک کولتيوار ديپلوئيد T.fosterianaحاصل شد.
ه ) تکنيک جديد اصلاحي در لاله
يک سري تکنيک‌هاي ايجاد گياهان هاپلوئيد براي تهيه گياهاني که تنها ۱۲ کروموزوم دارند مورد بررسي قرارگرفتند و ساختارهاي شبه‌جنيني از دانه گرده در کشتبافت تهيه شد و با دو برابر کردن هاپلوئيدها قادر به توليد گياهان هموزايگوتي شد که مطالعات وراثت‌پذيريرا آسان مي‌نمود. ازدياد لاله‌ها در شرايط درون شيشه‌اي از طريق جنين‌هاي غيرجنسي و از سلول‌هاي سوسپانسيوني باعث افزايش سرعت بالائي در توليدمي‌شود، کارهائي نيز در ارتباط با تغييراتي درساختار ژنتيکي لاله در حال تحقيق و بررسي است .نويد مي‌دهد که در آينده نه چندان دور بتوان بااستفاده از تکنيک‌هاي مولکولي جديد و با انتقال قسمتي از DNA يک ژنوم از يک رقم خاص به داخل بافت‌هاي باز زايش شده لاله، در شرايط درون شيشه‌اي صدها لاله با خصوصيات و ويژگي‌هاي خاص ايجاد کرد.امروزه با استفاده از مارکرهاي پروتئيني شناسائيارقام جديد لاله که از طريق هيبريداسيون درونگونه‌اي يا کارهاي درون شيشه‌اي حاصل شده‌اند درمرحله‌اي که پيازچه‌ها رسيده‌اند امکان‌پذير است.

●مقدمه ايران از جمله کشورهاي وسيع با تنوع آبوهوائي منحصربهفردي است که از ۱۴ گونه اقليم آبوهوائي شناخته شده در جهان ۱۳ نوع آن را شامل ميشود. با اين وجو ...

مقدمه تيره آلاله (Rununculaceae) شامل 32 جنس و تقريبا 1200 گونه است که 250 گونه آن فقط به جنس آلاله و 170 گونه به جنس کله‌ماتيس تعلق دارند. تيره آلاله ...

●مقدمه ايران از جمله کشورهاي وسيع با تنوع آب وهوائي منحصربه فردي است که از ۱۴ گونه اقليم آب وهوائي شناخته شده در جهان ۱۳ نوع آن را شامل مي شود. با اين ...

● اصلاح لاله Tulip breegig در اصلاح گل هاي پيازي از جمله لاله نيز مثل ساير نباتات زينتي اهداف خاص و منحصر به فردي دنبال مي شود. مهمترني آن اصلاح فرم ظ ...

اين درخت از کهن ترين گونه هاي باقي مانده در روي زمين است که قدمت آن به حدود ۲۰۰ ميليون سال پيش در عصر دايناسورها باز مي گردد. زماني بر اين باور بودند ...

به همين صورت ، آدنوزين تري فسفات نيز شبکه تامين انرژي شيميايي تشکيل مي دهد و با اتنقال انرژيش به مولکولهاي ديگر ، گروه انتهايي فسفات خود ( Psub>۱ ) را ...

آلوئه ورا گياهي رو که مشاهده مي کنيد آلوئه ورا يا صبر زرد نام دارد که علاوه بر اينکه خاصيت داروئي زيادي دارد.از ماده ژلاتيني که درون برگ اين گياه وجود ...

گياه صبر زرد با نام علمي (آلوئه ورا) Aloevera از جمله با ارزش ترين گياهان نادر دنياست. که صدها سال پيش از ميلاد مورد توجه و استفاده بشر بوده است. از د ...

دانلود نسخه PDF - خاستگاه لاله