up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله خازن PDF
QR code - خازن

خازن

خازن شيميايي

محمدعلي خداپرست
● ديد کلي
اين نوع خازن‌ها شامل مايع يا خميري است که آن را الکتروليت مي‌نامند. در اين الکتروليت ، جوشن آلومينيومي جاي داده شده ‌است که سطح نسبتا زيادي دارد. ترکيب ماده الکتروليت متفاوت است و هر کارخانه ترکيب مخصوص خود دارد که به‌صورت مايع يا خمير داخل ظرف استوانه‌اي شکل آلومينيومي آب‌بندي شده قرار دارد.
● عملکرد
وقتي که فشاري بين الکتروليت و آلومينيوم گذاشته مي‌شود (آلومينيوم به پتانسيل مثبت متصل مي‌شود) ، جرياني که برقرار مي‌شود، باعث تجزيه الکتروليت مي‌گردد و پوششي از آلومين (اکسيد آلومينيوم) به دور جوشن آلومينيومي بسته مي‌شود و چون به اين ترتيب آن را عايق مي‌کند، باعث قطع شدن جريان مي‌گردد. چون ضخامت اين پوشش کم است (چند هزارم ميلي‌متر) ، بخوبي فهميده مي‌شود که ظرفيت اين خازن ها که آلومينيوم و الکتروليت دو جوشن آن را تشکيل مي‌دهند تا چه اندازه زياد است.
خازنهاي الکتروليت بر خلاف خازنهاي معمولي پلاريزه يعني جهت‌دار هستند و اجبارا بايد قطب مثبت فشار را به آلومينيوم متصل کرد. اگر قطبها را برعکس متصل کنيم، خطر از بين بردن خازن پيش مي‌آيد. بنابراين نبايد به چنين خازني فشار متناوب وارد کرد. هر نوع از اين خازنها براي فشار معين و کار مشخص از طرف کارخانه سازنده ساخته شده ‌است و از حدود آن نبايد تجاوز کرد. حتي ظرفيت اين خازن بستگي به فشاري که به دو جوشن آن گذاشته مي‌شود، دارد. هر چه فشار بالاتر رود، ظرفيت کم مي‌شود.
خازن الکتروليت تحت فشار بالا
اگر خازن الکتروليت تحت فشار ، لحظه اي زيادتر از حد مجاز قرار گيرد، انفجار بوجود مي‌آيد (يعني دو جوشن ، جرقه زده و صداي انفجار بگوش مي‌رسد). ولي خطر زيادي متوجه خازن نمي‌شود، زيرا بزودي پوشش ، آلومين دوباره تشکيل مي‌گردد. در مورد خازنهاي کاغذي اينطور نيست، زيرا کاغذ در اثر جرقه مي‌سوزد و تبديل به کربن مي‌شود و باين ترتيب خاصيت عايق بودن خود را از دست مي‌دهد و کم و بيش دو جوشن را به يکديگر اتصال کوتاه مي‌دهد.
مشخصات خازنهاي الکتروليتي
خازنهاي الکتروليتي در اندازه‌هاي مختلف وجود دارد و از لحاظ اتصال به مدار دو قطب مثبت و منفي کاملا مشخص است تا بطور صحيح به مدار بسته شود و گرنه غشاء نازک عايق آن از ميان مي‌رود و به اجزائي از مدار که قبل از خازن قرار دارد آسيب مي‌رسد.
خازنهاي الکتروليت با ظرفيت و ولتاژ مجاز زياد داراي حجم نسبتا بزرگي است و بوسيله سيم پيچ و مهره و پولک يا بست روي شاسي نصب و محکم مي‌شود. قطب مثبت با رنگ قرمز و قطب منفي با رنگ سياه کاملا مشخص است. گاهي نيز قطب مثبت به بدنه آلومينيومي متصل است و گيره مخصوص ندارد.
خازنهاي الکتروليت معمولا داراي جلد فلزي هستند که به اين ترتيب با ماده الکتروليت ارتباط داشته و به قطب منفي متصل مي‌شوند.
▪ ظرفيت خازنهايي که بيشتر مورد استفاده قرار مي‌گيرند، بين ۸ تا ۳۲ ميکروفاراد است.
کاربرد
خازنهاي الکتروليتي بيشتر در جايي که احتياج به ذخيره مقدار انرژي زيادي باشد، استفاده مي‌شود. از اين نوع خازنها تا ظرفيت ۲۰۰۰۰ ميکروفاراد با حجم نسبتا کوچک مي‌توان تهيه نمود.
▪ اين خازنها اغلب به عنوان صافي بکار مي‌روند.
▪ اغلب در فرکانسهاي پايين ، براي دکوپلاژ استفاده مي‌شود. بخصوص در مورد دکوپلاژ مقاومتهاي پلاريزاسيون.

اصطلاح عمومي مخزن را مي توان از نظر ساختار به دو دسته کلي مخازن با اجزاء داخلي (مثل پوسته مبدل هاي حرارتي ، ظروف همزن دار ، برج تقطير و ... ) و مخازن ...

اصطلاح عمومي مخزن را مي توان از نظر ساختار به دو دسته کلي مخازن با اجزاء داخلي (مثل پوسته مبدل هاي حرارتي ، ظروف همزن دار ، برج تقطير و ... ) و مخازن ...

مخازن اصطلاح عمومي مخزن را مي توان از نظر ساختار به دو دسته کلي مخازن با اجزاء داخلي (مثل پوسته مبدل هاي حرارتي ، ظروف همزن دار ، برج تقطير و ... ) و ...

● خازن خازن وسيله الکتريکي است که در مدارهاي الکتريکي اثر خازني ايجاد مي کند . اثر خازني حاصيتي است که سبب مي شود مقداري انرژي الکتريکي در يک ميدان ال ...

انجام يک عمليات نمودارگيري موفق به چندين فاکتور مهم بستگي دارد. مهمترين آنها نمونه گرفته شده از سيال سازند، بدون هيچ آلودگي و مخلوط شدگي با مواد ديگر، ...

يکي از مسائلي که با توجه به کاهش فشار و نوع نادر مخازن نفت کشور (کربناته شکافدار و ساختارهاي نفت سنگين) بايد مورد توجه قرار گيرد، انتخاب روش صحيح ازدي ...

▪ تخلخل(prosity): بخشي از حجم سنگ که توسط بخش جامد اشغال نشده است؛ در واقع قسمت هاي خالي سنگ را تخلخل گويند. نفت خام، گاز و آب در درون تخلخل هاي سنگ و ...

موتور هاي چند فاز موتورهاي چند فازه موتورهاي متناوبي هستند که به صورت دو يا سه فاز کار مي کنند . هر دو از لحاظ ساختماني مشابه بوده و فقط اتصال داخلي ک ...

دانلود نسخه PDF - خازن