up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله حيوانات خانگي PDF
QR code - حيوانات خانگي

حيوانات خانگي

توضيحاتي مختصر درباره حيوانات خانگي

انسان، حيواني که از موهبت شعور برخوردار است در ابتداي خلقت در طبيعت و در ميان ديگر جانداران زندگي ميکرد. با گذشت زمان و رشد تمدن بشري، دوري انسانها از طبيعت و نيازهاي فطريشان تبعات بسيار ناگواري را بدنبال داشته است. براستي هيچگاه به تفاوت نيازمنديهاي ما با انسانهاي نخستين انديشيده ايد؟ انسان اوليه در دامان طبيعت و کوه و دشت زندگي ميکرد و نيازهاي خود را از دو طريق عمده شکار و کشاورزي رفع مينمود. فرزندان او بدون دغدغه خاطر تا سن بلوغ رشد ميکردند و بمرور وارد عرصه زندگي ميشدند اما بشر امروزي در دنياي صنعتي با نيازهاي گسترده اي که براي خود ايجاد کرده است باعث فشارهاي عصبي و رواني براي خود و اطرافيان گرديده است. نگراني از آينده از همان اوان کودکي شروع ميشود. والدين با صرف هزينه هاي گزاف کودک را براي آموزش به مهد کودک، پيش دبستاني، مدرسه، راهنمائي و دبيرستان و . . . . مي فرستند و بدنبال آن زندگي اجتماعي با قوانين پيچيده و گسترده خود آغاز ميشود. حجم بالاي اطلاعات مورد نياز براي ادامه زندگي باعث شده است تا وجود ابزارهاي پيشرفته اطلاع رساني و ذخيره اطلاعات نيز نتواند اين نياز را بطور کامل برآورده سازد. در گذشته اگر گفته ميشد هر کتابي ارزش يکبار خواندن را دارد امروزه ميبايست کتابي را يافت که ارزش يکبار خواندن داشته باشد. انسانها از محيط زيست طبيعي خود دور شده و مجبور به زندگي در محيطي با انواع آلودگي هاي هوا، صوت و حتي بصري شده اند. در اين شرايط لازم است تمهيدات کافي براي ادامه زندگي با کيفيت مطلوب انديشيده شود. در غير اينصورت زندگي به زنده بودن و تلاش براي معاش و آنهم آکنده از التهاب و نگراني و تشويش تبديل خواهد شد.
جامعه شناسان و انديشمندان غربي با شناخت اين نياز دست به اقدامات گسترده اي زده و تلاش زيادي براي ارضاي نياز معنوي انسانها در کنار قبول يک جامعه صنعتي نموده اند. اين جنبش نزديک به يک قرن است که ادامه يافته و در قالب سياست هاي ملي و NGO ها ادامه يافته است. حفظ محيط زيست و توسعه مواهب آن از بارزترين اين اقدامات است که منافع عمومي و انساني وسيعي را بدنبال داشته است. در جائي خوانده بودم که بسياري از مردم آمريکا ماشين هايشان را دوست خود مي دانند و با آنها حرف مي زنند. آنها در واقع ميل دوست داشتن را در دست ساخته هاي خود جست وجو مي کنند.
در اين ميان حيوانات بعنوان موجوداتي که از نظر آفرينش نزديکترين آفريده ها به ما انسانها هستند ميتوانند نقش اساسي و مهمي را ايفا نمايند. در دنياي غرب از اين موهبت الهي کمال استفاده بعمل آمده است. نگهداري از حيوانات ضمن ايجاد يک سرگرمي سالم و مفرح، باعث تلطيف روحيات و احساسات شده و مهرباني را گسترش ميدهد و اين يک نياز مبرم براي جوامع صنعتي و در حال رشد مانند جامعه ما مي باشد.
به دليل اعتقادات مذهبي و بر مبناي نجس بودن بعضي از حيوانات، نگهداري از آنها در جامعه ما رواج نيافته است. اين موضوع حتي در مورد حيواناتي که پاک هم تلقي شده اند وجود دارد. با توجه به پيشرفت هاي گسترده در مورد بهداشت حيوانات و بررسي هاي بيماري زائي آنها بجاست متوليان اين حوزه نسبت به بازنگري اين موضوع اقدامي سريع داشته باشند. بعنوان مثال همستر که حيواني کوچک و شبيه موش است ناقل هيچگونه بيماري به انسان نيست و از تميزي بسيار بالائي برخوردار است در حاليکه اغلب مردم آنرا با موش اشتباه گرفته و بعنوان حيواني نجس به آن مي نگرند. در مورد پرندگان وضعيت تا حدي بهتر است اگرچه خريد و فروش آنها بصورتي سنتي و اغلب در شرايط غير بهداشتي انجام مي گيرد.
حيوانات براي شفا
مانند بعضي از غذاها كه اثر شفادهنده ودرمان‌كننده دارند ‌تماس داشتن با بسياري از جانوران و حيوانات نيز مي‌تواند تاثير خوبي را به دنبال داشته باشد و اين موضوع ارتباطي باطبيعت‌پرستي ندارد. حيوانات بخشنده‌اند و به سرعت فراموش مي‌كنند. شايدخداوند حضور آنها را به ما بخشيده است تا عشق بدون شرط را درك و تجربه كنيم.علاوهبر همه آنچه كه درباره عشق نوشته شده است ميليون‌ها انسان وجود دارند كه تا به حالعبارت دوستت دارم را به كار نبرده‌اند. ميليون‌ها انسان ديگر وجود دارند كه هرگزاين عبارت پرانرژي را نشنيده‌اند و خيلي بيشترند كساني كه هرگز عشق را حسنكرده‌اند. دكتر دين اورنيش در كتاب عشق و بقامي گويدبقاي ما به قدرتشفادهي عشق، صميميت و روابطمان بستگي دارد.قدرت شفادهي عشق، به عشق ميان انسان‌هامحدود نمي‌شود. امروزه دانشمندان در تحقيقات خود و بررسي روابط بين حيوانات هم بهاين نتايج رسيده‌اند.
نمونه‌هاي بسياري از توانمندي حيوانات در تاثيرات درماني و شفادهيو روابط عاطفي كه با بسياري از انسانها برقرار مي‌كنند مشاهده شده است. لاريدوسي از يك مطالعه كه در دانشگاه دوك انجام شده نمونه مستندي را ارائه مي‌دهد. پسرجواني به نام هوف در خانه‌اش تعدادي كبوتر را نگهداري مي‌كرد. او به پاي هر پرندهيك نشانه به صورت يك شماره وصل مي‌كرد تا بتواند آنها را تشخيص دهد. روزي يككبوتر زخمي را در باغ پيدا كرد. به كبوتر كمك كرد و تا زماني كه خوب شد از اونگهداري نمود. زمستان آن سال هوف به شدت بيمار شد و براي عمل جراحي به بيمارستاني دردويست مايل دورتر رفت. يك شب بسيار سرد و برفي او صداي آرامي را از پشتپنجره اتاقش در بيمارستان شنيد. وقتي كه پرستار پنجره را باز كرد يك كبوتر به دروناتاق پريد و روي سينه هوف نشست. پس از بررسي پاي كبوتر هوف نشانه خودش را ديد.يكي از همان كبوترهاي خانگي بود. به نظر بسيار بعيد مي‌رسيد كه كبوتر اين همه راه راپرواز كرده باشد اما به هرحال او جايي رفته بود كه دوستش به عشق و درمان نياز داشت.
حيوانات خانگي و طول عمر بيشتر
دكتر مايكل روزين معتقد است كساني كه از حيوانات و پرندگان خانگي نگهداري مي‌كنند جوانتر از هم سن و سالان خود باقي مي‌مانند. او در كتابي با همين عنوانبه اين نتيجه رسيده است كه درمورد حمله قلبي آنها كه از حيوانات خانگي نگهداري مي‌كرده‌اند 49 درصد جان سالم بدر برده اند اما از بين آنهاييكه هيچ حيواني را در خانه نداشته‌اند تنها 27 درصد زنده مانده‌اند.اگر گياه ياحيوان به صورت متناسب و هماهنگ انتخاب شوند انتظار چنين تاثيراتيبيشتر است. در بيشتر موارد دوستداران حيوانات معتقدند كه حضور حيوانات در زندگيآنها تاثيرات عميق و ژرفي داشته است. شايد يكي از دلايل طول عمر و سلامت بيشتر روستاييان مربوط بهارتباط بيشتر آنان با حيوانات باشد.
آيا مي‌توان گفت كه خداوند حضور حيوانات كوچك خانگي را به ما عطاكرده تا معني عشق بدون شرط را بفهميم؟ مي‌توانيم حيواناتمان را سرزنش و تنبيه كردهو آنها را زماني كه مطابق ميل ما رفتار نمي‌كنند، در جايي حبس كنيم. اما زماني كهبه سوي آنها برمي‌گرديم تنها چند دقيقه طول مي‌كشد تا آنها دوباره صورت خود را بهپاهايمان بمالند و مشتاقانه گوشه‌هاي لباس ما را بكشند و بازي كنند. شايد آنها براياين در زندگي ما هستند تا نوع خاصي از دوست داشتن را تجربه كنيم، دوست داشتني كه درمقياس روابط پر از شرط و شروط بسياري از انسانها نمي‌گنجد.اگر مي‌توانستيم مانندآنها ببخشيم و دوست بداريم، با همان خلوص و با همان سرعت، چه مردمان سالم و خوشبختيبوديم.
قدرت شفادهي حيوانات
ليم هونگ آنبه شدت افسرده بود. مردي حدودا چهل ساله و مبتلا به شيزوفرني. دكتر ماهاديوان، رييس بيمارستاني كه او به مدت طولاني درآنجا بستري بود، تصميم گرفت تا بيماران را به ديدن مزرعه پرورش اسب كه در همسايگيبيمارستان بود، ببرد و از فضاي آنجا لذت ببرند.ليم، ابتدا هيچ تمايلي براي تركشبانه‌روزي نداشت، اما سرانجام شروع كرد به قدم زدن در بين مزرعه، آب دادن بهاسب‌ها و گاهي مراقبت‌هاي بسيار ساده از بعضي از آنها. بعد از مدتي ارتباطدوجانبه‌اي بين او و اسب‌ها برقرار شد. اين دوستي و رفت و آمد به ميان اسب‌ها، اورا براي ارتباط با مردم آماده كرد و ليم براي اولين بار با كارمندان شبانه‌روزيصحبت كرد و پس از مدت كوتاهي با كمك دكتر ماهاديوان توانست شغل ساده‌اي پيدا كند. دكتر ماهاديوان ميگويد.
طبيعت، درمانگاه و دانشگاه
بسياري از الگوهاي پوياي كيهاني و كدهاي تعليمي آسمان، درجانداران نقشه بسته است و با نگاهي عميق به آنها مي‌توان آنها را استخراج نمود.
برگرفته از مقدمه كتاب تاثير حيوانات بر سرنوشتما . طي 50 سال گذشته، دانشمندان در سراسر جهان نوعي درمان براساس همنشيني باحيواناترا بنا نهاده‌اند.
در دانشگاه كمبريج در انگلستان، محققان كشف كرده‌اند كه اغلب كساني كه به مدت حداقل يك ماه حيواني خانگي را در خانه خود نگهداري مي‌كرده‌اند دردهاي مزمنشان به طور محسوس و مشخصي كاهش يافته است.
موسسه تحقيقاتي پزشكي بيكر در ملبورن استراليادر يك بررسي نشان داده است كه از بين 6000 بيمار مورد مطالعه، آنهايي كه حيوان خانگي نگهداري مي‌كرده‌اند، فشار خون كمتر، كلسترول كمتر و حمله قلبي كمتري داشته‌اند. محققان آمريكايي هم به اين نتيجه رسيده‌اند آنهايي كه پرندگان رانگهداري مي‌كنند و دچار حمله قلبي مي‌شوند، اغلب به مدت طولاني‌تري بعد از حملهقلبي زنده مي‌مانند.رييس بخش روانشناسي بيمارستان توكيو معتقد است كه حيوانات مي‌توانند براي از بين بردن حس تنهايي به ما كمك كنند.آنها با ايجاد يك رابطه حسي كه عمدتا براساس نياز طبيعي آنهاست، ما راتشويق به ايجاد يك رابطه متقابل مي‌كنند.زماني كه زلزله ويرانگر كوبه در سال 1955 همه شهر را ويران كرد بسياري از مردم درسالن‌هاي عمومي اسكان داده شده بودند. با وجود آنكه طبق قانون، حضور حيوانات درمراكز عمومي ممنوع بود مسئولين اين اجازه را به مردم دادند تا حيوانات خود را بهاماكن اسكان موقت ببرند. به دنبال اتخاذ اين تصميم، تجربه بسيار موفقي به دست آمد.دكتر جين كاتو رييس انجمن بيمارستان‌هاي دامپزشكي ژاپن مي‌گويد:
مردمي كه حيوانات خود را به همراه داشتند به وضوح شادتر بوده و بسيار بهتر با بحران مقابله كردند.جسم انسان انرژي يا امواجي از خود ساطع مي‌كند كه داراي بسامدي به خصوص است. اكثرنقايص ارتعاشي زماني رخ مي‌دهد كه امواج ناهماهنگ با امواج ما، احاطه‌مان كنند كه در اين صورت حيوانات خانگي مي‌توانند مانند فيلتري عمل كرده و با تصفيه امواج پيرامون ما زندگي سالم‌تري را برايمان به ارمغان بياورند.
شايد به همين دليل است كه در زمان‌هاي قديم كه فاصله بين انسان و طبيعت كمتر بود بيماريها هم كمتر از انواعامروزي بود. امروزه هم با توجه به تحقيقات و تجارب متعدد، نمي‌توان تاثير حيواناترا بر زندگيانسان انكار نمود. اين تاثيرات به خصوص در جوامعي كه روابط انسانيتضعيف شده است (مانند جوامع غربي) نقش موثرتري دارد و در واقع ابزاري براي تجربه ويادآوري روابط دوستانه و به دور از معامله‌گري است.
مي توان دل نگران سلامت معنوي انسان بود و به اهميت معنوي طبيعت توجه نکرد.
انگيزهايي که سبب مي شود تا افراد مبادرت به تهيه و نگهداري حيوان خانگي کنند بسيار حائز اهميت است بنابراين اين افراد را دسته بندي مي کنيم افرادي که حيوان خانگي تهيه و نگهداري مي کنند شامل موارد زير هستند:
1-کساني که عاشق حيوانات مي باشند و بار مسئوليت اشرف مخلوقات بر دوش آنها سنگيني مي کند. اين افراد از کودکي با حيوانات آشنا بودند. اين افراد حيواني را که تهيه و نگهداري مي کنند همچون عضوي از خانواده خود مي پندارند و به تمام مسايل بهداشتي و درمانهاي بموقع انگلي و واکسيناسيون اين حيوانات اهميت مي دهند. خود اين افراد به دو دسته تقسيم مي شوند:
الف_ آنهاي که به صورت افراطي علاقه به حيوانات دارند و کلا انسان را مزاحم و نابود کننده حريم حيوانات مي دانند.ب- آنهاي که به صورت معقولتر علاقه به حيوانات دارند و کلا تلاش مي کنند که حيوانات در کنار و حمايت انسان به زندگي خود ادامه دهند
2- افرادي که تنها هستند و به دنبال موجود و يا فردي مي گردند تا تنهاي خود را با آن پر کنند. اين افراد امکان دارد علاقه خاصي به حيوان نداشته باشند در صورتي که حيوان مورد نظر انتظار آنها را برطرف کند آنها نسبت به حيوان علاقمند مي شوند و در غير اين صورت از نگهداري حيوان خانگي پشيمان مي شوند.
3- افرادي که دچار بيماريهايي افسردگي و يا اختلالات رواني شده اند. اين افراد حتما بايد با روانشناس خود مشورت نمايند. اين افراد بهتر است حيوان بالغ و تربيت شده تهيه نمايند تا انتظارات آنها را برآورده کند، کساني که به اين منظور حيوان خانگي تهيه مي کنند بايد بدانند که حيوان خانگي در بر طرف کردن اختلات رواني بسيار موثر است ولي همان حيوان مي تواند سبب آشفتگي هاي رواني بيشتر نيز شود ( افسردگي صاحب حيوان بدليل بيماري، يا اختلالات رفتاري خود حيوان خانگي).
4- مد پرستها: اين افراد کساني هستند که بيشتر براي اينکه به ديگران نشان دهند که آنها هم در جامعه مدرن، داراي جايگاهي هستند اقدام به تهيه حيوان خانگي مي کنند. از ديد دامپزشکان اين افراد بيشترين خطر براي بهداشت عمومي جامعه و دوستداران حيوانات هستند. چون اين افراد به حيوان خانگي همانند کالاي جهت تبلغ خود مي نگرند و ارزش درماني و بهداشتي براي حيوان خانگي قائل نيستند. اين افراد جهت نشان دادن مد حيوان خانگي خود را به نمايش عموم مي گذارند و سعي مي کنند ناتوانيها و سرخوردگي در نزد جامع را توسط حيوانات معصوم و بي گناه پوشش دهند. اين افراد عموما برهم زننده نظم عمومي جامعه هستند
5- کودکان و نوجوانان: اصرار و پافشاري آنها موجب مي شود تا والدين اقدام به تهيه حيوان خانگي براي آنها نمايند. توصيه مي شود والدين قبل از تهيه حيوان خانگي با دامپزشک در مورد شرايط نگهداري حيوان خانگي مشورت نمايند. اين افراد نيز به دو دسته تقسيم مي شوند:
الف- کودکان و نوجواناني که در دست دوستان خود حيوان خانگي ديده اند و علاقمند به حيوان خانگي مي شوند. بيشتر اين افراد دچار علاقه گذرا مي شوند و بعد از مدتي از تهيه حيوان خانگي پشيمان مي شوند
ب- کودکان و نوجواناني که کاملا علاقه به حيوانات دارند. اين افراد بايد شرايط محيطي و خانوادگي به آنها ياد آوري شود زيرا اگر خانواده و يا اجتماعي که با آن زندگي مي کنند حيوان آنها را نپذيرد دچار سرخوردگي شديد مي شوند.
اگر حيوانات را واقعاً دوست داريم، چند اصل ساده را فراموش نکنيم:
مالکيت يک حيوان؟
هميشه به ياد داشته باشيم که ما حافظ حيوانات هستيم نه مالک آنها. در روابط انسان با حيوان همانند روابط انسان با انسان مالکيت معنايي ندارد.
حيوان​دوستي يا حيوان​آزاري؟
مرز بين حيوان​دوستي و حيوان​آزاري گاهي بسيار باريک است. نگهداري يک بلبل خرماي تنها در يک قفس، حيوان​آزاري است نه حيوان​دوستي. اگر براي آنکه پرنده بخواند، او را تنها نگه داشته​ايم، بهتر است به جاي تنها گذاشتن پرندۀ بيچاره، صداي آواز يک بلبل را ضبط کنيم و از ضبط صوت يا کامپيوتر براي پخش مداوم صدا استفاده کنيم! ما زندانبان حيوانات نيستيم. بهتر است عشق خود به حيوانات را با آزاد کردن آنها (در صورت امکان) و يا حداقل با فراهم کردن اسباب شادي آنها نشان دهيم نه با اسير کردن و گرفتن خوشي​هاي آنها. اگر حيواني امکان زندگي آزاد در طبيعت را دارد، او را اسير نکنيم. نگهداري يک يا حتي دو يا چند بلبل در قفس در حالي که صدها بلبل آزادانه در شهر زندگي مي​کنند و مشکل خاصي براي زندگي در طبيعت ندارند، نشانۀ حيوان​دوستي ما نيست. نگهداري يک موش يا خرگوش در قفس يا نگهداري يک همستر در يک آکواريوم، نشانۀ حيوان​دوستي نيست. زنداني کردن يک حيوان وحشي در صورتي که حيوان بدون کمک ما قادر به زندگي در طبيعت باشد، حيوان​آزاري است. در مورد حيواناتي مثل موش​ها، پرندگان کوچک، حيوانات وحشي اسير، لاک پشت​ها و ... که هنوز قابليت زندگي در طبيعت را دارند، بهتر است در مورد زندگي طبيعي حيوان تحقيق کنيم و کم کم شرايطي فراهم کنيم که حيوان بتواند به طبيعت بازگردد. با آوردن بهانه​هايي مثل خودش هم به من يا به ​اينجا عادت کرده است يا اگر هم من آزادش کنم، کس ديگري او را اسير مي​کند خود را گول نزنيم!
آيا شرايط نگهداري يک حيوان خانگي را داريم؟
حتي در مورد حيواناتي که کاملاً اهلي شده​اند يا شرايط محيطي براي آزاد کردن آنها مناسب نيست، بهتر است قبل از آوردن حيوان به خانه از خود بپرسيم آيا ما حداقل شرايط لازم براي نگهداري اين حيوان را داريم؟
1- اگر شما با خانواده خود و يا ديگر دوستان خود زندگي مي كنيد قبل از تهيه حيوان خانگي با هم خانه هايتان در مورد نگهداري حيوان خانگي صحبت كنيد و ببينيد آيا آنها با تصميم شما موافق مي باشند يا خير؟ آگراعضاي خانه شما موافقت نكردند مطمئن باشيد شرايط شما جهت نگهداري حيوان خانگي مناسب نيست و از نگهداري حيوان خانگي منصرف شويد. در صورتي كه حيوان خانگي به خانه خود بياوريد طي چند روز يا هفته و حتي در مواردي چند ساعت مجبور هستيد كه حيوان را از خانه خود خارج كنيد. اين نكته بخصوص براي فرزنداني كه بدون اجازه پدر و مادر خود مبادرت به خريد حيوان خانگي مي كنند بسيار اهميت دارد، همچنين زوجهاي نيز در اين مورد به توافق و نظر همسر خود احترام بگذارند. در نظر داشته باشيد كه شما يك انسان هستيد و داراي خصوصيات اجتماعي زيستند، پس در صورتي كه هم خانه اي، شما را طرد كند شما نمي توانيد با حيوانات زندگي كنيد.
2- بعد از كسب موافقت خانواده و يا هم خانه ايتان شرايط همسايه هايي خود را بسنجيد. در نظر داشته باشيد در تمام دنيا نگهداري حيوان خانگي در صورتي كه همسايه ها معترض شوند ممنوع است، بنابراين اگر همسايه هاي شما با نگهداري حيوان خانگي در آپارتمان مخالف مي باشند شما هم بايد از نگهداري حيوان خانگي صرف نظر كنيد.
3- ممكن است با خريد حيوان خانگي برخي از دوستان و اقوام ديگر به خانه شما نيايند، خودتان اين موضوع را بررسي كنيد كه آيا ارتباط با اين افراد براي شما اهميت دارد يا خير؟
4- نگهداري حيوان خانگي دردسرها و شرايط خود را مي خواهد اولين مشكلي كه نگهداري حيوان خانگي براي شما ايجاد مي كند محدديت در بسياري از سفرهاي شما است، همچنين شما نمي توانيد حيوان خود را به بسياري از مهمانيها و مكانها ي ديگر ببريد.
5- آموزش دستشويي براي حيوانات مستلزم صرف وقت است، اگر شما آموزش لازم را به حيوان خود ندهيد تمام مكان زندگي شما محل توالت حيوانتان خواهد شد.
6- نگهداري حيوان خانگي هزينه هاي را براي شما خواهد داشت كه شامل: هزينه خريد خود حيوان، هزينه معاينات فصلي و واكسيناسيون، هزينه مسايل بهداشتي، غذا و لوازم جانبي حيوان است.
7- قبل از تهيه هر نوع حيوان خانگي با دامپزشك خود مشورت نمائيد تا با مسايلي مانند: شيوه هاي كنترل پارس كردن، نحوه آموزش دستشويي، شيوه نگهداري حيوان، مسايل بهداشتي و درماني و همچنين نوع و وعده هاي تغذيه آشنا شويد
يک حيوان يا چند حيوان؟
نگهداري بسياري از حيوانات مثل پرندگان، همستر، موش و خرگوش به صورت تکي اشتباه است. اين حيوانات حداقل بايد به صورت جفت نگهداري شوند. البته جوندگان بايد با عمل جراحي عقيم شوند چون در غير اين صورت تعداد آنها خيلي سريع زياد مي​شود. در مورد حيواناتي مثل سگ و گربه، تصميم در مورد نگهداري يک يا چند حيوان، بستگي به شخصيت حيوان و وقت شما دارد:
شخصيت حيوان: بسياري از سگ​ها و گربه​ها از داشتن يک هم بازي دائمي ​لذّت مي​برند در حالي که برخي ديگر تک​رو هستند و ترجيح مي​دهند تنها ساعاتي از روز را با هم​نوعان خود بگذرانند.
وقت شما: اگر در طول روز وقت کافي براي بازي و سرگرمي ​با سگ يا گربۀ خود را نداريد يا اين که حيوان بايد چند ساعت در روز تنها بماند، بهتر است دو سگ يا گربه را با هم نگه داريد تا با هم بازي کنند و مشغول شوند. در کنار هم​بازي، فراهم کردن وسايل سرگرمي ​و بازي هم اهميت زيادي دارد. با اين حال، فراموش نکنيد که حتي در صورت نگهداري دو سگ يا دو گربه، تنها گذاشتن آنها در خانه و مخصوصاً در آپارتمان براي بيشتر از ۵ ساعت در روز اشتباه است. اين کار به مرور زمان، باعث به وجود آمدن ناراحتي​هاي رواني در سگ​ها و گربه​ها مي​شود
بازار حيوانات خانگي در ايران
بازار خريد و فروش حيوانات خانگي از جمله بازارهاي پررونق و پرطرفدار درخارج از كشور است كه با گردش پول فراوان نقش اساسي در پويايي اقتصاد اين كشورها داشته است و امروزه كشورهاي آلمان، فرانسه، آمريكا و انگليس تبديل به ابرقدرت هاي خريد و فروش حيوانات خانگي شده و بازارهاي جهاني اين كالاها را به دست گرفته اند.
در كشور ما نيز به رغم اين كه ايرانيان اولين كساني بودند كه حيوانات وحشي را رام كرده واز آن ها در خانه نگهداري كرده اند همچنان به علت شرايط فرهنگي و مذهبي بازار خريد و فروش حيوانات خانگي ناشناخته و گمنام مانده است و فقط طي چند سال اخير و آغاز دهه 80، اين بازار رونق كمي داشته است.برخي حيوانات خانگي ايراني با بيش از ۱۰ برابر قيمت در بازارهاي جهاني به فروش ميرسند .
امروزه علاوه بر پرندگان كه از ديرباز مورد توجه خريداران بوده اند حيواناتي مثل سگ، گربه، سنجاب، همستر، ميمون، خوكچه هاي هندي، موش، مار، لاك پشت و خرگوش نيز طرفداران خاص خود را پيدا كرده اند.
پرندگان
خانواده پرندگان بزرگترين گروه از حيوانات هستند كه به خاطر زيبايي، تنوع رنگ و صدايشان مورد توجه انسان قرار گرفته اند.خانواده پرندگان خانگي را ميتوان به انواعي چون قناري، بلبل، طوطي، فهره، مرغ عشق، مرغ مينا، فنچ، هفت رنگ و طرقه تقسيم كرد و در اين ميان قناري ها بيشتر مورد توجه و علاقه مردم هستند كه خود به گونه هاي مختلفي چون رسمي، جي بر، جي بس، يورك شاير، هلندي،سوپر، رسمي بلند و . . . تقسيم مي شوند.
در ميان اين حيوانات، پرندگاني كه رنگ هاي روشنتري دارند بيشتر مورد استقبال قرار ميگيرند به گونه اي كه در حال حاضر رنگ هاي سفيد، طلايي، سرخ، ابلق و ابلق طلايي پرطرفدارترين رنگ ها در بازار پرنده فروشان هستند.پرندگاني كه نژاد اصيلتري دارند گرانتر از پرندگان ديگر بوده و نرها به خاطر قدرت آواز دو برابر ماده ها قيمت دارند.
بازار خريد و فروش پرندگان از نوسان قيمت بسياري برخوردار است به طوري كه انواع پرندگان موجود در اين بازار با قيمت هايي از 1500 تا بيش از 10 ميليون تومان به فروش ميرسند. بنابراين كساني كه مي خواهند پرنده بخرند بايد قبل از هرگونه اقدامي براي خريد، اطلاعاتي در مورد انواع پرندگان و نگهداري آنهاداشته باشند. بيشتر پرندگاني كه در بازار پرندگان به فروش مي رسند متعلق به كشورهاي اسپانيا، آلمان، انگليس، ايتاليا و نيز پرندگان بومي ايران هستند.
قناري هاي رسمي قيمتي بين هفت تا 40 هزار تومان دارند و نوع كشيده و سوپر قناري ها به ترتيب با قيمت هايي بين -50080 هزار تومان و -25060 هزار تومان فروخته ميشوند. قناري هاي جيبروجي بس نيز به ترتيب با قيمت -500250هزار تومان و -25070 هزار تومان به فروش ميرسند.
در ميان طوطي ها، طوطي كاسكو با بيشترين استقبال روبه رو است و علت اين استقبال، مهارت اين پرنده در تقليد صداست به طوري كه (كاسكو) به راحتي مي تواند صداي آهنگ موبايل را تقليد كند.به طور متوسط عمر طوطي 40 سال است و انواع طوطي كه در ايران به فروش مي رسد طوطي هاي هندي و آفريقايي و ايراني هستند كه در اين ميان طوطيان آفريقايي بيش ترين قيمت را دارند.هرچه طوطي بتواند تعداد كلمات بيش تري را بيان كند قيمت آن بالاتر مي رود. در حال حاضر طوطي هايي كه در ايران هستند قيمتي بين 250 هزار تا 10 ميليون تومان دارند.
هر جفت مرغ عشق 2500تا 150 هزار تومان و هر جفت فنچ 1500 تا 50000 تومان به فروش مي رسد.هر جفت هفت رنگ با قيمتي بين 7تا 80 هزار تومان به فروش مي رسد و قيمت هر جفت طرقه بين 10 تا 50 هزار تومان است.همچنين بلبل ها نيز با قيتي بين 10 هزار تا دو ميليون تومان به فروش مي رسند و انواع سهره وحشي با قيمتي بين پنج تا 60 هزار تومان فروخته ميشوند.
كاهش 30 تا 40 درصدي قيمت پرندگان
طي يكي دو سال اخير نقل و انتقالات پرندگان كاهش چشم گيري پيدا كرده است.علت اين امر شيوع آنفلوآنزاي پرندگان است. با شيوع اين بيماري قيمت پرندگان بين 30 تا 40 درصد كاهش يافت به طوري كه بسياري از فروشندگان و توليدكنندگان مجبور شدند پرندگان خود را بسيار ارزان بفروشند. به عنوان مثال در اين دوران يك قناري 50 هزار توماني تا 15 هزار تومان به فروش مي رفت.
گربه
پرشين كت (Persian Cat) يا همان گربه ايراني، گران ترين و زيباترين گربه جهان است كه بزرگتر از گربه هاي معمولي بوده و صورتي فرورفته داشته و سفيد و پشمالوست به طوري كه طول پشم آن به بيش از 15 سانتي متر هم مي رسد.پرشين كت در ايران با قيتي بين 350 هزار تا سه ميليون تومان فروخته ميشود اما در خارج از كشور قيمت آن به بيش از 10 ميليون تومان هم مي رسد.. نگهداري از گربه بيشتر دربين دختراني كه هنوز به سن بلوغ نرسيدهاند و زنهاي تنها متداول است . اما پسرها بيشتر به سگ علاقه دارند. هماكنون بسياري از مراكز امنيتي وامدادي كشور از سگهاي تربيتشده براي مقاصد خود استفاده ميكنند.
تفاوت قيمت گربه ايراني در خارج و داخل كشور، باعث شده تا آلماني ها و فرانسوي ها اين گربه را در دنياي تجارت خويش وارد كرده و نوزاد گربه را از ايران با قيمت خيلي پايين خريداري و پس از بزرگ شدن به قيمت هاي بالا بفروشند.
با اين كه گرانترين گربه جهان متعلق به ايران است اما در حال حاضر كشورهاي فرانسه و هندوستان خاستگاه اين گربه شده و تبديل به بزرگ ترين كشورها در نگهداري و توليد گربه ايراني گرديده اند. گربه هاي سيامي معمولي بين 70 تا 600 هزار تومان و گربه هاي سفارشي معمولاً قيمت هايي بالاتر از 600 هزار تومان دارند.
قيمت گربه سيامي 200 هزار تومان و نوع مصري آن بين 400 تا 700 هزار تومان است. هزينه نگهداري گربه بالاتر از قيمت آن است و گربه ها غذاي خام نمي خورند و غذاي مورد علاقه آن ها مرغ، ماهي، گوشت و ... است. علاوه بر غذاي نام برده كنسرو غذاي گربه هم وجود دارد كه پرفروش ترين آن Nativy pad نام دارد كه به دو صورت كنسرو شده و پولكي است و قيمت آن از 700 تا 2000 تومان نوسان دارد.
سگ
از دير باز سگ بعنوان بهترين دوست انسان همواره در خدمت او بوده و با توانايي هاي خود آدمي را شيفته ي خود نموده است. امروزه در تمامي کشورها جهان ازجمله در ايران هر روز به تعداد دوستداران اين حيوان افزوده ميشود و علاوه بر نگهداري از آن بعنوان يک دوست خوب، در بسياري از موارد جهت نگهباني و حافظت از آن بهره گيري ميشود. سگهاي پليس و امداد همواره در مواقع ضروري کارايي خود را بسيار دقيق و منظم نشان داده و توانسته اند جايگاه خاصي را بدست آورند. در صورتي که شما نيز قصد داريد به جرگه ي اين افراد بپيونديد بهتر است نكات مربوطه را مطالعه فرمائيد.
از بين 132 نژاد شناخته شده سگ تنها 17 نژاد آن در ايران وجود دارند و بيشترين سگ هاي موجود در بازار داخل مربوط به كشورهاي آلمان، ارمنستان، تركيه، لهستان، بلژيك، انگليس، استراليا، چين و مالزي هستند. از معروف ترين نژادهاي سگي كه در بازار خريد و فروش ميشود مي توان به شين لو، بول داگ، دوبرمن، تري ير، ژرمن شفرد و شارپي اشاره كرد.
سگ ها تنها حيواناتي هستند كه خيلي زود و سريع ارتباط خوبي با انسان برقرار مي كنند و انسان را به عنوان ارباب خود مي شناسند به همين خاطر از ديرباز انسان براي حفظ جان و مال خود از سگ كمك مي گرفته است.
سگ ها را مي توان به دو دسته سگ هاي نگهبان و سگ هاي آپارتماني (زينتي) تقسيم كرد كه قيمت هاي آن ها با توجه به كارايي شان متفاوت است. به عنوان مثال ژرمن شفرد كه يك سگ نگهبان است قيمتي بين 50 تا 200 هزار تومان دارد و قيمت تري ير آپارتماني بين 40 تا 150 هزار تومان است.
علت گرايش جوانان به نگهداري از سگ هاي آپارتماني طي چند سال اخير يك تفاوت بزرگ بين مردم ما و ديگر كشورها است و آن اين كه در ايران مردم براي كلاس گذاشتن، متفاوت بودن، شيك بودن و ارضاي حس تنوع طلبي خود اقدام به حفظ و نگهداري حيوانات ميكنند اما در غرب اين گونه نيست و حيوانات به عنوان يك همدم و مونس تنهايي مورد نگهداري قرار مي گيرند.
در ايران خريد و فروش سگ هاي آپارتماني ممنوع است و مجلس در سال گذشته عبور و مرور و تردد با سگ را در خيابان و اتومبيل جرم اعلام كرده اما با وجود اين ممنوعيت، جوانان همچنان با علاقه به دنبال سگ هاي كوچك تر و گرانتر ميگردند. تفاوت عجيب و بالاي قيمت برخي از حيوانات مخصوصاً سگ و گربه در خارج از كشور وجود دارد. برخي از حيوانات در بازارهاي خارج از كشور به 10 برابر قيمت به فروش ميرسند. به عنوان مثال، توله گريت دين در داخل كشور قيمتي بين 300 تا 500 هزار تومان دارد اما همين حيوان در خارج از كشور بين سه تا شش ميليون تومان قيمت مي خورد.
بول داگ نيز از جمله پرطرفدارترين سگ هاست كه قيمتي بين يك ميليون و 200 هزار تا دو ميليون تومان دارد. سگ هاي شارپي نيز با قيمتي حدودي يك ميليون و 600 هزار تومان فروخته ميشوند. قيمت برخي از سگ هاي نگهبان آلماني به بيش از 50 ميليون تومان هم ميرسد.
باکسر سگي شجاع و چالاک است.بدن آن سراسرعضله اي و ورزيده است . معمولا در دو رنگ حنايي و مشکي وجود دارد و روي سينه و پنجههايشاز رنگ سفيد پوشيده شده است. پوزه ي کوتاه و بيني آن مسطح ميباشد . فک پايينکمي جلوتر از فک بالا و لوچه هاي او آويزان است.بهترين بازدهي اين نژاد درحافظت است . باکسر بسيار عاطفي و حساس است و رابطه او با کودکان متين و آرام ميباشد. اين سگزندگي درداخل منزل را بيشتر ترجيح ميدهد و در واقع دوست دارد که کنار صاحبش بماند. فک باكسر بسيارقوي و موهايش کوتاه است.
سگهايي كه نگهداري ميشوند شناسنامه دارند و مشخصات آنها از قبيل نژاد، سن، جنس، تاريختولد، رنگ، اسم صاحب و واكسنهايي كه تاكنون زده است درآن نوشته ميشود.
همستر
همستر حيواني است شبيه موش كه دندان هايي بلند داشته و فاقد دم است.زادگاه اين حيوان كشورهاي كويري و خشك مثل سوريه و مصر است. همستر طلايي بيشترين استقبال را در ميان ساير نژادهاي اين حيوان دارد.قيمت انواع همستر بين سه تا 10هزار تومان نوسان دارد.
اين جونده بي آزار و سرگرم کننده نيز مدت زيادي نيست که براي خود در بين افراد خانواده خصوصا کودکان جايي براي خود باز کرده است . همستر شدت ترس کودکان و خانمها از موش را تاحد چشمگيري کاهش داده است . اين حيوان زيبا و جذاب با حرکات خود به هنگام بازي بيننده را مجذوب خويش نموده و قدرت فراگيري خوبي خصوصا جهت پيدا کردن غذا در لابلاي اشيا دارد. بيماري خاصي که انسان را تهديد کند ندارد و عموما ياد ميگيرد که فقط در يک مکان دفع فضولات نمايد.
ميمون
ميمون نيز از ديگر حيواناتي است كه فوق العاده باهوش بوده و طرفداران خاص خود را دارد و زود دست آموز ميشود ولي در بازار فروش زيادي نداشته و بيشتر سفارشي است و با قيمتي بين 80 هزار تومان تا يك ميليون تومان به فروش مي رسد.

● بررسي روش هاي تصفيه آب خانگي و کاربرد آنها دستگاههاي تصفيه آب خانگي براي حذف يا کاهش مواد زائد آب آشاميدني بکار ميروند. اين مواد عمدتا عبارتند از : ...

همزمان باپيشرفت تمدن و توسعه شهرنشيني ، عرصه اشغال سرزمينهاي بكر و طبيعي توسط ... انسان بيشتر مي شود .اين زمينها كه به منظور استفاده از منابع كشاورزي ...

● موش قهوه ايي: موش قهوه ايي يا نروژي از آسيا به ساير نقاط جهان گسترش يافته است عده ايي معتقدند كه علاوه بر انتقال بوسيله كشتيها و كالاهاي تجاري، زلزل ...

جانورشناساني که بر روي رفتارهاي جانوران مطالعه ميکنند بر اين باورند که بسياري از گونههاي جانوري از موشها تا موجودات ابتدايي تحت کنترل کدهاي اخلاقي مشا ...

ما در خانه برخي مواد را نگهداري و مرتبا مورد مصرف قرار مي دهيم که در حقيقت سمي بوده و براي سلامت ما و محيط زندگي مان مضرند، اما به دليل ناآگاهي احتياط ...

ماهي قرمز کوچک يا همان ماهي طلايي (Goldfish) از معمول ترين ماهي هايي است که در منزل مي توان از آنها نگهداري کرد. اين حيوان کوچک خانگي که بسيار جذاب و ...

حيوانات سفرهاي باور نكردني و اغلب پر رمز و راز را براي يافتن غذاي خوب و مكان مناسب براي زندگي خانواده خود دارند.در ماه جاري نوعي جير جيرك از مكان مخفي ...

در اينجا روش تهيه اسكلت حيوانات مهره دار، جهت مطالعه علمي و همچنين نگهداري در موزه شرح داده مي شود. تهيه چنين اسكلتي با تهيه اسكلت هايي كه جنبه نمايشي ...

دانلود نسخه PDF - حيوانات خانگي