up
Search      menu
ستاره شناسی :: مقاله حوت (Psc) ماهي PDF
QR code - حوت (Psc) ماهي

حوت (Psc) ماهي

▪زمان رسيدن به نصف النهار : ۱۹ آبان،
مساحت : ۸۸۹ درجه مربع
صورت فلکي با ستاره هاي ريز آن، از زمان باستاني در منطقه البروج، نماينده ماهي در آسمان بوده است. يوناني ها و رومي ها آن را رب النوع عشق و شهوت مي دانستند که با پسرش به نام ارس از چنگال هيولاي تيفون فرار و سپس به نهري جهيده و به ماهي تبديل شده اند و سپس شناکنان با دم هاي به هم گروه خورده خود، گريختند. در زمان حال خورشيد از ۲۳ اسفند تا ۳۰ فروردين در اين صورت فلکي جا مي گيرد. بنابراين در موقعي که خورشيد در اول فروردين از خط استواي سماوي از جنوب به شمال حرکت مي کند، يعني اولين روز بهار براي نيم کره شمالي که لحظه اعتدال بهاري را تشکيل مي دهد، خورشيد درون اين صورت فلکي جاي گرفته است.
▪ستاره ها
آلفاي حوت به نام رشاء، در عربي به معناي «گره» است، زيرا اين ستاره دو ماهي را در اين نقطه به هم وصل مي نمايد. طيف آن A۲ V ، قدرش ۹ ۳ و در فاصله ۹۸ سال نوري تا زمين قرار گرفته است.
▪ اجرام عمقي آسمان
اجرام عمقي آسمان MV۴ يک کهکشان زيباي قدر نهم است که در چند درجه اي شمال شرقي ستاره اتاي حوت در بخش شرقي صورت فلکي مذکور قرار گرفته است.
حوت جنوبي (PSA) ماهي جنوبي
زمان رسيدن به نصف النهار : ۱۸ مهر ؛
مساحت ۲۴۵ درجه مربع
صورت فلکي ماهي جنوبي از دوران کلاسيک يوناني و رومي شناخته شده بود ولي به نظر مي رسد که قبل از آن هم در صورت هاي فلکي سوريه باستان، به عنوان الهه داگون (برادر اطلس) از آن ياد شده باشد. حوت جنوبي به ندرت به صورت دو ماهي و در اکثر اوقات يک ماهي نشان داده مي شود که مشغول نوشيدن آب از نهري است که از کوزه در دست صورت فلکي دلو، که در شمال آن قرار گرفته، جاري مي شود. اين صورت فلکي را در جنوبي صورت هاي فلکي دلو و جدي بتوان به سادگي تشخيص داد. بقيه ستاره هاي حوت جنوبي فقط از قدر چهارم هستند.
▪ستاره ها
آلفاي حوت جنوبي به نام فم الحوت است که ازلغت عربي آن به معناي «دهان ماهي» گرفته شده است. طيف آن از نوع A۳ V و قدر آن ۲ ۱ است . فم الحوت تنها ستاره قدر اول در اين قسمت از آسمان مي باشد، لذا پيدا کردنش کار ساده اي است. فاصله آن تا ما ۲۲ سال نوري برآورد مي گردد، لذا يکي از ستارگان نزديک به منظومه شمسي محسوب مي شود.
▪ اجرام عمقي آسمان
در اين صورت فلکي هيچ جرمي که به سادگي قابل مشاهده باشد وجود ندارد.
● خرگوش (Lep) ارنب
زمان رسيدن بر روي نصف النهار : ۵ بهمن،
مساحت: ۲۹۰ درجه مربع
صورت فلکي خرگوش با وجود ستارگان کم فروغ، از صور باستاني آسمان محسوب مي شود. اين صورت فلکي نشانگر خرگوش و در واقع موجودي است که نامش در مدارک مکتوب باستاني با کره ماه قرين بوده است. گفته شده که طعمه مورد علاقه جبار، خرگوش بوده و به همين لحاظ اين صورت فلکي در آسمان، در پايين پاي شکارچي قرار دارد.
▪ ستاره ها
ستاره R خرگوشي يا «ستاره سرخ آتشين» بي نهايت جالب است. اين يک ستاره نادر از نوع ستارگان کربني خيلي سرد و در نتيجه با چهره اي بسيار سرخ است. درخشندگي آن از ۸ ۶ تا ۵ ۱۰ متغير است و هر ۴۳۲ روز يک بار چنين حالتي رخ مي دهد و مجدداً به وضع قبلي بر مي گردد. وقتي که به درخشنده ترين حالت خود مي رسد، به رنگ سرخ مسي در مي آيد. زماني که قدر آن ضعيف تر مي شود، رنگش به قرمز خوني بر مي گردد. ستارگاني همچون ابط الجوزا و قلب العقرب در مقايسه با اين ستاره، رنگ پريده اند. مشاهده ستاره R خرگوشي با دوربين دو چشمي يا ترجيحاً تلسکوپ کوچک، ارزشمند است موقعيت آن در جبهه غربي خرگوش، حدود ۴ درجه اي ستاره ي موي آن است.
▪ اجرام عمقي آسمان
M۷۹ يک خوشه کروي قدر هشتم در فاصله ۵ درجه اي جنوب، کمي به سمت غرب ستاره بتا از اين صورت فلکي قرار دارد.
● دب اصغر (UMi) خرس کوچک
زمان رسيدن به نصف النهار : ۴ تير
مساحت : ۲۵۶ درجه مربع خرس کوچک با دب اصغر صورت فلکي است که ستاره قطبي يکي از ستاره هاي آن مي باشد. ستاره قطبي فعلي هميشه عنوان ستاره قطبي را نداشته، زيرا جايگاه نقطه قطب در آسمان به علت حرکت تقديمي محور زمين متغير است ۴۰۰۰ سال قبل ستاره ثعبان، آلفاي اژدها، سمت ستاره قطبي براي زمين را داشته است. دب اصغر تا حدود ۶۰۰۰ سال قبل از ميلاد عنوان يک صورت فلکي را نداشته، تا اين که طالس ، ستاره شناس يوناني آن را معرفي کرد.
▪ستاره ها
آلفاي دب اصغر به نام ستاره قطبي يا ستاره شمال است. در حال حاضر اين ستاره داراي فاصله اي کمتر از يک درجه تا موضع واقعي شمال سماوي را دارد و در سال ۲۰۱۵ يعني يک قرن ديگر به نزديک ترين فاصله خود تا قطب مي رسد. خيلي از افراد به اشتباه تصور مي کنند که ستاره قطبي بايد درخشان ترين ستاره باشد. در حالي که اين ستاره با قدر ۲، چهل و نهمين ستاره درخشان آسمان محسوب مي گردد. ستاره قطبي به طور محسوسي متغير( از نوع قيفاووسي) بوده و طيف آن f ۸ Ib و در فاصله ۸۲۰ سال نوري تا زمين است . يک همدم از قدر ۸ و طيف F۳ V به همراه اين ستاره است که مي توان آن را در تلسکوپ هاي کوچک ۳ اينچي هم مشاهده کرد.
اجرام عمقي آسمان
جرم قابل ملاحظه اي در اعماق اين صورت فلکي نيست.

ماهي يک مهره دار خونسرد و آبشش دار است که در آب زندگي مي کند. ماهيها (با بيش از ۲۷۳۱۵ گونه) يک گروه نزديک نيا (پارافيلتيک Paraphyletic) هستند و به سه ...

ماهي سوف (Zander) همچنان قسمتي از معماي اين گونه است که بارها در سرتاسر جهان مورد آزار واقع شده و پايان زننده اي از لحاظ سياست بهره برداري در انتظار ا ...

انواع گونه هاي کپور ماهيان : ۱) کپور معمولي ۲) کپور نقره اي ۳) کپورسرگنده ۴) کپور علفخوار ● روش هاي پرورش بهترين روش براي پرورش ماهيان گرمابي ، پرورش ...

▪ نام گروه ماهيانcobitidae : ▪ نام خانواده: لوچ ▪ نام ماهيان : لوچ دلقک ▪ طول حداکثر: ۳۰ سانتي متر ▪ سطح شنا: کف آب ▪ مکانهاي جاگيري : زير تخته سنگهاو ...

▪زمان رسيدن به نصف النهار : ۱۹ آبان، مساحت : ۸۸۹ درجه مربع صورت فلکي با ستاره هاي ريز آن، از زمان باستاني در منطقه البروج، نماينده ماهي در آسمان بوده ...

● صورت فلکي Leo يا برج اسد صورت فلکي شير. او در آسمان قرار دارد چون شاه حيوانات است. او مشهور است که شير Nemea است و توسط Heracles کشته شد.نميا يک شهر ...

بر پايه ي بررسي هاي تازه اي ادعا شده که خورشيد کوچک تر از آن چيزي است که تصور مي شود. اگر اين گونه باشد، آن گاه ويژگي هاي ديگر خورشيد مانند دماي دروني ...

نزديک ترين ستاره به ما بعد از خورشيد «پروکسيما- قنطورس» نام دارد که در فاصله يي برابر ۲ ۴ سال نوري از ما واقع شده است. اما ميلياردها ستاره يي که در که ...

دانلود نسخه PDF - حوت (Psc) ماهي