up
Search      menu
اجتماعی,سیاسی :: مقاله حقيقت مد و مدگرايي PDF
QR code - حقيقت مد و مدگرايي

حقيقت مد و مدگرايي

مد و مدگرايي يکي از مسائل مهم و روز جامعه است. اين موضوع از جنبه هاي گوناگون اعتقادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و رواني بررسي و ديدگاه هاي متفاوتي درباره آن بيان شده است. افرادي، آن را نشانه رشد و تمدن بالا مي دانند. در مقابل نيز افرادي به شدت با آن مخالفت مي کنند و آن را نوعي خودباختگي و بي هويتي مي دانند. در اين ميان، افرادي مي کوشند با جداسازي مدهاي خوب و بد و يافتن اشتراک ميان اين دو گروه، آنها را آشتي دهند، ولي خود به سردرگمي در تعريف «مد خوب» و «مد بد» دچار شده اند.
مدگرايي را به طور مطلق نمي توان رد کرد و از سويي، پذيرش کامل و بي چون و چراي آن نيز عاقلانه نيست، بلکه ميانه روي در مدگرايي و مراقبت داشتن بر هماهنگي آن با فرهنگ و مذهب و مليت خويش، مناسبت ترين راه برخورد با مد و مدگرايي است.
برخي، مدگرايي را نشانه تمدن و گروهي، آن را دليل بي هويتي فرد مي دانند. حال آنکه با ميانه روي در اين امر و در نظر داشتن فرهنگ و مذهب سرزمين خود، مي توان از مدگرايي سود جست و نگراني خويش را از رواج مدگرايي برطرف ساخت.
مد و روان شناسي
ميان روح و جسم آدمي، ارتباط تنگاتنگي وجود دارد و اين دو، تأثير متقابلي بر يکديگر مي گذارند و ميان آنها کنش و واکنش هاي مختلفي شکل مي گيرد. نمادها ودگرگوني هاي مادي و معنوي پيرامون انسان، بر روح و روان او تأثير مستقيم دارند و هر اثرپذيري روحي، پي آمدهاي رفتاري ويژه اي دارد. براي مثال، گاهي انسان از شنيدن نوعي موسيقي و آهنگ به آرامش مي رسد و از شنيدن نوعي ديگر از موسيقي، پرخاش گر مي شود. همچنين رنگ ها به تنهايي يا در کنار ديگر رنگ ها تأثير ذهني ويژه اي بر فرد مي گذارند. رنگ هاي گرم و رنگ هاي سرد، پيام هاي رواني متفاوتي را به افراد منتقل مي کنند. انواع خط هاي موجود در طبيعت و چگونگي نمايان شدن آنها در برابر ديدگان بيننده، معاني قراردادي غيرمستقيمي را به روان آدمي القا مي کنند.
طراحان مد نيز معمولاً با بهره گيري از اين نکته ها مي کوشند هدف هاي مورد نظر را در بيننده اجرا و اين افراد نيز با تأثيرپذيري رواني، بنا بر خواسته هاي آنان رفتار کنند.
طراحان مد به کمک «روان شناسي مد»، قصد تأثيرگذاري بر مخاطب و تحريک او به انجام دادن کاري معين را دارند. بنابراين کسي که به دنبال مدگرايي است نبايد از اين نکته غفلت کند.
● چيستي مد
در بيشتر موارد، مفهوم واژه «مد» با «شعار»، ارتباطي نزديک دارد. امروزه در جامعه ما واژه شعار به معناي سخن بي عمل به کار مي رود، در حالي که معني واقعي آن «فهماندن» و «اعلان خلاصه» است. براي مثال گاهي مي شنويم: کنگره فلان با شعارِ فلان بر پا شد يا شعار انجمن فلان اين است. پس شعار؛ يعني اعلان خلاصه هدف ها و باورها.
شعار هميشه در قالب لفظ نيست، بلکه گاهي نوعي از طرح، رنگ و لباس ويژه مي تواند حامل پيام يک شعار باشد. يک پليس با لباس مخصوص خود، به بيننده مي فهماند که: «من يک پليس هستم.» نشاني که بر سربرگ نوشته اي قرار مي گيرد، وابستگي آن را به يک شرکت، ادراه يا نوعي انجمن خبر مي دهد. بنا براين، مد نيز نوعي شعار است و پيامي را آگاهانه به مخاطب منتقل مي کند.
۱) مد و مدگرايي، نوعي شعار به شمار مي آيد.
۲) شعار، به معناي فهماندن خلاصه هدف ها و باورها يا آشکار کردن وابستگي به چيزي است.
۳) شعار مي تواند يک جمله، طرح، رنگ ولباس ويژه اي باشد.
● شعار و مخاطبان
افرادي که مخاطبان شعارها قرار مي گيرند و با آن ارتباط سمعي يا بصري مي يابند، معمولاً بدون تحقيق و بي اختيار، پيام نهفته در شعار را دريافت مي کنند و با حرکت ذهني معين براساس آنها، استدلال هاي عقلي خود را سامان مي دهند. البته اين کار، از سوي افراد نکته سنج، کم دقتي به شمار مي آيد.
در روايت هاي امامان معصوم عليهم السلام به نکته هاي ارزنده اي دراين باره اشاره شده است. امام صادق عليه السلام مي فرمايد:
لا تَصْحَبُوا أَهْلَ الْبِدَعِ وَ لاتُجالِسُوهُمْ فَتَصيرُو عِنْدَ النّاسِ کَواحدٍ مِنْهُمْ.
با اهل بدعت هم صحبت نشويد و با ايشان هم نشيني نکنيد؛ زيرا نزد مردم، يکي از آنها شمرده مي شويد.
رسول اکرم صلي الله عليه و آله نيز فرموده است: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ؛ هر کس خودش را به گروه خاصي شبيه سازد، جزو آنها شمرده مي شود».
اين سخنان، بازگوکننده يکي از حقيقت هاي رفتاري انسان ها در جامعه است و با توجه به آنها درمي يابيم. اگر از کسي شعاري ديده يا شنيده شود، بيننده و شنونده، ناخودآگاه، پيام موجود در شعار را دريافت مي کند. سپس با قضاوت کردن بر اساس آن، حکمي را براي خود، صادر و با آن ارتباط برقرار خواهد کرد. اين ارتباط مي تواند از نوع هم فکري، تقليد، عضويت، پيروي، علاقه مندي و وابستگي باشد و چه بسا خود شعاردهنده از اين ارتباط و قضاوت، بي خبر باشد.
مد، به طور پنهاني و سريع بر شخص مدگرا تأثير مي کند. بنا براين، انسان بايد در استفاده از مد، هوشيار باشد.
مد و تبليغات
هر مد، درواقع، تابلوي تبليغاتي يک فرهنگ يا خرده فرهنگ است. پس استفاده کننده از يک مد، بايد به مثبت يا منفي بودن فرهنگ آن مد توجه کند و زمام فکر و عمل خود را بدون بررسي دقيق، در اختيار آن مد و صاحبان فرهنگي آن قرار ندهد.
بسياري از شرکت هاي تجاري و توليدي براي اينکه تعدادي از مردم، محصولات نشان دار آنها را مصرف کنند، هزينه هاي هنگفتي مي پردازند. براي نمونه، در ساخت فيلم ها و سريال ها و مسابقات ورزشي، به عنوان حامي مالي برخي اشخاص حقيقي و حقوقي سرمايه گذاري مي کنند تا براي چند لحظه، نشان آن شرکت به نمايش درآيد.
جريان هاي فکري، بيشتر از راه مد و تبليغ باورهاي خاستگاه خود، حضور و گسترش مي يابند. در کشورهاي غربي، حزب ها، جمعيت ها و گروه هاي فراواني با باورهاي گوناگون ديني، سياسي، اخلاقي، اجتماعي و فرهنگي وجود دارند که اعتقادهاي آنها در بيشتر موارد با هويت اسلامي و ايراني ما سازگار نيست، به ويژه گروه هايي مثل: شيطان پرستان، هم جنس گرايان و فمينيست ها. اين گروه ها براي خود شعارهايي در نوع لباس، نوع دوخت، ترکيب رنگي، طرح خاص، آرايش مو و چهره، دست بندها و گردن آويزها فراهم آورده اند. از اين رو، استفاده از نشانه هاي مد آنان مي تواند به معني وابستگي به آن جمعيت ها، پذيرش آنها، علاقه به آنها، هم فکري و هم سويي با آنها و تبليغ شان باشد. کار منطقي آن است که پيش از پيروي کردن از اين مدها، به شناخت کافي درباره آن گروه، هدف ها و باورهاي آنها دست يابيم. در غير اين صورت، حرکتي انفعالي و بي پايه و تقليدي کورکورانه شکل خواهد گرفت.
۱) جريان هاي فکري، از راه مد، حضور و گسترش مي يابند.
۲) استفاده از هرگونه مد، تبليغ جمعيتي است که اين مد از آنجا برخاسته است.
۳) پيروي بدون تحقيق از يک مد، نوعي تقليد کورکورانه است.
۴) اجراي مد، قرار گرفتن در سياهي لشکر پيروان انديشه مد است.
مد و اتهام
انسان ها در زندگي خود گاه با مسائل تخصصي روبه رو مي شوند که در اين حالت، بنا بر نظر کارشناس آن فن رفتار مي کنند. براي مثال، هنگام بيماري، با نظر و دستور پزشک و صلاح ديد او عمل مي کنند يا در مسائل فقهي، از مرجع خاصي تقليد مي کنند. در مقابل، براي مواردي چون نوع لباس، آرايش و مد، عملکرد شخص بايد برخاسته از باورها، نيازها و شرايط فرهنگي و بومي او باشد، نه بر اساس تقليد کورکورانه از ديگران. بي توجه بودن به اين نکته ها در انتخاب مد، نشان دهنده سستي فرد در حفظ اعتقاد و منش اخلاقي اوست و درواقع، چنين شخصي، خود را در معرض نوعي اتهام قرار داده است. در کلام پيشوايان معصوم عليهم السلام نيز در اين باره سخناني آمده است، چنان که در حديثي از اميرالمؤمنين علي عليه السلام مي خوانيم:
مَنْ عَرَضَ نَفْسَهُ لِلتُّهْمَةِ فَلايَلُومَنَّ مَنْ أَساءَ بِهِ الظَنُّ.
هر کس خودش را در معرض اتهام قرار دهد، کسي را که به او گمان بد برد، سرزنش نکند.
آن امام همام در جاي ديگر فرموده است: «وَ ايّاکَ وَ مَواطِنَ التُّهْمَةِ؛ از جايگاه هاي تهمت دوري کن».
پس با توجه به اين حقيقت عرفي، نسنجيده استفاده کردن از مدهاي نامناسب، به معني ايجاد بهانه اتهام است. براي مثال، اگر فردي، ناآگاهانه از مدي که نماد «شيطان پرستي» است، استفاده کند، در صورتي که بيننده او بدون پرس وجو، او را يک «شيطان پرست» بپندارد، در اينجا آن که سزاوار سرزنش است، فرد مدگراست، نه بيننده؛ زيرا آن شخص با استفاده از چنين مدي، خود را در معرض تهمت ديگران قرار داده است.
همچنين به کارگيري اين نمادها، به معني بالا بردن تعداد طرفداران و علاقه مندان آن جمعيت خواهد بود. به عبارت ديگر، سياهي لشکر آن نگرش به شمار مي رود و مانور تبليغاتي گسترده اي را براي آنها فراهم مي آورد. يکي از شاخص هاي رسانه هاي غربي در تجزيه و تحليل باورهاي ما، استفاده از همين نمادهاست. شايد تعجب کنيد اگر در رسانه اي بشنويد: «گرايش جوانان ايراني به گروه فلان افزايش يافته است و اين مطلب را مي توان در شيوه پوشش و آرايش آنها مي توان ديد».
۱) معمولاً انسان ها براساس آنچه مي بينند، قضاوت مي کنند.
۲) با استفاده و اجراي مد، مواد خام قضاوت بينندگان فراهم مي شود.
۳) انسان حق ندارد مقدمات متهم شدن خودش را فراهم کند.
۴) اجراي مد، قرار گرفتن در سياهي لشکر پيروان انديشه مد است.

الکترونهاي داراي يک بار منفي نمي توانند از طريق هوا به يک اتم با بار مثبت منتقل شوند. آنها بايد منتظر شوند تا پل يا اتصالي بين ناحيهٔ مثبت و منفي برقر ...

خون ۷ الي ۸ درصد وزن بدن را تشکيل مي دهد و حجم آن در يک فرد بالغ بطور متوسط ۵ ليتر مي باشد. خون به واسطه گردش در داخل رگهاي خوني عامل اصلي توزيع مواد ...

عيلامي‌ها يا ايلاميان يکي از اقوام سرزمين ايران بودند که از ۳۲۰۰ سال پيش از ميلاد تا ۶۴۰ پيش از ميلاد، بر بخش بزرگي از مناطق جنوب غربي فلات ايران فرما ...

ريز مغذي ها (عناصر خرد با تاثير کلان) مقدمه : تمامي موجودات زنده از جمله گياهان براي رشد و نمو نياز به غذا دارند. خاک تامين کننده اکثريت قريب به اتفاق ...

طبق تعريف فرار از مدرسه يعني کودک به قصد مدرسه رفتن از منزل خارج مي شود ولي به جاهاي ديگري غير از مدرسه مي رود يا پس از ورود و گاهي پس از ماندن مختصري ...

در منزل يا خودروي خود نشسته‌ايد. راديو را روشن مي‌کنيد تا به آن گوش دهيد، گوينده راديو در حال اعلام ساعات پخش برنامه‌ها وفرکانس راديويي ايستگاه مربوطه ...

طلاق به عنوان يک مسئله اجتماعي که در برگيرنده انحلال قانوني ازدواج و جدايي زن و شوهر مي باشد، به لحاظ تأثيرات گسترده در روند رشد جمعيت و همچنين دگرگون ...

پديده مد از موضوعاتي است که همواره مي تواند اقشار مختلف جامعه را به شکل هاي گوناگون تحت تاثير خود قرار دهد. البته نوع نگرش حکومت به اين پديده اجتماعي، ...

دانلود نسخه PDF - حقيقت مد و مدگرايي