up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله حفظ کاهش بدن PDF
QR code - حفظ کاهش بدن

حفظ کاهش بدن

وزن اضافي

حفظ کاهش بدن
وقتي وزن اضافي بيمار کاهش يافت، چالش، يافتن رويکردي است که به حفظ اين کاهش وزن بهتر کمک کند. طي يک بررسي، سه گونه از اين رويکردها در ۱۰۳۲ نفر بزرگسال داراي اضافه وزن يا چاق (۶۳% خانم ها، همگي دچار هيپرتانسيون، ديس ليپيدمي يا هر دو) که قبلاً به طور متوسط طي ۶ ماه برنامه ي مداخله ي رفتاري، ۵ ۸ کيلوگرم کاهش وزن داشتند، مورد استفاده قرار گرفت.
شرکت کنندگان به صورت تصادفي شده يکي از سه برنامه ي حفظ کاهش وزن را مورد استفاده قرار دادند که شامل (۱) تماس ۵ تا ۱۵ دقيقه ي مشاوره ي تلفني ماهانه ي شخصي (۲) دسترسي نامحدود به آموزش تعاملي با وب و برنامه ي پايش و (۳) جهت گيري با حداقل مداخله به وسيله ي شيوه ي زندگي، رژيم و توصيه هاي ورزشي چاپي بود. بعد از ۳۰ ماه، افزايش وزن در هر سه گروه گزارش شد که در گروه تماس شخصي به طور متوسط ۰ ۴ در گروه تعاملي با وب برابر ۲ ۵ کيلوگرم و در گروه سوم ۵ ۵ کيلوگرم بود. حدود ۴۰% تمامي شرکت کنندگان حداقل ۰ ۴ کيلوگرم کاهش وزن خود را حفظ کرده بودند که در سه گروه تفاوت قابل توجهي نداشت.
کاهش وزن با صبحانه
طي انجام بررسي هاي متقاطع و در چند بررسي کوچک آينده نگر و همنوا همراهي ميان صبحانه خوردن و وزن بدن مورد کندوکاو قرار گرفته است. طي يک بررسي آينده نگر ۵ ساله، محققان همراهي ميان الگوي خوردن صبحانه را براساس گزارش BMI و تغييرات وزن در۲۲۱۶ نوجوان (۵۵% دختر و ۶۳% سفيدپوست) در سن متوسط ۱۵ و مجدداً ۱۹ مورد بررسي قرار داده اند.
در آناليز متقاطع، نوجواناني که هر روز صبحانه مي خوردند نسبت به آنها که هرگز صبحانه نمي خوردند يا گاهي مي خوردند داراي BMI کمتر بودند. در آناليزهاي آينده نگر، همراهي معکوس ميان کثرت صبحانه در سن ۱۹ و تغيير BMI از سن ۱۵ (تطبيق داده شده از نظر BMI و کثرت صبحانه در سن۱۵) قابل توجه بود (افزايش ۵ ساله ي BMI برابر ۶ ۱ کيلوگرم به ازاي مترمربع در ميان آنها که روزانه صبحانه مي خوردند در برابر ۲ و ۲ ۲ در آنها که گاهي مي خوردند و آنها که صبحانه نمي خوردند). در آناليزهايي که از نظر رژيم، متغيرهاي رواني اجتماعي، ارتباط ميان کثرت صبحانه و تغيير BMI انجام شد مشابه بود ولي به اهميت آماري نرسيد.
● تيازوليدين ديون و شکستگي
با مصرف تيازوليدين ديون ها Thiazolidinediones يا TZD فعاليت استئوبلاستي کاهش مي يابد و نتايج بررسي هاي باليني اخير حاکي از آن است که استفاده از TZD بر احتمال شکستگي ها مي افزايد. طي يک بررسي مورد شاهد براساس جمعيت، پژوهشگران احتمال بروز شکستگي در مصرف کنندگان TZD را در برابر افراد مصرف کننده ي ساير داروهاي خوراکي ديابت مقايسه کردند. شرکت کنندگان ۱۰۲۰بيمار مبتلا به ديابت و شکستگي با تروماي پائين و ۳۷۲۸ شاهد مبتلا به ديابت و بدون شکستگي بودند. ۶% موارد و ۵% شاهدان TZD دريافت داشتند. بعد از کنترل عوامل محدود کننده ي بالقوه، احتمال شکستگي در مصرف کنندگان فعلي TZD بالاتر از مصرف کنندگان ساير داروهاي ضدديابت بود. اين احتمال در هر دو جنس و تمامي سنين وجود داشت و اختلافي ميان پيوگليتازون و روزيگليتازون موجود نبود.
● کورتيکوستروئيدها و مننژيت باکتريال
درمان آجووان با کورتيکوستروئيد در کودکان مبتلا به مننژيت باکتريال سبب بهبود بقاي حيات يا کاهش طول مدت اقامت در بيمارستان نمي شود.
با استفاده از اطلاعات اوليه ي پرونده هاي۲۷ بيمارستان، وجود ۲۸۰۰ کودک شناسائي شده است که از ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ با تشخيص مننژيت باکتريال مرخص شده اند. حدود ۹% اين بيماران کورتيکوستروئيد دريافت داشته اند. در آناليزهاي تطبيق داده شده، زمان مرگ و زمان ترخيص از بيمارستان با مصرف کورتيکوئيد و بدون توجه به سن يا ارگانيسم آلوده کننده اختلافي نداشته است.
● کلانژيت همراه ايمونوگلبولين G۴
کلانژيت همراه ايمونوگلبولين (Ig) G۴ يا IAC به آن دسته تظاهرات صفراوي نابساماني التهابي فيبروي چندسيستمي که به استروئيد حساس است اطلاق مي شود که طي آن اعضاي درگير داراي انفيلتراي لنفوپلاسموسيتي ويژه و سرشار از ياخته هاي IgG۴ مثبت هستند و ميزان IgG۴ در سرم بالا است. براي مشخص کردن بهتر اين بيماري، پژوهشگران اطلاعات حاصل از ۵۳ بيمار مبتلا به IAC را بازبيني کرده اند. ۴۹ مورد (شامل ۱۴ نفر که به علت سرطان مشکوک لوزالمعده پانکرآتيکو دوئودنکتومي شده بودند) از اطلاعات اوليه ي بيماران مبتلا به پانکراتيت اتوايمون (ATP) شناسايي شدند. ۴ بيمار باقي مانده پس از رزکسيون مجراي صفرا به علت کلانژيوکارسينوماي مشکوک که همه ي آنها داراي بافت شناسي ويژه IAC و بدون دليل AIP بودند، شناخته شدند. تشخيص بافت شناسي IAC مستلزم وجود انفيلتراي لنفوپلاسموسيتي درون مجراي صفراوي يا اطراف آن به همراه فلبيت ابليتراتيو و فيبروز استوريفورم storiform بود که به اسکلروز مجراي صفرا انجاميده بود.
اکثريت بيماران IAC بيش از ۵۰ سال داشتند (متوسط ۶۲ سال) و ۸۵% مرد بودند. در زمان مراجعه، ۷۷% دچار زردي انسدادي و ۵۱% داراي کاهش وزن، ۲۶% دچار درد شکم، ۱۵% استئاتوره و ۸% ديابت با شروع تازه بودند. در ۷۴% بيماران، ميزان IgG۴ سرم افزايش يافته و در ۱۴ مورد (۸۸%) از ۱۶ بيماري که بيوپسي شدند، يافته هاي IgG۴ مثبت به فراواني يافت مي شد. در هر ۵۳ بيمار نتايج کلانژيوگرام در دست بود: تنگي درون لوزالمعدي صفراوي که شبيه سرطان لوزالمعده بود در ۳۷ بيمار (۷۰%) ديده شد و به صورت يافته ي ايزوله در ۲۷ مورد (۵۱%) موجود بود. تنگي هاي پروگزيمال خارج کبدي که شبيه کولانژيوکارسينوما بود در ۱۸ بيمار (۳۴%) ديده شد و به تنهايي در ۵ بيمار موجود بود. تنگي هاي درون کبدي مشابه با کلانژيت اوليه ي اسکلروزان در ۱۹ بيمار (۳۶%) مشاهده شد که به صورت يافته اي ايزوله در ۴ بيمار (۸%) وجود داشت. در ۱۷ بيمار (۳۲%) تنگي هاي مولتي فوکال ديده مي شد. به غير از مجراي صفراوي، لوزالمعده شايع ترين عضو درگير بود (۹۲%) و به دنبال آن کليه (۲۶%)، خلف صفاق (۹%)، غده ي بزاقي (۶%)، گره هاي لنفي (۴%) و ريه ها (۴%) گرفتار بودند.
درمان آغازين شامل رزکسيون جراحي در ۱۸ بيمار مشکوک به سرطان (متوسط پيگيري ۵۸ ماه) و استروئيد در ۳۰ مورد ديگر (متوسط پيگيري ۳۰ ماه) بود. در ۵ بيمار باقي مانده، تنگي خود به خود از بين رفت و درمان لازم نبود (متوسط پيگيري ۳۵ ماه). ميزان عود در گروه جراحي و استروئيد اختلاف قابل توجه نداشت (۴۴ و۱۵۳). بدون توجه به نوع درمان آغازين، در بيماراني که داراي هر نوع تنگي پروگزيمال بودند، ميزان عود شايع تر از بيماران دچار تنگي ديستال به تنهايي بود (۶۴ در برابر ۳۲%).

پرندگان از مهره داران خونگرم هستند که در سير تکامل از خزندگان منشاء گرفته اند .اگرچه تشابهات زيادي بين خزندگان وپرندگان وجود دارد ، ولي تفاوتهاي آنها ...

● دستگاه گوارش دستگاه گوارش از لوله گوارش و اعضاي مرتبط با آن تشکيل مي شود. لوله گوارش يک لوله پيچ خورده به طول حدود۷ متر است که غذا در حين هضم شدن از ...

احتمالا هيچ کسي در دنيا نيست که آرزوي داشتن عمري طولاني همراه با سلامتي را نداشته باشد اما رسيدن به اين آرزو در دنياي پر از استرس امروز کار ساده اي ني ...

بيماري معمولا بر اساس آن سلولي که مورد حمله سيستم ايمني بدن قرار گرفته است تقسيم بندي ميشود و چون سه گروه سلول در خون است پس سه گروه بيماري اتوايمون و ...

داشتن ريه هايي سالم، ميزان بالايي اکسيژن براي خونتان فراهم مي کند و باعث مي شود بتوانيد کار کنيد، فعاليت کنيد و به خوبي زندگي کنيد. همچنين دي اکسيد … ...

يشتر ماهيان بخصوص ماهيان سطحزي داراي رنگ نقره اي مي باشند که اين رنگ به علت برخورد نور با کريستال هاي بسيار ريز و بي رنگي است که درون سلول هاي مخصوصي ...

صنعتي شدن جوامع، کاهش تحرک، استرس ها، انقباض هاي عضلاني و اشکالات اسکلتي، وزن بالا، بي حرکتي در خودرو هنگام ترافيک هاي سنگين و عوامل ديگر سبب شده تا ت ...

امروزه ايجاد مدل پزشکان قرن بيست و يکمي به يکي از بحث هاي عمده و چالش برانگيز در انگلستان تبديل شده است که نه فقط در ميان حرفه پزشکي، بلکه براي همه بي ...

دانلود نسخه PDF - حفظ کاهش بدن