up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله حفاظت ديناميکي ژرم پلاسم گندم PDF
QR code - حفاظت ديناميکي ژرم پلاسم گندم

حفاظت ديناميکي ژرم پلاسم گندم

اهميت حفاظت ديناميکي ژرم پلاسم گندم در بانک ژن گياهي براي مقابله با تغييرات اقليمي

حفاظت از تنوع ژنتيکي گياهي گونه هاي زراعي با ذخيره سازي بذر و ديگر اندامهاي قابل تکثير در بانکهاي ژن انجام مي شود.
در حال حاضر سيستم حاکم برمديريت اکثر بانکهاي ژن، سيستم حفاظتي ايستا يا استاتيک است. با اين سيستم تنوع ژنتيکي ذخيره شده همان تنوع زمان جمع آوري نمونه هاي گياهي است. شرايط آب و هوايي در زمان جمع آوري نمونه ها با شرايط آب و هوايي حال حاضر متفاوت است. در صورتي که سيستم نگهداري گونه هاي گياهي ايستا باشد، شانس رسيدن به تکامل و سازگاري متوالي با شرايط محيطي که قبلا در طبيعت براي اين گونه ها فراهم بوده است، از اين گونه هاي گياهي گرفته مي شود. اين تکامل و سازگار شده به شرايط محيطي از نکات بسيار ضروري در مقابله با تغييرات اقليمي و گرم شدن هوا است.
تغييرات اقليمي يکي از مسايل مهم در جهان مي باشد که تاثير مهمي بر کشاورزي و کاهش امنيت غذايي در کشورهاي درحال توسعه و جهان سوم دارد. افزايش تنوع ژنتيکي واريته هاي زراعي در سطح مزارع يکي از روشهاي مهم در مقابله با اثرات سوء تغييرات اقليمي است. با تقليد از فرآيند طبيعي تکامل گياهي، مي توان مديريت نگهداري از تنوع ژنتيکي را به صورت فعال يا ديناميک انجام داد تا تنوع ژنتيکي موجود در بانکهاي ژن را به طور کارآمدتري براي مقابله با تغييرات اقليمي در حال و آينده استفاده کرد. با اجراي راهبرد نگهداري فعال ژرم پلاسم در بانک ژن، مي توان فرآيند تکامل را در اين ژرم پلاسم متنوع ادامه داد تا در نهايت به نوترکيبهاي جديد ژنتيکي سازگار با شرايط موجود برسيم. اين فرآيند بايد به اين صورت اجرا شود که جمعيتي متنوع از گونه هاي زراعي مختلف که در بانکهاي ژن نگهداري مي شوند، در قالب شبکه اي از مناطق با اقليمها و تنشها محيطي و زيستي مختلف براي چند نسل کشت گردند. بعنوان مثال حدود 17 هزار واريته گندم در بانک ژن گياهي در ايران حفظ مي شود. براي حفاظت ديناميک از اين ژرم پلاسم ارزنده و اجازه ايجاد نوترکيبهاي جديد ژنتيکي حاصل از يک تا دو درصد امکان دگر گشني در گندم و انتخاب طبيعي براي نگهداري ارقام سازگار در جمعيت در شرايط تنشهاي مختلف، يکي از روشها، ايجاد جمعيتي مخلوط از همه اين واريته ها و واريته هاي جديد اصلاحي و کشت آنها در شرايط محيطي مختلف از نظر تنشهاي محيطي و زيستي مهم براي چندين سال است.
به اين ترتيب بر اساس اعمال فشار انتخاب منطقه اي، مي توان امکان تکامل اين جمعيت را براي سازگاري به شرايط محيطي و زيستي مختلف فراهم کرد و به ارقام جديد نوترکيب سازگار رسيد.
اجراي اين روش ديناميک در کنار روش استاتيک نگهداري بذور در بانک ژن، موجب مي شود که هم مواد ژنتيکي در بانک ژن حفظ شوند و هم مواد توترکيب جديد که از فرآيند تکامل به وجود مي آيند به مواد بانک ژن اضافه شود و به طور همزمان در مزارع براي مقابله با تغييرات اقليمي استفاده شود. در حال حاضر در بانک ژن گياهي در ايران و ديگر کشورهاي جهان، روش استاتيک براي نگهداري هزاران گونه مختلف زراعي از محصولات زراعي اعمال مي شود.
اين در حاليست که بخش کشاورزي در ايران و ساير نقاط جهان در مقابله با تنشهاي زيستي و محيطي ناشي از تغييرات اقليمي به دليل کمبود تنوع ژنتيکي گونه هاي زراعي رنج مي برد و هر ساله در اثر اثرات سوء ناشي از يکنواختي ژنتيکي خسارات سنگيني به کشاورزي ايران به خصوص به کشاورزان فقير وارد مي شود.
زمان آن رسيده است که با تغييرات اقليمي، راهبردهاي متداول را که ديگر جوابگوي حل مشکلات نيستند، تغيير دهيم و به استراتژيهاي جديد که مناسب با شرايط کنوني مي باشد روي آوريم.

گندم گذشته از جنبه تجارتي مهم آن در دنيا، سلاحي کارآمد در مناسبات سياسي و جهاني است که روز به روز بر اهميت کاربردي آن افزوده مي شود. با اينکه جمعيت اي ...

گندم گذشته از جنبه تجارتي مهم آن در دنيا، سلاحي کارآمد در مناسبات سياسي و جهاني است که روز به روز بر اهميت کاربردي آن افزوده مي شود. با اينکه جمعيت اي ...

خون فاقد سلولهاي خوني ، پلاسما نام دارد که در واقع قسمت مايع خون است. مي توان پلاسما را به صورت پودر در آورد. در انسان به آساني بوسيله آب استريل دوبار ...

● گندم ▪ کشت گندم در ابتداي هر کشتي بايد زمين را آماده نماييم . نکته مهم در آماده سازي بستر بذر با توجه به اينکه گندم به نشست خاک در بعد از رويش فوق ا ...

● معرفي گونه کنترل گر بيولوژيک گونه خانواده راسته بلدرچين قرقاول ماکيان سانان Coturnix coturnix Phasianidae Galliformes بلدرچين معمولي يک ...

عمده ترين بخش هزينه هاي يك واحد مرغداري را خوراك تشكيل مي دهد كه حدود ۷۰ درصد كل هزينه هاي توليد را شامل مي شود، يكي از راه هاي كاهش اين هزينه ها يافت ...

به منظور تعيين حد بحراني پتاسيم براي محصول گندم ، در نواحي عمده کشت اين محصول در يک منطقه و در فاميل هاي غالب خاک ، تعداد چندين مزرعه انتخاب مي شود . ...

رشد قارچ هاي عالم بوته ميري گندم با روش كشات بذر بر روي پشته هاي بلند به دليل عدم حالت غرقابي كمتر مي شود. روش هاي كشت گندم به وسعت و شيب زمين، مقدار ...

دانلود نسخه PDF - حفاظت ديناميکي ژرم پلاسم گندم