up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله حفاظت الکتريکي PDF
QR code - حفاظت الکتريکي

حفاظت الکتريکي

خطاهاي ناشي از جريان برق عمدتا به سه دسته تقسيم ميشوند:
۱) اتصال بدنه که عبارت است از اتصال يکي از سيمهاي جريان برق به بدنه د ستگاه .
۲) اتصال کوتاه عبارت است از اتصال دو سيم لخت که نسبت به هم داراي اختلاف پتانسيل الکتريکي مي باشندبه يکديگر.
۳) اتصال زمين که عبارت است از اتصال يکي از سيم هاي حامل جريان به زمين .
خطا هاي نامبرده شده به دوصورت کامل وناقص اتفاق مي افتد . دراتصال کامل درمحل اتصالي مقاومت وجودندارد وجريان زيادي از اين نقطه عبور ميکند اما اگر اتصال ناقص باشد درمحل اتصال مقاومت وجود دارد بنابر اين جريان خطا نسبت به حالت قبل کمتر است.
● انواع حفاظت
۱) حفاظت سيم ها و کابل ها :
در بخش وسايل کنترل وحفاظت بطور کامل مورد بررسي قرار ميگيرد.
۲) حفاظت مصرف کننده ها و دستگاهاي الکتريکي :
قسمت عمده مصرف کننده هاي سه فاز در مراکز صنعتي را موتورهاي الکتريکي تشکيل مي دهند .معمولا جهت حفاظت موتورهاي الکتريکي از کليد حفاظت موتور استفاده مي شود اين کليد موتور را در مقابل بار اضافي و همچنين اتصال کوتاه حفاظت مي کند.بدين صورت که در اثر اضافه بار و يا دو فازشد ن موتور جريان کمي بيشتر از جريان نامي آن ميشود.حرارت بي متال که عضو حفاظت کننده حرارتي است بالا رفته ودراثر تغيير فرم بي متال به اهرم فشار آورده وکليد را قطع مي کند.اگر خطاهايي مانند اتصال کوتاه در موتور پيش آيد در اثر عبور جريان از بوبين حفاظت کننده مغناطيسي کليداهرم آهني بسرعت به سمت هسته بوبين جذب شده و کليد را قطع مي نمايد.
● حفاطت اشخاص:
معمولا ولتاژ بيش از ۶۵ ولت براي انسان خطرناک مي باشد.
انواع حفاظت اشخاص عبارتند از:
۱) حفاظت توسط سيم زمين:
که اغلب در مجتمع ها و ساختمان ها از اين نوع حفاظت استفاده مي کنند.
الکترود زمين عبارت است از يک قطعه جسم هادي که در زمين قرارداده مي شود و سيم زمين به آن متصل مي شود.الکترودها به اشکال مختلف ساخته مي شوند.
الف) ميله هاي مسي معمولا به قطر ۱۶ ميليمترکه با چکش در زمين کوبيده مي شوند اين ميله ها داراي نوک تيزفولادي هستندکه فرو رفتن در زمين را آسان ميکند.پس از کو بيدن يک ميله مي توان ميله ديگري به آن پيچ کرد و کوبيدن را ادامه داد تا ميله با طول مورد نظر تا حدود ۳ متر به دست آيد.
ب) صفحه هاي مسي که در عمق ۶۰ سانتيمتري يا بيشتر بصورت افقي خوابانده مي شود. اجراي اين روش با زحمت بيشتري همراه است .
ج) استفاده از لوله هاي آب شهري در گذشته بسيار معمول بوده است ولي امروزه که بيشتر از لوله هاي پلاستيکي استفاده مي شود اين روش قابل استفاده نيست.
د:غلاف يا زره فلزي کابلهاي زير زميني امروزه بيشتر به عنوان الکترود زمين و سيم زمين مورد استفاده قرار مي گيرد. غلاف و زره کابل در پست به نوترال متصل هستند. در اين سيستمها در صورت اتصالي, جريان از غلاف يا زره عبور کرده و به زمين نفوذ نمي کند.
در بسياري از موارد براي کاهش دادن مقاومت زمين از مجموعه ميله ها استفاده مي کنند و با اتصال الکتريکي آنها به يکديگر آنها را به صورت الکترود واحد مورد استفاده قرار مي دهند.اما نکته قا بل توجه اين است که مقا ومت بين الکترود و زمين بستگي به مقا ومت ويژه زمين دارد که خود بسته به جنس زمين و ميزان رطو بت است.
۲) سيستم حفاظت نول:
بصورت يک سيم جداگانه به بدنه تابلو يا دستگاه وصل مي شود.کاربردآن در تا سيسات الکتريکي که در آنها دستگاه ها بصورت انفرادي به زمين وصل مي شوند,مي باشد و نبايد براي دستگاههاي ديگر از حفاظت نول استفاده نمود. چون با بودن مقا ومت کم جريان زيادي مي گذرد در نتيجه اختلاف ولتاژ نسبتا زيادي در روي تمام مصرف کننده هاي ديگر بين بدنه هادي آنها و زمين بوجود خواهد آمد.
۳) حفاظت بوسيله عايق کردن:
تمام قسمتهايي که امکان اتصال با بدن انسان را دارد عايق مي کنند که براي ساختمان ها اقتصادي نيست.

● مقدمه: پست الکتريکي ايستگاهي فرعي است که در مسير توليد، انتقال يا توزيع انرژي الکتريکي ولتاژ را به وسيله ترانسفورماتور به مقادير بالاتر يا پايين تر ...

يک موتور الکتريکي ، الکتريسيته را به حرکت مکانيکي تبديل مي‌کند. عمل عکس آن که تبديل حرکت مکانيکي به الکتريسيته است، توسط ژنراتور انجام مي‌شود. اين دو ...

فلش ديسک يکي از ويژگي هاي قابل توجه کامپيوتر ، قابليت ذخيره و بازيابي اطلاعات بر روي رسانه هاي ذخيره سازي متفاوت است . هارد ديسک ، فلاپي ديسک و ديسک ه ...

پوشاندن يک جسم با يک لايه نازک از يک فلز با کمک يک سلول الکتروليتي آبکاري ناميده مي شود. جسمي که روکش فلزي روي آن ايجاد مي شود بايد رساناي جريان برق ب ...

حفاظت تجهيزات و دستگاه هاي سيستم قدرت در مقابل عيوب و اتصاليها ، به وسيله كليد قدرت انجام مي گيرد قبل از اينكه كليد قدرت بتواند باز شود ، سيم پيچي عمل ...

موتور هاي چند فاز موتورهاي چند فازه موتورهاي متناوبي هستند که به صورت دو يا سه فاز کار مي کنند . هر دو از لحاظ ساختماني مشابه بوده و فقط اتصال داخلي ک ...

خودروهاي الکتريکي از مرحله ايده خارج و به فناوري کاربردي تبديل مي شوند. در حالي که خودروهاي الکتريکي گام به گام عرصه زمين را دراختيار مي گيرند، اوضاع ...

● واژگان ▪ مقاومت ويژه الکتريکي: ميزان مقاومت مواد در برابر جريان الکتريسيته (حرکت الکترون) در درون آن است. با بدست آوردن مقاومت ويژه مي توان برخي از ...

دانلود نسخه PDF - حفاظت الکتريکي