up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله حشرات PDF
QR code - حشرات

حشرات

حشرات مضر

حشرات مضر بطور کلي به سه گروه اصلي تقسيم مي شوند:
۱) حشراتي که از گياهان تغذيه ميکنند؛
۲) حشراتي که از فرآوردههاي انباري تغذيه ميکنند؛
۳) حشراتي که انسان و ساير جانوران را مورد حمله قرار ميدهند.
حال به شرح هر يک از اين سه گروه ميپردازيم.
۱) حشراتي که از گياهان تغذيه ميکنند
الف) حشراتي که از گياهان تغذيه ميکنند ممکن است بصورت مستقيم به گياه خسارت وارد کنند. مثل ملخها، لارو پروانهها و سوسکها که مستقيماً از بخشهاي مختلف گياه تغذيه ميکنند اعم از برگ، گل، ميوه و چوب.
ب) ايجاد خسارت از طريق تخم گذاري است، بعضي از حشرات مخصوصاً زنجرکهاي خانواده سيکاديده (Cicadidae ) و زنجرکهاي خانواده سيکادليده (Cicadellidae ) از طريق تخمگذاري در سر شاخههاي ظريف گياهان به آنها خسارت وارد ميکنند.
ج)ايجاد خسارت از طريق انتقال بيمارهاي ويروسي،باکتريايي و مايکوپلاسمائي و احتمالاً قارچي
در بين حشرات دو گروه شتهها و زنجرکهاي خانواده سيکادليده (Cicadellidea ) از اهميت بيشتري در نقل و انتقال عوامل بيماريزا گياهي برخوردار هستند. همچنين سخت بالپوشان خانواده اسکوليتيده (Scolytidae ) در نقل و انتقال عوامل قارچي نقش دارند.
۲) حشراتي که به فرآوردههاي انباري خسارت ميزنند و خود نيز به سه دسته تقسيم ميشوند
الف) اولين گروه آفات چوب ميباشند.
چوب يکي از مهمترين محصولات است که در زندگي بشر نقش دارد. چوبهاي صنعتي گاهي مورد حمله بعضي از حشرات قرار ميگيرند از جمله مهمترين اين حشرات موريانهها هستند.
چگونگي هضم چوب بوسيلهي موريانهها.
موريانهها خود قادر به هضم سلولز يا چوب نيستند. در داخل دستگاه گوارش موريانه تک سلوليهاي فلازلداري زندگي ميکنند که آنزيمهاي مورد نياز براي تجزيه سلولز را توليد ميکنند و آن تک سلوليها هستند که باعث هضم سلولز ميشوند. در واقع نوعي همزيستي بين تک سلولي و موريانهها از اين طريق ايجاد شده است.
ب) دومين گروه از آفات فرآوردههاي انباري، آفات پارچه و منسوجات هستند. تعدادي از حشرات از جمله پروانههاي خانواده تينيده (Tineidae) و سخت بالپوشان درمستيده (Dermestidae) گاهي به منسوجات خسارت سنگيني وارد ميکنند.
ج) سومين گروه از آفات مواد غذايي، انباري است. حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد محصولات کشاورزي بعد از مرحله کاشت و پس از برداشت در انبار توسط آفات مختلف از بين ميروند. در بين آفات انباري سوسکهاي خانواده درمستيده (Dermestidae ) و بروخيده ( Bruchidae ) و کورکولينيده (Curculionidae)، در بين پروانهها تعدادي از گونههاي خانواده پيراليده (pyralidae ) مثل پلوديا اينترپونکتلا (Plodia interpunctella) و افيستيا کونيلا (Ephestia Kuhniella ) از اهميت زيادي برخوردارند.
۳) حشراتي که انسان و ساير جانوران را مورد حمله قرار ميدهند. آنها نيز به چند گروه تقسيم ميشوند:
الف) حشرات آزار دهنده مثل تعدادي از پشهها و مگسها. گرچه ممکن است که ناقل بيماري مهمي نباشد ولي به هر ترتيب باعث سَلب آسايش از انسان ميشوند.
ب) حشراتي که نيش آنها سمي است. تعدادي از زنبورهاي خانواده وسپيده (Vespidae) و اسفسيده (Sphecidae) و در مواردي زنبورهاي بالاخانواده آپويدا (Apoidea ) که جزء حشرات مفيد و گرده افشان هستند و انسان را نيش ميزنند.
بعضي از انسانها به نيش زنبورها حساسيت شديدي دارند و دچار شوک شديدي ميشوند و در مواردي مشاهده شده که نيش زنبور منجر به مرگ انساني شده است.
ج) سومين گروه از حشراتي که به انسان خسارت ميزنند حشرات انگل هستند و به دو گروه تقسيم ميکنيم.
حشرات انگل
۱) انگل خارجي؛
۲) انگل داخلي.
۱) حشرات انگل خارجي مثل ککها و شپشها و در مواردي ساسها که با تغذيه از خون انسان گاهي بيماريهايي را به انسان منتقل ميکنند. ساسها در واقع نوعي سن هستند. در مبحثهاي بعدي توضيح داده خواهد شد.
۲)حشرات انگل داخلي مخصوصاً تعدادي از مگسها مثل خانواده کاليفوريده (Calliphoridae) و خانواده اُستريده (Oestridae) و خانواده تابانيده (Tabanidae) که از اهميت زيادي برخوردارند. اين مگسها عموماً تخم خودشان را بر روي چهارپايان وحشي و اهلي قرار ميدهند. بعد از اينکه لارو از تخم خارج ميشود وارد بدن چهار پايان ميشود و مراحل نشو و نماي لاروي خود را در داخل بدن طراحي ميکند و زماني که ميخواهد تبديل به حشره کامل بشود در بسياري از مگسها پوست سوراخ ميکند. مثل خانواده استريده (Oestridae) که از اهميت زيادي برخوردارهستند. سپس وارد خاک ميشوند و تبديل به شفيره و حشره کامل ميشوند. و از اين طريق کاملاً باعث ضعف جانوران مخصوصاً احشام و چهارپايان وحشي ميشوند.
آخرين گروه از حشراتي که به انسان حمله ميکنند حشرات ناقل از جمله خانواده کوليسيده (Culicidae) و سايکوديده (Psychodidae) هستند که از اهميت زيادي برخوردارند. پشههاي خانواده کوليسيده مراحل نشو و نماي لاروي خودشان را در داخل آب سپري ميکنند. حشرات ماده قادر هستند انسان را نيش بزنند و همراه نيش زدن عوامل مختلف ويروسي و باکتريايي را وارد بدن ميکنند. مثل پشهي مالاريا که چندين مرحله را در بدن انسان طي ميکنند و در گذشته منجر به مرگ انسان ميشده اما در حال حاضر واکسن مخصوص بيماري مالاريا ساخته شده است.
نمونه ديگر پشههاي خاکي خانواده سايکوديده زير خانواده فلابوتومينا (phlaebotominae) هستند که عامل بيماري سالک در انسان ميباشند. اين پشهها وقتي در روي صورت مستقر ميشوند يک تک سلولي بنام لشمانيوز را وارد بدن ميکنند و ايجاد بيماري سالک در روي پوست ميکنند.

حشرات مضر بطور کلي به سه گروه اصلي تقسيم مي شوند: ۱) حشراتي که از گياهان تغذيه مي کنند؛ ۲) حشراتي که از فرآورده هاي انباري تغذيه مي کنند؛ ۳) حشراتي که ...

شايد تا کنون در برخورد با دانش آموزان با اين سؤال که آيا حشره ي مفيدي در عالم وجود دارد يا نه؟ مواجه شده باشيد؛ در اين مقاله به معرفي اجمالي برخي از ...

فصل اول حشرات و اهميت آنها علم حشره شناسي که به آن Entomology گفته مي شود يکي از شاخه هاي علوم بيولوژي است.حشرات در حدود 350 ميليون سال در روي کره زمي ...

فصل دوم (2) چشمهاي مرکب در حشرات کامل به تعداد يک جفت در طرفين سر به اشکال بيضي ، گرد، نيم کروي و يا لوبيائي قرار دارند وعضو اصلي بينائي هستند.هرچشم م ...

● تاريخچه : کشف ونظم در علوم متعددي مثل بيولوژي، شيمي، پرتودهي، رفتار شناسي حيوانات، بيولوژي سلولي و مولوکولي، ژنتيک و حشره شناسي موجب شد که با اشتراک ...

حشرات مضر حشرات مضر بطور کلي به سه گروه اصلي تقسيم مي شوند: ۱- حشراتي که از گياهان تغذيه مي‌کنند؛ ۲- حشراتي که از فرآورده‌هاي انباري تغذيه مي‌کنند؛ ۳- ...

حشرات گروه بزرگي از بندپايان را تشکيل مي دهند که در حدود يک ميليون گونه آن تشخيص داده شده است و پيش بيني مي شود که اين ميزان به حدود سه تا چهار ميليون ...

در اينجا روش تهيه اسكلت حيوانات مهره دار، جهت مطالعه علمي و همچنين نگهداري در موزه شرح داده مي شود. تهيه چنين اسكلتي با تهيه اسكلت هايي كه جنبه نمايشي ...

دانلود نسخه PDF - حشرات