up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله حشرات مضر PDF
QR code - حشرات مضر

حشرات مضر

حشرات مضر بطور کلي به سه گروه اصلي تقسيم مي شوند:
۱) حشراتي که از گياهان تغذيه مي کنند؛
۲) حشراتي که از فرآورده هاي انباري تغذيه مي کنند؛
۳) حشراتي که انسان و ساير جانوران را مورد حمله قرار مي دهند.
حال به شرح هر يک از اين سه گروه مي پردازيم.
۱) حشراتي که از گياهان تغذيه مي کنند
الف) حشراتي که از گياهان تغذيه مي کنند ممکن است بصورت مستقيم به گياه خسارت وارد کنند. مثل ملخ ها، لارو پروانه ها و سوسک ها که مستقيماً از بخش هاي مختلف گياه تغذيه مي کنند اعم از برگ، گل، ميوه و چوب.
ب) ايجاد خسارت از طريق تخم گذاري است، بعضي از حشرات مخصوصاً زنجرک هاي خانواده سيکاديده (Cicadidae ) و زنجرک هاي خانواده سيکادليده (Cicadellidae ) از طريق تخم گذاري در سر شاخه هاي ظريف گياهان به آن ها خسارت وارد مي کنند.
ج)ايجاد خسارت از طريق انتقال بيمارهاي ويروسي،باکتريايي و مايکوپلاسمائي و احتمالاً قارچي
در بين حشرات دو گروه شته ها و زنجرک هاي خانواده سيکادليده (Cicadellidea ) از اهميت بيشتري در نقل و انتقال عوامل بيماري زا گياهي برخوردار هستند. همچنين سخت بالپوشان خانواده اسکوليتيده (Scolytidae ) در نقل و انتقال عوامل قارچي نقش دارند.
۲) حشراتي که به فرآورده هاي انباري خسارت مي زنند و خود نيز به سه دسته تقسيم مي شوند
الف) اولين گروه آفات چوب مي باشند.
چوب يکي از مهم ترين محصولات است که در زندگي بشر نقش دارد. چوب هاي صنعتي گاهي مورد حمله بعضي از حشرات قرار مي گيرند از جمله مهمترين اين حشرات موريانه ها هستند.
چگونگي هضم چوب بوسيله ي موريانه ها.
موريانه ها خود قادر به هضم سلولز يا چوب نيستند. در داخل دستگاه گوارش موريانه تک سلولي هاي فلازل داري زندگي مي کنند که آنزيم هاي مورد نياز براي تجزيه سلولز را توليد مي کنند و آن تک سلولي ها هستند که باعث هضم سلولز مي شوند. در واقع نوعي همزيستي بين تک سلولي و موريانه ها از اين طريق ايجاد شده است.
ب) دومين گروه از آفات فرآورده هاي انباري، آفات پارچه و منسوجات هستند. تعدادي از حشرات از جمله پروانه هاي خانواده تي ني ده (Tineidae) و سخت بالپوشان درمستيده (Dermestidae) گاهي به منسوجات خسارت سنگيني وارد مي کنند.
ج) سومين گروه از آفات مواد غذايي، انباري است. حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد محصولات کشاورزي بعد از مرحله کاشت و پس از برداشت در انبار توسط آفات مختلف از بين مي روند. در بين آفات انباري سوسک هاي خانواده درمستيده (Dermestidae ) و بروخيده ( Bruchidae ) و کورکولينيده (Curculionidae)، در بين پروانه ها تعدادي از گونه هاي خانواده پيراليده (pyralidae ) مثل پلوديا اينترپونکتلا (Plodia interpunctella) و افيستيا کونيلا (Ephestia Kuhniella ) از اهميت زيادي برخوردارند.
۳) حشراتي که انسان و ساير جانوران را مورد حمله قرار مي دهند. آن ها نيز به چند گروه تقسيم مي شوند:
الف) حشرات آزار دهنده مثل تعدادي از پشه ها و مگس ها. گرچه ممکن است که ناقل بيماري مهمي نباشد ولي به هر ترتيب باعث سَلب آسايش از انسان مي شوند.
ب) حشراتي که نيش آن ها سمي است. تعدادي از زنبورهاي خانواده وسپيده (Vespidae) و اسفسيده (Sphecidae) و در مواردي زنبورهاي بالاخانواده آپويدا (Apoidea ) که جزء حشرات مفيد و گرده افشان هستند و انسان را نيش مي زنند.
بعضي از انسان ها به نيش زنبورها حساسيت شديدي دارند و دچار شوک شديدي مي شوند و در مواردي مشاهده شده که نيش زنبور منجر به مرگ انساني شده است.
ج) سومين گروه از حشراتي که به انسان خسارت مي زنند حشرات انگل هستند و به دو گروه تقسيم مي کنيم.
حشرات انگل
۱) انگل خارجي؛
۲) انگل داخلي.
۱) حشرات انگل خارجي مثل کک ها و شپش ها و در مواردي ساسها که با تغذيه از خون انسان گاهي بيماري هايي را به انسان منتقل مي کنند. ساس ها در واقع نوعي سن هستند. در مبحث هاي بعدي توضيح داده خواهد شد.
۲)حشرات انگل داخلي مخصوصاً تعدادي از مگس ها مثل خانواده کاليفوريده (Calliphoridae) و خانواده اُستريده (Oestridae) و خانواده تابانيده (Tabanidae) که از اهميت زيادي برخوردارند. اين مگس ها عموماً تخم خودشان را بر روي چهارپايان وحشي و اهلي قرار مي دهند. بعد از اينکه لارو از تخم خارج مي شود وارد بدن چهار پايان مي شود و مراحل نشو و نماي لاروي خود را در داخل بدن طراحي مي کند و زماني که مي خواهد تبديل به حشره کامل بشود در بسياري از مگس ها پوست سوراخ مي کند. مثل خانواده استريده (Oestridae) که از اهميت زيادي برخوردارهستند. سپس وارد خاک مي شوند و تبديل به شفيره و حشره کامل مي شوند. و از اين طريق کاملاً باعث ضعف جانوران مخصوصاً احشام و چهارپايان وحشي مي شوند.
آخرين گروه از حشراتي که به انسان حمله مي کنند حشرات ناقل از جمله خانواده کوليسيده (Culicidae) و سايکوديده (Psychodidae) هستند که از اهميت زيادي برخوردارند. پشه هاي خانواده کوليسيده مراحل نشو و نماي لاروي خودشان را در داخل آب سپري مي کنند. حشرات ماده قادر هستند انسان را نيش بزنند و همراه نيش زدن عوامل مختلف ويروسي و باکتريايي را وارد بدن مي کنند. مثل پشه ي مالاريا که چندين مرحله را در بدن انسان طي مي کنند و در گذشته منجر به مرگ انسان مي شده اما در حال حاضر واکسن مخصوص بيماري مالاريا ساخته شده است.
نمونه ديگر پشه هاي خاکي خانواده سايکوديده زير خانواده فلابوتومينا (phlaebotominae) هستند که عامل بيماري سالک در انسان مي باشند. اين پشه ها وقتي در روي صورت مستقر مي شوند يک تک سلولي بنام لشمانيوز را وارد بدن مي کنند و ايجاد بيماري سالک در روي پوست مي کنند.

حشرات مضر بطور کلي به سه گروه اصلي تقسيم مي شوند: ۱) حشراتي که از گياهان تغذيه ميکنند؛ ۲) حشراتي که از فرآوردههاي انباري تغذيه ميکنند؛ ۳) حشراتي که ان ...

كاهو Lettuce نام علمي lactuca sativa گياه شناسي كاهو يكي از قديميترين سبزيجات دنيا است منشاء آن در هندوستان وآسياي مركزي مي باشد . كاهو طبق مداركي كه ...

شايد تا کنون در برخورد با دانش آموزان با اين سؤال که آيا حشره ي مفيدي در عالم وجود دارد يا نه؟ مواجه شده باشيد؛ در اين مقاله به معرفي اجمالي برخي از ...

سيگار استوانهٔ کاغذي کوچکي معمولاً به طول کمتر از ۱۲ سانتي‌متر و قطر نزديک به ۱۰ ميلي‌متر است که از برگ‌هاي بريده شده يا عمل‌آمدهٔ تنباکو پر مي‌شود. ط ...

آسپيرين از آن داروهايي است که همه مي شناسند. اما اگر از هر کدام ما بپرسند اين دارو به چه درد مي‌خورد شايد نتوانيم جواب درستي بدهيم.اين موضوع به جز ناآ ...

حشرات گروه بزرگي از بندپايان را تشکيل مي دهند که در حدود يک ميليون گونه آن تشخيص داده شده است و پيش بيني مي شود که اين ميزان به حدود سه تا چهار ميليون ...

در اينجا روش تهيه اسكلت حيوانات مهره دار، جهت مطالعه علمي و همچنين نگهداري در موزه شرح داده مي شود. تهيه چنين اسكلتي با تهيه اسكلت هايي كه جنبه نمايشي ...

● جمعآوري، نگهداري و كار با نمونه هر متخصص حشره شناسي ، در حين انجام تحقيقات صحرايي مجبور به صيد كردن نمونهها و كار با آنهاست. اين كار معمولاً شامل جم ...

دانلود نسخه PDF - حشرات مضر