up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله حسادت PDF
QR code - حسادت

حسادت

زنان حسودتر هستند يا مردان؟

هرکدام از ما در دوران زندگي خويش، ”حسادت“ را به شکل‌هاي گوناگوني آزموده‌ايم، از جمله شايع‌ترين انواع حسادت‌ها، حسادت عاشقانه و خيال‌انگيز را مي‌توان نام برد. اينگونه حسادت‌ها، بازتابي مبهم در برابر احساس تهديد و يا از دست دادن يک رابطهٔ مهم عاطفي است.
حسادت، احساسي است که ما را از ميزان دل‌آزاري حاصل از قطع ارتباط‌هاي عاطفي خود باخبر مي‌سازد و اين آگاهي از شدت رنجش است که مشخص مي‌کند ما در قبال حس حسادت چه واکنشي از خود نشان مي‌دهيم.
بسياري از افراد، معتقد هستند که حسادت به‌خصوص حسادت‌هاي عاشقانه، ويژگي زنانه به‌شمار مي‌آيد.
آيا به راستي، حسادت، مشخصهٔ زنان مي‌باشد، يا مردان نيز به همان اندازه دچار حسادت مي‌شوند؟
باورهاي گوناگوني در اين باره مطرح شده‌اند که پاره‌اي از آنها بر حسودتر بودن زنان در مقايسه با مردان و بعضي ديگر به يکساني ميزان حسادت بين اين دو جنس تأکيد دارند.
بنا به گفتهٔ روانشناسان اجتماعي: ”حسادت، پديده‌اي فرهنگي - اجتماعي است که از هنجارهاي اجتماعي ناشي مي‌شود“ هنجارهاي اجتماعي و نقش‌هاي جنسيتي، ويژهٔ زنان و مرداني است که معين مي‌کنند چه شرايطي براي مردان و چه اوضاع و احوالي براي زنان موجب حسادت مي‌شود و هر يک از اين دو جنس در برابر احساس حسادت چه واکنشي بايد بروز دهند. از سوي ديگر، نظريه‌پردازان تکاملي، حسادت عاشقانه را صفتي دروني مي‌دانند که در ميان افراد تمامي فرهنگ‌ها و ملت‌هاي جهان يکسان به نمايش درمي‌آيد. از اين نظر، تفاوت بين مردان و زنان فقط از عامل‌هاي زيستي سرچشمه مي‌گيرد.
يکي زا جديدترين پژوهش‌هائي که تفاوت ميان دو جنس ياد شده را مورد بررسي قرار داده، تحقيقي است در مورد حسادت که ”پينس“ و ”فريدمن“ در سال ۱۹۹۸ بر روي ۱۰۰۰ زن و مرد آمريکائي و آسيائي انجام داده و آنان را از ديدگاه‌هاي مختلفي مورد بررسي و مطالعه قرار داده‌اند.
اين جنبه‌ها عبارتند از:
۱) فراواني و شهرت حسادت
۲) چگونگي تجربهٔ حسادت
۳) سبب و مفهوم حسادت براي هرکدام از مردان و زنان
به‌موجب يافته‌هاي پژوهش مزبور، حسادت عاشقانه، صفتي مشترک بين زنان و مردان به‌شمار مي‌رود و هر دو جنس، در اين مورد به يک ميزان حسادت مي‌ورزند و فرق بين آنان فقط در جزئيات مربوط به حسادت نهفته است. از اين‌رو فرض حسودتر بودن زنان نسبت به مردان، بيش از آنکه يک اصل شمرده شود، يک توقع يا تصور اجتماعي است. در بيشتر جامعه‌ها، پيدايش کردارهاي هيجان‌آميز، خشم و پريشان‌حالي به‌هنگام حسادت براي زنان امري طبيعي است، اما در مورد مردان، رفتاري ناشي از ضعف و ناتواني به حساب مي‌آيد. با وجود اين فرض اجتماعي، شواهد تجربي گوياي آن هستند که مردان به اندازهٔ زنان در موقع حسادت، آشفته‌حال مي‌گردند، اما چون نمود رفتارهائي از اين دست و بازتاب‌هاي حسادت‌آلود در مردان، نشان درماندگي و آسيب‌پذيري آنان قلمداد مي‌گردد، مردان از اين قبيل رفتارها سر باز مي‌زند و حسادت خويش را نهان داشته و يا در قالب عصبانيت ابراز مي‌دارند. زنان به‌علت نقش‌هاي سنتي زنانه، احساس نالايقي شخصي، عدم توانائي کافي و در نتيجه، وابستگي بيش از حد به همسر، اوضاع حسادت‌آميز را تهديدي براي رابطه‌هاي زناشوئي خود پنداشته و در قبال آن، واکنش شديدتري از خويش نشان مي‌دهند که اين بازتاب‌ها بيشتر در قالب اندوه و پريشان‌دلي بروز مي‌کنند و حال آنکه واکنش مردان در برابر حسادت، به سبب توانائي بيشتر و احساس لياقت شخصي به‌علت واسطهٔ نقش نسبي مردانه، نه به شکل افسرگي بلکه به شکل ”غضب“ نمايان مي‌گردد.
به باور روانکاوان، دليل تفاوت ميان مردان و زنان از لحاظ حسادت، چگونگي رشد رواني - اجتماعي آنان است. به اين مفهوم که پسران به دنبال گذراندن دوره کودکي و گام نهادن به مرحلهٔ بلوغ، جهت دستيابي به هويت جنسي مردانه، روابط صميمانه و نزديک خويش را با مادر قطع کرده و شروع به پذيرش الگوهاي جنسي مردانه مي‌کنند، بنابراين به سبب تجربهٔ جدائي در سنين کودکي، قلع يک رابطهٔ عاطفي در دوران بزرگسالي براي آنان چندان تهديدکننده نبوده و آسايش رواني آنان را به خطر نمي‌اندازد. در حالي‌که در مورد دختران، شرايط به کلي متفاوت است. دختران به‌منظور کسب هويت جنسي زنانه ناچار از حفظ و تداوم بستگي دوستانه‌شان به مادر مي‌باشند. بنابراين، حفظ رابطه، زيربناي هويت زنانهٔ آنان را تشکيل مي‌دهد و در بزرگسالي هم از دست دادن يک ارتباط قلبي و عاطفي با واکنش هيجاني شديدتري از سوي آنان همراه خواهد بود و بر همين اساس، در اصل، زنان نسبت به تک همسري، پايبندي و حفظ روابط زناشوئي، احساس تعهد بيشتري داشته و خيانت به شريک جنسي در زنان کمتر از مردان مشاهده مي‌شود.
از طرف ديگر، نوع اجتماعي شدن، مردان به‌نحوي است که کاميابي و پيشرفت، پايهٔ هويت مردانهٔ آنان بوده و وجود يک رقيب جنسي در روابط زناشوئي‌شان، گونه‌اي تهديد از نظر کاهش عزت نفس و هويت مردانهٔ آنان قلمداد مي‌گردد؛ از همين‌رو واکنش مردان در موقع حسادت، بيشتر وقت‌ها در جهت حفظ عزت نفس آنان است. حفظ ارتباطي صميمانه بر پايهٔ پيامدهاي به‌دست آمده در اين پژوهش مشخص شده است. از ساير علت‌هائي که بر شدت حسادت، اثر مي‌گذارد، آشنائي نسبت به رقيب است. چه در مورد مردان و چه در مورد زنان، در حالي که فرد، شناخت يا فرضي از رقيب خويشتن نداشته باشد، ميزان حسادت کمتر است، اما هر قدر شناخت، بيشتر باشد و يا رقيب، يکي از ياران و يا خويشاوندان باشد، بر ميزان حسادت افزوده مي‌گردد. عامل ديگري که موجب افزايش حسادت مي‌شود، جاذبه رقيب، بيشتر باشد و يا شخص فکر کند که رقيب شباهت فراواني به او دارد، بر ميزان حسادت او اضافه مي‌گردد.
عامل ديگري که در اين پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است، واکنش‌هاي بدني حاصل از احساس حسادت در زنان و مردان است که اين واکنش‌ها به شکل سردرد، حالت ضعف، سرگيجه، تهوع، بي‌خوابي، کابوس‌هاي شبانه، بي‌حوصلگي و ... نمايان مي‌گردد، اما احساس گرماي شديد و گرفتگي، عصبيت زياد، احساس حقارت، فرسايش عاطفي و لرزش اندام در زنان بيش از مردان مشاهده مي‌گردد. مطابق نظرخواهي معمول، به‌طور تقريبي همهٔ زنان و مردان معتقد بودند که حسادت داراي جنبه‌هاي مثبت و منفي است که از طرفي سبب سستي ارتباط شده، ناراحتي‌هاي روحي و جسمي به‌وجود مي‌آورد، به خشم و خشونت مي‌انجامد و آزادي دو طرف را محدود مي‌سازد و از سوي ديگر، حسادت، نشاندهندهٔ عشق به طرف مقابل و صميميت بيشتر است و زنان بيشتر از مدان، حسادت را يک ويژگي شخصيتي دلخواه مي‌دانند. به هر حال، بررسي‌هاي باليني حاکي از آن هستند که افراد سالم در روابط عاشقانهٔ خويش به کلي صادق و خودانگيخته بوده و به قصد جلب توجه و محبت بيشتر، نيازي به تحريک حس حسادت و يا نگران کردن جنس مخالف، احساس نمي‌کنند. در حقيقت، تلاش جهت تحريک حس حسادت طرف مقابل، نه فقط به بهتر شدن روابط منتهي نمي‌گردد، بلکه در درازمدت به بدبيني، دشمني و بي‌حسي عاطفي تبديل خواهد شد.

حسد چيست؟ حسد، آرزومندي دور شدن نعمتي از کسي و رسيدن آن به خود حسود است. البته قسمت دوم تعريف در برخي مواد قابل تعميم نيست. اصولاً هنگامي که نعمتي به ...

اغلب روان شناسان توافق دارند که حسادت يکي از شايع ترين هيجانات انساني است که مستقيماً به روابط بين افراد مربوط مي شود. برخي از روان شناسان حتي ادعا کر ...

هر دوي شما به ميهماني رفته ايد. او مثل هميشه زيبا و جذاب است. شما هم از اينکه همسري زيبا داريد، مغرور و هيجان زده هستيد. همه چيز به خوبي در حال پيش رف ...

خانم دکتر، به نظر شما حسادت چه احساسي در وجود فرد حسود به وجود مي آورد؟ حسادت عبارت است از يک احساس منفي که با ديدن امتيازي که ما نداريم يا آرزو داريم ...

● مقدمه حسد يک پاسخ بهنجار عاطفي است که در نتيجه از دست دادن دوستي کسي يا احتمال و يا تصور آن ظاهر مي‌شود. حسد هميشه متوجه اشخاص است، در صورتي که هدف ...

در فرهنگ لغات فارسي واژه هايي از قبيل حسد، حسادت، حسود، حُساد و حسد آمده است که به ترتيب به مفهوم : رشک برنده، کسي که ثروت و نعمت و سعادت ديگران را نت ...

حس حسادت، اگر به ندرت و بسته به موقعيتهاي خاص به سراغ ما بيايد، حسي طبيعي است و ميتواند در يک رابطه، مثبت هم واقع شود. اما اگر حسادت شديد و نامعقول شو ...

حسادت، بدگماني، ترس، وهم، ترديد و دو‌دلي بسياري اوقات با عشق همراه مي‌‌شود. اين مسائل عارضه‌هاي رفتاري زن و شوهر هستند که در اکثر زندگي‌هاي مشترک به و ...

دانلود نسخه PDF - حسادت