up
Search      menu
مذهب و عرفان :: مقاله حجاب زنان PDF
QR code - حجاب زنان

حجاب زنان

آزادي،رهايي،اسارت

دراين مقاله سعي داريم پيرامون رابطه آزادي معنوي و حجاب صحبت کنيم واز زاويه اي ديگربه مساله حجاب ورابطه آن با آزادي بپردازيم.
استاد شهيد مرتضي مطهري ميفرمايند: ((موجودات زنده براي رشد وتکامل به سه چيز احتياج دارند:۱ تربيت۲ امنيت۳ آزادي)) که فعلا بحث ما روي کلمه آزادي ميباشد.استاد مطهري آزادي رابه دودسته آزادي معنوي وآزادي اجتماعي تقسيم بندي مينمايند.
اگر بخواهيم پيرامون اين دو مفهوم تعاريفي داشته باشيم اينگونه است که :
آزادي معنوي به معناي آزاد بودن انسان از هواها وخواهشهاي نفساني خويش است.انسان داراي قوا وغرايز گوناگون است از جمله شهوت طمع حرص خشم حسد و.......وکسيکه دربند هواي نفساني خويش نباشد وبا سلاح عقل وفطرت به مبارزه با نفسانيات خود بپردازد به ازادي معنوي رسيده است که ميتوان تقوا وتزکيه نفس معنا کرد.باذکر مثالي اين مفهوم را روشنتر مينمايم. فرض کنيد شخصي تند خو باشد وبه قول معروف خيلي زود ازکوره دربرود اين شخص اسير قوه خشم وغضب ميباشد که درصورتي که اين نيروي نفساني خويش را کنترل کند درواقع از اسارت آن رهاشده است و به آزادي معنوي رسيده است.زيرا تا زماني که اسير قوه خشم و غضب باشد درواقع در شرايط گوناگون او تصميم گيرنده نيست بلکه اين نيروي خشم و غضب است که کنترل او را در دست گرفته و بجاي او تصميم گيري مينمايد.
واما آزادي اجتماعي،آزادي اجتماعي که در قرآن هم به ان اشارات زيادي شده و يکي از هدفهاي انبيا ميباشد به معناي اينست که بشر بايد در اجتماع از ناحيه ساير افراد اجتماع، آزادي داشته باشد.اين مفهوم با مفهومي که تهاجم فرهنگي از آزادي اجتماعي در ذهن ما ايجاد کرده که همان آزادي غربي و بي بندو باري ميباشد کاملا متفاوت است.از نظرغرب آزادي اجتماعي اين است که هرشخصي بتواند آزادانه هرکاري درجامعه انجام دهد حتي اگر آزادي ديگران بخطر بيفتد. اما شهيد مطهري آزادي اجتماعي را اينگونه تعريف ميکند که هر شخصي بايد درجامعه بگونه اي رفتار کند که آزادي ديگران بخطر نيفتدواگر ما رفتاري را در جامعه انجام دهيم که آزادي ديگران سلب شود درواقع آزادي اجتماعي را زيرپاگذاشته ايم.
واما سوالي که اينجا مطرح ميشود اين است که آزادي معنوي با آزادي اجتماعي چه رابطه اي دارد؟استاد شهيد مطهري ميفرمايند:(( آزادي اجتماعي بدون آزادي معنوي ميسر وعملي نيست)) يعني اينکه انسان نميتواند اسير خواسته هاي نفساني خود باشد ودر جامعه هم آزادي اجتماعي ديگران را رعايت نمايد.اما ممکن است اين سوال در ذهن خوانندگان عزيز ايجاد شود که چگونه انساني که از آزادي معنوي برخوردار نيست آزادي اجتماعي ديگران راسلب مينمايد؟ مثلا انسان جاه طلب وقدرت طلب که نتوانسته است قوه جاه طلبي خود را کنترل کند وبه آزادي معنوي برسد چگونه آزادي اجتماعي ديگران را سلب ميکند؟
يا انسان تندخو که اسير قوه خشم وغضب است چگونه ازادي اجتماعي ديگران را سلب ميکند؟ در پاسخ بايد گفت انساني که بدنبال پست ومقام دنيوي است واسير جاه طلبي ميباشد براي رسيدن به خواسته هاي خود حقوق ديگران را پايمال کرده وبا ترفندهاي مختلف سعي دارد ديگران را از جلوي راه خود بردارد تا به اهدافش برسد وبه اين ترتيب ازادي اجتماعي ديگران را به خطر مي اندازد ويا انسان تندخوکه نميتواند در شرايط گوناگون خشم خود را کنترل کند همواره با جروبحث وايجاد خشونت وبي نظمي در جامعه، ازادي اجتماعي ساير افراد را تهديد ميکند وبه همين ترتيب تمام افرادي که اسير خواسته هاي نفساني خويش هستند وبه ازادي معنوي نرسيده اند، در جامعه ازادي اجتماعي ديگران را تهديد ميکنند ومانع از برقراري ازادي اجتماعي در جامعه ميشوند واين همان جمله شهيد مطهري است که فرمودند: ((آزادي اجتماعي بدون آزادي معنوي ميسر وعملي نيست.))
حال اگر بخواهيم از اين ديدگاه به حجاب زنان در جامعه بپردازيم مشخص ميشودزني که اسير خواهشهاي دروني خويش است وهمه تمرکز وتوجهاتش به اين است که از ديگران به مدتر وزيباتر وجذاب تر جلوه کند وهنوز نتوانسته است به ازادي معنوي که همان دست کشيدن وغلبه کردن بر خواستهاي درون است برسد،نميتواند ازادي اجتماعي ديگران را محترم بشمارد زيرا با وضع نابسامان حجابي که دارد در جامعه حضور پيدا کرده وارامش پسران ومردان را بهم ميريزد، او به چيزي جز کمبودها وخواستهاي دروني خود نمي انديشد و براي او مهم نيست که وقتي با اين وضع وارد اجتماع ميشود ممکن است کانون زندگي چند خانواده را بخاطرجلوه نماييهايش بهم بريزد واو به اين طريق ازادي اجتماعي انها را سلب مي نمايد. از حجت الاسلام باقري طاقانکي در کتاب براي تمام خانواده ها ميخوانيم (( يکي ازعلل پيدايش بدحجابي در جامعه، تمايلات دروني زنان است. برخي از زنان به پوشيدن روسري کوتاه ونازک ولباس هاي مبتذل مبادرت مي ورزند وميل شديدي به خودنمايي در انها وجود دارد. کسانيکه به خاطر نارسايي هاي تربيتي وعاطفي، محبت هاي افراطي يا تفريطي و....در خويش احساس حقارت وکمبود شخصيت مي نمايند،براي جبران اين نقيصه به هر کاري دست مي زنند واز جمله مي کوشند تا با پوشيدن لباس هاي غير متعارف وآرايش هاي نامناسب توجه ديگران را به خود جلب نمايند.)) برخي از اين زنان در جواب ميگويند که خوب مردان نگاه نکنند! در جواب اين افراد بايد گفت بهرحال در جامعه مرداني هم هستند که مريض وبيمار هستند چشم چرانند وبه ازادي معنوي نرسيده اند پس وظيفه تو است که پاسدار حريم خود وازادي اجتماعي خود باشي که مرداني که ازادي معنوي ندارند وبنده شهوت خويش هستند تورا مورد ازار واذيت قرار ندهند.همانگونه که قران کريم از ان نهي ميکند(( ولاتبرجن تبرج الجاهليه الاولي مانند جاهليت نخستين به خودنمايي وخودآرايي از خانه خارج نشويد. سوره احزاب آيه ۳۳))
پس حجاب زنان هم احترام به ازادي اجتماعي مردان است و هم مانع ازاين ميشود که مردان بيمار دل آزادي اجتماعي آنهارا به خطر بيندازند.
حجاب براي زنان بلند مرتبه وبا شخصيت است همانگونه که در قران سوره احزاب ايه۵۹ خداوند متعال ميفرمايند: (( اي پيامبر!به زنان ودختران خود،وزنان مومنان بگو که چادرخود را برخود فرو پوشند، اين کار براي اينکه شناخته شوند وموردآزار قرار نگيرند بهتراست،وخدا آمرزنده ومهربان است)) در اين آيه خداوند تنها همسران ودختران پيامبروزنان مومنان را مورد خطاب قرار داده است ونامي از کنيزان نبرده است واين خود بيانگر آن است که حجاب داشتن نشانه شخصيت فردي واجتماعي ورسيدن او به کمال است که افراد پست هنوز به اين شخصيت والا نرسيده اند.

دو مصراع «تن ز جان و جان ز تن مستور نيست» و «رنگ رخسار خبر مي دهد از سر درون» مشتي هستند نمونه خروار از ده ها مورد موجود در ادبيات و فرهنگ ايران زمين ...

سوالي که امروزه درذهن بسياري از دختران جوان ما موج ميزند اينست که آيا حجاب اسارت نيست؟ يا حجاب را نوعي محدوديت که موجب سلب آزادي ميشود، تلقي ميکنند. ا ...

اگرچه بعضي خارش ها و ترشحاتي که در زنان ايجاد مي شود، طبيعي و گذراست اما اگر اين خارش طولاني شود، بهتر است بيشتر مورد توجه قرار گيرد. خارش دستگاه تناس ...

● ويژگي هاي زنان برتر در قرآن در سوره ي تحريم آمده است : «عَسي رَبُّهُ» «عَسي» با (عين) و (سين) يعني اميد است . اميد است پروردگار پيغمبر «إِنْ طَلَّقَ ...

پيشگيري از سرطان، آمار مرگ و مير ناشي از سرطان را کاهش مي دهد. اين پيشگيري مي تواند در ۳ سطح اوليه، ثانويه و ثالثيه انجام شود. در اين مطلب، بيشتر به ب ...

در تمامي جوامع دنيا، زنان بيش از مردان دچار افسردگي مي شوند. اين اختلاف مي تواند ناشي از عوامل گوناگون زيستي، روان شناختي، محيطي، فرهنگي و يا ترکيبي ا ...

قارچ، مخمري ذره بيني است که به طور طبيعي به مقدار کم در واژن زندگي مي کند. «عفونت قارچي» واژن هنگامي رخ مي دهد که سلول هاي قارچي بيش از حد در آن رشد ک ...

عفاف ، حجاب و حيا از امور فطري انسان است . متداول بودن حجاب در ميان ملل مختلف با آنکه داراي عقايد ، مذاهب و شرايط جغرافيايي متفاوت بوده اند نشانگر آن ...

دانلود نسخه PDF - حجاب زنان