up
Search      menu
مذهب و عرفان :: مقاله حجاب اسارت نيست PDF
QR code - حجاب اسارت نيست

حجاب اسارت نيست

حجاب اسارت ازادي

سوالي که امروزه درذهن بسياري از دختران جوان ما موج ميزند اينست که آيا حجاب اسارت نيست؟ يا حجاب را نوعي محدوديت که موجب سلب آزادي ميشود، تلقي ميکنند.
استاد شهيد مطهري درکتاب حجاب ص ۹۳دراين مورد ميفرمايند:(( فرق است بين زنداني کردن زن در خانه وبين موظف دانستن او به اينکه وقتي ميخواهد با مرد بيگانه مواجه شود پوشيده باشد. در اسلام محبوس ساختن واسير کردن زن وجود ندارد. حجاب در اسلام يک وظيفه اي است که بر عهده زن نهاده شده که در معاشرت وبرخورد با مردبايد کيفيت خاصي را در لباس پوشيدن رعايت کند. اين وظيفه نه ازناحيه مرد بر او تحميل شده است ونه چيزي است که با حيثيت وکرامت او منافات داشته باشد ويا تجاوز به حقوق طبيعي او که خداوند برايش خلق کرده است محسوب شود.))
در شرح سخن استاد شهيد ابتدا بايد به چند نکته توجه کرد:
▪ فرق بين زنداني کردن زن وحجاب داشتن او
حجاب داشتن در مقابل مردان بيگانه است نه در برابر محرمان
▪ نحوه حجاب داشتن ( کيفيت خاصي را در لباس پوشيدن رعايت کند.)
حجاب با حيثيت زن تناقض ندارد بلکه کمال بخش وجودي زن است
▪ انچه در اسلام بدان سفارش شده است همه سودمند حال بشريت است
در ادامه استاد ميفرمايند:((اگر رعايت پاره اي از مصالح اجتماعي ، زن يا مرد را مقيد سازد که در معاشرت رو ش خاصي را اتخاذ کنند وطوري راه بروند که ارامش ديگران را بر هم نزنند وتعادل اخلاقي را از بين نبرند چنين مطلبي را زنداني کردن يا بردگي نمي توان ناميد وآن را منافي حيثيت انساني واصل آزادي فرد نمي توان دانست. در کشورهاي متمدن جهان در حال حاضر چنين محدوديتهايي براي مرد وجود دارد . اگر مردي برهنه يا در لباس خواب از خانه خارج شود ويا حتي با پيژامه بيرون آيد، پليس ممانعت کرده به عنوان اينکه اين عمل برخلاف حيثيت اجتماع است او را جلب مي کند .هنگامي که مصالح اخلاقي اجتماعي ، افراد اجتماع را ملزم کند که در معاشرت اسلوب خاصي را رعايت کنند مثلا با لباس کامل بيرون بيايند ، چنين چيزي نه بردگي نام دارد ونه زندان ونه ضد آزادي وحيثيت انساني است ونه ظلم وضد حکم عقل به شمار مي رود.بر عکس پوشيده بودن زن – در همان حدودي که اسلام تعيين کرده است موجب کرامت واحترام بيشتر اوست، زيرا او را از تعرض افراد جلف وفاقد اخلاق مصون مي دارد.))
هرشاخه که از باغ برون آرد سر در ميوه ي آن طمع کند راهگذر
پس با توجه به فرمايشات استاد شهيد مطهري رعايت کردن اخلاق وشئونات اخلاقي معناي زنداني کردن ندارد.درواقع هر گروه وتشکيلاتي ضوابط خاص خود را دارد که وقتي ما عضو آن گروه ميشويم مکلف به رعايت آن قوانين هستيم ونميتوانيم به تعبير اينکه ميخواهيم آزاد باشيم قوانين گروه را زير پا بگذاريم وهنجار شکني نماييم ، پس همه ما انسانها که عضوي از جامعه خويش هستيم مکلف به رعايت قوانين جامعه خويش هستيم که يکي از قوانين جامعه اسلامي رعايت حجاب وپوشش است که اين قانون هم از سوي خالق هستي که بر خيروشر آفريده هايش بيش از خودشان آگاه است مقرر شده است.آنجا که قران کريم اين اصل را چنين بيان مي فرمايد : (( اي پيامبر به زنان ودختران خود وبه زنان مومنين بگو که پوشش هايشان را به خود بپيچند که اين کار براي اينکه آنها به عفت شناخته شوند تا مورد تعرض واذيت واقع نشوند ، بهتر است. سوره احزاب – ايه۵۹ ))
درکتاب دُرّ و صدف (محمدشجاعي) در مورد اين آيه که يکي از اثرات حجاب را بيان مي کند اينطور آمده است که:اين آيه را خداوندي نازل کرده است که خالق جهان وخالق زن ومرد است وبهتر از هرکس ديگري مي داند که براي سلامت روابط زن ومرد ودر نتيجه سلامت فرد وجامعه ، رعايت چه چيزهايي بهتر است وحکم خود را صريح وواضح بيان کرده است . کساني که مي خواهند بدون توجه به آيات روشن ومحکم الهي دستورهاي دين را نقد وبررسي کنند پشت به خورشيد حقيقت کرده ودر تاريکي اوهام وخيالات خود در جستجوي حقيقت هستند وبديهي است که به جاي يافتن حقيقت ، همان خيالات واوهان ناشي از جهالت ويا عناد خود را پيدا کنند . حجاب مانع از ايجاد جاذبه هاي جنسي زن ونمايان شدن زيبايي هاي ظاهري او ميشود . اين بدان معناست که ديگر نبايد به او به چشم يک ابزار براي مطامع گوناگون نفساني نگاه کرد . ارزش واقعي او به ظاهر او وداشتن جاذبه هاي جنسي او نيست، بلکه به کمالات روحي وتوانايي ها وقابليت هاي ديگر اوست.
حفظ چادر نص قران مجيد قفل جنت را بود تنها کليد ( حسن حيات بخش)
واما نکته ديگر که بايد مورد توجه قرار داد سفارش اسلام به داشتن حجاب در مقابل مردان نامحرم است نه محرمان. پس ابتدا بايد محرمان ونامحرمان را شناخت.که به دليل دور شدن از بحث اصلي از توضيح دراين مقاله پيرامون اين مبحث خودداري ميکنيم.
متاسفانه حجاب داشتن با عدم حضور زنان در جامعه اشتباه گرفته ميشود ! هر گز حجاب داشتن بمعناي عدم حضور زنان در اجتماع نيست بلکه حضوري همراه با مصونيت را بيان ميکند نه محدوديت.
در ارتباط با همين موضوع در صفحه ۲۱۹ کتاب حجاب شهيد مطهري مي فرمايند:انچه اسلام ميگويد نه ان چيزي است که مخالفان اسلام ، اسلام را بدان متهم مي کندد ، يعني محبوسيت زن در خانه، ونه نظامي است که دنياي جديد آن را پذيرفته است وعواقب شوم آن را ميبيند ، يعني اختلاط زن ومرد در مجامع.
در تاييد اين موضوع در سخنان مقام معظم رهبري نيز داريم که: مساله ي حجاب به معني منزوي کردن زن نيست. اگر کسي چنين برداشتي از حجاب داشته باشد اين يک برداشت کاملا غلط است. مساله ي حجاب به معناي جلوگيري از اختلاط زن ومرد در جامعه است، زيرا آميزش واختلاط بي قيدوشرط، هم به ضرر جامعه وهم به ضرر زن ومرد، به خصوص به ضرر زن است.
بوضوح در جامعه ميتوانيم دختران وزناني را ببينيم که علاوه بر حفظ حجاب اسلامي خود، نه تنها به خوبي فعاليت هاي اجتماعي و سياسي خود را انجام ميدهند بلکه داراي پست ومقامهاي بالايي هم هستند که اين مثال هاي عيني خود نشان دهنده عدم تناقض بين حجاب داشتن و حضور در اجتماع است.
در اين باب در کتاب همراه با نماز استاد قرائتي در صفحات ۱۴۲ ۱۴۳ مي خوانيم که (( حجاب مانع تحصيل نيست، صدها هزار دانشمند زن در کشور اسلامي ايران شاهد اين ادعاست، حجاب آرم جمهوري اسلامي ايران است. دنيا انقلاب اسلامي ايران را با حجاب بانوان ميشناسد وابر قدرتها از اين نشانه با ارزش انقلاب آنقدر هراس دارند که چند دختر مسلمان را با پوشش اسلامي بر سر کلاس درس تحمل نمي کنند. ))
در انتها جادارد که با قسمتي از سخنان استاد شهيد مطهري در کتاب حجاب ص ۹۴ بحث را به پايان برسانيم: ((ممکن است زن يک طرز لباس بپوشد يا راه برود که اطوار وافعالش حرف بزند ، فرياد بزند که به دنبال من بيا، سر بسر من بگذار، متلک بگو، در مقابل من زانو بزن ، اظهار عشق وپرستش کن. آيا حيثيت زن ايجاب مي کند که اين چنين باشد ؟ آيا اگر ساده واآرام بيايد و برود ، حواس پرت کن نباشد ونگاههاي شهوت آلود مردان را به سوي خود جلب نکند، بر خلاف حيثيت زن يا برخلاف حيثيت مرد يا برخلاف مصالح اجتماع يا بر خلاف اصل آزادي فرد است؟
آري اگر کسي بگويد زن را بايد در خانه حبس ودر را به رويش قفل کرد وبه هيچ وجه اجازه بيرون رفتن از خانه به او نداد ، البته اين با آزادي طبيعي وحيثيت انساني وحقوق خدادادي زن منافات دارد . چنين چيزي در حجابهاي غير اسلام بوده است ولي در اسلام نبوده ونيست.
شما اگر از فقها بپرسيد آيا صرف بيرون رفتن زن از خانه حرام است ؟ جواب ميدهند خير. اگر بپرسيد آيا خريد کردن زن ولو اينکه فروشنده مرد باشد حرام است؟ پاسخ ميدهند حرام نيست. آيا شرکت کردن زن در مجالس واجتماعات ممنوع است؟ باز هم جواب منفي است، چنانکه در مساجد ومجالس مذهبي وپاي منبرها شرکت مي کنند وکسي نگفته است که صرف شرکت کردن زن در جاهايي که مرد هم وجود دارد حرام است. آيا تحصيل زن ، فن وهنر آموختن زن وبالاخره تکميل استعدادهايي که خداوند در وجود او نهاده است حرام است ؟ باز جواب منفي است.
فقط دو مساله وجود دارد ؛ يکي اينکه بايد پوشيده باشد وبيرون رفتن به صورت خودنمايي وتحريک آميز نباشد.
وديگر اينکه مصلحت خانوادگي ايجاب مي کند که خارج شدن زن از خانه توام باجلب رضايت شوهر ومصلحت انديشي او باشد.))

دراين مقاله سعي داريم پيرامون رابطه آزادي معنوي و حجاب صحبت کنيم واز زاويه اي ديگربه مساله حجاب ورابطه آن با آزادي بپردازيم. استاد شهيد مرتضي مطهري مي ...

بيست ويکم تيرماه در تقويم کشور ما روز «عفاف و حجاب» ناميده مي شود؛ موضوعي که در ضرورت عرفي، سودمنديهاي اخلاقي، وجوب شرعي و لزوم قانونيِ آن ترديدي نيست ...

عفاف ، حجاب و حيا از امور فطري انسان است . متداول بودن حجاب در ميان ملل مختلف با آنکه داراي عقايد ، مذاهب و شرايط جغرافيايي متفاوت بوده اند نشانگر آن ...

اولين داروي خانواده آنتاگونيست هاي مستقيم رنين که براي درمان پرفشاري خون تجويز مي شوند، بيش از يک دهه است که وارد بازار دارويي جهان شده است. در کنار م ...

۱۰ حقيقت شگفت انگيز درباره ماه آغاز ماموريتهاي اخير ناسا به منظور شکل گيري مطالعات جديد بر روي کره ماه باعث شده تا به بررسي خصوصيات شگفت انگيزي از کره ...

پسته يكي از مهمترين دانه هاي روغني و از خانواده Anacardiacea است. اجزاي تشكيل دهنده آن مغز و پوسته هستند. پوسته شامل يك بخش محكم به نام شل و يك پوسته ...

طبق اطلاعات به دست آمده جراحي پلاستيک و زيبايي پديده اي تازه نيست چرا که پزشکان معتقدند حدود ۶۰۰ سال قبل از ميلاد مسيح يک جراح يوناني به نام هنيه بي ...

اوريون نوعي عفونت ويروسي است که به صورت اوليه غدد پاروتيد(بناگوشي) را درگير مي کند. اوريون يک بيماري عفوني سيستميک است که توسط ويروس اوريون که از خانو ...

دانلود نسخه PDF - حجاب اسارت نيست