up
Search      menu
فنآوری اطلاعات :: مقاله حافظه RAM PDF
QR code - حافظه RAM

حافظه RAM

بررسي ساختار RAM و CPU

حافظه RAM
حافظه (RAM)Random Access Memory شناخته ترين نوع حافظه در دنياي کامپيوتر است . روش دستيابي به اين نوع از حافظه ها تصادفي است . چون مي توان به هر سلول حافظه مستقيما دستيابي پيدا کرد . در مقابل حافظه هاي RAM ، حافظه هاي(SAM(Serial Access Memory وجود دارند. حافظه هاي SAM اطلاعات را در مجموعه اي از سلول هاي حافظه ذخيره و صرفا امکان دستيابي به آنها بصورت ترتيبي وجود خواهد داشت. ( نظير نوار کاست ) در صورتيکه داده مورد نظر در محل جاري نباشد هر يک از سلول هاي حافظه به ترتيب بررسي شده تا داده مورد نظر پيدا گردد. حافظه هاي SAM در موارديکه پردازش داده ها الزاما بصورت ترتيبي خواهد بود مفيد مي باشند ( نظير حافظه موجود بر روي کارت هاي گرافيک ). داده هاي ذخيره شده در حافظه RAM با هر اولويت دلخواه قابل دستيابي خواهند بود.
● مباني حافظه هاي RAM
حافظه RAM ، يک تراشه مدار مجتمع (IC) بوده که از ميليون ها ترانزيستور و خازن تشکيل شده است .در اغلب حافظه ها با استفاده و بکارگيري يک خازن و يک ترانزيستور مي توان يک سلول را ايجاد کرد. سلول فوق قادر به نگهداري يک بيت داده خواهد بود. خازن اطلاعات مربوط به بيت را که يک و يا صفر است ، در خود نگهداري خواهد کرد.عملکرد ترانزيستور مشابه يک سوييچ بوده که امکان کنترل مدارات موجود بر روي تراشه حافظه را بمنظور خواندن مقدار ذخيره شده در خازن و يا تغيير وضعيت مربوط به آن ، فراهم مي نمايد.خازن مشابه يک ظرف ( سطل) بوده که قادر به نگهداري الکترون ها است . بمنظور ذخيره سازي مقدار يک در حافظه، ظرف فوق مي بايست از الکترونها پر گردد. براي ذخيره سازي مقدار صفر، مي بايست ظرف فوق خالي گردد.مسئله مهم در رابطه با خازن، نشت اطلاعات است ( وجود سوراخ در ظرف ) بدين ترتيب پس از گذشت چندين ميلي ثانيه يک ظرف مملو از الکترون تخليه مي گردد. بنابراين بمنظور اينکه حافظه بصورت پويا اطلاعات خود را نگهداري نمايد ، مي بايست پردازنده و يا کنترل کننده حافظه قبل از تخليه شدن خازن، مکلف به شارژ مجدد آن بمنظور نگهداري مقدار يک باشند.بدين منظور کنترل کننده حافظه اطلاعات حافظه را خوانده و مجددا اطلاعات را بازنويسي مي نمايد.عمليات فوق (Refresh)، هزاران مرتبه در يک ثانيه تکرار خواهد شد.علت نامگذاري DRAM بدين دليل است که اين نوع حافظه ها مجبور به بازخواني اطلاعات بصورت پويا خواهند بود. فرآيند تکراري بازخواني بازنويسي اطلاعات در اين نوع حافظه ها باعث مي شود که زمان تلف و سرعت حافظه کند گردد.
سلول هاي حافظه بر روي يک تراشه سيليکون و بصورت آرائه اي مشتمل از ستون ها ( خطوط بيت ) و سطرها ( خطوط کلمات) تشکيل مي گردند. نقطه تلاقي يک سطر و ستون بيانگر آدرس سلول حافظه است .
حافظه هاي DRAM با ارسال يک شارژ به ستون مورد نظر باعث فعال شدن ترانزيستور در هر بيت ستون، خواهند شد.در زمان نوشتن خطوط سطر شامل وضعيتي خواهند شد که خازن مي بايست به آن وضغيت تبديل گردد. در زمان خواندن Sense amplifier ، سطح شارژ موجود در خازن را اندازه گيري مي نمايد. در صورتيکه سطح فوق بيش از پنجاه درصد باشد مقدار يک خوانده شده و در غيراينصورت مقدار صفر خوانده خواهد شد. مدت زمان انجام عمليات فوق بسيار کوتاه بوده و بر حسب نانوثانيه ( يک ميلياردم ثانيه ) اندازه گيري مي گردد. تراشه حافظه اي که داراي سرعت ۷۰ نانوثانيه است ، ۷۰ نانو ثانيه طول خواهد کشيد تا عمليات خواندن و بازنويسي هر سلول را انجام دهد.
سلول هاي حافظه در صورتيکه از روش هائي بمنظور اخذ اطلاعات موجود در سلول ها استفاده ننمايند، بتنهائي فاقد ارزش خواهند بود. بنابراين لازم است سلول هاي حافظه داراي يک زيرساخت کامل حمايتي از مدارات خاص ديگر باشند.مدارات فوق عمليات زير را انجام خواهند داد :
مشخص نمودن هر سطر و ستون (انتخاب آدرس سطر و انتخاب آدرس ستون )
نگهداري وضعيت بازخواني و باز نويسي داده ها ( شمارنده )
خواندن و برگرداندن سيگنال از يک سلول ( Sense amplifier)
اعلام خبر به يک سلول که مي بايست شارژ گردد و يا ضرورتي به شارژ وجود ندارد Write enable) )
ساير عمليات مربوط به کنترل کننده حافظه شامل مواردي نظير : مشخص نمودن نوع سرعت ، ميزان حافظه و بررسي خطاء است .
حافظه هاي SRAM داراي يک تکنولوژي کاملا متفاوت مي باشند. در اين نوع از حافظه ها از فليپ فلاپ براي ذخيره سازي هر بيت حافظه استفاده مي گردد. يک فليپ فلاپ براي يک سلول حافظه، از چهار تا شش ترانزيستور استفاده مي کند . حافظه هاي SRAM نيازمند بازخواني بازنويسي اطلاعات نخواهند بود، بنابراين سرعت اين نوع از حافظه ها بمراتب از حافظه هاي DRAM بيشتر است .با توجه به اينکه حافظه هاي SRAM از بخش هاي متعددي تشکيل مي گردد، فضاي استفاده شده آنها بر روي يک تراشه بمراتب بيشتر از يک سلول حافظه از نوع DRAM خواهد بود. در چنين مواردي ميزان حافظه بر روي يک تراشه کاهش پيدا کرده و همين امر مي تواند باعث افزايش قيمت اين نوع از حافظه ها گردد. بنابراين حافظه هاي SRAM سريع و گران و حافظه هاي DRAM ارزان و کند مي باشند . با توجه به موضوع فوق ، از حافظه هاي SRAM بمنظور افزايش سرعت پردازنده استفاده از Cache) و از حافظه هاي (DRAM براي فضاي حافظه RAM در کامپيوتر استفاده مي گردد.
● ما ژول هاي حافظه
تراشه هاي حافظه در کامييوترهاي شخصي در آغاز از يک پيکربندي مبتني بر Pin با نام (DIP)Dual line Package استفاده مي کردند. اين پيکربندي مبتني بر پين، مي توانست لحيم کاري درون حفره هائي برروي برداصلي کامپيوتر و يا اتصال به يک سوکت بوده که خود به برد اصلي لحيم شده است .همزمان با افزايش حافظه ، تعداد تراشه هاي مورد نياز، فضاي زيادي از برد اصلي را اشغال مي کردند.از روش فوق تا زمانيکه ميزان حافظه حداکثر دو مگابايت بود ، استقاده مي گرديد.
راه حل مشکل فوق، استقرار تراشه هاي حافظه بهمراه تمام عناصر و اجزاي حمايتي در يک برد مدار چاپي مجزا (Printed circut Board ) بود. برد فوق در ادامه با استفاده از يک نوع خاص از کانکنور ( بانک حافظه ) به برد اصلي متصل مي گرديد. اين نوع تراشه ها اغلب از يک پيکربندي pin با نام Small Outline J lead ( soj ) استفاده مي کردند . برخي از توليدکنندگان ديگر که تعداد آنها اندک است از پيکربندي ديگري با نام Thin Small Outline Package )tsop) استفاده مي نمايند. تفاوت اساسي بين اين نوع پين هاي جديد و پيکربندي DIP اوليه در اين است که تراشه هاي SOJ و TSOR بصورت surface mounted در PCB هستند. به عبارت ديگر پين ها مستقيما به سطح برد لحيم خواهند شد . ( نه داخل حفره ها و يا سوکت( .
تراشه ها ي حافظه از طريق کارت هائي که ماژول ناميده مي شوند قابل دستيابي و استفاده مي باشند.. شايد تاکنون با مشخصات يک سيستم که ميزان حافظه خود را بصورت ۳۲ * ۸ , يا ۱۶ * ۴ اعلام مي نمايد ، برخورده کرده باشيد.اعداد فوق تعداد تراشه ها ضربدر ظرفيت هر يک از تراشه ها را که بر حسب مگابيت اندازه گيري مي گردند، نشان مي دهد. بمنظور محاسبه ظرفيت ، مي توان با تقسيم نمودن آن بر هشت ميزان مگابايت را بر روي هر ماژول مشخص کرد.مثلا يک ماژول ۳۲ * ۴ ، بدين معني است که ماژول داراي چهار تراشه ۳۲ مگابيتي است .با ضرب ۴ در ۳۲ عدد ۱۲۸ ( مگابيت) بدست مي آيد . اگر عدد فوق را بر هشت تقسيم نمائيم به ظرفيت ۱۶ مگابايت خواهيم رسيد.
نوع برد و کانکتور استفاده شده در حافظه هاي RAM ، طي پنج سال اخير تفاوت کرده است . نمونه هاي اوليه اغلب بصورت اختصاصي توليد مي گرديدند . توليد کنندگان متفاوت کامپيوتر بردهاي حافظه را بگونه اي طراحي مي کردند که صرفا امکان استفاده از آنان در سيستم هاي خاصي وجود داشت . در ادامه (SIMM (Single in line memory مطرح گرديد. اين نوع از بردهاي حافظه از ۳۰ پين کانکتور استفاده کرده و طول آن حدود ۳ ۵ اينچ و عرض آن يک اينچ بود ( يازده سانتيمتر در ۲ ۵ سانتيمتر ) .در اغلب کامپيوترها مي بايست بردهاي SIMM بصورت زوج هائي که داراي ظرفيت و سرعت يکسان باشند، استفاده گردد. علت اين است که پهناي گذرگاه داده بيشتر از يک SIMM است . مثلا از دو SIMM هشت مگابايتي براي داشتن ۱۶ مگابايت حافظه بر روي سيستم استفاده مي گردد. هر SIMM قادر به ارسال هشت بيت داده در هر لحظه خواهد بود با توجه به اين موضوع که گذرگاه داده شانزده بيتي است از نصف پهناي باند استفاده شده و اين امر منطقي بنظر نمي آيد.در ادامه بردهاي SIMM بزرگتر شده و داراي ابعاد ۲۵ ۴ * ۱ شدند( ۱۱ سانتيمتر در ۲ ۵ سانتيمتر ) و از ۷۲ پين براي افزايش پهناي باند و امکان افزايش حافظه تا ميزان ۲۵۶ مگابايت بدست آمد.
بموازات افزايش سرعت و ظرفيت پهناي باند پردازنده ها، توليدکنندگان از استاندارد جديد ديگري با نام dual in line memory module)DIMM) استفاده کردند.اين نوع بردهاي حافظه داراي ۱۶۸ پين و ابعاد ۱ * ۵ ۴ اينچ ( تقريبا ۱۴ سانتيمتر در ۲ ۵ سانتيمتر ) بودند.ظرفيت بردهاي فوق در هر ماژول از هشت تا ۱۲۸ مگابايت را شامل و مي توان آنها را بصورت تک ( زوج الزامي نيست ) استفاده کرد. اغلب ماژول هاي حافظه با ۳ ۳ ولت کار مي کنند. در سيستم هاي مکينتاش از ۵ ولت استفاده مي نمايند. يک استاندارد جديد ديگر با نام Rambus in line memory module ، RIMM از نظر اندازه و پين با DIMM قابل مقايسه است ولي بردهاي فوق ، از يک نوع خاص گذرگاه داده حافظه براي افزايش سرعت استفاده مي نمايند.
اغلب بردهاي حافظه در کامپيوترهاي دستي (notebook) از ماژول هاي حافظه کاملا اختصاصي استفاده مي نمايند ولي برخي از توليدکنندگان حافظه از استاندارد small outline dual in line memory module) SODIMM استفاده مي نمايند. بردهاي حافظه SODIMM داراي ابعاد ۱* ۲ اينچ ( ۵ سانتيمنتر در ۵ ۲ سانتيمنتر ) بوده و از ۱۴۴ پين استفاده مي نمايند. ظرفيت اين نوع بردها ي حافظه در هر ماژول از ۱۶ مگابايت تا ۲۵۶ مگابايت مي تواند باشد.
● بررسي خطاء
اکثر حافظه هائي که امروزه در کامپيوتر استفاده مي گردند داراي ضريب اعتماد بالائي مي باشند.در اکثر سيستم ها ، کنترل کننده حافظه درزمان روشن کردن سيستم عمليات بررسي صحت عملکرد حافظه را انجام مي دهد. تراشه هاي حافظه با استفاده از روشي با نام Parity ، عمليات بررسي خطاء را انحام مي دهند. تراشه هاي Parity داراي يک بيت اضافه براي هشت بيت داده مي باشند.روشي که Parity بر اساس آن کار مي کند بسيار ساده است. در ابتداParity زوج بررسي مي گردد. زمانيکه هشت بيت ( يک بايت) داده ئي را دريافت مي دارند، تراشه تعداد يک هاي موجود در آن را محاسبه مي نمايد.در صورتيکه تعداد يک هاي موجود فرد باشد مقدار بيت Parity يک خواهد شد. در صورتيکه تعداد يک هاي موجود زوج باشد مقدار بيت parity صفر خواهد شد. زمانيکه داده از بيت هاي مورد نظر خوانده مي شود ، مجددا تعداد يک هاي موجود محاسبه و با بيت parity مقايسه مي گردد.درصورتيکه مجموع فرد و بيت Parity مقدار يک باشد داده مورد نظر درست بوده و براي پردازنده ارسال مي گردد. اما در صورتيکه مجموع فرد بوده و بيت parity صفر باشد تراشه متوجه بروز يک خطاء در بيت ها شده و داده مورد نظر کنار گذاشته مي شود. parity فرد نيز به همين روش کار مي کند در روش فوق زماني بيت parity يک خواهد شد که تعداد يک هاي موجود در بايت زوج باشد.
مسئله مهم در رابطه با Parity عدم تصحيح خطاء پس از تشخيص است . در صورتيکه يک بايت از داده ها با بيت Parity خود مطابقت ننمايد داده دور انداخته شده سيستم مجددا سعي خود را انجام خواهد داد. کامپيوترها نيازمند يک سطح بالاتربراي برخورد با خطاء مي باشند.برخي از سيستم ها از روشي با نام به error correction code)ECC) استفاده مي نمايند. در روش فوق از بيت هاي اضافه براي کنترل داده در هر يک از بايت ها استفاده مي گردد. اختلاف روش فوق با روش Parity در اين است که از چندين بيت براي بررسي خطاء استفاده مي گردد. ( تعداد بيت هاي استفاده شده بستگي به پهناي گذرگاه دارد ) حافظه هاي مبتني بر روش فوق با استفاده از الگوريتم مورد نظر نه تنها قادر به تشخيص خطا بوده بلکه امکان تصحيح خطاهاي بوجود آمده نيز فراهم مي گردد. ECCهمچنين قادر به تشخيص خطاها در مواردي است که يک يا چندين بيت در يک بايت با مشکل مواجه گردند .
● انواح حافظه RAM
Static random access memory)SRAM) . اين نوع حافظه ها از چندين ترانزيستور ( چهار تا شش ) براي هر سلول حافظه استفاده مي نمايند. براي هر سلول از خازن استفاده نمي گردد. اين نوع حافظه در ابتدا بمنظور cache استفاده مي شدند.
Dynamic random access memory)DRAM) . در اين نوع حافظه ها براي سلول هاي حافظه از يک زوج ترانزيستورو خازن استفاده مي گردد .
Fast page mode dynamic random access memory)FPM DRAM) . شکل اوليه اي از حافظه هاي DRAM مي باشند.در تراشه اي فوق تا زمان تکميل فرآيند استقرار يک بيت داده توسط سطر و ستون مورد نظر، مي بايست منتظر و در ادامه بيت خوانده خواهد شد.( قبل از اينکه عمليات مربوط به بيت بعدي آغاز گردد) .حداکثر سرعت ارسال داده به L۲ cache معادل ۱۷۶ مگابايت در هر ثانيه است .
Extended data out dynamic random access memory)EDO DRAM) . اين نوع حافظه ها در انتظار تکميل و اتمام پردازش هاي لازم براي اولين بيت نشده و عمليات مورد نظر خود را در رابطه با بيت بعد بلافاصله آغاز خواهند کرد. پس از اينکه آدرس اولين بيت مشخص گرديد EDO DRAM عمليات مربوط به جستجو براي بيت بعدي را آغاز خواهد کرد. سرعت عمليات فوق پنج برابر سريعتر نسبت به حافظه هاي FPM است . حداکثر سرعت ارسال داده به L۲ cache معادل ۱۷۶ مگابايت در هر ثانيه است .
Synchronous dynamic random access memory)SDRM) از ويژگي حالت پيوسته بمنظور افزايش و بهبود کارائي استفاده مي نمايد .بدين منظور زمانيکه سطر شامل داده مورد نظر باشد ، بسرعت در بين ستون ها حرکت و بلافاصله پس از تامين داده ،آن را خواهد خواند. SDRAM داراي سرعتي معادل پنج برابر سرعت حافظه هاي EDO بوده و امروزه در اکثر کامپيوترها استفاده مي گردد.حداکثر سرعت ارسال داده به L۲ cache معادل ۵۲۸ مگابايت در ثانيه است .
Rambus dynamic random access memory )RDRAM) يک رويکرد کاملا جديد نسبت به معماري قبلي DRAM است. اين نوع حافظه ها از Rambus in line memory module)RIMM) استفاده کرده که از لحاظ اندازه و پيکربندي مشابه يک DIMM استاندارد است. وجه تمايز اين نوع حافظه ها استفاده از يک گذرگاه داده با سرعت بالا با نام کانال Rambus است . تراشه هاي حافظه RDRAM بصورت موازي کار کرده تا بتوانند به سرعت ۸۰۰ مگاهرتز دست پيدا نمايند.
Credit card memory يک نمونه کاملا اختصاصي از توليدکنندگان خاص بوده و شامل ماژول هاي DRAM بوده که دريک نوع خاص اسلات ، در Laptop ها استفاده مي گردد .
PCMCIA memory card .نوع ديگر از حافظه شامل ماژول هاي DRAM بوده که در Laptop استفاده مي شود.
FlashRam نوع خاصي از حافظه با ظرفيت کم براي استفاده در دستگاههائي نظير تلويزيون، VCR بوده و از آن به منظور نگهداري اطلاعات خاص مربوط به هر دستگاه استفاده مي گردد. زمانيکه اين نوع دستگاهها خاموش باشند همچنان به ميزان اندکي برق مصرف خواهند کرد. در کامپيوتر نيز از اين نوع حافظه ها براي نگهداري اطلاعاتي در رابطه با تنظيمات هارد ديسک و ... استفاده مي گردد.
VideoRam)VRAM) يک نوع خاص از حافظه هاي RAM بوده که براي موارد خاص نظير : آداپتورهاي ويدئو و يا شتا ب دهندگان سه بعدي استفاده مي شود. به اين نوع از حافظه ها multiport dynamic random access memory) MPDRAM) نيز گفته مي شود.علت نامگذاري فوق بدين دليل است که اين نوع از حافظه ها داراي امکان دستيابي به اطلاعات، بصورت تصادفي و سريال مي باشند . VRAM بر روي کارت گرافيک قرار داشته و داراي فرمت هاي متفاوتي است. ميزان حافظه فوق به عوامل متفاوتي نظير : وضوح تصوير و وضعيت رنگ ها بستگي دارد.
● به چه ميزان حافظه نياز است ؟
حافظه RAM يکي از مهمترين فاکتورهاي موجود در زمينه ارتقاء کارآئي يک کامپيوتر است . افزايش حافظه بر روي يک کامپيوتر با توجه به نوع استفاده مي تواند در مقاطع زماني متفاوتي انجام گيرد. در صورتيکه از سيستم هاي عامل ويندوز ۹۵ و يا ۹۸ استفاده مي گردد حداقل به ۳۲ مگابايت حافظه نياز خواهد بود. ( ۶۴ مگابايت توصيه مي گردد) .اگر از سيستم عامل ويندوز ۲۰۰۰ استفاده مي گردد حداقل به ۶۴ مگابايت حافظه نياز خواهد بود.( ۱۲۸ مگابايت توصيه مي گردد) در ويندوز ايکس پي ميزان نياز به حافظه رم به ۱۲۸ مگابايت افزايش يافته است ..سيستم عامل لينوکس صرفا به ۴ مگابايت حافظه نياز دارد. در صورتيکه از سيستم عامل اپل استفاده مي گردد به ۱۶ مگابايت حافظه نياز خواهد بود.( ۶۴ مگابايت توصيه مي گردد). ميزان حافظه اشاره شده براي هر يک از سيستم هاي فوق بر اساس کاربردهاي معمولي ارائه شده است . دستيابي به اينترنت ، استفاده از برنامه هاي کاربردي خاص و سرگرم کننده ، نرم افزارهاي خاص طراحي، انيميشن سه بعدي و... مستلزم استفاده از حافظه بمراتب بيشتري خواهد بود .
حافظه RAM، يک تراشه مدار مجتمع (IC) بوده که از ميليون ها ترانزيستور و خازن تشکيل شده است. در اغلب حافظه ها با استفاده و بکارگيري يک خازن و يک ترانزيستور مي توان يک سلول را ايجاد کرد. سلول فوق قادر به نگهداري يک بيت داده خواهد بود. خازن اطلاعات مربوط به بيت را که يک و يا صفر است، در خود نگهداري خواهد کرد.
حافظه (RAM(Random Access Memory شناخته ترين نوع حافظه در دنياي کامپيوتر است . روش دستيابي به اين نوع از حافظه ها تصادفي است . چون مي توان به هر سلول حافظه مستقيما دستيابي پيدا کرد . در مقابل حافظه هاي RAM ، حافظه هاي(SAM(Serial Access Memory وجود دارند. حافظه هاي SAM اطلاعات را در مجموعه اي از سلول هاي حافظه ذخيره و صرفا امکان دستيابي به آنها بصورت ترتيبي وجود خواهد داشت. (نظير نوار کاست) در صورتيکه داده مورد نظر در محل جاري نباشد هر يک از سلول هاي حافظه به ترتيب بررسي شده تا داده مورد نظر پيدا گردد. حافظه هاي SAM در موارديکه پردازش داده ها الزاما بصورت ترتيبي خواهد بود مفيد مي باشند ( نظير حافظه موجود بر روي کارت هاي گرافيک). داده هاي ذخيره شده در حافظه RAM با هر اولويت دلخواه قابل دستيابي خواهند بود.
● CPU را بشناسيم
پردازنده يا واحد پردازنده مرکزي (CPU) اصلي ترين بخش کامپيوتر است . اين قطعه وظايف مهمي از قبيل عملکرد هاي رياضي ، منطقي ، مقايسه اي و محاسبه هاي مربوط به آدرس دهي در کامپيوتر را به عهده دارد . CPU مهم ترين تراشه بر روي برد اصلي هر کامپيوتر مي باشد و آن مديريت کليه مراحل پردازش داده ها را به عهده دارد . اين قطعه به صورت مستقيم و يا غير مسقيم ساير قطعات روي برد اصلي و ساير قسمتهاي کامپيوتر را نظارت و مقداردهي مي کند . پردازنده ها هر چند داراي ابعاد فيزيکي بسيار کوچکي هستند ولي از ابتدايي ترين آنها که از ۲۹۰۰۰ ترانزيستور تا انواع پيشرفته آنها که ۷ ۵ ميليون ترانزيستور مي باشد ، ابعاد فيزيکي آنها بسيار محدود و در حد ۲ تا ۳ اينچ مربع مي باشند.
مشخصه با اهميت ريز پردازنده ها عبارتند از :
سرعت .
پهناي گذرگاه داده .
پهناي گذرگاه آدرس .
ماکزيمم حافظه .
علاوه بر اين مشخصه ها تعداد ترانزيستور با کار گرفته شده ، cache داخلي ، پهناي پالس ، اندازه رجيستر هاي داخلي در پردازنده ها از اهميت ويژه اي برخوردار هستند . همه پردازنده ها سه عمل اساسي را انجام مي دهند :
انتقال اطلاعات
حساب و منطق
تصميم گيري
● مشخصات فني پردازنده ها
پردازنده ها به عنوان يکي از اصلي ترين عناصر در يک کامپيوتر به صورت يک تراشه به شکل مربع روي برد اصلي قرار مي گيرد . معمولا هر پردازنده داراي خصوصيات ويژه اي است که توسط تعدادي حروف و ارقام که بر روي هر کدام از آن ها چاپ شده ، مشخص مي شوند . اين اطلاعات شامل موارد زير مي باشد
نام شرکت سازنده .
نسل پردازنده .
مدل و نوع پردازنده .
سرعت پردازنده (MHZ ) .
ولتاژ مورد نياز پردازنده .
شماره سريال پردازنده .
در ادامه به توضيح برخي از اين مشخصه ها مي پردازيم
● نام شرکت سازنده پردازنده
پردازنده ها توسط شرکت هاي مختلفي ساخته و ارائه شده اند. شرکت هاي مشهور سازنده پردازنده عبارتند از :
Intel
IBM
AMD
Syrex
Motorola
IDT
NIC
IIT
گاهي بر روي پردازنده ها نام شرکت سازنده به صورت کامل و گاهي به صورت علائم اختصاري مخصوص شرکت مشخص مي شود . مثلا براي محصولات شرکت از AMD براي مشخص کردن نام پردازنده عبارت ADVANCED شرکتهاي MICRO DEVICES که کلمه AMD از آن گرفته شده چاپ مي شود .
● نسل پردازنده
پردازنده ها بسته به تنوع در مدل و عملکرد آن ها داراي مدل هاي مختلفي مي باشند . معمولا هر گاه يک تغيير اساسي در ساختار يا پردازنده به وجود آمده است نسل جديدي براي آن نام گذاري شده است . معمولا نسل هاي مختلف پردازنده ها را با نام ، علائم يا شماره هاي مختلف نشان مي دهند . شرکتهاي سازنده پردازنده توليدات خود را بر اساس يک روش استاندارد نام گذاري مي کنند . مثلا شرکت Intel توليداتش را به صورت ۸۰x۸۶ و شرکت Motorola به صورت ۶۸xxx نام گذاري مي کنند ، که معمولا علامت x جايگزين نسل و مدل پردازنده مي شود . مثلا در مورد پردازنده هاي Intel نسل هاي اول تا هفتم به صورت زير مي باشد :
همانگونه که مشاهده مي کنيد از نسل چهارم (۸۰۴۸۶) به بعد نامگذاري پردازنده هاي Intel به صورت ۸۰x۸۶ نمي باشد بلکه از نام پنتيوم استفاده شده است.
● مدل پردازنده
هر کدام از نسل هاي پردازنده داراي مدلهاي مختلفي مي باشد که داراي مشخصات متفاوت مي باشند . مثلا در مورد پردازنده و ۸۰۳۸۶ مدلهاي DX , SX و براي ۸۰۴۸۶ مدلهاي SX , DX , DXII , DX۴ , DX۵ براي پنتيوم (نسل پنجم) مدل هاي پنتيوم کلاسيک و MMX ، براي نسل ششم مدل هاي پنتيوم پرو ، پنتيوم II و پنتيوم III پنتيوم سلرون براي نسل هفتم مدل اتيانيوم را مي توان اشاره نمود.
● سرعت پردازنده
يکي ديگر از پارامتر هاي مهم براي پردازنده که معمولا روي پردازنده چاپ مي شود ، سرعت پردازنده است . سرعت پردازنده بر حسب مگاهرتز (MHZ) مشخص مي شود . گاهي سرعت پردازنده ها معادل سرعت پردازنده مشابه Intel بر روي آن چاپ مي شود. در اين پردازنده ها که شبيه پردازنده هاي پنتيوم Intel هستند ، براي نشان دادن سرعت AMD K۵ که در سطر دوم آن عبارت PR۱۰۰ چاپ شده است ، بدين معني است که اين پردازنده داراي سرعتي معادل سرعت پردازنده هاي پنتيوم اينتل با سرعت ۱۰۰MHZ مي باشد . هر چند ممکن است سرعت واقعي اين پردازنده کمتر باشد . چنانچه بعد از PR۱۰۰ علامت + هم داشته باشيم يعني سرعت اين پردازنده حتي از پردازنده اينتل با سرعت ۱۰۰MHZ هم بيشتر مي باشد .
● ولتاژ پردازنده
پردازنده هاي قديمي (قبل از کار ۴۶۸DX۴) با ولتاژ ۵v کار مي کردند . پردازنده هايي که بعد از ۴۸۶DX۴ به بازار ارائه شد با ولتاژ ۳.۳v کار مي کردند . امروزه پردازنده هاي K۶ از شرکت AMD با ولتاژهاي پايين تر از ۳.۳v (۲.۲v مي کنند . طبيعي است هر چه پردازنده با ولتاژ کمتري کار کند توان مصرفي آن کمتر شده و در نتيجه پردازنده کمتر داغ مي شود.
● ريز پردازنده هاي پنتيوم IIII
اگر بخواهيم به پردازنده پنتيوم ۴ به جاي تخصيص نام، يک شماره اختصاص دهيم، مي بايست آنرا پردازنده ۷۸۶ بناميم زيرا اين پردازنده نسل جديدي ا پردازنده ها را پس از پردازنده هاي کلاس قبلي ۶۸۶ ارائه مي نمايد.
ويژگي ها و مشخصات فني اصلي پردازنده پنتيوم ۴ عبارتند از:
▪ سرعت آن از ۳ ۱ گيگاهرتز در پردازنده هاي اوليه اين خانواده آغاز گشته و به مقادير بالاتر از ۲ گيگا هرتز مي رسد.
▪ ۴۲ ميليون ترانزيستور در داخل آن تعبيه گشته و از تکنولوژي ۱۸ ۰ ميکرون استفاده مي کند.

حافظه ها ي الكترونيكي با اهداف متفاوت و به اشكال گوناگون تاكنون طراحي و عرضه شده اند. حافظه فلش ، يك نمونه از حافظه هاي الكترونيكي بوده كه براي ذخيره ...

آيا تا به حال اتفاق افتاده است که نام کسي را که سابقاً ملاقات کرده بوديد فراموش کنيد؟ يا فراموش کنيد فلان وسيله را کجا گذاشته ايد يا آيا در ماشين را ق ...

▪ ROM ▪ PROM ▪ EPROM ▪ EEPROM ▪ Flash Memory هر يک از مدل هاي فوق داراي ويژگي هاي منحصربفرد خود مي باشند . حافظه هاي فوق در موارد زيرداراي ويژگي مشابه ...

دربين موادغذايي مختلف و مکمل هاي گوناگون، گروهي از خوردني ها هستند که مي تواند تمرکز شما را بالا ببرند، توجه تان را افزايش دهند و ضمن تقويت ساير عملکر ...

حافظه فلش حافظه هاي الکترونيکي با اهداف متفاوت و به اشکال گوناگون تاکنون طراحي و عرضه شده اند. حافظه فلش ، يک نمونه از حافظه هاي الکترونيکي بوده که بر ...

۲ سال پيش وقتي ويندوز xp به بازار عرضه شد، بسياري از کاربران شيفته زرق و برق و محيط جذاب آن شدند که انصافا با محيط خشک و بي روح ۲۰۰۰ قابل مقايسه نبود. ...

سياستمدار رسمي هر سيستم کامپيوتري است که از اولين لحظه راه اندازي کامپيوتر،تراکنش هاي حياتي کامپيوتر را مديريت مي کند. در اين مقاله به اين موضوع پرداخ ...

چند سالي است که شرکت هاي سازنده تجهيزات کامپيوتري روابط خوبي با سازندگان بزرگ اتومبيل دنيا پيدا کردند و اين روابط دوستانه باعث توليد محصولاتي مناسب با ...

دانلود نسخه PDF - حافظه RAM