up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله جيره غذايي بلومنتين PDF
QR code - جيره غذايي بلومنتين

جيره غذايي بلومنتين

عوامل موثر در پوست شتر مرغ

مقدمه
يکي ازفاکتورهاي مهمي که ازتوسعه اين صنعت جلوگيري ميکنددرزيربيان شده است:
کشاورزان هرروز به متخصصان تغذيه حيوانات ميگويندکه وزن مناسب براي کشتارسن 9ماهگي ميباشديک پرنده 9ماهه چرمي قابل قبول راتوليدميکند.سن توصيه شده براي کشتارحداقل 13ماهگي ميباشداخيرامتخصصان تغذيه اهداف کوتاه مئتي باتوجه برروي وزن به عنوان يک فاکتورمهم واساسي درآسيب به کيفيت موادخام به خصوص پوست وپرداشته اند.به گفته دکترکارمَن به سمتي پيش ميرويم که دباغ هااستانداردهاي کيفيت چرم خوب راتعيين ميکنندکه به صلاح نيست.
اين بيانات ممکن است ازشواهدي که هم اکنون درباره پوستها وجودداردباحسن نيت بيان شده باشنداماچيزي که دراين ميان مهم است درک دقيق تفاوت نظرمتخصصان تغذيه مختلف وچگونگي سازگاري اين مسئله درمزرعه ميباشد.براي دسترسي به وزن خوب درواقع يک رژيم غذايي سالم موردنيازميباشدکه نتايج آن بهبودکيفيت پوست وتوسعه پرميباشد.
اين مقاله به بحث برخي ازاين ضدونقيض هاکمک کرده ونشان ميدهدکه چراهم اکنون ثابت شده است که پرندگان جوان کشتارشده مي توانندپوست هاي خيلي قابل قبولي براي بازارراتوليدکنندونشان ميدهدکه سن ملاک نيست امادرواقع نسبت بلوغ ومشخصه هاي آن که دربرنامه هاي مديريتي تغذيه اي مزرعه کنترل ميشودمهم مي باشد.
موادوروش ها:
درتعدادي ازپرندگان پرورش داده شده پاسخ هايي که به جيره غذايي داده شده دادند درآفريقاي جنوبي مناسب بوده است.آنهااولين جوجه هاراازنوامبر2000نگهداري کردند.جوجه ها به طورمصنوعي ازتخم هاي پرورش دهندگان تحت نظارت بيرون آمدند.اين جوجه هاقراربودبه وزن50گرم برسند.جوجه هاپس ازبيرون آمدن ازتخم برچسب خوردندودرگروهايي نگه داري شدند.دراين مطالعه هيچ ماده هورمني استفاده نشد.36جوجه ازگروه هاي 8تا14ماهه(35تا60هفته اي)کشتارشدند.2تاهم درنوامبر2001وبقيه درژانويه 2002کشته شدند.دراين مرحله هرپوست به صورت خودکاردرکشتارگاه شماره خورده وشماره ها به آنها پانچ مي شد.
مطالعه دوم شامل 10پرندهبه دنياآمده دراواخرزمستان يعني بين جولاي وآگوست 2001باثبت اطلاعات در44سال درحالي که دراين آزمايش ازامکانات موقتي استفاده شدوشرايطپرورش اصلاايده آل نبودوبراي آب وهواي مرطوب زمستان مناسب نبوده حال اين گروه ويژه مقدارزيادي ازوقت خودرادرمحيطي خفه خيلي تاريک وتنگ گذراندندوبراي 8هفته اول نتايج هواي مرطوب رانشان دادندسپس ديده شدمصرف غذايشان تحت استرس شديدمحيطي به50%کاهش يافته که اين امرالبته دراواخرآزمايش روبه کاهش گذاشت درپايان بعدازگذشت 3ماه همه جوجه هاموردوزن کشي قرارگرفتند.
بعدازگذشت 7ماه تاثيراين استرس هادوباره بررسي شدکه معلوم شدعلت کاهش مصرف غذابرخي ازاين استرس هابوده که اين پرندگان دراول فوريه2002براي کشتارصرف شدندکه اين جوجه ها8ماهه نبودندهمچنين آن هاخيلي آهسته دراوايل زندگي خودمدام به بيماري دچارمي شدنددراين زمينه عکس هايي ازمحيط نيزتهيه شدهمچنين پوست هاي آنهابعدازکشتارتست شدکه کيفيتي متفاوت داشت که اين خوددليل براين بودکه درکيفيت پوست تنهاسن مهم نيست البته يک مطالعه برروي پرندگان پرورش يافته تحت شرايط متفاوت مديريتي بامشخصه هاي رشدبسيارمتفاوت که نشان دادکه نميتوان اين کيفيت راتنهابه سن نسبت داد.
نتايج:
پرندگان رشديافته براساس جيره غذايي بلومنتين به صورت کاملاواضح مشخصه هاي رشدراباپيشرفت هاي خوب نشان داد.البته تفاوت هاي گوناگوني بين گروه هاي سني مشابه ازدسته اي به دسته ديگروجودداردکه به طورمستقيم نميتوان به فاکتورهاي مديريتي ويژه نسبت داده شودکه بعدادرموردآن بحث خواهدشد.وقتي که پوست هادرمرحله درجه بندي پوست واردودرجه بندي شدندمتخصصان پوست درخواست تهيه طبقه بندي هايي براي هرپوست براساس رشدفوليکول رادادند.آنها4کلاس رادرنظرگرفتندکهکلاس اول رامطلوبتروتاکلاس چهارم فوليکولهايي که کوچک وبادرجه کيفي پايني آنهاگزارش دادندکه بيشترپوستهايي که آنهاازگروه سني پرندگان 9تا10ماهه بدست آمده درکلاس 4قرارداشته است طبق متوسط طبقه بندي انجام شده کلاس 1.6ومتوسط براي جوجه هاي10ماه وکمترازآن درکلاس 1 14بوده که خوداين مسئله مشخص ميکندکه سن به تنهايي فاکتورتعيين کننده نيست البته همه پوست هاازلحاظ سايزوفوليکولپرقابل قبول بودنديک نکته جالب وجودپوست1*14ماهه بودپرهاصاف وبدون برجستگي بودندوفقط يک فاکتورمعمولي نامطلوب‌درمحل کشتارپرورش دهندگان وياپرندگان بالاي14ماه بودمشاهده شد.سايزپوست معمولادرپرندگان جوان مشکل ايجادميکنددقت کنيدپرندگاني‌که درگروه10ماهه وکمتربودند متوسط 15.46رابدست آوردندکه درکل همه پوستهاسايزي بيشترازمعمول رادردرجه بندي سايزي بادرجه آبدست آوردند(بيش از145PQL
متوسط طبقه بندي انجام شده درکلاس 2اين بودکه يکي ازپوستهادراين گروه ازرسيدن به استانداردقابل قبول رشدفوليکول بازماند.متوسط سايزپوستها 14.2 بودويکي ازپوست هاازبدست آوردن درجه A(بيش از14)بازماندنکته قابل توجه دراين گروه اينست که باوجودشروعي آرام درزماني مطلوب براي تغييررژيم تغذيه به سيستم بهترمتوسط وزن لاشه هاي اين گروه کم بود.چيزي درحدود40.18کيلوگرم که اين متوسط پرندگان 5-6ماه وپيرتردرکشتارگاه هاي جنوب آفريقا مي باشد.
بحث:
اينکه برخي ازتوليدکنندگاني که به طورموفقيت آميزي پرندگان جوانتررادرکشتارگاه هاباپوست هاي قابل قبول توليدميکنندمشهوداست.وقتي که رشدفوليکول هااندازه گيري مي شودازلحاظ اقتصادي پرورش پرندگان کشتاري 9و10ماهه نسبت به نگهداري آنهابراي 14تا12ماهگي بسيارحائزاهميت است زيراپرندگان درطول ماه هاي اضافه زندگي خود90-50بيشترازغذااستفاده ميکنند.زيربناي اقتصادي اضافي وسرمايه گذاري دامدارنيزبه نگه داري پرندگان براي4-6ماه بيشترميشود.همراه باپرندگان توليدمحصولات گوشتي نيز تحت اين شرايط پرورش البته افزايش ميابد درآمدحاصل ازتوليدگوشت نيزبه تنهايي باکاهش هزينه عمل آوري گوشت به عنوان يکي از نتايج حاصل ازافزايش محصولات گوشتي افزايش ميابددلايل مرتبط به سن درکيفيت پوست دراينجاخلاصه شده دراينکه درک کنيم که هميشه اين عوامل باتوجه به شرايط وگونه متفاوت است دليل اول درنوشتن جيره غذايي کل بقاياي صنعتي درنزديک شدن به وقت گرسنگي درمقايسه با نيازهاي غذايي شترمرغ نشان داده شده است حتي وقتي که دامداران بانسبت هاي مشابه تغذيه ميکنندممکن است 2%تفاوت درمحتويات پروتيني لوسرين(به عنوان مثال )داشته باشد
لوسرين ازيک محصول تميزدرمقايسه باعلوفه هاي باعلف هرزتبعانتيجه اي درتفاوت محصول داردشترمرغ هابه چيزهايي که ممکن است به صورت تغييرات ضعيف آشکارشوندحساسيت بالايي دارندتغيراتي مانندفوق بسيارحائزاهميت هستندهمانطورکه درگروه ح مطالعه باتصويرتوضيح داده شدفاکتورهاي محيطي ميتوانندتاثيربسزايي‌برروي رشدونموداشته باشدبااين همه هنگاميکه پايه تغذيه صحيح باشدرشدفوليکول هادرمقايسه باميانگين رايج پرورشگاه هابيشتروبالاترباقي ميماند
اين اطلاعات کاربردي سن وکيفيت پوست صادرشده ازجنوب آفريقاراتضمين ميکند.
برخي ازدامداران جيره هاي خودشان راباغذاهاي تجاري خريده شده مخلوط ميکنندکه قواعدومعمول غذاهاي جنوب آفريقايي به صورتي است که درآن کنترل هاي کمي وجوددارديک دامدارممکن است اعتقادداشته باشدکه فرمولاسينون هاي مشابه راازگروهي به گرهي ديگرسطوح غذايي وسال به سال خريداري ميکننداماهکيشه به اين حالت نميباشداستفاده ازعناصرمختلف ازگروهي به گروه ديگرسطوح تغذيه اي پايه ومشابهي هراايجادوطبعاتفاوت بسياري درعملکردپرنده بوجود مي آوردواين برداشت غلط بيشتردراين مقطع اثرميگذارددامداري که4باردرروزغذادراختيارحيوان قرارميدهددرمقايسه باکسي که همان غذاراروزي 1باردراختيارحيوان قرارميدهدمطمئنن نتايج متفاوتي راميبيند.جوجه هاي که درشکلهلي آ.ح و5تحت جيره هاي مشابه پرورش يافته بودندتفاوتهاي مشخصه هاي رشدرابه علت فاکتورهاي مديريتي نشان ميدهندکه شامل:
- مديريت جوجه هاي کوچک که درسرعت رشددرهفته هاي ابتدايي تاثيرگذاشته است
- محيط
- تفاوت درکيفيت ميزان لوسرين استفاده شده درجيره غذايي
- تجارت پرورش دهندگان جوجه ها
جوجه هاحال 4ماهه يا11هفته اي(شکل4) هستنداين امرواضح است که درصورت نگهداري اين جوجه هابه شکل صحيح آنهاخيلي زودترازجوجه هاي شکل 3بالغ ميشونددرحالي که همکنون تفاوت بسيارواضحي درسرعت رشدوجوددارد.ج.جه هادرشکل 3نمونه بسياري ازجوجه هاي3-4ماهه ي ديده شده امروزهستند
هرگاه جزياتفاکتورهاي تغذيه اي که باعث تفاوت بين کيفيت پوست خوب درسنين جوان تروپوست غيرقابل قبول درک شودآنگاه اين مسئله که چراپرورش شترمرغ براي کشتارسريع باپوست هاي قابل قبول که استانداردبالاتري رانسبت به پرندگان 14ماهه توليدشده به صورت رايج خواهندداشت امکانپذيربوده و روشن ميشود.
غذاهاي داريل هول به طوردائم براي سالها به توسعه فرمول هاي غذايي ودستوالعمل هاي تغذيه اي کهبلوغ پرنده رادرسنين جوانتربوجودميآورداستفاده شده است.اودرتمام مدت مطالعات دقيقي انجام دادوازدرصدهاي مناسب،پروتئين،موادمعدني،شبه ويتامين ها،ويتامين هاوموادافزودني طبيعي استفاده کرد.فرمولاسيون هاي بلومونس(blue months)براي فوليکول ها وويژگي هايرشدسريع پوست هاطراحي شده است که به دليل خاصيت الاستيکي بيشترآنهابه آسيب هاي پوستي مقاومترهستند.قرارگرفتن همه اين مواردباهم باعث ايجادپوست هايي باکيفيت،درزماني کمترشده است.
نتيجه گيري:
ان چيز‍ى که روشن است اين است که ارز بابي پوست هاي بدست امده از پرنده گان تغذيه شده با فرمولاسيون هاي بلومونتاين دردامداريهايمان به طورقطع نشان داده است که توجه به تغذيه خوب خيلي بيشترازتوجه به تخم مرغ هاي ساده يازنده نگه داشتن جوجه هاميباشد.اين مطالعه نشان ميدهدکه تغذيه مناسب برروي سن رشدفوليکول وکيفيت پوست اثرميگذاردباتغذيه مناسب مزاياي اقتصادي بيشتري وجودداردپرورش پرندگان به اين روش محصولات گوشتي بيشتري توليدميکندهمچنين گوشت حاصل ازماهيچه هاي سريع رشدکرده نرمترميباشدورنگ وعطربهتري دارد.

اطلاعات اوليه فوتوني پرانرژي که به يک سيستم جذب کننده وارد مي‌شود، در يک تک مرحله به مولکولهاي زيستي مهم ، آسيب ناشي از يونش وارد نمي‌آورد. در هر حالت ...

سال هاي اخير مسوولان در وزارتخانه هاي متفاوت از واژه هاي امنيت غذايي و ايمني غذا صحبت مي کنند و در سند چشم انداز توسعه نيز به اين مهم پرداخته شده است ...

مسموميت غذايي بر اثر خوردن غذاي آلوده يا زياد خوردن ايجاد مي‌شود. علايم آن بيشتر با درگيري دستگاه گوارش همراه است و شدت اين بيماري طيف گسترده‌اي دارد. ...

● اطلاعات کلي درباره خطرات ميکروبيولوژيکي در غذا بروز بيماري هاي ناشي از خوردن مواد غذايي که در اثر ميکروارگانيزم ها ايجاد مي شوند يک مشکل بزرگ و در ح ...

درخت هلو از زمان هاي قديم در چين وجود داشته و از آنجا به نقاط ديگر جهان راه يافته است . در قرون وسطي از آن بصورت يك داروي گياهي استفاده مي کردند. درخت ...

فن آوري RFID بر اساس مفهوم ساده اي پديد آمده است. اين فن آوري از دو عنصر تشکيل شده که از طريق انتقال راديويي با يکديگر در تماسند: يک برچسب و يک reader ...

● آناتومي تريسراپتوس، دايناسوري رينوسروس مانند بود. اين جاندار روي چهار پاي قدرتمند، راه مي رفت و روي سرش سه شاخ داشت كه در امتدادآنها صفحه اي استخوان ...

● پراکندگي جغرافيايي کاسکو بيشتر قسمتهاي افريقاي مرکزي در کمربندي وسيع از جزاير گينه تا شمال غربي تانزانيا و کنيا يافت ميشود ● معرفي و شناخت بهترين پر ...

دانلود نسخه PDF - جيره غذايي بلومنتين