up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله جو PDF
QR code - جو

جو

زراعت جو ديم (2)

▪ شخم دوم :
دومين شخم بهاره معمولا پس از ۱۵ تا ۲۰ روز بعد از اولين شخم بهاره جهت از بين بردن باقيمانده علفهاي هرز انجام ميگردد كه معمولا اين شخم در كليه مناطق لازم است.
عمق اين شخم ۸ تا ۱۰ سانتيمتر است.
▪ شخم سوم :
بندرت انجام ميگيرد و معمولا در مناطقي كه اواخر فصل ، بارندگي خوبي داشته باشد صورت ميگيرد كه حدوداً ۱۰ الي ۱۵ روز بعد از شخم دوم است.
عمق اين شخم ۸ تا ۱۰ سانتيمتر مي باشد.
۲) كاشت :
اهداف :
كشاورزان با كليه مراحل كاشت و ترتيب آنها آشنا ميشوند.
با خصوصيات بذر مناسب براي كاشت در ديمزارها آشنا ميشوند.
الف ) آماده كردن بذر :
بذري كه جهت كاشت جو در ديمزارها انتخاب ميشود بايد مشخصات زير را داشته باشد :
۱) قدرت جوانه زني
۲) پنجه زني
۳) زودرسي
۴) مقاومت به گرما و سرما
۵) مقاومت در برابر ريزش
جو در مقايسه با گندم نسبت به سرما حساس تر است بنابراين ارقام جو بايد از مقاومت زيادتري برخوردار باشند تا در منطقه كشت گردند.
در حال حاضر به لحاظ كم بودن ارقام جو مقاوم به سرما و رقم پاييزه اكثريت قريب به اتفاق مزارع جو ديم در استان زنجان بصورت بهاره كشت ميشود كه بعلت عملكرد پايين و پاكوتاه بودن قابل برداشت با كمباين نيست. بنابراين ارقام توصيه شده بايد از عملكرد بالا، مقاومت به سرما و ارتفاع مناسب براي برداشت مكانيزه برخوردار باشند.
▪ رقم مورد كشت و توصيه شده براي مناطق سرد استان :
جو سهند :
اين رقم از انواع جوهاي دو رديفه با تيپ رشد پاييزه بهاره و داراي ريشكهاي تقريبا بلند ميباشد. عملكرد آن در سالهاي خشك بيش از يك تن بوده و در سالهاي با بارندگي مناسب و بيش از ۴۰۰ ميليمتر ، بيش از دو تن عملكرد دانه دارد. ارتفاع بوته ها حدود هشتاد سانتيمتر و قابل برداشت با كمباين ميباشد. ميزان پروتئين دانه بالا و ۱۳ درصد ميباشد. اين جو داراي دانه هاي درشت بوده و وزن هزار دانه آن در شرايط خوب ۵۰ ۴۵ گرم است. اين رقم مقاومت بسيار خوبي در مقابل سرما ، خشكي ، ورس و ريزش دارد.
▪ تاريخ كاشت :
در منطقه زنجان كه در اكثر سالها بارندگي پاييزه ناكافي است تاريخ كاشت جو تاثير كمتري در عملكرد دارد و در هر صورت بهتر است كاشت جو سهند كه در سالهاي اخير معرفي و ترويج شده است در اوايل مهرماه و تا آخر مهر خاتمه يابد تا در صورت بارندگي هاي احتمالي اول فصل از آن استفاده نمايد.
▪ عمق كاشت :
در زراعت ديم به جهت اينكه محدوديت اصلي رشد گياه، رطوبت ميباشد، بنابراين كاشت عميق در حدود ۸ سانتيمتر مناسب تر است زيرا سطح خاك يا بعلت تابش مستقيم آفتاب و وزش باد و درنتيجه تبخير سريعا رطوبت خود را از دست داده و خشك ميشود و گياه نميتواند به زندگي خود ادامه دهد. ولي اعماق پايين تر خاك ديرتر خشك شده و رطوبت در آن وجود خواهد داشت.
يكي ديگر از محدوديتهاي رشد در منطقه ، سرما ميباشد. در اواخر پاييز كه پوشش برف نيز وجود ندارد دماي خاك به شدت پايين آمده و درصورت كشت سطحي ، طوقه و ريشه گياه در معرض خطر يخ زدگي و سرما قرار ميگيرند. بدين لحاظ عمق مناسب كاشت باعث خواهد شد خسارتي به گياهچه جوان و حساس جو وارد نيايد.
▪ ميزان بذر مصرفي :
ميزان بذر توصيه شده براي رقم جو سهند ۳۵۰ دانه در متر مربع و حدود ۱۴۰ كيلوگرم در هكتار و فاصله خطوط كاشت با دستگاه عميق كار ۱۵ تا ۲۰ سانتيمتر ميباشد.
▪ تناوب كاشت :
در منطقه زنجان معمولترين تناوب بصورت آيش گندم و جو ميباشد و در بعضي مناطق بندرت عدس و نخود در تناوب گنجانده ميشود. براي جلوگيري از فرسايش خاك در سالهاي آيش كه همراه عمليات خاك ورزي از قبيل شخم ميباشد ، رعايت تناوب عدس جو ، نخود – جو و يونجه يكساله جو الزامي است.همجنين كشت اسپرس(خشه يونجه)درديمزار هاي كم بازده خاك را تقويت كرده وبراي كشت مجدّد گندم وجوآماده مي كند.ميزان بذر اسپرس مورد نياز ۴۰كيلو در هكتار مي باشد.اسپرس سه سال در زمين خواهد بود وبايددرسال اول كاشت ،مزرعه قرق شود تا مورد چراي دام قرارنگيرد.
▪ مزاياي تناوب :
الف ) تثبيت ازت هوا توسط گياهان ديم خانواده لگومينوز.
ب ) افزايش مواد آلي خاك و برگرداندن بقاياي گياهي به خاك.
ج ) تقويت خاك بعلت تثبيت ازت هوا.
د ) اصلاح خصوصيات فيزيكي خاك.
ه ) وجود پوشش گياهي از تابش مستقيم آفتاب به خاك كه باعث از بين رفتن مقداري از رطوبت و موجودات زنده خاك ميشود جلوگيري مينمايد.
و ) آفات و بيماري هاي خاك زي كاهش ميابد و علفهاي هرز در مزرعه كمتر ميشود.
▪ نياز غذايي :
درصورت داشتن نزولات جوي مناسب بهاره مصرف ۱۰۰ كيلوگرم كود ازته ( ۵۰ كيلوگرم در موقع كاشت و ۵۰ كيلوگرم در بهار بصورت سرك ) توصيه ميشود ولي در صورتي كه نزولات بهاره كافي نباشد مصرف ۵۰ كيلوگرم كود ازته در پاييز و موقع كاشت بهمراه كود فسفاته كفايت ميكند ( براي پايداري بيشتر كود ازته در خاك ، سولفات آمونيوم و نيترات آمونيوم بر اوره برتري دارد )
در خصوص مصزف كودهاي فسفاته توجه به سابقه مصرف كودهاي فسفره و نتايج تجزيه خاك از اهميت خاصي برخوردار است. وقتي كه فسفر قابل جذب خاك از ۸ ۷ ميلي گرم در يك كيلوگرم خاك كمتر باشد مقدار ۱۰۰ كيلوگرم سوپرفسفات تريپل در موقع كاشت همراه كود ازته در خاك مصرف و توسط ادوات خاك ورزي با خاك مخلوط ميگردد.
بدليل بالا بودن پتاسيم قابل جذب خاكهاي استان مصرف پتاسيم توصيه نميشود ولي در صورتي كه غلات طي ساليان متمادي در زمين كشت و برداشت شده و خاك نيز سبك باشد ، پس از تجزيه خاك و با توجه به مشخصات خاك ميزان پتاسيم موردنياز تعيين و توصيه ميگردد.
▪ ميزان بارندگي مورد نياز :
چون دوره زندگي جو كوتاهتر از گندم است به همان نسبت نياز جو به آب كمتر از گندم است. ميزان بارندگي مورد نياز جو ديم ۲۵۰ ميليمتر است. حساسترين مرحله به تنش رطوبتي مرحله بين گرده افشاني و رسيدن دانه ها ميباشد كه باعث كاهش قابل ملاحضه وزن هزار دانه ميشود.
▪ پاشيدن كود سرك :
براي پاشيدن كود سرك بارندگي لازم است. هنگامي كه انتظار ميرود هوا ببارد و هوا پوشيده از ابر است بهترين هنگام پاشيدن كود سرك ميباشد. چنانكه كود ازته بدون وجود بارندگي به مزرعه پاشيده شود در مجاورت هوا ونور خورشيد تجزيه شده و متصاعد ميشود و مورد استفاده گياه قرار نخواهد گرفت.
زمان مصرف كودهاي ازته در صورت كافي بودن ميزان بارندگي در اوايل رشد و نمو جو بوده كه بصورت كود سرك مورد استفاده قرار ميگيرد.
▪ مقدار مصرف :
مصرف اين كودها باعث افزايش شاخ و برگ ميشود و بهمين علت بايد در مقدار آن دقت كافي بعمل آيد زيرا زيادي شاخ و برگ باعث رشد بيش از حد ساقه و در نتيجه باعث خوابيدگي ساقه و خوشه ( خطر ورس ) خواهد شد و همچنين مصرف زياد آن باعث چروكيدگي دانه و كم شدن توليد خواهد شد. زمان مصرف آن در موقع پنجه زدن و قبل از به ساقه رفتن ميباشد.
▪ مبارزه با علفهاي هرز :
علفهاي هرز از آنجايي كه داراي رشد سريع بوده و مقاومت بيشتري در مقابل عوامل نامساعد محيطي نسبت به محصولات زراعي دارند ، لذا از فضا و مواد غذايي و رطوبت خاك استفاده بيشتري نموده و خصوصا در مزارع ديم كه حفظ رطوبت و ذخيره آن در خاك بسيار مهم ميباشد ، لزوم مبارزه با علفهاي هرز بيشتر محسوس است. براي مبارزه با علفهاي هرز مزارع جو ديم با كارشناسان اداره حفظ نباتات مشورت نماييد.
▪ زمان برداشت :
زمان برداشت موقعي است كه كلش زرد و خشك و دانه جو سخت شده باشد

يکي از غلات مهم در جهان است که به عنوان غذا مورد استفاده بشر و حيوانات قرار مي گيرد. اين گياه علفي متعلق به خانواده گندميان مي باشد. و داراي انواع زرا ...

يکي از غلات مهم در جهان است که به عنوان غذا مورد استفاده بشر و حيوانات قرار ميگيرد. اين گياه علفي متعلق به خانواده گندميان ميباشد. و داراي انواع زراعي ...

دي اکسيد کربن از گازهاي ديگري که در روش قوس الکتريکي استفاده مي شوند، ارزانتر است. اولين گازي که دردستگاه هاي تمام اتوماتيک بکار رفت دي اکسيد کربن بود ...

جو گياهي است علفي و يكساله كه ارتفاع آن بسته بانواع مختلف آن تا يك متر مي رسد . برگهاي آن متناوب و باريك و دراز و به رنگ سبز تيره مي باشد . جو از نظر ...

● تجهيزات مؤسسه جوجه کشي: تجهيزات خوب ، مهمترين عامل افزايش درآمد جوجه کشي مي باشد . با بکارگيري تجهيزات خوب ، نه تنها درصد جوجه درآوري تخم مرغها افزا ...

۱) جوجه ريزي: دو هفته اول پرورش از اهميت خاصي برخوردار است لذا بايستي شروع خوبي داشت و به همين دليل برنامه ريزي از قبل خيلي مهم تلقي ميشود. بدين منظور ...

● مقدمه: از اصلي ترين عوامل موثر براي دستيابي به حداکثر توليد اقتصادي، مديريت پارامترهاي محيطي و بخصوص مديريت يستر در سالن پرورش مي باشد. چرا که وجود ...

عمده ترين بخش هزينه هاي يك واحد مرغداري را خوراك تشكيل مي دهد كه حدود ۷۰ درصد كل هزينه هاي توليد را شامل مي شود، يكي از راه هاي كاهش اين هزينه ها يافت ...

دانلود نسخه PDF - جو