up
Search      menu
ستاره شناسی :: مقاله جو ماه PDF
QR code - جو ماه

جو ماه

کره ماه تنها قمر زمين

کره ماه تنها قمر زمين است. ميانگين فاصله ماه تا زمين ۳۸۴.۴۰۳ کيلومتر و قطر ماه ۳.۴۷۶ است. در سال ۱۹۶۹ نخستين افراد به نامهاي نيل آرمسترانگ و باز آلدرين بر ماه فرود آمدند. بر خلاف زمين، ماه نه آب دارد و نه جو ونه حيات و نه ميدان مغناطيسي. نميتوان گفت که ماه کاملاً غير فعال است ؛ زيرا «ماه لرزه» را بايد نشانهاي از وجود نوعي حرکت در درون آن دانست. قطعاً ماه در دوران گذشته، آتشفشانهايي داشته است ؛ اما غالب حفرههايي را که در آن مي بينيم، نتيجه اصابت سنگهاي آسماني در اولين روزهاي شکلگيري آن است.
بعضي از اين حفرهها عظيم اند ؛ مثلاً عمق حفره نيوتون ۸۰۰۰ متر است. هنگامي که سفينه فضايي شوروي به نام لونا ۳، از پشت ماه عکس گرفت، دانشمندان ديدند که روي پنهان ماه درست مانند روي آشکار آن نيست. در آنجا، تعداد حفرهها بسيار بيشتر بود ؛ اما به طور کلي، از حفرههاي روي آشناي ماه کوچکتر بودند. اکثر دانشمندان معتقدند که سيارهاي به اندازه مريخ با زمين برخورد کرده، صخرهاي عظيم را از آن جدا کرده، با آن صخره به هم آميخته و ماه را به وجود آورده است. فضانوردان سنگهايي با انواع مختلف در ماه يافته اند. از آنجا که ماه نزديکترين جرم آسماني به ماست، و از آنجا که تا به حال چندين بار فضانوردان امريکايي بر سطح آن فرود آمدهاند و در نواحي کوچکي از آن به کاوش پرداختهاند، اطلاعات زيادي درباره آن داريم. برنامههاي امريکايي آپولو که در دههي ۱۹۶۰ بسيار موفق آميز بودند، ديگر تکرار نشدند ؛ زيرا پر خطر و پر هزينه بودند. وقتي در قسمت فرماندهي آپولو ۱۳ انفجاري رخ داد و سفينه فقط توانست سريع به زمين باز گردد، هيچ کس در مخاطره آميز بدن آن برنامهها شک نکرد. اکتشافات فضايي، تا کنون با منزلت سياسي و نياز نظامي همراه بوده استه فضاپيماهاي شاتلي که امريکا وشوروي ساختهاند، عمدتاً به منظور در مدار قرار دادن ماهوارههاي جاسوسي و بهره گيري از آنها بوده است ؛ به هيچ وجه نبايد تجربيات علمي را که به وسيله آنها به انجام رسيده است، وظيفه اصلي شان به حساب آورد. ممکن است اين وضع در حال تغيير باشد ؛ زيرا ابرقدرتها به خوبي ميدانند که در گير شدن در هر گونه جنگ فضايي يا جنگ ستارگان، به همان اندازه غير معقول است که به راه انداختن جنگي هستهاي روي زمين ؛ يعني جنگي که برنده ندارد و هر دو طرف درگير، بازنده خواهند بود.
● نگاه اجمالي
ماه اين نزديکترين همسايه فضايي ما ، تنها جسم آسماني است که انسان اولين بار به آن قدم گذاشت. سپس انسان توانست به مريخ و قمرهاي سياره غولپيکر مشتري نيز سفر کند. براي نخستين بار سفينه فضايي روسيه در سال ۱۹۵۹ ميلادي (۱۳۳۸ شمسي) به طرف ماه پرواز کرد و عکسهاي خيالانگيزي از طرف آن به زمين مخابره کرد.
● سفر به ماه
سفينه فضايي روسيه در سال ۱۹۵۹ وقتي به سوي ماه پرتاب شد، عکسهاي زيادي از ماه به زمين ارسال کرد. هنگامي که نقشه ماه به وسيله اين عکسها تهيه شد، دانشمندان مکانهاي مناسب را براي فرود آمدن انسان انتخاب کردند. با سفينههاي آمريکايي ، هشت نفر به ماه سفر کردهاند. اين مسافرتها ، دانش ما را از ماه بسيار افزايش داده است. فضانوردان دستگاههايي را در ماه کار گذاشتند که تا اواخر ۱۹۷۷ ميلادي (۱۳۵۶ شمسي) اطلاعاتي در مورد پديدههاي مختلف آن به زمين ميفرستادند. اثر پاي فضانوردان ، ميليونها سال در ماه باقي خواهد ماند و مسافرت انسان را به ماه نشان خواهد داد. در طرف ديگر ماه ، درياهاي بزرگ وجود ندارد. آنجا ناحيهاي بلند و پر از سنگ و صخره است که در اثر برخورد شهاب سنگها متلاشي شدهاند. اين بخش ماه ، از زمين قابل مشاهده نيست و فقط سفينههاي در حال گردش به دور ماه ميتوانند آن را مطالعه کنند.
● ماموريت فضانوردان
موفقيت اصلي برنامه مسافرتهاي فضايي سرنشيندار ، آوردن حدود نيم تن غبار ، خاک ، سنگ و صخره از ماه به زمين بود. مطالعه اين مواد سالها ادامه خواهد يافت. اين صخرهها تاريخ گذشته و مبدا و مواد سازنده ماه را بازگو ميکنند. در هر ماموريت فرود به سطح ماه ، سه فضانورد لازم است. هنگامي که سفينه به مجاورت ماه ميرسد، دو قسمت ميشود. دو فضانورد ، يک مدول مهنورد را به سطح ماه هدايت ميکنند و فضانورد سوم ، از مدول فرماندهي در حال گردش به دور ماه ، مراقبت ميکند.
● تجهيزات لازم براي کاوش
مدول مهنورد همه چيزهاي لازم براي مطالعه را به همراه دارد. اکسيژن ، غذا ، تجهيزات ديگر و حتي يک خودرو ماهپيما براي گردش در سطح ماه. بعد از پايان کاوشها ، مدول مهنورد ، ماه را ترک ميکند و به مدول فرماندهي ميپيوندد. سپس همه فضانوردان ، با مدول فرماندهي به زمين باز ميگردند و مهنورد به سطح ماه سقوط ميکند. پژوهشگران روسي براي کاوش ماه به فرستادن دستگاهها و سفينههاي خودکار اهميت ميدهند. سفينه مهنورد لوناخود که به صورت ماشين چرخدار ساخته شده بود، چندين هفته در ماه به گردش پرداخت.
جو ماه
تا به حال هيچگونه جوي در ماه تشخيص داده نشده است. در واقع جرم ماه آنقدر کم است که نميتواند حرارات داخلي زيادي را تحمل کند. گرچه نمونههاي کميابي از گازهاي خروجي (شبيه بخارات آتشفشاني) مشاهده شدهاند. از گدازههايي که از حاريا جريان پيدا ميکنند، هيچ جوي توليد نميشود و در طي همين زمان به علت گرانش سطحي کم و دماي زياد ماه ، فرار ميکنند. هر رد پايي از گازهايي که ممکن است از سطح بيرون بيايند بسيار موثر هستند. حتي گازهاي حاصل از سوخت پايگاههاي آپولو براي مدت زياد دوام نياورد.

يکي از غلات مهم در جهان است که به عنوان غذا مورد استفاده بشر و حيوانات قرار مي گيرد. اين گياه علفي متعلق به خانواده گندميان مي باشد. و داراي انواع زرا ...

يکي از غلات مهم در جهان است که به عنوان غذا مورد استفاده بشر و حيوانات قرار ميگيرد. اين گياه علفي متعلق به خانواده گندميان ميباشد. و داراي انواع زراعي ...

ماه تنها قمر طبيعي زمين و تنها جرم آسمانيست که انسان بر روي آن حضور داشته است. ماه روشن ترين جرم در آسمان شب است اما نوري از خود توليد نمي کند در عوض ...

ماه ماه تنها قمر طبيعي زمين و تنها جرم آسمانيست که انسان بر روي آن حضور داشته است. ماه روشن ترين جرم در آسمان شب است اما نوري از خود توليد نمي کند در ...

اخترشناسي که در زبان يوناني از ترکيب اجزاي astronomia = astron + nomos (به معناي قانون ستارگان) تشکيل شده است علم اشياء سماوي (مانند ستارگان، سيارات، ...

اگر در شب پر ستاره در فضاي آزاد قرار بگيريد متوجه خواهيد شد که ستارگان تغيير مکان مي دهند. اگر به مدت چند دققه به ستاره يا گروه ستارگان خاصي از نزديک ...

پخش مجموعه مستند جديدي از شبکه ديسکاوري باعث شده است تا بار ديگر نام استفاون هاوکينگ بر سر زبان ها بيفتد. در هر قسمت اين مستند دانشمند برجسته کيهان شن ...

تاملي برنظريه انفجار بزرگ، فرضيه کانت - لاپلاس و نظريه جديد ابرغبار ● نظريه انفجار بزرگ بيگ بنگ يکي از نظريات خلقت عالم است که اوايل قرن بيستم ميلادي ...

دانلود نسخه PDF - جو ماه