up
Search      menu
مدیریت و اقتصاد :: مقاله جواناني با ذهن اقتصادي PDF
QR code - جواناني با ذهن اقتصادي

جواناني با ذهن اقتصادي

بدون شک شما هم در اطراف خود جوان هايي را ديده ايد که با وجود درآمد معمول و متوسط با يک مديريت کاملاً آگاهانه و برنامه ريزي شده به خواسته هاي بزرگ، مهم و متعدد خود مثل خريد خانه مي رسند و همواره براي خالي نبودن دست خود در مواقع اضطراري، پس انداز اندکي نيز دارند.
مديريت صحيح اقتصادي يک جوان شامل مجموعه اي از تجربيات، مهارت ها، ظرافت ها، هنر و علم گرد هم مي آيد تا منابع محدود براي پاسخگويي به نيازهاي نامحدود بسيج شود.
دکتر برنارد اينون استاد دانشگاه در بوستون به اهميت مديريت، اقتصاد و خانواده اشاره مي کند و مي گويد: «يک جوان به عنوان يکي از مهم ترين عنصر اجتماعي با استفاده از علم مديريت به معني استفاده بهينه از داشته ها و منابع گوناگون براي رسيدن به اهداف تعيين شده و اقتصاد به عنوان استفاده از منابع محدود براي رفع نيازهاي نامحدود تلاش مي کند تا منابع درآمدي را به بهترين شکل ممکن تأمين و با استفاده از آن نيازهاي خود و خانواده را براي رسيدن به اهداف فردي و جمعي پاسخ دهند.»
● برنامه ريزي در زندگي
در هر مجموعه براي رسيدن به اهداف مشخص شده، ضرورت برنامه ريزي دقيق و منظم به خوبي احساس مي شود. خانواده نيز به عنوان مجموعه اي متشکل از والدين و فرزندان با نيازهاي متعدد و متنوع نياز به برنامه ريزي بويژه در عرصه اقتصادي براي اداره و مديريت صحيح اقتصادي در آن دارد.
دکتر اينون در اين باره معتقد است: «واژه مديريت، وظايف يک مدير را به خوبي در ذهن تداعي مي کند و برنامه ريزي به عنوان نخستين وظيفه يک مدير، گام نخست در اجراي درست مديريت اقتصادي خانواده است. برنامه ريزي براي جوانان به اين معني که چه چيزهايي را چگونه، براي دست يافتن به چه هدفي، چه موقع و کجا هزينه کنيم. هرگاه جواني بتواند به اين سؤالات ساده پاسخ هاي مناسب دهد منابع دخل و مجاري خرج بهتر شناسايي شده و نيازهاي مادي پاسخ داده مي شود.» وي مي گويد: مشخص شدن منابع براي پاسخ به نيازها يک گام مهم در مديريت اقتصادي خانواده تلقي مي شود. اگرچه واژه ها ساده به نظر مي رسند اما در عمل کمتر مورد توجه قرار مي گيرند و در عمل مديريت دخل و خرج چندان به چشم نمي آيد.
● احساس مسئوليت در هزينه کردن
گستردگي و تنوع نيازها در جامعه رو به گسترش امروز، باعث شده است نگاه سنتي حاکم بر خانوده که پدر، نان آور و ديگر اعضاي خانواده، زير مجموعه او هستند، از خانواده امروز حذف شود و خانواده به سمت دست يابي به منابع درآمدي بيشتر حتي الامکان توسط ساير اعضاي خانواده حرکت مي کند.
برنارد اينون با تأکيد بر داشتن احساس مسئوليت در بين همه اعضاي خانواده در دست يابي به منابع درآمدي بيشتر مي گويد: همواره از فرد خاصي معمولاً پدر در خانواده انتظار دخل و از همه اعضاي خانواده انتظار خرج مي رود. اما منطق اقتصادي حکم مي کند در دخل و خرج يک خانواده همه احساس مسئوليت کنند تا به طور شايسته دستيابي به منابع درآمدي افزايش يابد و در مسير درست خرج شود.
به نظر مي رسد به تعداد جوان ها مديريت اقتصادي مختلف وجود دارد. به اين معني که جوان ها براساس نگاه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مختلف خود، براي دخل و خرج خود برنامه ريزي مي کنند.
در واقع نمي توانيم براي مديريت اقتصادي خانواده ها به دنبال فرمول ها و مدل هاي پيچيده باشيم، گاهي جوان هاي ساده و عادي آن چنان به خوبي مديريت اقتصادي را در خانواده اعمال مي کنند که برخي تحصيل کرده هاي رشته هاي اقتصادي و مديريت توانايي آن را ندارند. درک موقعيت خانواده، تشخيص منابع و چگونگي تأمين آنها، شناخت نيازهاي اولويت دار و تخصيص منابع جمعي خانواده در يک مسير درست براي پاسخگويي به نيازها، مديريت صحيح مي طلبند که نبايد از آن غفلت کرد.
به عقيده اينون بهره وري در اقتصاد خانواده نقش پررنگي براي يک جوان دارد به اين معني که چگونه بتوانيم با منابع موجود نتيجه بهتر به دست آوريم. براي رسيدن به اين امر مهم بايد با استفاده از مجموع داشته هاي افراد خانواده به انواع نيازهاي فردفرد اعضاي خانواده مناسب تر و بهتر از گذشته پاسخ داد.
توجه به واقعيت هاي زندگي براي يک جوان نشان دهنده رسيدن به موفقيت هاي بيشتر در دستيابي به اهداف يک مديريت اقتصادي صحيح است.
خرد جمعي، تلاش، همکاري و هماهنگي اعضاي خانواده در چگونگي طي کردن مسير مديريت اقتصادي خانواده نقش تعيين کننده دارد، به نحوي که احساس مسئوليت جوان ها در دخل و خرج از ريخت و پاش ها جلوگيري مي کند.
بدون شک فرهنگ سازي و نهادينه کردن چارچوب هاي يک مديريت صحيح اقتصادي در راستاي رسيدن به اهداف اقتصادي در زندگي هر جواني، نياز به آموزش هاي ساده و قابل فهم براي خانواده ها با سطوح مختلف اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است. در اين ميان نقش رسانه هاي جمعي قابل توجه است.
دکتر اينون با اشاره به آگاه سازي خانواده ها از سوي رسانه ها مي گويد: «گاهي دادن آموزش هاي ساده از سوي رسانه هاي جمعي به خانواده ها و جوانان به دور از هرگونه مدل سازي و يا بيگانگي با زندگي واقعي، مي تواند آن ها را در مسير درست، آگاه سازي براي بهتر کسب کردن منابع اقتصادي و جهت دادن آن ها به سمت هزينه کردن اصولي هدايت کند و در بهبود شرايط اقتصادي خانواده نقش آفرين باشد.»
بسياري از جواناني که تازه ازدواج کرده اند با درآمد محدود خانواده روبه رو هستند و نمي توانند پاسخ همه نيازهاي اعضاي خانواده را بدهند و به ناچار دست به انتخاب کالاهاي موردنياز از ميان کالاهاي بي شمار مي زنند. بنابراين آنها به عنوان مدير خانواده موظف هستند درآمد خانواده را به گونه اي تخصيص دهند و کالاها را به گونه اي گزينش کنند تا حداکثر مطلوبيت به دست آيد.
در هر جامعه اي جوانان در تأثيرپذيري از اقتصاد سه دسته هستند. ارزش هاي اعتقادي روي دسته اي از افراد تأثير جدي برجاي مي گذارد که نمود عيني آن در شيوه مديريت صحيح اقتصادي خانواده به وضوح ديده مي شود. عده اي هم فقط به دنبال منافع شخصي هستند و ارزش هاي اعتقادي چندان در آن ها رسوخ نکرده است. اکثريتي نيز به رعايت مديريت اقتصادي خانواده خود علاقه دارند، اما متأسفانه بعد مادي آنها بر بعد انساني شان غلبه پيدا کرده است. بنابراين آنچه در مديريت اقتصادي صحيح يک خانواده اهميت دارد توجه به مؤلفه هاي مديريت، اقتصاد و خانواده است که مي تواند در يافتن پاسخ مناسب براي نيازها در بين انبوه آنها، راه را به مقصد آسايش و رفاه مادي و معنوي نزديک سازد.

اگر دقت كرده باشيد برخي روزها بهتر و خوشايندتر از روزهاي ديگر به نظر مي رسند. گاهي حتي حوصله كلمه اي حرف زدن را نداريد و گاهي احساس شادي و هيجان بسيار ...

حضور ذهن ندارم کسي در بازي آرزوهاي گيکي آرزو کرده باشد بتواند مغز خود را مستقيماً به اينترنت متصل کند يا از تراشه ها و پردازنده هاي کامپيوتري براي افز ...

ورود به دنياي ذهن و خلاقيت، در حقيقت نگاهي به اوجگاه هنرنمايي خداوند، در موجودي به نام انسان است. خداوند حكيم در خلقت انسان، هنرهايي رقم زده است كه گا ...

(كليه حقوق مادي و معنوي اين سند, كه بخشي از يك گزارش مفصل مي‌باشد, متعلق به سازمان همياري اشتغال فارغ‌التحصيلان مي‌باشد) مقدمه از ساليان بسيار دور, با ...

رکود اقتصادي که درد مشترک بنگاه هاي اقتصادي کشور است، مشکلاتي را در مسير توسعه بخش صنعت در ايران فراهم کرده است. البته اگر بخواهيم منصفانه قضاوت کنيم، ...

تاريخچه استفاده از فلزات در ايران : در مورد تاريخ استفاده از مس نظرات ضد و نقيضي ديده مي شود. گروهي استفاده از آن را در حدود 20 هزار سال پيش از ميلاد، ...

فساد و مبارزه با آن امروزه در بسياري از كشورهاي مختلف جهان به عنوان يك مسئله اساسي موردنظر است. مهم‌ترين علل فساد اقتصادي در بخش عمومي به تصدي‌هاي دول ...

تعريف رشد اقتصادي رشد اقتصادي به تعبير ساده عبارت است از افزايش توليد يک کشور در يک سال خاص در مقايسه با مقدار آن در سال پايه. در سطح کلان، افزايش تول ...

دانلود نسخه PDF - جواناني با ذهن اقتصادي