up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله جهانگردي PDF
QR code - جهانگردي

جهانگردي

رابطه بين جهانگردي ، کار و وقت آزاد

● چکيده
جهانگردي فرصت و انگيزه اي است بزرگ و خودجوش براي تحکيم شناختهاي به دست آورده شده ،اينکه خانواده هاي غيرآشنا را به آشنا مبدل سازيم ،اينکه شناختهاي جديدي به دست آوريم و با مهربانيها ، احساسها و رفتارهاي اجتماعي تازه آشنا گرديم .
حرکت به سوي مکانهاي مختلف و خارج از نقاطي که به آنها عادت کرده ايم، يعني : در وضعيتي قرار خواهيم گرفت تا افراد جديدي را بشناسيم حتّي هنگامي که آنها متعلق به فرهنگ ديگري باشند ، در اين صورت شناخت ما فرصتي است براي دور ريختن و تغيير قضاوتها ،تعصبهاي فرهنگي و نژادي.اگر اين افراد شناخته شده باشند ، بسيار مشکل ميشود در مقابل آنها – حتّي اگر پوستشان همرنگ ما نباشد – خصومت ورزيده و يا با نظر تحقير نگاه کرد.
جهانگردي فرصتي است عالي براي کاشتن و برداشتن ايده برادري جهاني و...
● مقدمه
عقيده ي غالب آن ست که ، اساساً ، جهانگردي از متضاد خود يعني ،کار منظم و سازماندهي شده نشأت مي گيرد (URRY ۱۹۹۰ ( ،بدين دليل ،مکانهايي که واقعاً داراي اهداف توريستي هستند بايد دور از مکانهاي زندگاني و کار افراد باشند و بازديد از آنها ويژگيهاي اختلاف و تفاوت تجارب روزمرّه را نمايان سازد .به هر حال آقاي «اورري» در سال ۱۹۹۰ تکامل تجربه هاي توريستي را آشکار ساخت و آن در رابطه با گذر از اجتماع مدرن به پُست مدرن بود .به عقيده ي مؤلّف توريسم مدرن در توريسم انبوه بيان ميشود ، يعني تفکري که با انسانها به طور برابر و يکجور رفتار مي کند و به تفاوت افراد با يکديگر وقتي نمي گذارد .بالعکس ،پست مدرنيسم به انتخابها و علاقه هاي فرد احترام مي گذارد ، از تعطيلات برنامه ريزي شده دوري مي جويد و به ايده ي مسافر دنيا ديده ، که عاشق چيزهاي حقيقي و طبيعي است ، با نگاه تحسين مي نگرد .
در نتيجه ، اگر قبلاً لذت در اين بود که براي تعطيلات از محيط کار دور باشيم ،امروزه وضعيت تغيير کرده است ؛ مکانها و طرق بهتر ماندن تکميل تر شده اند ،جاهاي ديدني بيشتر شده اند و تمايز بين توريسم و فرهنگ را نمي توان به راحتي تشخيص داد .
بنابراين ، تغيير وضعيت اجتماعي متغيري اساسي است ، البته براي کسي که در نظر دارد پديده ي جهانگردي را بهتر دريابد . از نظر آقاي « رايان » (۱۹۹۱ ) اين موضوع مي تواند توسّط روابط توريسم کار و توريسم وقت آزاد بيان شود .اين روابط نقش و عملکرد انسانها با يکديگر ، تقسيم و اختصاص وقت آزاد در فواصل زمان کاري و وقت آزاد در دسترس را مشخص مي سازد .
آشکار است طريقي که يک انسان روزهاي خود را مي گذراند کاملاً به متغيرهاي رواني او بستگي دارد ( مانند علائق ، عادتها ، درآمد و شخصيت اجتماعي ) و در هر صورت ، مي تواند نشانه اي از شکل و فرم زندگي فرد باشد .
۱) رابطه توريسم و کار
بخشي از رشد تقاضاي توريستي به واسطه ي اضافه دستمزد ، مرخصي هاي پرداخت شده ، ساعات کوتاه کاري و کاهش ساعتهاي کاري مي باشد .
۲) رابطه توريسم و وقت آزاد
به هر حال ، با افزايش ساعات فراغت و وقت آزاد ، فعاليتهاي ديگري نيز شکل گرفته و وارد ميدان رقابت با توريسم مي شود ، علي الخصوص اگر افزايش وقت آزاد با رشد حقوق همگام نباشد، اين رابطه مي تواند تحت تأثير عوامل ديگر نيز قرار گيرد از جمله :
رشد و محبوبيت ساير فعاليتها در وقت آزاد : آژانسهاي اطلاع رساني و تبليغاتي مي توانند توجه عامّه ي مردم را به طرف آلترناتيوها و ديگر فرمهاي جايگزيني مسافرت معطوف نمايند .فعاليتهاي ورزشي ، بازيهاي دسته جمعي و ... مي توانند از اين جمله باشند و بدينوسيله وقت با ارزش را از فعاليت توريستي بربايند .
کاهش رضايت خاطر در رابطه با هر تجربه ي توريستي اضافي : اتفاق مي افتد ، انسانها بعد از يکسري از مسافرتها ، ديگر علاقه ي زمانهاي قبل را به اين فعاليتها نشان نمي دهند ،يا اينکه به واسطه ي سرخوردگيها و مصائبي که در طول مسافرت براي آنها پيش آمده و آثار منفي آن ،از اقدام به انجام مسافرتهاي بيشتر خودداري مي کنند .
کاهش علاقه به جهانگردي به داسطه ي تغيير تکاليف در زندگي روزانه : اگر چه اين امر حقيقت دارد که عده ي زيادي براي فرار از کار روزانه و اضطرابهاي ناشي از آن به مسافرت مي روند ، امّا اين امکان نيز مي تواند وجود داشته باشد که تغييري احتمالي در محتواي کار ، تا اينکه وظايف و کارهاي روزمرّه آسانتر شده و يکنواخت جلوه گر نشود ،بتواند از فرار و رفتن به مسافرت بيشتر جلوگيري نمايد .
بنابر اين براساس پژوهش ها رابطه ي بين کار و اوقات فراغت را مي توان به چهار شکل زير تعريف نمود :
۱) TRADE OFF: در اين حالت بين دو عامل فوق الذکر رابطه ي معکوس وجود دارد . يعني : کار بيشتر مساوي است با درآمد بيشتر ولي در دست داشتن اوقات فراغت کمتر و بالعکس .
۲) COMPENSATION : اوقات فراغت خلأهاي کاري را جبران مي کند ، بنابر اين انگيزه ي اصلي براي اوقات فراغت فرار است .
۳) SPILL OVER: در عمل کار بر نحوه ي گذراندن وقت آزاد تأثير مي گذارد ،امّا بين اين دوعامل تضادي وجود ندارد و رابطه ي تکاملي دارند .
۴) NEUTRALIST : بين دو عامل فوق هيچگونه رابطه اي وجود ندارد ، کار و وقت آزاد هر دو گوي هايي با عملکردهاي مختلف مي باشند که توليد رفتارها و انتظارات بخصوصي را مي نمايند و خالي از هر گونه عملکرد متقابل مي باشد .با احتمالي بسيار ضعيف مي توان گفت که علاقه به مسافرتها به واسطه ي نزول اهميت کار در دنياي کنوني است .
همه ي ما مي دانيم که ماهيت کار و وقت آزاد ، هنوز چند بُعدي است و کاملاً مشخص نشده است .در زندگاني امروزه ، براي خيلي از انسانها کار نقش اساسي داشته و از اولويت برخوردار است و بر چگونگي ، نحوه ي انتخاب و طول مدت تعطيلات تأثير کامل دارد .

انواع ديگر گردشگري در حال افزايش است نظير گردشگري فضايي، گردشگري الکترونيکي و اينترنتي که در سالهاي اخير آغاز شده است.در گردشگريهاي امروزي (New Age to ...

آمارهايWTO نشان مي دهد ميزان سرمايه گذاري در صنعت جهانگردي در سال ۲۰۰۰ معادل ۷۰۱ ميليارد دلار يا ۴ ۹ درصد کل سرمايه گذاريها بوده و پيش بيني مي شود که ...

دانلود نسخه PDF - جهانگردي