up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله جنون گاوي PDF
QR code - جنون گاوي

جنون گاوي

بيماري جنون گاوي (1)

بيماري جنون گاوي ( B.S.E ) يک بيماري کشنده و دژنراتيو عصبي مغزي قابل انتقال گاو مي باشد . اين بيماري يک هفته تا چند ماه بعد از بروز علائم باليني باعث مرگ دام مي شود ميانگين زماني دوره کمن بيماري ۴ تا ۵ سال مي باشد . علائم باليني اين بيماري شامل بروز رفتارهاي عصبي مي باشد
ميانگين زماني بين آلودگي دام تا بروز علائم باليني پنج سال مي باشد . مطالعات انجام گرفته ارتباط بين بيماري جنون گاوي و nvCJD را نشان داده است بخاطر همين تشابهات بوده که رسانه هاي خبري و مطبوعات براي اينکه بتوانند مخاطبين فراواني را بخود جذب کنند مطالبي را منتشر مي کنند که باعث ايجاد ابهاماتي در ذهن در نزد افکار عمومي گرديده است که غالبأ فاقد اساس و تجارب علمي مي باشند . همچنين تشابهاتي بين B.S.E و بيماري KURU در انسان وجود دارد .
● اپيدميولوژي بيماري جنون گاوي
اين بيماري براي اولين بار در يک فارم بنام KENT در سال ۱۹۸۵ در انگلستان گزارش گرديد قبل از سال ۱۹۸۵ هيچ کس شناختي از بيماري جنون گاوي نداشت مدتها قبل دامپزشکان پاتولوژيست يک بيماري ناشناخته را که غير قابل تشخيص بود گزارش دادند و تا سال ۱۹۸۷ هيچ مشکلي دال براينکه اين بيماري بصورت اپيدمي در حال پيشرفت باشد وجود نداشت مطالعات انجام گرفته برروي موارد آلوده منتج به اين شد که پودر استخوان و پودر گوشت توليدي تنها فرضيه اي بود که بعنوان عامل بيماري غير قابل تشخيص اعلام گرديد . در سال ۱۹۸۸ براي بررسي بحران تحت نظارت RICHARED SOUTHWOOD و براي توصيف اختلالات اين بيماري گروه کاري تشکيل شد که در ۱۸ژوئيه ۱۹۸۸ اولين محدوديت و ممنوعيت در رابطه با فروش غذاهاي دامي بخصوص براي پودر استخوان و پودر گوشت بمنظور استفاده در جيره دام را بوجود أوردند در اين زمان يک سياست کشتار و امحاء را براي کنترل بيماري اعمال کردند بنحوي که براي موارد مثبت بيماري ۵۰% غرامت و براي موارد منفي بيماري ۱۰۰ % غرامت پرداخت ميگرديد در فوريه ۱۹۹۰ رسماً نتايج اولين گروه کاري منتشر گرديد و اعلام کردند که عامل بيماري مي تواند از طريق دهاني توسط جيره به موش منتقل شود و انتقال گاو به گاو از طريق تزريق داخل وريدي و داخل مغزي نيز تائيد گرديد . در سال ۱۹۸۹ در کشور انگلستان و متعاقباً در اسکاتلند و ايرلند محدوديت براي مصرف آلايش گاوسانان در جيره انساني اعمال گرديد و اتحاديه اروپا نيز در همان سال محدوديتهاي وسيعي را متعاقب گزارش ۴۰ مورد بيماري انسفالوپاتي اسفنجي شکل گربه سانان ( FSE ) بر اثر تغذيه با مواد غذائي با منشاء دامي براي واردات انواع دام زنده و فرآورده هاي آنها اعمال کردند در سوم آوريل سال ۱۹۹۰ کميته اي بنام کميته توصيه انسفالوپاتي اسفنجي شکل ( SEAC ) تشکيل گرديد و در همان زمان نيز سيستم سرويلانس بيماري انساني CJD توسط دپارتمان بهداشت را اندازي گرديد و از اين زمان به بعد ضوابط و دستورالعملهاي بهداشتي و قرنطينه اي فراواني صادر گرديد از جمله ممنوعيت در مصرف آلايش گاوسانان در تغذيه تمام دامها . در چهارم مارس سال ۱۹۹۲ کميته SEAC بر اساس آخرين تحقيقات و مطالعات انجام گرفته خود براي امنيت بهداشت انساني و دامي دستورالعملهاي لازم الاجرائي فراواني را صادر کرد تا سال ۱۹۹۳ تعداد موارد بيماري جنون گاوي افزايش پيدا کرد و به ۱۰۰۰۰۰ مورد رسيد از تاريخ ۱۹۹۳ ميلادي به بعد تعداد موارد بيماري گزارش شده کاهش پيدا کرد . و سيستم سرويلانس بيماري CJD يک مورد CJD غير طبيعي را گزارش داد بنحوي که اعلام و تظاهرات بيماري بسيار متفاوت از موارد قبل بود و تحت عنوان واريان جديد CJD گزارش شدند . بدليل افزايش بروز CJD نزد دامداران اعضاي کميته SEAC تشکيل جلسه دادند و پس از بحث وگفتگو و تحقيق اعلام کردند که از ديدگاه اپيدميولوژيکي واريان جديد CJD ارتباط نزديک با بيماري جنون گاوي دارد و متعاقب آن مصرف گوشت گاوهاي با سن بيشتر از ۳۰ ماه را ممنوع کردند و اتحاديه اروپا نيز متعاقب اين گزارش محدوديت وسيعي را بر روي تجارت گوشت ، سرم و جنينهاي با مبداء بريتانياي کبير اعمال کردند . بر اساس مطالعات اپيدميولوژيکي انجام گرفته منشاء بيماري گاوهاي بوده است که از پودر گوشت و پودر استخوان نشخوارکنندگان تغذيه نموده اند.
● عامل بيماري جنون گاوي
بيماري در ارتباط با يک عامل قابل انتقال که مغز و طناب نخاعي گاو را تحت تاثير قرار مي دهد مي باشد و ضايعات اين عامل تغييرات اسفنجي شکل که با يک ميکروسکوپ معمولي قابل رؤيت ميباشد . عامل بيماري قدرت بقاي بسيار بالائي دارد بطوري که در برابر انجماد و حرارت بسيار مقاوم بوده بنحوي که در دماي پاستوريزاسيون و استريليزاسيون مقاوم مي باشد . بر اساس مطالعات انجام گرفته در يک دهه قبل عامل بيماري يک پروتئين عفوني بنام پريون ( PRION ) ميباشد . پريون در واقع يک پروتئين که خودبخود قابل تکثير (Self – replicating ) مي باشد .
تشخيص قطعي BSE فقط از راه مطالعه پاتولوژيکي بافت مغزي پس از کالبد گشايي امکان پذير است .
● روش انتقال عامل بيماري جنون گاوي
عامل بيماري به صورت محيطي و تماس مستقيم قابل انتقال نبوده ، تنها راه انتقال اثبات شده از طريق تغذيه بافت هاي آلوده از جمله پودر گوشت و پودر استخوان مي باشد ، شواهدي دال بر انتقال عمودي عامل بيماري از طريق جفت براي گوساله هاي متولد شده ار دامهاي آلوده وجود دارد ولي تا حال حاضر مکانيزم بيولوژيکي آن هنوز مشخص نيست و از ديدگاه اپيدميولوژيکي اين روش معني دار نمي باشد .موردي از انتقال عامل بيماري بصورت Iatrogenic گزارش نشده است ولي اين روش مي تواند بصورت بالقوه يک فاکتور خطر باشد . بافت هايهاي سيستم اعصاب مرکزي – مغز ، نخاع ، تيموس و شبکيه عمده بافت هايي هستند که قابليت عفونت زايي دارند . بر اساس نظريه کميته علمي دامپزشکان اتحاديه اروپا سه عامل اساسي وجود دارند که خطر انتقال عامل BSE در اثر در معرض قرار گرفتن را تحت تأثير قرار مي دهند اين سه عامل عبارتند از :
- تيتر آلوده کننده اي که مي تواند در بافتهائي که وارد چرخه هاي توليد بشوند
- پارامترهاي اعمال شده براي توليد
- نوع محصول (غذاي انساني، غذاي دامي ،مواد آرايشي و محصولات پزشکي)
● تشخيص بيماري جنون گاوي
وقتي که دامهاي مشکوک به بيماري جنون گاوي کشتار مي شوند تست اوليه براي تشخيص تست هيستوپاتولوژيکي مي باشد و اين يک هدف استاندارد تا زماني که ساير تستها ارزشيابي و تأئيد گردندمي باشند اين موضوع مورد قبول اتحاديه اروپا و دفتر بين المللي بيماريهاي واگير دامي مي باشد.در تست هيستوپاتولوژيک که بعد از مرگ انجام مي گيرد ابتدا مغز در فرمالين بايستي نگهداري و سپس رنگ آميزي و در زير ميکروسکوپ براي بررسي وجود تغييرات خاص بيماري جنون گاوي مشاهده مي گردد.چنانچه يک درجه بسيار کمي از decomposition قبل از اينکه مغز معاينه بشود وجود داشته باشد تست هيستوپاتولوژيکي فاقد اهميت مي باشد.تعدادي از تستهاي تشخيصي بيماري جنون گاوي بر اساس واکنش بين آنتي بادي خاص با يک بيماري با پروتئين خاص ياdisease specific protein PrP sc مي باشدPrPsc يک شکل غير طبيعي پروتئين منظم PrPc که در گاو و ساير دامها وجود دارد مي باشد.شکل غير طبيعي پروتئين به اثرات degrative آنزيمهامقاومتر مي باشد و بر اين اساس از شکل PrPc مقاومتر مي باشد.
تستهاي ارزيابي شده توسط اتحاديه اروپا براي تشخيص بيماري جنون گاوي در ۱۹۹۹ کميسيون اتحاديه اروپا چهار تست را ارزيابي کرده که از اين چهار تست سه تست خيلي خوب جواب داده اند (CEA,PRIONICS AND ENFER SCIENTIFIC
تست چهارم خوب جواب نداده و در حال حاضر با تغييراتي که بوجود أمده است مجددأ از سپتامبر ۲۰۰۰ ارزيابي خواهد شد هر چهار تست در دامهاي مسن که علائم باليني نشان دهند قابل استفاده مي باشد
● تست prionics براي تشخيص بيماري جنون گاو
▪ در اين تست:
ابتدا بافت مغز بصورت هموژنزه در آورده مي شود ،جهت تجزيه پروتئينها از PrP (پروتئينهائي که در بيماري جنون گاوي بصورت misshapen مي باشند) بافت مغز را که بصورت هموژنيزه شده است استفاده مي شود ترکيب حاصله را در يک ژل و يک فيلد الکتريکي که فرگمنتهاي پروتئيني باقي مانده را از هم جدا مي کند مي گذارند
PrP که بصورت malform مي باشد را با استفاده از يک آنتي بادي که بطور محکم به پروتئين مي چسبد را تشخيص مي دهند
انجام تستهاي قبلي ازاين نوع که تست westerblot ناميده مي شود سه روز طول مي کشد ولي در اين تست مي توانيم در طي مدت ۱۲ ساعت يعني قبل از اينکه لاشه از کشتارگاه خارج بشود بيماري را تشخيص بدهيم .
● تست CEA يا تست SANDWICH IMMUNOASSAY
يک گروه تحقيقاتي در کشور فرانسه اين تست را در کشور خود در برنامه ملي سرويلانس جستجوي بيماري جنون گاوي مورد استفاده قرار داده است اين تست بسيار شبيه تست ELISA مي باشد و براي تست اغلب مغزهائي که براي بررسي جمع آوري شده اند بکار برده مي شود اين تست براي تشخيص پروتئينهاي غير طبيعي ديواره روده باريک ياsmal intestine گوساله هائيکه بطور تجربي آلوده شده اند بکار برده شده است و اين آزمايشها نشان داده اند که حساسيت يا sensitivity اين تست از ساير تستها بيشتر مي باشد. يکي از اهداف استفاده از اين تست اين است که ببينند آيا پروتئينهاي غير طبيعي در مغز و طناب نخاعي دامهائيکه بطور تجربي آلوده شده اند نسبت به ساير تستها زودتر قابل تشخيص است .
● تست ENFER SCIENTIFIC
اين تست در ايرلند تست پايه مي باشد اين تست همانند ELISA بوده و آنتي بادي استفاده شده در اين تست توسط يک شرکت بريتانيائي بنام شرکت PROTEUS توليد مي شود ارزيابي اين تست همانند تست ELISA مي باشد و از حساسيت بالائي برخوردار مي باشد و نتيج حاصل از اين تست را مي توان در مدت زمان کمتر از ۲۴ ساعت قرائت کرد .
● G.WALLAC, WALLAC-EG
تستي بنام تست DELFIA را بوجود آورده اند با حساسيت بالا ولي انجام آن در آزمايشگاههاي اتحاديه اروپا بخوبي قابل اجرا نمي باشد و بخاطر همين موضوع اتحاديه اروپا پيشنهاد کرده است که مجددأ مورد ارزيابي قرار گيرد .
مطالعات اپيدميولوژيکي انجام گرفته منشاء بيماري گاوهاي بوده است که از پودر گوشت و پودر استخوان نشخوارکنندگان تغذيه نموده اند.
● تشخيص تفريقي بيماري جنون گاوي
اين بيماري با بيماريهاي زير بايستي تفريق گردد:
- Hypomagnesemia ( کاهش بيش از حد معمول منيزيم)
- کتوز عصبي
- ليستريوز انسفاليک و ساير انسفاليتها
- پلي انسفالومالاشيا ( cerebro-cortical necrosis)
بيماري جنون گاوي و بازرسي کشتارگاهي
● کنترلهاي دامهاي مبتلا به BSE
دامهايي که تصور مي رود به BSE مبتلا هستند در خود مزرعه توسط ناظران سازمان دامپزشکي کشتار مي گردند و سپس بجز ناحيه سر تمامي قسمتهاي لاشه سوزانيده مي شود و سر را به مرکز بررسي هاي دامپزشکي براي تأئيد تشخيص ارسال مي دارند .
خارج کردن بقاياي لاشه از داخل لاشه سوز نيز بايستي با اجازه مسئو لان بهداشت و دامپزشکي يا محيط زيست انجام گيرد . اين امر مستلزم بازرسي از بقايا و تهيه گزارش و تأئيد مطلب مي باشد
● کنترل کشتارگاهها
تمامي گاوها قبل از کشتار مورد بازرسي قرار مي گيرد تا از لحاظ وجود يا عدم وجود BSE مورد بررسي قرار گيرند . در کشتارگاهها در ۴ ناحيه و قسمت کنترل صورت مي گيرد :
۱) محل ورود دامها به کشتارگاه
۲) حين کشتار دام و پوست کني
۳) نحوه برخورد با بافتهاي مخاطره آميز
۴) کنترل بررسي بافتهاي مخاطره آميز
● بازرسي در هنگام ورود دام به کشتارگاه:
سن دام هنگام ورود بايستي تعيين شود هويت دام نيز بايد از طريق کنترل کردن مدارک و پلاک گوش تأئيد گردد . اين کار بصورت معمول در محل نگهداري دام قبل از کشتار انجام مي گيرد . فقط پلاکهاي گوش مورد تأئيد وزارت کشاورزي مي توانند مورد قبول واقع شوند . تاريخ کشتار دام ثبت مي گردد . اگر کوچکترين مشکلي در خصوص سن دام وجود داشته باشد به همراه گوشهايش ضبط مي شود .
● بازرسي در زمان کشتار دام
در اين روند ، مهمترين مطلب مورد توجه برداشت و کنترل آلودگي لاشه از بافتهاي مخاطره آميز است . مطابق قانون ، جمجمه ، مغز ، نخاع ، چشم ها ، لوزه ها ، تيموس ، روده و طحال گاو بالاي ۶ ماه و تيموس ، روده گوساله بيشتر از ۶ ماه جز بافتهاي مخاطره آميز قرار مي گيرند . بنابراين هر قسمت از بافت مغزي که در طول کشتار بيرون مي افتد جمع آوري شده و بعنوان يکي از بافتهاي مخاطره آميز لاشه گاو معدوم مي گردد .
گلوله هاي رفتي و برگشتي به داخل جمجمه هر راس گاو پس از هر بار استفاده تميز ميگردد . در ضمن هرگونه پارچه يا حوله اي که براي تميز کردن آن استفاده مي شود بعنوان بافت مخاطره آميز تلقي مي گردد .
توصيه مي گردد که زبان نيز از سر جدا گردد . اگر اين کار صورت نگيرد ، زبان بايستي بلافاصله پس از جدا شدن سر از اين ناحيه جدا شود . هنگام خارج کردن زبان نبايستي آلودگي با بافت مخاطره آميز صورت گيرد . کله گوساله هاي بالاي ۶ ماه بعنوان بافت مخاطره آميز تلقي مي گرددد . پس از جدا نمودن سر ، بلافاصله بازرسي ناحيه سر انجام مي شود و بعد بعنوان بافت مخاطره آميز معدوم مي گردد . سر را رنگي کرده و از محوطه داخل کشتارگاه خارج مي کنند . پس از تخليه امعاء و احشاء لاشه بازديد مي شود تا احياناً راست روده يا طحال در روي لاشه باقي نمانده باشد پس از شقه کردن لاشه ، بايستي تا حد ممکن کمترين مقدار خرده استخوان توليد شده باشد . آب خنک کننده اره به طرف چاهک سرازير مي شوند که قطعات کوچک استخوان باقيمانده بر روي در چاه جمع مي شوند . اين مواد جمع آوري شده و بعنوان بافت مخاطره آميز معدوم مي شوند . تيغه اره نيز پس از شقه نمودن هر لاشه ضدعفوني و استريل مي گردد .
نخاع را نيز خارج کرده و سپس توزين و رنگي مي کنند . همچنين توصيه شده است که قسمت Corda equina نيز خارج گردد براي اينکه جز بافتهاي مخاطره آميز تلقي مي گردد . پرده ها و پوشش هاي مغزي نيز بايستي برداشته شود . مجراي ستون مهره ها بايد بازرسي شود تا قسمتهايي از نخاع در آن جا نمانده باشد . پس از بازرسي هر لاشه تمامي وسايل و چاقوهاي مورد استفاده در اين عمليات بايد شستشو شده و ضدعفوني شود .
سطل مخصوص بافتهاي مخاطره آميز براي معدوم سازي جمع آوري مي شوند . نبايد گوشتهاي متصل به ستون مهره هاي گاو نبايستي با ابزارهاي مکانيکي جدا سازي شده باشند تلقي نمود . تيموس نيز از لاشه جدا مي گردد . در هنگام بازرسي لاشه تيموس و چربي هاي اطراف آن با چاقو جدا مي شوند . بايستي بطور دقيق بين دستجات عضلاني را جستجو کرد تا اطمينان حاصل شود که تمامي بافت تيموس خارج گرديده است . از هر لاشه ميتوان تا حدود ۸ کيلوگرم بافتهاي مخاطره آميز را جدا نمود . بازرسين بهداشتي بافت لاشه را بازرسي کرده و مقدار بافتهاي مخاطره آميز را توزين مي ميگردد . در ضمن هرگونه پارچه يا حوله اي که براي تميز کردن آن استفاده مي شود بعنوان بافت مخاطره آميز تلقي مي گردد .
● کنترل بافتهاي مخاطره آميز
سوابق بايد بطور کامل ثبت و نگهداري شود که عبارتند از ، وزن بافتهاي مخاطره آميز ، وزن نخاع ، تعداد سر ، تعداد امعاء و احشاء ، طحال ، تيموس ، چربي همراه با تيموس يا ساير چربي هاي اضافي . در سوابق بايد وزن يا حجم ذکر شود . سوابق در مدخل مکان عمل آوري کنترل مي شود و با سوابق موجود در کشتارگاه تطبيق داده مي شود از نابودي کامل ترکيبات بافتهاي مخاطره آميز اطمينان حاصل شود . همچنين در کشتارگاه برنامه کشتار گاوهاي بالاي ۳۰ ماه بصورت جدا از ساير حيوانات به مورد اجرا گذاشته شد . بافتهاي مخاطره آميز اين دامها نيز مانند ساير گاوها برداشته مي شد و با رنگ آبي مجاز رنگ آميزي مي گرديد . باقيمانده لاشه به رنگ زرد در آمده و براي مصرف انساني بکار گرفته نمي شود . لاشه زرد رنگ نابود مي گردد . کمپاني هاي آب و فاضلاب شرايط سختي را براي تمام فاضلاب هاي خروجي از کشتارگاها وضع نموده اند . همچنين سازمان هاي حفاظت محيط زيست نيز شرايط سختي را براي فاضلاب هايي که به منابع آبي مثل رودخانه ها راه مي يابند وضع کرده اند . شرکتهاي آب و فاضلاب و سازمانهاي حفظ محيط زيست بر فاضلاب ها نظارت داشته و آنهايي که با استانداردهاي موجود تطبيق ندارند را غير قانوني محسوب دارند و ممکن است افراد مختلف را تحت تعقيب قرار دهند .
● کنترل بر عمل آوري
کارگاههاي عمل آوري توسط وزارت کشاورزي براي عمل آوري بافتهاي مخاطره آميز و لاشه هاي بالاي ۳۰ ماه جواز دريافت مي کنند . سازمان دامپزشکي دولتي بصورت غير منتظره از کارگاه بازديد مي کنند و بافتهاي مخاطره آميز و مواد مربوط به گاوهاي بالاي ۳۰ ماه را بطور جداگانه نگهداري شده و سوزانيده مي شوند . کنترل بر فاضلاب آب و هواي مورد استفاده از کشتارگاه نيز ضروري است .
● کنترل حمل و نقل
بازرسين سازمان دامپزشکي درب کاميون هاي حمل کننده بافتهاي مخاطره آميز و اجزا بدن گاوهاي بالا ۳۰ ماه را قبل از خروج از کشتارگاه مهر و موم مي کنند . حمل و نقل MBM, و پيه مربوط به بافتهاي مخاطره آميز و بدن گاوهاي بالاي ۳۰ ماه فقط پس از ثبت کاميونها در دفتر محيط زيست انجام پذير مي باشد . چون رعايت مسايلي جنبه قانوني دارد در حمل اين مواد زايد بنابراين فقط کاميون هاي مشخص داراي مجوز مجاز به حمل اين مواد هستند .

● تعريف : طاعون گاوي (Rinderpest) RP يک بيماري ويروسي واگيردار است که درگاو و گاو ميش اهلي وبعضي حيوانات وحشي بوجود مي آيد . اين بيماري با تب زخمهاي د ...

● تعريف : طاعون گاوي Rinderpest RP يك بيماري ويروسي واگيردار است كه درگاو و گاو ميش اهلي وبعضي حيوانات وحشي بوجود ميآيد . اين بيماري با تب زخمهاي دهان ...

تعريف : طاعون گاوي (Rinderpest) RP يک بيماري ويروسي واگيردار است که درگاو و گاو ميش اهلي وبعضي حيوانات وحشي بوجود ميآيد . اين بيماري با تب زخمهاي دهان ...

در زبان و ادبيات انگليسي واژة bovine هم اسم و هم صفت است، البته در جمله بيشتر جايگاه صفت دارد و به معاني ذيل به کار مي آيد : ۱) صفت نسبي گاو، يعني گاو ...

بيماري سل در گاو با ايجاد توبركلهاي پيشرونده در اندامهاي مختلف بدن مشخص مي گردد . علاوه بر گاو ، انسان ، بز و خوك نيز نسبت به آلودگي با عامل مسبب سل گ ...

● کنترل مرحله نگهداري نگهداري لاشه ها قبل از عمل آوري مسئوليت آژانس اجرائي هيئت نظارتي است . نگهداري MBM زائد و پيه مربوط به لاشه هاي بالاي ۳۰ ماه هست ...

متخصصان زيبايي، لب هاي توپر همراه با کناره هاي برجسته و واضح را از معيارهاي زيبايي لب مي دانند. لب ها هر دو قسمت صورت را پرمي کنند و در زمان خنديدن، ن ...

چندي پيش، يکي از دوستان ام صاحب فرزند زيبايي شد که از همان ابتداي نوزادي دل درد و نفخ را تجربه کرد.... دوست ام نوزادش را نزد پزشک اش برد و تشخيص دکتر، ...

دانلود نسخه PDF - جنون گاوي