up
Search      menu
ستاره شناسی :: مقاله جدي (Cap) PDF
QR code - جدي (Cap)

جدي (Cap)

جدي (Cap) بز دريايي، بزغاله

جدي (Cap) بز دريايي، بزغاله
▪ زمان رسيدن روي نصف النهار :
۲۹ شهريور؛
▪ مساحت
۴۱۴ درجه مربع
صورت فلکي کم نور جدي در منطقه البروج، شايد اولين صورت فلکي است که از دوران ما قبل تاريخ شناخته شده است، تصوير بز يا ترکيب بز – ماهي در لوحه هاي به جا مانده از ۳۰۰۰ سال قبل بابلي ها کشف گرديده . آثار باستاني به همراه اين صورت فلکي با آمالته آ نشان مي دهد که بز به زئوس نوزاد و همچنين پان ( خداي شبانان) شير مي داده است. د رحدود ۲۰۰۰ سال قبل ، خورشيد در حد اعلاي خود در آسمان نيم کره جنوبي يعني انقلاب زمستاني در نيم کره شمالي (۴ ۲۳ درجه عرض جنوبي) مي رسيد و اين زماني است که خورشيد از مقابل اين صورت فلکي عبور مي نمود. به همين لحاظ اين عرض جغرافيايي را به نام «مدر رأس الجدي» خوانده اند که خورشيد در اين محل در نيم کره جنوبي مي تواند عمود تابيده و بالاي سر قرار گيرد. بهر حال امروز ديگر چنين نيست و خورشيد در انقلاب زمستاني در جدي قرار ندارد بلکه مکان آن به لحاظ چرخش محور زمين در اثر « حرکت تقديمي» جا به جا شده است.
▪ ستاره ها
اين صورت فلکي ستاره قابل توجهي نداشته و درخشنده ترين آن ها از قدر سوم است .
▪ اجرام عمقي آسمان
M۳۰ يک خوشه ستاره اي متراکم از قدر هفتم است که در حدود ۴ درجه اي جنوب ، جنوب شرقي زتاي جدي قرار دارد.
● جوزا (Gem) دو پيکر
▪ زمان رسيدن به نصف النهار :
۱ اسفند،
▪ مساحت :
۵۱۴ درجه مربع
در صورت فلکي جوزا دو ستاره غالب يعني کاستور (رأس پيکر پيشين) و پولوکس (رأس پيکر پسين) وجود دارد که فرزندان لذا وزئوس (با چهره قو) و برادران هلن(۱)تروا هستند. بخشي از دايرهٔ البروج در آسمان زمستاني متعلق به صورت فلکي آشناي جوزاست.
▪ ستاره ها
آلفاي آن به نام کاستور دومين ستاره درخشان جوزاست. با چشم غيرمسلح اين کوکب آسماني به صورت منفرد با طيف AIV و قدر۶ ۱ به نظر مي رسد، اما در واقع اين يک مجموعه شش تايي است. در تلسکوپ به صورت دو ستاره مجزا با قدرهاي ۲ و ۳ به فاصله ۲ ثانيه قوسي و يک همدم قدر نهم به فاصله ۷۳ ثانيه قوسي ديده مي شوند. هر يک از اين سه ستاره خود به تنهايي يک جفتي هستند. اين مجموعه به فاصله ۴۶ سال نوري تا زمين است.
ستاره بتاي جوزا درخشان ترين ستاره صورت جوزا محسوب مي گردد که طيف آن از نوع Ko ۳ با قدر ۱ ۱ و فاصله ۳۶ سال نوري است.
▪ اجرام عمقي آسمان
M۳۵ يا NGC۲۱۶۸ يک خوشه باز روشن با قدر ۵ و به فاصله ۲۸۰۰ سال نوري است. اين خوشه شامل حدود ۱۲۰ ستاره در وسعتي به قطر ۴۰ دقيقه قوسي است که در نزديکي لبه غربي جوزا و در شمال غربي ستاره اتاي جوزايي قرار دارد. NGC۲۳۹۲ نزديک به ستاره دلتاي جوزايي است و يک سحابي سياره اي قدر هشتم محسوب مي شود که در طول ۱۳ ثانيه قوسي استقرار يافته است.
● حمل (Ari) بره
▪ رسيده به نصف النهار :
۱۹ آذر،
▪ مساحت
۴۴۱ درجه مربع
حمل دومين صورت فلکي از نظر کوچکي در دايرهٔ البروج است که فقط داراي سه ستاره اصلي بي زرق و برق به صورت مثلثي مختلف الاضلاع مي باشد. اين صورت فلکي پيوندي با افسانه ها و اساطير باستاني دارد. يکي از اين مدارک تاريخي اين است که مبناي آغاز بهار موقعي بوده که خورشيد در اين صورت فلکي استقرار داشته است. البته به علت پديده حرکت تقديمي زمين، در زمان حال، خورشيد در لحظه اعتدال بهاري در صورت فلکي مجاور آن يعني حوت است.
▪ ستاره ها
ستاره آلفاي اين صورت به نام حمل ( بره) است که در زبان عربي و فارسي اين نام براي کل مجموعه نيز به کار برده مي شود. نوع طيف آن k۲ III ، با قدر ۰۲ به فاصله ۷۸ سال نوري تا زمين است. ستاره بتا به نام انور الشرطين که به معناي «دو چيزي که واضح نيستَ، تعبير مي شود و نوع طيف آن A۴v با قدر ۶ ۲ و فاصله ۴۴ سال نوري تا زمين مي باشد ستاره گاماي حمل به نام اخفي الشرطين ناميده مي شود که با چشم غيرمسلح به صورت يک ستاره از قدر چهارم است، اما با کمک تلسکوپ کوچک مي توان به حضور يک جفت همدم با قدر ۶ ۴ پي برد، که هر دو از نظر طيفي در رده AOV و در فاصله ۱۱۵ سال نوري از ما هستند.
▪ اجرام عمقي آسمان
در محدوده اين صورت فلکي هيچگونه جرم قابل توجهي که به سادگي ديده شود، وجود ندارد.
● حوا ( OPH) مارافساي ، حامل مار
▪ زمان رسيدن بر روي نصف النهار:
۳ مرداد،
▪ مساحت
۹۴۸ درجه مربع اين صورت فلکي عظيم، با صورت فلکي مجاور خود يعني مار در هم تنيده و مردي را نشان مي دهد که ماري به دور او پيچيده ( صورت فلکي مار به دو بخش تقسيم مي گردد) و شايد از ۴۰۰۰ سال قبل با چنين شکلي شناخته شده است. کلمه Ophiuchus که نام اين صورت فلکي است، در زبان يوناني به معناي «حامل مار» و معمولاً در افسانه ها آسکليپوس(۲)يا خداي طب و دارو معروف است. اسکليپوس پسر آپولو و کورنيس(۳)بود که به وسيله خيرون(۴)(شيرون) آموزش يافت.
▪ ستاره ها
ستاره ي آلفا در اين صورت فلکي نشانگر سر مار است. طيف آن A۵ V و قدرش ۱ ۲ به فاصله ۴۹ سال نوري قرار گرفته است.
▪ اجرام عمقي آسمان
IC۴۶۶۵ يک خوشه باز در فاصله ۱۴۰۰ سال نوري از زمين است که دقيقاً در شمال ستاره بتاي عوا قرار گرفته، اين ستاره از قدر پنجم با ۱۳ ستاره، در گستره اي به طول يک درجه است.NGC۶۶۳۳ در مرز شمال شرقي، با دم مار به صورت يک خوشه باز با قدر ۵ و در طول ۲۰ دقيقه قوسي شامل ۶۵ ستاره مي باشد. فاصله آن حدود ۱۰۵۰ سال نوري است . M۹،M۱۰، M۱۱،M۱۲،M۱۴،M۱۹، M۶۲ همه از خوشه هاي کروي با قدر ۷ هستند.
۱-helen of troy
۲-asclepius
۳-coronis
۴-chiron

شهرهاي جديد تعريف شهر جديد شهر جديد ،اجتماعي برنامه ريزي شده ،ارادي با اهداف معين از پيش تعيين شده و برخوردار از تمام تسهيلات لازم براي يک محيط مستقل ...

چكيده: با شنيدن كلمه سوخت عمدتا اولين موضوعي كه به ذهن خطور ميكند سوختهاي فسيلي است. نيروي محركه صنعت و حمل و نقل جهان هستند كه در سالهاي اخير پيشرفت ...

خودروهاي امروزي گونه هاي در معرض خطر انقراض نسلي از خودروها هستند که شايد به زودي تنها تصاوير آنها را در کتب و مجلات مشاهده کنيم! اين حقيقتي تلخ و توا ...

وقتي پس از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ميلادي، تمام پروازهاي تجاري ايالات متحده لغو شد؛ کارشناسان هواشناسي فرصت غيرمنتظره ۳ روزه اي را بدست آوردند تا فرضيات ...

يک گروه از دانشمندان و پزشکان آلماني به سرپرستي پاتريک بورله مدير مرکز علمي ميکرومت ثابت کردند که در ۱۱ نفر از ۳۸ بيمار دريافت کننده دوز پايين بليناتو ...

در طول دهه هاي اخيردارو درماني صرع پيشرفت چشمگيري داشته است وازسال ۱۹۹۳ با معرفي چيزي در حدود ۹ داروي جديد، گزينه هاي به مراتب بيشتري براي درمان اين ب ...

تاملي برنظريه انفجار بزرگ، فرضيه کانت - لاپلاس و نظريه جديد ابرغبار ● نظريه انفجار بزرگ بيگ بنگ يکي از نظريات خلقت عالم است که اوايل قرن بيستم ميلادي ...

تلسکوپ ها نور اجرام سماوي را جمع آوري کرده با متمرکز نمودن امواج نوري يک تصوير تشکيل ميدهند. امروزه اکثر ستاره شناسان از تلسکوپ به تنهائي استفاده نميک ...

دانلود نسخه PDF - جدي (Cap)