up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله تومور شناسي بيماريهاي عصبي PDF
QR code - تومور شناسي بيماريهاي عصبي

تومور شناسي بيماريهاي عصبي

راهي بهتر يراي تومور شناسي ناهنجاريهاي عصبي وبيماريهاي قلبي (1)

مقطع نگاري با تابش كننده هاي پوزيترون يكي از ابزارهاي تصويربرداري است كه مي توان از آن براي بيشتر پروسه هاي بيولوژيك در موجودات زنده استفاده كرد. سيستم هاي غيرباليني هم اكنون توانايي تصويربرداري از قلب و مغز با قدرت تفكيك فضايي mm ۶ ۴ و قدرت تفكيك زماني در حدود ثانيه دارد. سيستم تصويربرداري PET يكي از ابزارهاي مهم باليني به خصوص در انكولوژي و تومورهاي ناهنجاريهاي نورولوژيك و بيماريهاي قلبي _ عروقي است. در اين مقاله روش ها و تجهيزات مورد استفاده در PET را به طور اختصار معرفي مي شود.
● اصول تصويربرداري در PET
تصويربرداري با توزيع راديو ايزوتوپ تابش كننده هاي پوزيترون در بدن نياز به دو آشكارساز دارد كه پرتوهاي گاماي ۵۱۱ keV تابش شده ناشي از پديده فنا را به طور هم زمان آ شكار كند . جهت رسيدن به تصاوير با كيفيت بالا مهم است كه آشكارسازهاي مورد استفاده داراي قدرت تفكيك فضايي ذاتي بالا ضريب (بهره ) آ شكار سازي بالا و توانايي ثبت ميزان شمارش هاي بالا را داشته باشد ( حداقل زمان مرده ). بالاترين حساسيت سيستم (وقايع ثبت شده براي يك تابش كننده هاي پوزيترون ) نسبت به بهره دتكتور هاي توليد شده و زاويه پوشش دهنده اسكنر، بسيار مهم تر است. بنابراين اسكنرهاي به طور شاخص شامل حلقه هاي چند گانه اي از آشكارسازهايي است كه بيمار يا شيء را احاطه كرده است. آشكارساز انتخابي تقريبا در تمام اسكنرهاي PET قابل ...

(مقاله کامل پس از پرداخت در دسترس می باشد)


هيدرولوژي يا آب شناسي از دو کلمه Hydro به معني آب و Logos به معني شناسايي گرفته شده است. ديد کلي هيدرولوژي علمي است که در مورد پيدايش خصوصيات و نحوه ت ...

خون شناسي به مطالعه سلولهاي خوني و انعقاد مي پردازد. اين علم مقدار و ساختمان و عمل سلولهاي خوني ، پيش سازهاي سلولهاي خوني را در مغز استخوان ، ساختار ه ...

طبيعت بر ۳ رکن اساسي آب، هوا و خاک استوار است؛ بر اين اساس شناخت طبيعت و ارکان آن، حفاظت و پاسداري از طبيعت از مسووليت اجتناب ناپذير انسان هاست. کشاور ...

سنگ شناسي سنگ شناسي آذرين ريشه لغوي سنگهاي آذرين ، Igneous rocks نام خود را از واژه Ignis گرفته‌اند که در لاتين به معناي آتش است. ديد کلي اين سنگهاي ...

طي تاريخ مغز انسان در ناديده گرفته شدن خود نقش بسيار خوبي را ايفا کرده است. تمامي انسان ها از مصريان باستان گرفته تا ارسطو اهميت چنداني به نقش ماده مر ...

شترمرغ نيز مانند حيوانات ديگر در معرض بيماريها و عفونتهاي مختلفي ميباشد .جهت مديريت صحيح گله هاي شتر مرغ که از اهميت حياتي در اين صنعت برخوردار است با ...

● اطلاعات اوليه ميکروبيولوژيست نقش دائمي و مهمي در صنايع ميکروبي بر عهده دارد. او ميکروبهاي مورد نياز را انتخاب کرده و محيط کشت مناسب و شرايط مساعد ( ...

● ديد کلي تا اواخر قرن ۱۹ اصطلاح ويروسهاي پالايه پذير براي مشخص کردن عوامل عفوني که از صافيهاي عبور دهنده باکتريها ، قارچها و پروتوزوئرها مي گذرند، اط ...