up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله توليد SCP از متانول PDF
QR code - توليد SCP از متانول

توليد SCP از متانول

توليد SCP از متانول، راه حل بيوتکنولوژي براي معضل کمبود خوراک دام و طيور

مشکل کمبود آب در سطح جهان و به تبع آن خشکسالي و از بين رفتن منابع طبيعي، باعث شده است که کمبود علوفه و غذاي دام، به يکي از مهمترين دغدغههاي صنعت دامپروري بدل شود. بيوتکنولوژي ميتواند با توليد پروتئينهاي افزودني نظير SCP، ضايعات غني شده، اسيدهاي آمينه و آنزيمهاي کمکهضمکننده و همچنين با طراحي و تهيه علوفههاي بهتر با استفاده از تغيير ژنتيکي گياهان و تعادل اسيدهاي آمينه، نيازهاي تغذيهاي دام و کمبودهاي آن را برآورده سازد. متن زير مروري کوتاه بر برخي روشهاي توليد پروتئين تکنولوژي ياخته (SCP) دارد که يکي از دستاوردهاي بيوتکنولوژي در زمينة غذاي دام و طيور است.
● تاريخچه
پروتئين تکياخته (SCP) اصطلاحي پذيرفته شده براي توده سلولي ميکروبي است که به عنوان غذاي انسان و خوراک دام به کار ميرود. اين اصطلاح براي اولين بار در سال ۱۹۸۶ توسط پروفسور کارول ويلسون در انستيتو تکنولوژي ماساچوست (MIT)، به کار برده شد. اين اصطلاح براي مادة با محتواي پروتئيني کمتر از ۶۵ درصد مناسب نيست و کميتة تخمير واحد بينالمللي شيمي محض و کاربردي، اصطلاح تودة سلولي تکياخته را براي چنين مواردي توصيه ميکند. همچنين مناسبتر است، براي تودة سلولي محتوي پروتئين به دست آمده از قارچ، اصطلاح پروتئين قارچي که اخيراً در بسياري از منابع بکارگرفته شده است، استفاده شود.
اولين کنفرانس بينالمللي در مورد SCP در سال ۱۹۶۷ در انستيتو تکنولوژي ماساچوست برگزار شد. در اين زمان بيشتر پروژهها در مراحل آزمايشگاهي بود. در کنفرانس دوم که در سال ۱۹۷۳ برگزار شد، بسياري از کمپانيها در کشورهاي مختلف توليد SCP را در مقياس صنعتي شروع کرده بودند.
توليد SCP از مخمر تورولا براي اولين بار در جنگ جهاني اول توسط آلمانها انجام شد. در اواسط سال ۱۹۳۰ و جنگ جهاني دوم، اين امر مورد توجه بيشتري قرار گرفت و توليد آن به ۱۵ هزار تن در سال رسيد. در سال ۱۹۵۹ تيم تحقيقاتي شرکت نفت بريتانيا مشاهده کرد که ميکروارگانيسم مورد مطالعة آنها قادر به رشد بر روي نرمال پارافين است و در سال ۱۹۶۵ واحدي براي توليد SCP به ميزان ۴۰۰۰ تن در سال، طراحي و ساخته شد و در نهايت در سال ۱۹۷۶ کارخانهاي با ظرفيت صد هزار تن در سال مورد بهرهبرداري قرار گرفت.
در آن زمان، بهدليل محتواي بالاي اسيدهاي هستهاي SCP (که بخاطر دستيابي به سرعت رشد بالاتر توسط ميکروارگانيسمهاي تکسلولي توليد ميشود)، امکان استفاده از آن در خوراک انسان وجود نداشت. اما شرکت RHM در انگلستان با همکاري شرکت ICI در اواسط دهه ۸۰ ميلادي پروتئين ميکروبي تحت نام تجارتي Quorn توليد کرد که ساختاري شبيه به گوشت داشته و توسط رشد کپکFusarium graminerarum بر روي مواد نشاستهاي توليد ميشد. اين محصول بخاطر استفاده از کپک که بطور طبيعي داراي محتواي اسيد هستهاي کمتري از باکتريها ميباشد و بخاطر اضافه کردن يک عمليات براي کاهش RNA در فرآيند توليد صنعتي، داراي محتواي هستهاي خيلي پايين ميباشد و لذا استفاده از آن در خوراک انسان در انگلستان مجاز تشخيص داده شد. توليد اوليه اين محصول در سال ۱۹۸۵، ۱۰۰۰ تن در سال بود و از موفقيت اقتصادي برخوردار شد، زيرا بجاي کنجاله سويا با سويا و گوشت رقابت ميکرد.
توليد SCP از هيدروکربنهاي نفتي
هيدروکربنهاي موجود در نفت خام به ۵ گروه نرمالآلکانها، ايزوآلکانها، آلکانها، سيکلوآلکانها و آروماتيکها تقسيم ميشوند. در بين اين مواد، نرمالآلکانهاي مايع به عنوان منبع کربن و انرژي، بيش از همه براي توليد SCP به کار برده شده است.
اولين گزارش در مورد ميکروارگانيسمهاي مصرفکننده هيدروکربنها در سال ۱۸۹۵ توسط ميوشي (Miyoshi) ارائه شد. او مشاهده کرد که قارچ Botrytis cinerea ميتواند پارافين را جذب کند. پرير Perrier در سال ۱۹۱۳ استفاده هيدروکربنها توسط مخمرها را اعلام نمود.
طي جنگ جهاني دوم، مقالاتي در مورد توسعة ميکروبيولوژي نفت منتشر شده و جالب توجه اين است که اکثر کارهاي انجام شده بر روي باکتريها بوده است. در اواخر دهة ۴۰، جزئيات رشد مخمر Candida tropicalis در شرايط غيراستريل گزارش شد. همچنين باکتريهاي Micrococcus sphaeroides که از خاک ايستگاههاي شارژ گاز جدا شده بودند، قادر به رشد بر روي هيدروکربنها (همانند کربوهيدراتها) بودند. در اواخر دهة شصت و اوايل دهة هفتاد ميلادي فرايندهايي براي توليد پروتئين تکياخته از هيدروکربنها در مقياس آزمايشگاهي و صنعتي توسعه يافت.
به دنبال مطالعه اوليه شرکت نفت بريتانيا در مورد استفادة ميکربي از گازوئيل و نرمالپارافين، بيشتر شرکتهاي بزرگ نفتي، فعاليتهايي را براي توليد SCP از منابع خام کربني شروع کردند. کارخانههاي نيمهتجاري در اکثر کشورها مانند فرانسه، هند، ژاپن، روماني، چين، آلمان، شوروي، چکسلواکي سابق و ايتاليا ساخته شد. در بيشتر روشها، از نرمالپارافينها به عنوان مادة خام و از مخمرها بهعنوان ميکروارگانيسم براي توليد SCP استفاده شده بود.
● خصوصيات تودة سلولي ميکروبي
خصوصيات تودة سلولي ميکروبي به سه عامل سوبسترا، ميکرواورگانيسم و فرآيند انتخاب شده بستگي دارد.
موادي که بهعنوان خوراک دام مصرف ميشوند، بايد از لحاظ بيولوژيکي و ارزش غذايي در شرايط بدن موجود زنده و يا شرايط آزمايشگاه مورد آزمايش قرار گيرند. تمام آزمايشهاي انجام شده نشان داده است که تودة سلولي ميکروبي ميتواند به عنوان غذايي مناسب براي دام مصرف شود.
تودة سلولي توليد شده بايد داراي ارزش غذايي مناسب باشد؛ يعني به ميزان کافي داراي ويتامين، پروتئين و اسيدهاي آمينه ضروري باشد. از طرفي قابليت هضم خوبي داشته و فاقد مواد سمي باشد. طعم اين مواد نيز بايد حتيالامکان مطلوب باشد.
● خصوصيات فرآيند مورد استفاده
فرايند مورد استفاده بايستي خصوصيات زير را دارا باشد:
۱) بالاترين بهرهدهي
۲) حداقل بودن هزينههاي سرمايهگذاري و راهاندازي
۳) بالا بودن بازدهي
۴) مصرف تقريباً کامل سوبسترا
۵) سهولت بازيافت
۶) ساده بودن عمليات در قسمت پايين دستي
موارد ذکر شده به علاوه مواردي مانند غيرمداوم و يا مداوم بودن، سترون و يا ناسترون بودن و عمليات تکمرحلهاي، بهطور کلي بر انتخاب نوع ميکروارگانيسم و تصميمگيريهاي نهايي تاثيرگذار هستند.
تودة سلولي حاصل، از کربوهيدراتها، پروتئينها، اسيدهاي نوکلئيک و محصولات طبيعي ويژه نظير ويتامينها، استروئيدها، ايزوپرونوئيدها و مواد غذايي تشکيل شده است. لذا ميتوان از هر کدام از اين اجزاء استفاده کرد.
توليد SCP از متان
در بسياري از کشورهاي جهان گاز طبيعي (که قسمت اعظم آن را متان تشکيل ميدهد) بهعنوان مادة خام مصرفي مورد توجه قرار گرفته است. اولين گزارشهاي مربوط به استفاده از متان بهعنوان منبع کربن و انرژي در توليد SCP توسط هامر و همکاران و ولناک و همکاران (Hamer et al & Wolnak et al. ۱۹۶۷) وجود دارد. بيومس باکتريايي حاصل از متان حاوي بيش از ۷۵ درصد پروتئين خام بوده و مقدار زيادي از اسيدهاي آمينه ضروري مثل ليزين و ويتامينها را نيز داراست.
● فوايد متان نسبت به ساير سوبستراها
متان به آساني و به صورت مداوم قابل اندازهگيري در محلول است، به آساني از محصول نهايي جدا ميشود، احتمال آلودگي با ساير ميکروارگانيسمها به حداقل ميرسد و فرايند توليد مداوم آن موثر و نسبتاً ارزان ميباشد.
● معايب استفاده از متان
حلاليت متان در آب کم است و مخلوط آن با اکسيژن و هوا قابل اشتعال و انفجار ميباشد.
در فرايند مداوم، گرماي زيادي توليد ميشود که هزينه زيادي براي خنک کردن احتياج دارد جدول ۱ ترکيب SCP حاصل از گاز طبيعي را نشان ميدهد.
● ميکروارگانيزمهاي بهکاررفته
باکتريهاي مصرفکنندة متان (متانوتروفها) متعلق به خانواده متيلوکوکاسه (Methylococcacea) هستند که به پنج جنس تقسيم ميشوند: متيلوموناس، متيلوباکتر، متيلوکوکوس، متيلوسينوس و متيلوکيستيس.
تاکنون تحقيقات زيادي براي توليد SCP از متان صورت گرفته است که يکي از اين موارد تحقيقات کمپاني Shell (انگلستان) بود که در حد نيمهصنعتي با استفاده از متان ميکروارگانيسم متيلوکوکوس کپسولاتوس (Methyiococcus capsulatus) و يا کشت مخلوطي از گونههاي پسودوموناس، هيفوميکروبيوم و فلاووباکتريوم انجام پذيرفت. کمپاني Kyowa Hakko Kogyo نيز فعاليتهاي مشابهي انجام داده است.
ژاپن چند فرآيند توليد SCP از هيدروکربنهاي گازي را مورد بررسي قرار داده است که متان، اتان، پروپان، نرمال بوتان، پروپيلين، بوتيلن و يا مخلوطي از اينها را باکتري Brevibacterium Ketoglutamicum مصرف ميکند.
توليد پروتئين تکياخته (SCP) از متانول
افزايش روزافزون جمعيت جهان نياز به توليد بيشتر پروتئين را مطرح ميسازد. فعاليتهاي توليدي در اين راستا در اغلب کشورهاي جهان با مشکل روبرو است. علت اصلي اين امر شرايط نامطلوب آب و هوا، کمبود امکانات در بخش کشاورزي و به کارگيري روشهاي سنتي ميباشد. از اين رو کشورهايي که با مشکل جمعيت زياد دست به گريبان هستند، براي رفع نيازهاي غذايي مردم ناچار به وارد کردن ساليانة مقادير زيادي مواد اوليه حاصل از پروتئين گياهي و يا حيواني هستند. حتي کشورهايي مانند ژاپن و اروپاي غربي و کشورهاي در حال توسعه واردکنندگان اين مواد (خصوصاً سويا و پودر ماهي) از ساير کشورها ميباشند.
با توجه به اينکه نياز به پروتئينهاي غذايي براي انسان و دام رو به افزايش ميباشد، متخصصين در طي چند دهة گذشته در پي منابع جديد پروتئين با توليد انبوه از ميکروارگانيسمها بودهاند و از تودة سلولهاي ميکربي (خصوصاً منبع کربن نرمالآلکانها) بهعنوان خوراک دام استفاده شده است.
اولين کاربرد متانول براي فرايندهاي تخميري، توليد SCP بوده و به علت مزاياي آن مورد توجه قرار گرفته است. اطلاعات اساسي براي استفاده از متيلوتروفها (با سوبسترات متانول) شامل خصوصيات رشد، ضريب بازدهي، ارزش غذايي و سالم بودن آن به عنوان خوراک دام و طيور ميباشد که در ظرف ۱۵ الي ۲۰ سال گذشته اين اطلاعات به دست آمده است.
در طي سالهاي ۹۰-۱۹۷۰ توليد SCP از منابع و مشتقات نفت خام بيشترين توجه را به خود جلب کرد و کشورهايي مانند انگلستان، آلمان، ژاپن، روسيه و غيره موفقيتهاي چشمگيري را در اين زمينه بدست آوردهاند. در چند دهه گذشته تعدادي از شرکتهاي نفتي و شيميايي در اروپا و ژاپن سرمايهگذاري وسيعي را براي توليد SCP از متانول آغاز نمودند. در آلمان شرکت شيميايي Hoechst AG و در بريتانيا شرکت ICI اقدام به تاسيس کارخانههاي توليد کننده SCP از متانول نمودند.
همچنين شرکت بزرگ شيميايي ICI، بيومس باکتريايي Pruteen را از متانول به عنوان خوراک دام و طيور توليد کرده است. در پيشرفتهترين فرايند توليد SCP از متانول که توسط ICI توسعه يافته، از فرمانتور Airlift ( از نوع چرخه فشار) استفاده شده است. مطالعات اولية آن در يک پايلوت با ظرفيت ۱۰۰۰ تن در سال به مدت بيش از ۳ سال انجام شد. سپس کارخانهاي با ظرفيت ۵۰ تا ۷۰ هزار تن در سال، در اواخر سال ۱۹۷۹ تأسيس شد. در ژاپن نيز کمپاني پتروشيميايي ميتسوبيشي فرايند توليد SCP از متانول را تا حد پايلوت ۵۰۰ تن در سال توسعه داده است.
در سال ۱۹۷۷ انستيتيو تحقيقات علمي کويت (KISR) برنامة تحقيقي خود را براي توليد SCP شروع کرد. در اين تحقيق ابتدا در شرايط محلي، باکتريهاي مناسب از خاک مناطق کويت جداسازي و پس از بهينه نمودن و انتخاب بهترين باکتريها، فعاليت در مقياس پايلوت آغاز شد. دليل اين فعاليت، نياز روزافزون به منابع پروتئيني (۴۰۰۰۰ تن SCP در سال) در کويت بود. در مرحلة بعد از پايلوت، کارخانه توليد SCP از متانول در حد صنعتي مد نظر بود که در جريان جنگ عراق و کويت اين تأسيسات تخريب شد.
در بلوک شرق نيز ساليانه ميليونها تن SCP از متانول و ساير فراوردههاي مشابه توليد ميگردد و احتمالاً در حال حاضر اين توليدات ادامه دارد و ليکن آمار و اطلاعات دقيقي در اين رابطه وجود ندارد.
لازم به ذکر است پودر ماهي به علت حمل دريايي طولاني در معرض آلودگي ميکروبي قرار دارد و عدم مرغوبيت کالا هنگام تحويل همواره مسائلي را به وجود ميآورد.
● فعاليتهاي انجام شده در داخل کشور
بررسيهاي انجام شده از سال ۱۳۷۰ توسط شرکت تهيه، توليد و توزيع علوفه (وزارت جهاد سازندگي) با همکاري گروه بيوتکنولوژي دانشکدة فني و مهندسي دانشگاه تربيت مدرس به اين نتيجه رسيد که بهکارگيري متانول بهعنوان مادة اصلي در توليد پروتئين تکياخته مزاياي ويژهاي دارد که آن را از ساير روشها و مواد اوليه مورد استفاده متمايز مينمايد. اين موضوع با توجه به سهولت دسترسي به متانول در ايران سبب شد تا طرح توليد SCP از متانول به صورت پروژهاي مشترک با گروه بيوتکنولوژي دانشکدة فني و مهندسي دانشگاه تربيت مدرس در سطح آزمايشگاهي انجام گيرد و سپس در حد پايلوت ۴۰ کيلوگرم در روز براي بررسيهاي تغذيهاي بيشتر و در نهايت به صورت کارخانهاي با ظرفيت توليد ۳۰ هزار تن SCP در سال طراحي و ساخته شود. متأسفانه بهدلايل مالي و بوروکراسي موجود، انجام آن تاکنون به تعويق افتاده و مراحل نهايي ساخت در دست اجرا است. در ايران با توجه به منابع عظيم گاز و واحدهاي صنعتي توليد متانول در پتروشيمي شيراز و پتروشيمي بندرامام (و در آينده نزديک خارک)، توليد SCP از متانول مناسب بوده و توجيه اقتصادي آن نيز (بعد از بررسيهاي فني و اقتصادي) توسط شرکت تهيه، توليد و توزيع علوفه (وزارت جهادسازندگي) مورد تاييد قرار گرفته است. براي توليد SCP در دست داشتن ميکروارگانيسم مناسب (با سرعت رشد و پروتئين بالا) و دانستن بهترين شرايط رشد آن در حالت مداوم (Continuous) براي بدست آوردن حداکثر بازدهي، در درجه اول اهميت قرار دارد.
طي سالهاي اخير در کشورهاي خاورميانه ميزان توليد گوشت با سرعت زيادي افزايش يافته است. اين توسعه بطور عمده در توليد طيور بوده که از طريق تأسيس صنايعي با ظرفيت بالا ميباشد. يکي از موانع عمده موجود در راه توسعه اين صنعت، فقدان خوراک طيور، خصوصاً منبع پروتئيني است که در نهايت بر تامين پروتئين غذاي انسان مؤثر ميباشد.
با توجه به قابل دسترس بودن نفت خام، گاز و مشتقات آنها در منطقة خاورميانه، توليد پروتئين تکياخته از مواد خام مطمئن، مخصوصاً متانول، منبع مناسب و قابل اطميناني براي جبران کمبود پروتئين جهت خوراک دام و طيور است. اين فرآورده جايگزين خوبي براي پودر ماهي در خوراک دام و طيور ميباشد. با توجه به کمبود پروتئين و محدود بودن امکانات طبيعي براي توليد آن، بهکارگيري ميکروارگانيسمهايي که از مواد خام ارزان و فراوان تکثير مييابند، حائز اهميت خواهد بود.
چنانچه ذکر شد توليد SCP در مقياس صنعتي امکانپذير بوده و در تعدادي از کشورها به حد تجاري توليد ميشود. توليد پروتئين تکياخته خصوصاً از متانول داراي مزيتهاي زير ميباشد:
۱) تهيه SCP از اين مواد خام به زمينهاي وسيع کشاورزي نياز ندارد.
۲) ترکيب اين مواد از نظر درصد پروتئين و اسيدهاي آمينه ضروري با محصولات کشاورزي و پودر ماهي برابري ميکند.
۳) در تهيه پروتئين از اين مواد خام، شرايط جوي اقليمي موثر نميباشد.
۴) در مقياس محدود مقدار زيادي پروتئين را ميتوان توليد و ذخيره نمود.
۵) برخلاف پروتئينهاي گياهي و حيواني که براي تهيه آنها احتياج به صرف زمان زيادي ميباشد، محصول پروتئين صنعتي بسيار سريع بهدست ميآيد.
۶) بازدهي تبديل سوبسترا به محصول زياد بوده و خواص فيزيکي و تغذيهاي ثابتي دارد.
۷) ميکروارگانيسمهاي مورد استفاده را ميتوان از نظر ژنتيکي تغيير داده و خواص مطلوبي به آنها داد.
● ارزش غذايي SCP حاصل از متانول
اطلاعات قابل ملاحظهاي در مورد محتواي بيوشيميايي سلولهاي ميکروبي شامل پروتئين، اسيد آمينه، ويتامين و مواد معدني در دست ميباشد. در جدول ۲ آناليز تقريبي ميکروارگانيسمهاي منتخب براي توليد SCP برآورد شده است. مقدار پروتئين کل بر اساس رابطة ( مقدار نيتروژن) محاسبه ميشود.مقدار پروتئيني که بدين ترتيب محاسبه ميشود، براي استفاده در فرموله کردن خوراک مقدار پروتئين و ليپيد ميکروارگانيسمها تا حدي منعکس کنندة ترکيبات به کار برده شده و در محيط کشت رشد ميکروارگانيسمها مشخص ميشود. مقدار خاکستر محصولات SCP به مقدار مواد معدني موجود در محيط کشت بستگي دارد. همچون روشهاي به کار گرفته شده در جداسازي و شستن سلولها نيز منجر به تغييرات قابل ملاحظهاي در ميزان خاکستر ميشوند. جدول ۲ بيانگر ميزان اسيدهاي آمينه موجود در SCP حاصل از متانول، سويا، پودر ماهي و تخممرغ است که با استاندارد سازمان جهاني خواروبار و کشاورزي (FAO) مقايسه شده است. همانطور که ملاحظه ميشود SCP حاصل از متانول با استانداردهاي مربوطه مطابقت داشته و از ارزش غذايي بالاي برخوردار ميباشد. در بين انواع ميکروارگانيسمها، باکتريها داراي محتواي اسيدهاي آمينة مناسبتري نسبت به مخمرها هستند.
● شرايط SCP جهت استفاده از آن توسط انسان
بهطور کلي تودة سلولي ميکروبي به شکل پودر به مصرف حيوان مي­رسد و اگر قرار باشد توسط انسان مصرف شود، بايد قبل از استفاده، عمليات زير بر روي آن انجام شود:
۱) استخراج پروتئين و تغليظ آن
يکي از موضوعات مهم در مورد SCP ميزان اسيد نوکلئيک آن ميباشد؛ چون براي استفاده از SCP ميزان اسيدهاي نوکلئيک يک عامل محدودکننده است. در مقايسه با منابع پروتئيني معمول، سلولهاي ميکربي حاوي ۸ تا ۲۵ گرم اسيد نوکلئيک در ۱۰۰ گرم پروتئين ميباشند که بيشتر آن اسيد ريبونوکلئيک (RNA) است. مصرف بيش از حد مجاز اسيدهاي نوکلئيک براي انسان مضر است و نبايد مقدار آن از ۳ گرم تجاوز کند.
● کيفيت و ايمن بودن SCP توليد شده از متانول
کيفيت SCP توليد شده با روشهاي مختلف، همانند ساير مواد غذايي و محصولات تخميري ارزيابي ميشود. اين روشها توسط بخش تخمير IUPAC مشخص شده است و شامل روشهاي تجزيهاي براي تمامي اجزاء محصول، آزمايشهاي تغذيهاي و ايمني، خواص فيزيکي و مدت زمان سالم ماندن در انبار است.
براي ارزيابي کيفييت SCP مواردي مانند ارزش تغذيهاي محصولات براي استفاده در غذاي انسان و يا خوراک دام، ايمني اين فرآورده در تغذيه انسان و حيوان و توليد ميزان مناسب پروتئين با محتوي مناسب از اسيدنوکلئيک و ساير عوامل سمي، مدنظر ميباشد. اگرچه استفاده از SCP در درجة اول به خاطر مقدار پروتئين آن است، ليکن سلولهاي ميکروارگانيسمها حاوي کربوهيدرات، ليپيد، ويتامينها و مواد معدني نيز ميباشد که به ارزش غذايي آن ميافزايد.
ايمن بودن محصولات SCP نيز موضوع بسياري از تحقيقات بوده است. ايمن بودن SCP توليد شده با توجه به نوع مصرف آن، بايستي مطابق با استانداردهاي جهاني باشد. اين استانداردها عبارتند از:
سميت حاد، سميت ژنتيکي، سميت در کوتاه مدت، اثر بر روي توليد مثل و سميت در درازمدت و اثرات تغذيهاي SCP بر روي اعضاي مختلف بدن مانند کليه.
در موارد زيادي مرغهاي گوشتي و تخمگذار را تحت تاثير رژيمهاي مختلفي از SCP قرار دادهاند و مشخص شده که اثرات غيرطبيعي نظير سوءتغذيه و اثرات پاتولوژيک بر اندام آنها ندارد. همچنين مزه، طعم گوشت و تخم طيور در موارد مختلف مورد بررسي قرار گرفته و معلوم شده است که مزه و طعم آنها با شاهد (رژيمهاي غذايي معمول) تفاوتي ندارد. به علاوه از نظر سوءتغذيه، تنها در بعضي موارد بايستي اسيدهاي آمينه بررسي و کمبودهاي آن جبران شود. کمبود اسيدهاي آمينه عمدتاً در اسيد آمينههاي گوگرددار و در درجة بعد آرژينين ميباشد.
در مورد مخمرها به غير از کمبود متيونين نسبتهاي ليزين به آرژينين نيز بايستي در جيرة غذايي طيور تنظيم شود. در مطالعات مربوط به جلبکها کمبود گليسين و متيونين در تغذيه جوجهها مشاهده شده است. در بررسي تغذيهاي محصول SCP حاصل از متان براي جيرة غذايي جوجههاي گوشتي نتايج و بازدهي بيشتري نسبت به سويا و پودر ماهي بدست آمده است.
در مورد متانول باقيمانده، ممکن است مقادير کمي از آن در کنار محصول وجود داشته باشد، که بسته به شرايط فرايند و جداسازي محصول تغيير ميکند. طبق قوانين IUPAC غلظت متانول و فرمالدئيد باقيمانده در SCP توليد شده نبايستي بيش از ppm ۲۰ باشد. در محصولات توليدي که مورد آزمايش قرار گرفته است، مقدار متانول از مقدار ذکرشده تجاوز نميکند. همچنين مقادير کلسيم، فسفر و منگنز که بر روي استخوانها و کليه اثر ميگذارد، در محصول مهم ميباشد. مواد معدني مانند سديم، پتاسيم و سلنيم نيز بايستي مدنظر باشند. بهم خوردن موازنة در تغذيه جوجهها و يا کمبود عنصر سلنيم (Se) که به طور طبيعي در پودر ماهي وجود دارد سبب مرگ و مير جوجهها ميشود.
در توليد SCP لازم است که سويههاي باکتريايي و مخمر مورد استفاده، از نظر بيماريزايي به دقت بررسي شود. روشهايي براي تعيين بيماريزايي باکتريهاي مورد نظر وجود دارد. يکي از اين روشها، تزريق نمونه SCP به موش (۵ هفتهاي) ميباشد. براي اين کار تلقيح باکتريايي را که حاوي ۸ ۱۰ باکتري زنده ميباشد بهصورت درون صفاقي به اين موشها تزريق کرده و بعد از ۱۴ روز بافتهاي مختلف بدن آنها را مورد بررسي قرار ميدهند و قسمتي از هر بافت را بر روي محيط کشت جامد گسترش ميدهند که بسته به تعداد کلني ظاهر شده، اثرات بيماريزايي باکتري بررسي ميشود. بررسي انجام شده روي SCP توليدي از شرکتهاي ICI، هوخست، ميتسوبيشي و شل نشان ميدهد که براي گونههاي مختلف حيواني اثرات پاتولوژيک نداشته و ايمني لازم را دارد.
قابليت هضم SCP حاصل از متانول در رديف سويا و جو و يا حتي بهتر از آنها ميباشد. با توجه به پارامترهاي آزمايششدة معين، هنگامي که محصولات SCP به روش صحيح توليد شده باشند و با مقادير مناسبي از کربوهيدراتها، مواد معدني، چربيها، ويتامينها و ساير پروتئينها مخلوط شود ارزش غذايي آن به کازئين (پروتئين شير) ميرسد.
● نتيجه گيري
بررسيهاي فوق نشان داد که SCP حاصل از متانول در مقياس صنعتي، براي استفاده در خوراک دام و طيور در کشورمان که واردات بالايي دارد، قابل استفاده و سالم ميباشد.

دو انقلاب در ابتدا و انتهاي قرن 20 رخ داد. انقلاب آغازين ظهور انبوه و پايان عصر توليد دستي بود و انقلاب دوم پايان، ظهور ناب و خاتمه عصر توليد انبوه اس ...

توليد مثل از به اشتراک گذاشتن سلول هاي جنسي نر و ماده اتفاق مي افتد . سلول هاي جنسي حامل صفات وراثتي هستند که خصوصيات فردي هر شخص در ژن هاي موجود در ک ...

روشهاي توليد برق DC: 1- باطري 2- ژنراتور برق DC 3- مبدل AC-DC( يكسو ساز): Reactifair *مصرف كنندگان برق DC در پست: 1- لامپها وآلامهاي هشدار دهنده 2- رل ...

حدود سي سال پيش، يکي از مديران شرکت هاي دارويي، سخنان راه گشايي را بيان کرد. آقاي هانري گادسدن، مدير پرکار شرکت دارويي Merck که در آن زمان نزديک سن با ...

ديد کلي نيروگاه هسته اي مانند هر مرکز مولد برق با هدف توليد برق ايجاد مي شود. توليد برق کار مشکلي به نظر نمي رسد. هر يک از شما احتمالا تکمه فلاش عکاسي ...

● مقدمه هوايي که از آن تنفس مي کنيم مملو از موجودات بسيار ريز است که با باد به حرکت درمي آيند. قارچ ها، باکتريها، ويروسها و گياهان براي انتقال گرده ها ...

اين مطالعه اثر اوزون را به عنوان ضد عفوني کننده در ضد عفوني کردن ذرت نگهداري شده در انبار ارزيابي ميکند . تيمار با اوزون با غلظت ppm ۵۰ براي سه روز مو ...

تحقيقات زيادي در رابطه با استفاده از آنزيمها در جيره غذايي تک معده اي ها و بخصوص طيور انجام گرفته و در اين تحقيقات عملکرد مثبت آنزيمها در رابطه با افز ...

دانلود نسخه PDF - توليد SCP از متانول