up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله توليد SCP از متانول PDF
QR code - توليد SCP از متانول

توليد SCP از متانول

توليد SCP از متانول، راه حل بيوتکنولوژي براي معضل کمبود خوراک دام و طيور

مشکل کمبود آب در سطح جهان و به تبع آن خشکسالي و از بين رفتن منابع طبيعي، باعث شده است که کمبود علوفه و غذاي دام، به يکي از مهمترين دغدغههاي صنعت دامپروري بدل شود. بيوتکنولوژي ميتواند با توليد پروتئينهاي افزودني نظير SCP، ضايعات غني شده، اسيدهاي آمينه و آنزيمهاي کمکهضمکننده و همچنين با طراحي و تهيه علوفههاي بهتر با استفاده از تغيير ژنتيکي گياهان و تعادل اسيدهاي آمينه، نيازهاي تغذيهاي دام و کمبودهاي آن را برآورده سازد. متن زير مروري کوتاه بر برخي روشهاي توليد پروتئين تکنولوژي ياخته (SCP) دارد که يکي از دستاوردهاي بيوتکنولوژي در زمينة غذاي دام و طيور است.
● تاريخچه
پروتئين تکياخته (SCP) اصطلاحي پذيرفته شده براي توده سلولي ميکروبي است که به عنوان غذاي انسان و خوراک دام به کار ميرود. اين اصطلاح براي اولين بار در سال ۱۹۸۶ توسط پروفسور کارول ويلسون در انستيتو تکنولوژي ماساچوست (MIT)، به کار برده شد. اين اصطلاح براي مادة با محتواي پروتئيني کمتر از ۶۵ درصد مناسب نيست و کميتة تخمير واحد بينالمللي شيمي محض و کاربردي، اصطلاح تودة سلولي تکياخته را براي چنين مواردي توصيه ميکند. همچنين مناسبتر است، براي تودة سلولي محتوي پروتئين به دست آمده از قارچ، اصطلاح پروتئين قارچي که اخيراً در بسياري از منابع بکارگرفته شده است، استفاده شود.
اولين کنفرانس بينالمللي در مورد SCP در سال ۱۹۶۷ در انستيتو تکنول ...

(مقاله کامل پس از پرداخت در دسترس می باشد)


دو انقلاب در ابتدا و انتهاي قرن 20 رخ داد. انقلاب آغازين ظهور انبوه و پايان عصر توليد دستي بود و انقلاب دوم پايان، ظهور ناب و خاتمه عصر توليد انبوه اس ...

توليد مثل از به اشتراک گذاشتن سلول هاي جنسي نر و ماده اتفاق مي افتد . سلول هاي جنسي حامل صفات وراثتي هستند که خصوصيات فردي هر شخص در ژن هاي موجود در ک ...

روشهاي توليد برق DC: 1- باطري 2- ژنراتور برق DC 3- مبدل AC-DC( يكسو ساز): Reactifair *مصرف كنندگان برق DC در پست: 1- لامپها وآلامهاي هشدار دهنده 2- رل ...

حدود سي سال پيش، يکي از مديران شرکت هاي دارويي، سخنان راه گشايي را بيان کرد. آقاي هانري گادسدن، مدير پرکار شرکت دارويي Merck که در آن زمان نزديک سن با ...

ديد کلي نيروگاه هسته اي مانند هر مرکز مولد برق با هدف توليد برق ايجاد مي شود. توليد برق کار مشکلي به نظر نمي رسد. هر يک از شما احتمالا تکمه فلاش عکاسي ...

● مقدمه هوايي که از آن تنفس مي کنيم مملو از موجودات بسيار ريز است که با باد به حرکت درمي آيند. قارچ ها، باکتريها، ويروسها و گياهان براي انتقال گرده ها ...

اين مطالعه اثر اوزون را به عنوان ضد عفوني کننده در ضد عفوني کردن ذرت نگهداري شده در انبار ارزيابي ميکند . تيمار با اوزون با غلظت ppm ۵۰ براي سه روز مو ...

تحقيقات زيادي در رابطه با استفاده از آنزيمها در جيره غذايي تک معده اي ها و بخصوص طيور انجام گرفته و در اين تحقيقات عملکرد مثبت آنزيمها در رابطه با افز ...