up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله توليد محصولات کشاورزي PDF
QR code - توليد محصولات کشاورزي

توليد محصولات کشاورزي

دغدغه هاي بخش كشاورزي

دغدغه هاي بخش کشاورزي
شايد بتوان گفت اولين امنيتي که بايد به صورت زيربنايي براي هر کشوري توسط دولتمردان آن به وجود آيد يا حفظ شود، امنيت غذايي است که همين موضوع بر اهميت و جايگاه کشاورزي و توليدکنندگان اين بخش در ساير کشورها و از جمله کشور عزيزمان تاکيد مي کند.
شايد بتوان گفت اولين امنيتي که بايد به صورت زيربنايي براي هر کشوري توسط دولتمردان آن به وجود آيد يا حفظ شود، امنيت غذايي است که همين موضوع بر اهميت و جايگاه کشاورزي و توليدکنندگان اين بخش در ساير کشورها و از جمله کشور عزيزمان تاکيد مي کند. به عبارت ديگر از قديم الايام به علت اقليم متنوع، بخش کشاورزي بخش پايه اي و اساسي در کشورمان بوده; چراکه علاوه بر توليد پاک، ضرورت تامين امنيت غذايي نيز در اين بخش وجود داشته است. اما مثل اين که اين بخش در ايران بسيار به معناي واقعي مظلوم واقع شده و به خصوص در چند سال اخير دوران بحراني را پشت سرمي گذراند; که اين موضوع نمي تواند هيچ علتي جز عدم برنامه ريزي صحيح توسط مسوولين مربوطه داشته باشد. چراکه در عرض کمتر از چند سال از صادرکننده برخي اقلام عمده و استراتژيک کشاورزي مانند گندم به واردکننده آن تبديل شده و در برخي موارد ديگر نيز سهم فروشمان را در بازارها گوناگون يکي پس از ديگري از دست داده ايم.
به راستي واردات رنگارنگ ميوه هاي مختلف از کشورهاي گوناگون در مقاطع حتي غير ضروري چه توجيهي مي تواند داشته باشد؟ آيا با اين همه امکانات مي توان توجيهي براي واردات محصولات کشاورزي با قيمت هاي بالا در اين مقطع کنوني داشت؟ آيا دولتمردان نهم بابت کاهش توليد برخي از کليدي ترين محصولات صادراتي ايران دليلي موجه دارند؟
مي دانيم که سير نزولي توليد محصولات کشاورزي و رشد منفي ارزش افزوده در بخش کشاورزي اصلا به صلاح کشور نيست. چراکه ميليونها نفر از قشر زحمت کش جامعه فقط از همين طريق روزي خورده و زندگاني مي گذرانند. براستي آيا مي توان به جاي کم کاري خودمان، خشکسالي را در چند سال گذشته علت العلل بدانيم. مگر ديگر کشورهاي جهان با اين پديده روبرو نيستند; يا اينکه مگر خشکسالي فقط در دوران نهم در ايران روي داده است؟ آيا هميشه مسوولين مربوطه در جاي جاي دنيا، همه کاسه و کوزه ها را بر سر خشکسالي شکانده اند؟
اگر در قالب برنامه هاي توسعه به رويکرد دولت ها نگاه کنيم، قطعا متوجه تفاوت آنها خواهيم بود و حال اگر در اين ميان به بخش کشاورزي با رويکرد توسعه اي اهميت لازم داده شود، اينجاست که بحث خودکفايي در توليد محصولات استراتژيکي مانند گندم، جو، ذرت و... مطرح مي شود. ولي از نظر متدولوژيک، کشاورزي هم محور توسعه است و هم محور استقلال. چون اين دو بايد به موازات و همگام هم پيش بروند و از همديگر جدا نيستند. يعني به نوعي تکميل کننده همديگر هستند. نگاه موردي به هر کدام لازم بوده اما به هيچ عنوان کافي نيست.
در کشاورزي مدرن استفاده بهينه و به موقع از نهاده هايي مانند، کود و سموم دفع آفات نباتي نقش مهمي در کاهش خسارت و بهبود عملکرد دارد که با ضعف مديريت در بخش خدمات کشاورزي کشورمان، اين نهاده ها در خيلي از موارد به اندازه و در زمان مورد نياز در اختيار کشاورزان قرار نمي گيرند. بنابراين بازده نهايي سرمايه در بخش کشاورزي چندان بالا نيست. از اين رو بايد نرخ بهره وام هاي بانکي در مقايسه با نرخ بازدهي سرمايه سنجيده شود و براي سرمايه گذاري هاي مولد که ايجاد سرمايه مي کند، نرخ آن بايد کمتر باشد. اما دريغ از عمل به اين قانون در اکثر بانکها که با توجيه اقتصادي ندانستن اين گونه پروژها از دادن وام به هر نحو طفره مي روند.
بنابراين بايد گفت که با وجود اينکه ايران کشوري چهار فصل و داراي پتانسيل هاي قابل توجهي است، اما عملکرد وزارت کشاورزي در اين دوره انتظارات را برآورده نکرده و مجموع نارسايي هاي مقطعي، بخشي و کلان، مدت هاست که واکنش هايي منفي را در پي داشته است. اين حالي است که بخش کشاورزي مي تواند يکي از پربازده ترين بخش ها در سرمايه گذاري باشد که با در نظر گرفتن تمام زمينه هاي موجود، اگر سياست ها و تصميمات کارشناسانه اعمال شود، در اين حوزه با بازدهي بسيار بالايي روبه رو خواهيم بود; که البته اين مهم نيازمند تغيير نگرش مديريت در سطح کلان دولت دارد. نگرشي که بايد در آن بيشتر به واقعيت ها نگريست و راه حل هاي عملي و بدور از شعارزدگي را اعمال نمايد. چراکه متاسفانه در شرايط کنوني وضعيت توليد براستي نامساعد بوده و وضعيت کشاورزان به علت تغيير برخي از قوانين و مقررات و تعرفه ها چندان نامساعد نيست. آيا نمي توانستيم در روزگاراني که قيمت نفت بالا بود; فکري اساسي به به حال اين بخش اصلي اقتصاد که به طور واقع هميشه بسيار مولد و مظلوم بوده، نمائيم؟ (بخشي که بقيه قسمت ها همه جوره به آن نيازمندند.)
تا زماني که بيش از نيمي از اراضي تحت پوشش گندم ما ديم است، نمي توانيم به يک پايداري در خودکفايي برسيم. براي رسيدن به خودکفايي پايدار بايد سطح زير کشت گندم آبي خود را هر روز افزايش دهيم. چراکه با اين کشاورزي سنتي و فرسوده بودن تجهيزات کشاورزي و ضايعات برداشت نيز مقدار قابل توجهي گندم به هدر مي رود. البته نبايد ضايعات حمل از مزرعه تا سيلو را فراموش کرد. همچنين يکي ديگر از عوامل هدر رفتن گندم، کمبود امکانات و عدم رعايت بهداشت در برخي از سيلوهاست که از آن جمله مي توان به وجود آفات انباري در بعضي سيلوها اشاره کرد.
روش توليد و مصرف نان در کشور نيز يکي ديگر از موارد به هدر رفتن گندم است که به هيچ وجه صحيح و اصولي نيست و اين يعني کفران نعمت هاي خداوندي. لذا يکي از پيشنهادات مهم در اين باره تغيير الگوي توليد و مصرف نان است. يعني اينکه مجموع مشکلات و مسايل رنگارنگ بخشي و کلان در حوزه کشاورزي عواملي هستند که بحران هاي گسترده اي را ايجاد کرده اند و نمي توان فقط به يک مورد خاص اشاره کرد.
بايد نگرش هاي جديد براساس خود اتکايي در توليد محصولات کشاورزي باشند; نه اينکه بحث اصلي در برخي روزها، واردات پرتقال از کشورx و ياy باشد. آيا با اين همه نعم خداوندي و چهار فصل زيبا که براي ما به ارمغان آمده; مي توانيم حرفي از واردات داشته باشيم؟
پيش شرط اساسي خوداتکايي است که بسياري از عوامل دست به دست هم مي دهند تا شرايط را براي تحقق وعده ها فراهم کنند. اما در عمل شرايط نسبت به گذشته وخيم تر نيز شده که اين همه، نتيجه تصميمات سهل انگارانه و غيرتخصصي است. يعني سو» مديريت عامل اساسي است. سرمايه گذاري هاي بدون برنامه و اجراي طرح هاي بدون توجيه اقتصادي منابع زياد مالي و طبيعي را از بين برده و هيچ صرفه اقتصادي در برنداشته است. لذا اگر بخواهيم از تمام ظرفيت هاي موجود در بخش کشاورزي بهره برداري کنيم، بايد براي سازماندهي اوضاع به فکر اتخاذ برنامه هايي کارآمدتري باشيم. بايد در عمل و نه در شعار فرصت هاي سرمايه گذاري در اين بخش را افزايش داد که در اين راه وظيفه دولت ارائه خط مشي مناسب بوده به طوريکه شرايط لازم جهت تقويت زيرساخت ها را مهيا کند.
در پايان بايد گفت که بخش کشاورزي از نظر ايجاد اشتغال و ارزش افزوده، جايگاه مهمي در اقتصاد جهاني و اقتصاد داخلي دارد. يعني اين بخش هم از نظر تامين مواد غذايي لازم و هم از لحاظ اشتغال زايي در صنايع وابسته (تبديلي و تکميلي) مي تواند بسيار مهم بوده و در اقتصاد کشور تاثير زيادي داشته باشد. هم اکنون هزاران فارغ التحصيل رشته هاي کشاورزي و مرتبط به آن جوياي کار در جامعه وجود دارند که به دنبال کسب درآمد سرگردانند و اين در حالي است که اکثر کشاورزان ايراني داراي اطلاعات تخصصي و علمي کمي هستند. اگر برنامه ريزان در اين حوزه نتوانند هرچه زودتر اين دانش بالقوه را به فعليت برسانند و از نتايج مثبت تخصصي کردن کشاورزي در ابعاد مختلف آن بهره برداري کنند; مشکلات و معضلات اين بخش صدچندان خواهد شد. واقعيت اين است که دولتمردان گذشته شرايط را در عمل مهيا نکرده اند و بايد به اميدروزي باشيم که از واردات انواع محصولات کشاورزي بي نياز باشيم و ظاهرا اين محقق نخواهد شد بجز تغيير در نگرش مديران اين بخش ...

دو انقلاب در ابتدا و انتهاي قرن 20 رخ داد. انقلاب آغازين ظهور انبوه و پايان عصر توليد دستي بود و انقلاب دوم پايان، ظهور ناب و خاتمه عصر توليد انبوه اس ...

توليد مثل از به اشتراک گذاشتن سلول هاي جنسي نر و ماده اتفاق مي افتد . سلول هاي جنسي حامل صفات وراثتي هستند که خصوصيات فردي هر شخص در ژن هاي موجود در ک ...

روشهاي توليد برق DC: 1- باطري 2- ژنراتور برق DC 3- مبدل AC-DC( يكسو ساز): Reactifair *مصرف كنندگان برق DC در پست: 1- لامپها وآلامهاي هشدار دهنده 2- رل ...

حدود سي سال پيش، يکي از مديران شرکت هاي دارويي، سخنان راه گشايي را بيان کرد. آقاي هانري گادسدن، مدير پرکار شرکت دارويي Merck که در آن زمان نزديک سن با ...

ديد کلي نيروگاه هسته اي مانند هر مرکز مولد برق با هدف توليد برق ايجاد مي شود. توليد برق کار مشکلي به نظر نمي رسد. هر يک از شما احتمالا تکمه فلاش عکاسي ...

فرمولاسيون سموم، به صور مختلف سم اطلاق مي گردد. فرمولاسيون مشخص مي کند که يک سم چگونه بايد بکار برده شود. مثلاً اگر سمي به صورت گَرد باشد، فرمولاسيون ...

● مقدمه هوايي که از آن تنفس مي کنيم مملو از موجودات بسيار ريز است که با باد به حرکت درمي آيند. قارچ ها، باکتريها، ويروسها و گياهان براي انتقال گرده ها ...

● واژگان واژگان موردنياز به منظور تأمين مقاصد و اهداف کشاورزي زيستي عبارتند از: ▪ برچسب: از ديدگاه اقتصادي عبارتست از ارائه ي نام محصول، علائم تجاري و ...

دانلود نسخه PDF - توليد محصولات کشاورزي