up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله توليد تخم مرغ PDF
QR code - توليد تخم مرغ

توليد تخم مرغ

فاکتورهاي موثر بر توليد تخم مرغ در گله هاي تخمگذار (1)

بسته به نژاد وفصل شروع توليد تخم مرغ در طيور تخمگذار از ۱۸ ۲۲ هفتگي آغاز مي گردد وسيکل تخمگذاري ۱۲ ماه طول مي کشد ۶ ۸ هفته بعداز شروع توليد گله به پيک ۹۰ درصدي مي رسد توليد گله بعد از ۱۲ ماه به ۶۵ درصد خواهد رسيد در طول تغييرات مرحله توليد و کاهش تدريجي تغييراتي دروزن تخم مرغ نير حاصل ميگردد هرآنچه که بتواند برتوليدگله تاثيربگذارد بايستي موردبررسي قرار گيرد مطالعه سابقه گله نيز در اين امر مهم است مصرف غذا کيفيت وکميت مصرف آب شدت و مدت روشنايي ، آلودگي هاي انگلي ، بيماري ها ، مديريت و فاکتورهاي محيطي ، همگي بر توليد يک گله موثر مي باشند .
● دلايل غير عفوني موثر در توليد :
۱) سن مرغ :
طيور مي توانند سال ها زنده مانده و به توليد خود ادامه دهند به طور کلي بعد از ۲ يا ۳ سال بسياري از مرغ ها به طور معني داري توليدخود را کاهش مي دهند و اين کاهش از پرنده اي که به پرنده ديگر متفاوت خواهد بود پس از گذارندن يک دوره تولک و استراحت مرغ هاي خوب مي توانند ۵۰ تا ۶۰ هفته به توليدخودادامه دهند مرغ هايي که توليد کمتري دارند و نيز سن آنها بيشتر باشد براي توليد و تولک مناسب نمي باشند .
۲) تغذيه نامناسب :
مرغ ها براي توليد مطلوب به يک جيره بالانس شده و کامل نياز دارند زيرا که تغذيه ناکافي سبب افت توليد مي شود که اين حساسيت در خصوص انرژي ، پروتئين و کلسيم بيشتر است بدين سبب تامين دائمي نيازهاي مرغان تخمگذار ضروري است استفاده از دانه کامل ، ضايعات و ... به تنهايي باعث عدم تعادل جيره خواهند شد .بالانس نبودن جيره و تغذيه آن در مدت طولاني سبب پرولاپس مجراي عبور تخم مي شود بروز پرولاپس در پرندگان چاق و نيز به هنگام توليدتخم مرغهاي خيلي بزرگ بيشتر است پرولاپس سبب آسيب دائمي مرغ شده و در بسياري از مواقع کشنده مي باشد.
۳) کمبود يا نقص مواد مغذي
▪ نمک :
حيوانات به طور ذاتي تمايل به مصرف نمک دارند و تغذيه جيره اي که از نظر نمک کمبود داشته باشد منجر به پرخوري ، نوک زدن به پر و در نتيجه کاهش توليد تخم مرغ مي شود. به اکثر غذاهاي طيورنمک اضافه مي شود يد به ندرت به جيره مرغ ها اضافه مي شودبا اين وجود نمک هاي يددار به طور عادي براي مرغان استفاده مي شود نمک هاي حاوي کبات درخوک و نشخوارکنندگان استفاده شده و در طيور مي توان بدون مشکل آنها را استفاده کرد رنگ اين نمک آبي مي باشد . نگهداري حجم مايعات ، بدن ، PH خون و حفظ فشاراسمزي ازنقش هاي سديم است مصرف مداوم ولي کم نمک مي تواند بر روي کاهش اشتها موثر باشد کمبود سديم بر روي استفاده از پروتئين ، انرژي جيره وعملکرد توليدمثلي موثر است کلر نيز ازعناصر ضروري است کلريد هيدروژن از معده حقيقي طيورترشح شده ودرهضم غذا ذخيل مي باشد کمبود در طيور عوارض عصبي داشته و به سر وصداي ناگهاني حساسيت بيشتري دارند
▪ کلسيم :
پوسته تخم مرغ ازکربنات کلسيم تشکيل شده است در مرحله رشد احتياج پوستها به کلسيم نسبتا کم بوده که با شروع توليد بايستي به حداقل ۴ برابر ميزان کلسيم افزايش يابد کلسيم ناکافي سبب کاهش توليدوکم شدن کيفيت پوسته تخم مرغ مي شود کلسيم درمدولاي استخوان نگهداري مي شود باکاهش ذخاير کلسيم ، شکنندگي استخوان ها بيشتر مي گردد که حتي درموارد حاد مرغ توانايي ايستادن و راه رفتن را از دست مي دهد اين مساله درمرغان تخمگذاري که درقفس نگهداري مي شوند بيشتر است سندرم خستگي قفس درمرغاني که روي بستر پرورش مي يابند مشاهده نمي شود کلسيم را مي توان از سنگ اهک يا پوسته صدف تامين نمود اندازه ذرات بر روي قابليت استفاده از کلسيم موثر است زيراهرچه ذرات بزرگتر باشدمدت بيشتري در دستگاه گوارش باقي ماند و ازاد شدن آنها اهسته تر است اين مساله سبب مي شود که در طول تاريکي شب که پرندگان غذايي مصرف نمي کنند سبب پيوستگي و يکنواختي پوسته شود پيشنهاد مي شود که به صورت دوره اي از سنگ اهک دولوميت در صنعت خوراک استفاده شود اين منبع حاوي حداقل ۱۰ درصدمنگنز بوده وبراي جذب در روده با کلسيم رقابت مي کند در نتيجه سبب کمبود کلسيم مي شود از اين سنگ اهک در صنعت فولاد نبايداستفاده گردد بالابودن ميزان کلسيم سبب برهم زدن نسبت کلسيم به فسفر شده و به دنبال آن تلفات افزايش مي يابد .
▪ ويتامين D :
براي جذب طبيعي کلسيم به آن نياز مي باشد و در صورت ناکافي بودن ويتامين ، کمبود کلسيم ظاهر مي شود و سبب کاهش توليد تخم مرغ مي شود ويتامين D به دو شکل D۲ و D۳ بود که توانايي جذب و فعاليت هردو در حيوانات يکسان است ولي در طيور فرم D۳ فعالتر و کارايي بهتري دارد .
▪ پروتئين:
مصرف پروتئين در واقع براي تامين اسيدهاي امينه است ۲۲ اسيد آمينه وجود دارد که طيور قادر به ساختن برخي از آنها نمي باشند اسيدهاي امينه ضروري بايستي براي طيور تامين شوند که ميزان آن بسته به مرحله توليد ، پرورش ، سن ، تيپ ، نژاد و سويه فرق مي کند دراغلب جيره هاي مرغان تخمگذار کمبود متيونين وجود دارد به هنگام شروع توليد نياز به پروتئين ، ويتامين و موادمعدني افزايش مي يابد در صورت کمبود پروتئين ياعدم تامين اسيدهاي آمينه توليد و جوجه آوري افت مي کند .
▪ چربي :
چربي منبع انرژي و سرشار از اسيد لينولئيک است کمبود آن بر روي توليد تخم مرغ تاثير منفي ميگذارد چربي هاي جيره به عنوان حمل کننده ويتامين هاي محلول درچربي و جذب کننده ويتاميني ها هستند دراثر کمبود چربي جيره ، جذب ويتامينهاي محلول درچربي مختل مي شود .
۴) مسموميت ها :
▪ نمک :
مقادير زيادنمک سبب مسموميت و کاهش توليد تخم مرغ مي شود به عبارت ديگر بين سطوح مورد نياز وسطوح مسموميت بايستي تعادل برقرار شود بالابودن نمک درجيره سبب مرطوب شدن بستر مي گردد سطح سديم درغذاهايي همانند پودرماهي ، کنجاله گلوتن ذرت ، پودر گوشت ، آب پنير و کنجاله آفتابگردان بالا مي باشد به طوري که در صورت استفاده از غذاهاي ذکر شده سطوح نمک جيره بايد کاهش يابد .
▪ فسفر :
فسفر و کلسيم از عناصر اصلي استخوان بوده و نسبت کلسيم به فسفر بر روي جذب هر يک از آنها موثر مي باشد که به دنبال ان عدم بالانس اين دوعنصر سبب کاهش توليد وکيفيت پوسته و جوجه دراوري ميگردد نقش ديگر فسفر درمتابوليسم کربوهيدارتها ، متابوليسم چربي و کمک به تعادل اسيد – بازبدن مي باشد.

تخمير پديده اي است ناشي از مجموعه فعاليتهاي زيستي که در آن ترکيبات آلي داراي مولکولهاي بزرگ به ترکيبات داراي مولکولهاي کوچکتر و ساده تر شکسته و تجزيه ...

تَخمير پديده اي است ناشي از مجموعه فعاليتهاي زيستي که در آن ترکيبات آلي داراي مولکولهاي بزرگ به ترکيبات داراي مولکولهاي کوچک تر و ساده تر شکسته و تجزي ...

تَخمير پديده اي است ناشي از مجموعه فعاليتهاي زيستي که در آن ترکيبات آلي داراي مولکولهاي بزرگ به ترکيبات داراي مولکولهاي کوچک تر و ساده تر شکسته و تجزي ...

تَخمير پديدهاي است ناشي از مجموعه فعاليتهاي زيستي که در آن ترکيبات آلي داراي مولکولهاي بزرگ به ترکيبات داراي مولکولهاي کوچکتر و سادهتر شکسته و تجزيه ( ...

قبل از هر اقدامي براي سرمايه گذاري در زمينه هاي مختلف لازم است که سرمايه گذار به دقت جوانب امر را زير نظر داشته باشد. هر قدر اطلاعات بيشتر کسب شود خسر ...

● مقدمه هوايي که از آن تنفس مي کنيم مملو از موجودات بسيار ريز است که با باد به حرکت درمي آيند. قارچ ها، باکتريها، ويروسها و گياهان براي انتقال گرده ها ...

در سابق هر مرغدار بنا به وسليقه و ابتکار خود و با کمک يک بناي ساده و چند کارگر ساختماني لانه براي نگاهداري مرغ هاي خود تهيه مي ديد ولي امروزه بر اثر پ ...

حرارت در سنين مختلف ، نقش مهمي در سلامت و توليد مرغ دارد؛ بخصوص در اوايل زندگي جوجه ها اين مساله از اهميت فراواني برخوردار است . براي تامين گرماي مورد ...

دانلود نسخه PDF - توليد تخم مرغ