up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله توليد بذر PDF
QR code - توليد بذر

توليد بذر

مخازن بذر (بانک بذر )

مخازن بذر ذخيره علفهاي هرز مي‌باشند که تحت شرايط مطلوب ممکن است با جوانه زدن سر از خاک درآورده با چغندرقند رقابت کنند. اين مخازن در اکثر خاک‌هاي زراعي حاوي مقدار زيادي از علفهاي هرز هستند که تعداد آنها از ۴۱۰۰ تا ۱۳۷۰۰ عدد بذر در متر مربع تغيير مي‌کند. تعداد و ترکيب بذر علفهاي هرز در هر خاکي متفاوت است ولي رابطه نزديکي با شرايط آب هوايي، خاک، ‌نوع کشت، آماده نمودن زمين و عمليات مديريت علفهاي هرز دارد.
مخازن بذر داراي بذرهايي با سنين متفاوت هستند. طول عمر بذر بر اثر دفن شدن در خاک يا پوشيده شدن توسط بقاياي گياهي افزايش مي‌يابد. تعيين تعداد گونه‌هاي علف هرز ساليانه مزارع و تشخيص قوه ناميه بذرهائي که نزديک به سطح زمين قرار دارند به مديريت علفهاي هرز بستگي دارد.
محدود نمودن احياء مخازن بذر در جهت تدوين صحيح برنامه‌هاي مربوط به مديريت علفهاي هرز، اهميت فراواني دارد. برنامه‌هاي تلفيقي مانند مناسب ترين تناوب‌هاي زراعي، مصرف علف‌کش‌ها و عمليات آماده کردن زمين و کاشت، نقش مهمي در محدود نمودن تعداد و تنوع بذر علفهاي هرز اين مخازن دارند.
در نواحي با مخازن بذر علف زياد بايستي يک سيستم قوي مديريت علفهاي هرز را به مدت دو تا چهار سال اعمال نمود و زمانيکه بايستي ميزان ذخيره بذر تا حد زيادي کم شد، مي‌توان اين مقدار کم را با مصرف مرتب مقادير مناسب علف‌کش و بکار بستن عمليات آماده نمودن و کاشت، ثابت نگه داشت. با وجود اين گاهي اوقات ميزان ذخيره بذر به علل زير افزايش مي‌يابد:
۱) هنگامي که به خاطر شرايط نامساعد، کشت کرپه، عدم مصرف علف‌کش در زمان مناسب و کاهش کارآيي علف‌کش، علفهاي هرز باقيمانده به بذر مي‌نشينند.
۲) ورود بذرهاي جديد علف هرز توسط بادء آب ،‌کود دامي و با بذر آلوده ساير گياهان زراعي
۳) مقاوم شدن بعضي از علفهاي هرز به علف‌کش‌ها
● طول عمر بذر
در برنامه ريزي و طراحي سيستم مديريت علفهاي هرز در زراعت چغندرقند مدت زمان خواب بذر علفهاي هرز از اهميت بالائي برخوردار است. به جهت خطر جوانه زدن و سبز شدن بذر علفهاي هرز داخل خاک بايستي با آنها مبارزه کرد. عواملي مانند نوع گياه،‌ عمليات کاشت و ساير عوامل موثر در جوانه‌زني، روي طول دوره خواب بذر موثر هستند. بذر اکثر علفهاي هرز در زمين‌هاي زير کشت عمر طولاني ندارند، متوسط دوره زنده ماندن براي بسياري گونه‌ها کمتر از ۶ سال است. در يک بررسي روي طول دوره زنده ماندن بذرهاي دفن شده سوروف در خاک مشخص شد که تمامي بذرها در مدت ۵ ۵ سال از بين رفته و کمتر از يک درصد بذر گياهاني مانند توق، خرقه،‌و تاج خروس وحشي قوه ناميه خود را حفظ کرده اند.
درصورت مساعد بودن شرايط محيط براي جوانه زدن بذرها، عمر آنها کمتر مي‌شود. بالطبع کشت و زرع نقش تعيين کننده در جوانه زدن سريع آنها دارد، زيرا اين عمل، بذرها را به سمت شرايط محيطي محدود سوق مي‌دهد. روبرتس (۱۹۷۰) دريافت که جمعيت بذرهاي زنده علف هرز در صورتي که در يک سال، ‌زمين چند نوبت شخم بخورد و سريعتر از هنگامي که زمين در آن مديريت باير بماند، کاهش خواهد يافت.
طول عمر بذرهاي تابع درصد بذرهاي جوانه زده و تعداد بذر توليد شده توسط علف هرز است. در صورتيکه سالانه ۵۰ درصدد بذرها از بين رفته وبذر جديدي نيز توليد نشود، بعد از ۶ سال ميزان بذر زنده موجود دو درصدمقدار اوليه خواهد بود. به شرط سبز شدن ۹۸ درصد بذرها، اين مقدار کاهشش در همان اول بدست خواهد آمد.
در صورتيکه ادامه روند جوانه زني به اين شکل، در پايان سال ششم، تمامي بذرهاي زنده از خاک ريشه کن خواهند شد (انيس ۱۹۷۷)، مشخص شده است که افزايش ميزان جوانه زدن به همراه ممانعت از توليد بذر مي‌تواند زمان لازم جهت کاهش جمعيت علف هرز را تا حد باور نکردني کمتر نمايند.
توليد بذر
علفهاي هرز زراعت چغندرقند از نظر توانايي توليد بذر تفاوت زيادي با يکديگر دارند، به عنوان مثال توانايي توليد بالقوه بذر براي علفهاي هرز يک ساله مانند يولاف وحشي، تاج خروس وحشي، سلمک و سوروف به ترتيب ۲۵۰ ، ۱۱۷۴۰۰، ۷۲۴۵۰ ، ۷۱۶۰ عدد به ازاء هر بوته مي‌باشد. توليد حقيقي بذر هر گياه از سالي به سال ديگر و بسته به عوامل مختلف از قبيل رقابت بين گونه اي و درون گونه‌اي، شرايط محيطي اثربازدارنده علف‌کشها و زمان سبز شدن، تفاوت زيادي دارد. برنامه‌هاي مديريت علف هرز عملاً ميزان توليد بذر را کم مي‌کند ولي قادر به توقف کامل آنها نيست چرا که بعضي از اين عوامل از کنترل ما خارج هستند.
● زمان جوانه زدن
دوره سبز شدن بعضي از علفهاي هرز يک ساله کاملاً مشخص شده است، براي مثال اوج زمان سبز کردن تاج خروس وحشي و سلمک از اواسط بهار تا اوايل تابستان است، حال آنکه براي اين دوره علف هرز هفت بند از اواخر بهار الي اواسط تابستان مي‌باشد. زمان سبز کردن علفهاي هرز در زراعت چغندرقند نقش کليدي در برنامه ريزي مديريت علفهاي هرز ايفا مي‌کند.

دو انقلاب در ابتدا و انتهاي قرن 20 رخ داد. انقلاب آغازين ظهور انبوه و پايان عصر توليد دستي بود و انقلاب دوم پايان، ظهور ناب و خاتمه عصر توليد انبوه اس ...

توليد مثل از به اشتراک گذاشتن سلول هاي جنسي نر و ماده اتفاق مي افتد . سلول هاي جنسي حامل صفات وراثتي هستند که خصوصيات فردي هر شخص در ژن هاي موجود در ک ...

روشهاي توليد برق DC: 1- باطري 2- ژنراتور برق DC 3- مبدل AC-DC( يكسو ساز): Reactifair *مصرف كنندگان برق DC در پست: 1- لامپها وآلامهاي هشدار دهنده 2- رل ...

حدود سي سال پيش، يکي از مديران شرکت هاي دارويي، سخنان راه گشايي را بيان کرد. آقاي هانري گادسدن، مدير پرکار شرکت دارويي Merck که در آن زمان نزديک سن با ...

ديد کلي نيروگاه هسته اي مانند هر مرکز مولد برق با هدف توليد برق ايجاد مي شود. توليد برق کار مشکلي به نظر نمي رسد. هر يک از شما احتمالا تکمه فلاش عکاسي ...

● مقدمه هوايي که از آن تنفس مي کنيم مملو از موجودات بسيار ريز است که با باد به حرکت درمي آيند. قارچ ها، باکتريها، ويروسها و گياهان براي انتقال گرده ها ...

اين مطالعه اثر اوزون را به عنوان ضد عفوني کننده در ضد عفوني کردن ذرت نگهداري شده در انبار ارزيابي ميکند . تيمار با اوزون با غلظت ppm ۵۰ براي سه روز مو ...

تحقيقات زيادي در رابطه با استفاده از آنزيمها در جيره غذايي تک معده اي ها و بخصوص طيور انجام گرفته و در اين تحقيقات عملکرد مثبت آنزيمها در رابطه با افز ...

دانلود نسخه PDF - توليد بذر