up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله توزيع عناصر در جهان PDF
QR code - توزيع عناصر در جهان

توزيع عناصر در جهان

قسمتي از ژئوشيمي ، مربوط به شيمي کهکشاني Cosmo Chemistry مي شود که از طرفي ، زمين سياره اي است که در جزء ميليونها سياره ديگر بايد عناصر تشکيل دهنده هر يک را دانست و از طرفي ديگر ، بايد دانست که منبع عناصر براي ايجاد لايه هاي مختلف زمين چه بوده است. جهان از منظومه هاي مختلف تشکيل يافته که منظومه شمسي يکي از آنهاست. هر منظومه براي خود کواکب و ستارگاني دارد.
● منظومه شمسي
چنانچه منظومه شمسي از خورشيد و سيارات و شبه سيارات و دنباله داران و سنگهاي آسماني و يا شهابهاي ثابت تشکيل شده و زمين هم واحدي از آن محسوب مي شود. پس عناصر تشکيل دهنده زمين جزئي از عناصر تشکيل دهنده جهان است و طبيعي است که بين عناصر زمين و جهان تشابه وجود داشته باشد.
● مواد تشکيل دهنده عالم
از روي پژوهشهاي طيفي خورشيد و تابشهاي ستارگان توام با آناليز سنگهاي آسماني و مطالعه ترکيب در زمين و ساير سيارات ، توانسته اند اطلاعات جامعي در مورد موادي که عالم را تشکيل مي دهند، بدست آورند. مشاهدات طيفي ، ثابت کرده که علت تابشها همانا عناصر مي باشند و از روي شدت خطوط طيفي ، مقدار نسبي عناصر مختلف را که در لايه خارجي جسم تابش دهنده وجود دارند، تخمين مي زنند.
مقادير حاصله ، در عقيده اي که عالم از نظر شيميايي به يکنواخت و همگن است و در هر جاي آن عناصر معين و مشخصي در ترکيب شيميايي آن دخالت کرده ، نقش تاييد کننده داشته است. البته بر حسب محل و مکان ، اختلافي در مقادير نسبي عناصر مختلف وجود دارد، ولي نبايد آن را شاهد ناهمگني دانست.
تنها عنصري را که در زمين نيافتند و وجود آن با طيف خورشيد محقق گشت، گاز هليوم بود که آن هم در سال ۱۸۹۵ توسط رامسي در زمين کشف و ثابت گرديد که وقتي سنگ معدن اورني نيت (Uraninite) را تحت تاثير يک اسيد معدني قرار مي دهند و گرم مي کنند، گاز He متصاعد مي شود.
● وفور عناصر در جو خورشيد
وفور عناصر در جو خورشيد که از راه طيف بدست آمده و نسبت به ۱۰۴ اتم سيليسيم سنجيده شده ، نشان مي دهد که فراوانترين عناصر در جو خورشيد به ترتيب: هيدروژن ، هليوم ، کربن ،اکسيژن ، سديم ، منيزم ، آلومينيوم و سيليسيوم و گوگرد است و کمياب ترين عنصر ، روي است. از روي اين تحقيق يک نکته مهم نتيجه مي شود. وفور فوق العاده گازهاي هيدروژن و هليوم از خصوصيات و وجه تمايز سيارات بزرگ مثل زحل و مشتري و اورانوس مي باشد.
● سازندگان سيارات
زحل و مشتري و نپتون و اورانوس معروف به سيارات کبير (Major Planet) ، به سبب چگالي کم و جو غليظ و متراکمي که سطح آنها را مي پوشاند، با هم وجه تشابهي پيدا مي کنند. چگالي کم ، دليل بر وفور He و H و جو تيره و غليظ ، به علت آمونياک و متان و حلقه هاي دور زحل يا کيوان را که در تلسکوپ ، متغير و برنگ زرد ديده مي شوند، ذرات يخ مي دانند.
● سيارات کبير وسياره زمين
درخشش اين حلقه بر حسب وضعيت زحل نسبت به زمين متغير و از ۰.۴ تا ۰.۹ اختلاف پيدا مي کند يا به عبارت فيزيک نجوم مقدار نور منعکس شونده نسبت به کل نور تابيده که آن را آلبدو (Albedo) نام مي دهند، تغيير مي پذيرد و حلقه ها بيش از خود سياره نور ساطع مي کنند.
وجود همين آلبدوها و چگالي در اقمار اين سياره نيز دليل بر اين مي شود که حلقه ها هم از ذرات يخ تشکيل شده اند. تحقيقات وسيع نجومي ثابت کرده که درون سيارات کبير ، مانند زمين مي باشد اما سطح آنها را لايه کلفت يخ و گازهاي متراکم مستور کرده و جو آن مخلوطي از NH۳ ، CH۴ ، N۲ ، He ، H است.
● وفور عناصر در قشر زمين
قشر سي ال (Sial) يعني قشر سيليکاتي سطح زمين که آن را لايه سنگي مي ناميم، از سه گروه حجمي يا سنگ که منبع مختلف دارند، تشکيل شده است. يکي ، سنگهاي آذرين ، ديگري سنگهاي رسوبي و بالاخره سنگهاي دگرگوني. مبدا و سرچشمه گروه اخير ، ماگمايي و يا رسوبي مي باشد و مانند احجار رسوبي از موادي که از سنگهاي آذرين بوجود آمده تشکيل شده اند. در نتيجه درصد شيميايي متوسط لايه فوق الذکر ، يعني سي ال تقريبا برابر با سنگهاي آذرين مي شود.
گرچه به علت تاثير آب و هوا و تشکيل رسوبات مقداري اکسيژن و آب و دي اکسيد کربن از اتمسفر و هيدروسفر بيرون آورده مي شوند و ترکيب درصد سطح علياي ليتوسفر را تغيير مي دهند، اما تجارب ثابت نموده که مقادير مورد بحث چندان مهم نبوده و در وقتي که ترکيب درصد شيميايي متوسط قسمت علياي ليتوسفر را در نظر مي گيريم، از اين ميزان بايد چشم پوشي کنيم.
● محاسبه ترکيب شيميايي قشر زمين
اولين قدم براي محاسبه ترکيب قشر زمين بر اساس ترکيب شيميايي سنگهاي آذرين توسط کلارک در ۱۸۸۰ با تجزيه ۸۸۰ نمونه از کشورهاي مختلف برداشته شد که بعدا محققين ديگر آن را تکميل کردند.
چنانکه واشينگتن با آناليز ۵۱۵۰ نمونه از تمام عالم توانست نه تنها ترکيب درصد لايه سطحي زمين را بطور متوسط معلوم دارد، حتي از آنِ قاره ها و کشورها را نيز محاسبه نمايد و تا حدي که اطلاعات لازم در دسترس بود، مدارک و شواهدي در مورد وفور بسياري از عناصر که در ترکيب درصد متوسط قيد نشده بودند، انتشار دهد .

● تاريخچه عناصر شيميايي در يونان قديم و در سده پنجم بيش از ميلاد ، عده اي از فيلسوفان آب را مادهٔ المواد پنداشته، گروهي هم آتش و عده اي هم هوا را منشا ...

تمام موجودات زنده از جمله انسان براي بقاي خود ، به رطوبت نياز دارند. بنابراين جاي تعجب نيست که جمعيت مناطق خشک جهان پراکنده و ناچيز بوده و دانش ما از ...

● داستان عناصر در ارگانيسم هر کدام از ما ۶۳% از اتم ها از هيدروژن تشکيل شده اند که در هسته ي اين اتم ها پروتون ها قرار گرفته اند. اتم هاي هيدروژن پس ا ...

آيا نسخه دومي از شما ، يك رونوشت از خود شما وجوددارد كه همين الان مشغول خواندن اين مقاله باشد؟ آيا شخصي ديگر با اينكه شما نيست، روي سياره اي به نام زم ...

مقدمه تمام موجودات زنده از جمله انسان براي بقاي خود ، به رطوبت نياز دارند. بنابراين جاي تعجب نيست که جمعيت مناطق خشک جهان پراکنده و ناچيز بوده و دانش ...

آب، فراوان ترين مايع و به جرات مهم ترين مايعي است که روي زمين وجود دارد؛ اما اهميت آن به پديده هاي زيستي منحصر نمي شود. ويژگي هاي فيزيکي آب در مقايسه ...

جهان امروز بر خلاف دنياي ديروز که تمام توجهش به صنايعي چون نفت و انرژي بود، به سمت فن آوري اطلاعات، مواد جديد، بيوتکنولوژي، نانوتکنولوژي و الکترونيک گ ...

اين آژانس که يک سازمان نوين در بخش تأمين انرژي به شمار مي رود، قرار است براي دسترسي و توليد اين گونه انرژي ها در سراسر جهان، کمک هاي عملي خود را در اخ ...

دانلود نسخه PDF - توزيع عناصر در جهان