up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله توريسم درماني PDF
QR code - توريسم درماني

توريسم درماني

مقدمه:
تعريف توريسم درماني:شامل افراد و گروههايي است که براي استفاده از تغييرات آب و
هوا،با اهداف پزشکي و درماني همچون استفاده از آب هاي معدني،گذراندن دوران
نقاهت،معالجه و نظاير آن اقدام به مسافرت مي کنند.
اما در ميان تعريف هاي سازمان جهاني گردشگري ،اصطلاحات ديگري هم وجود داردکه دامنه
گردشگري سلامت را گسترده تر مي کند .
يکي از همين واژه هاست. که به مسافرت توريست (wellness tourism) گردشگري
تندرستي
به دهکده هاي سلا مت و مناطق داراي چشمه هاي آب معدني و آب گرم (اسپاها ) اشاره مي
کند. در اين نوع سفر توريست براي رهايي از تنش هاي زندگي رورمره و تجديد قوا بدون
مداخله و نظارت پزشکي راهي سفر مي شود معمولا اين توريست ها بيماري جسمي مشخصي
ندارند و بيشتر در پي بهره مندي از
طبيعت شفا بخش مناطق ديگر هستند. هم به معناي مسافرت توريست به منظور استفاده از
منابع
گردشگري درماني طبيعي (آب هاي معدني ،نمک،لجن،غيره)است. (curative tourism)
که معمولا براي درمان برخي بيماري ها يا گذراندن دوران نقاهت تحت نظارت و مداخله
پزشکي صورت مي گيرد.
است. مسافرت به منظور (medical tourism) نوع ديگري از گردشگري سلامت گردشگري پزشکي
درمان بيماري هاي جسمي يا انجام نوعي از عمل هاي جراحي تحت نظارت پزشکان در
بيمارستان ها
و
مراکز درماني را گردشگري پزشکي گويند.در اين نوع از گرشگري سلامت،بيمار ممکن است پس
از درمان و معالجه نيازمند استفاده از فضاها و خدمات گردشگري درماني (مانند آب گرم
ها)باشد که در اين
.(tabyan.net) صورت ممکن است گردشگري او با سفربه نقاطي که اين امکانات را دارند
تکميل شود
پتانسيل هاي گردشگري سلامت در ايران:
ايران از نظر جاذبه هاي گردشگري،طبيعي،آب و هوا و باستاني جز 10 کشور برتر جهان
است. ولي از بازار توريسم سهمي شاخص نبرده است اين در حالي است که از توريسم درماني
به عنوان صنعت سوم جهان نام برده مي شود و برخي کشورها نظير اسپانيا از طريق اين
صنعت امرار معاش مي کنند .
امروزه با صنعتي شدن کشورها وبروز دردهاي مختلف در روح وبدن انسان ها و روي آوردن
به عمل هاي جراحي زيبايي به صورت چشم گير،بحث توريسم درماني يکي از بخش هاي روبه
رشد صنعت گردشگري در جهان و ايران به شمار مي ايد با اين وجود در کشورمان اين دغدغه
وجود دارد که آيا اين بخش از توريست به شکوفايي مي رسد يا علي رغم تشکيلاتي که براي
آن در نظر گرفته شده است فراموش مي شود؟
در زمينه توريست درماني و جذب گردشگران سلامت همواره بايد به چهار آيتم اساسي در
اين زمينه توجه داشت. توانمندي هاي شاغلان حرفه پزشکي،تکنولوژي هاي روز و استاندارد
هاي جهاني، اقتصاد درمان و هزينه هاي درماني ،و مقررات داخلي کشور ها از عوامل مهم
گردشگر سلامت هستند .
ايران در هر چهار مورد ذکر شده نسبت به کشورهاي همسايه وخاور ميانه از توانمندي
هاي بهتري برخوردار است.که بايد نهايت استفاده از پتانسيل موجود کرد . اما متاسفانه
تبليغات مناسبي براي شناسايي توانمندي هاي پزشکي و گردشگري ايران در خارج صورت
نگرفته است و رسانه هاي دولتي و سفارت خانه ها در اين زمينه نقش موثري دارند.
امروزه صنعت توريسم درماني در جهان بالاتر از صنايع نفت وطلا قرار دارد .کم هزينه و
پر درامد است.در بخش توريسم درماني فقط به جذب گردشگر توجه نمي شود بلکه فراتر از
آن مي تواند موقعيت و جايگاه ايران را از نظر علمي ،سياسي ،اجتماعي و منطقه اي
تقويت کند.امروزه در سايه رشد انفجاري هزينه هاي درماني،بسياري از بيماران کشورهاي
توسعه يافته ،به استفاده از خدمات پزشکي
.(aftabir.com) کشورهاي درحال توسعه چشم دوخته اند
از جمله رقباي ايران در امر توريسم درماني در منطقه مي توان به کشورهاي
هند،سنگاپور، اردن، مالزي،ترکيه ،دبي و کشورهاي تازه استقلال يافته حواشي درياي
مازندران و روسيه سفيد اشاره کرد. که براي جذب بيماران کشورهاي آسيايي و حتي جهان
در حال برنامه ريزي مي باشند در ميان کشورهاي ذکر شده هند پيش قراول صنعت توريسم
درماني آسياست کشور هندوستان به دليل داشتن پزشکان آموزش ديده و هزينه هاي پايين
بيمارستان هاي خود،يکي از مقاصد مهم توريسم درماني به شمار مي آيد
خواهان در انحصار گرفتن بازار (health care city) رهبران دبي نيز با ساخت شهر
درماني
خاورميانه هستند .اما باتمامي اين تفاسير کشور چهار فصل ايران داراي ظرفيت ها و
جاذبه
هاي طبيعي فراوان است به طوري که هر يک از آنها به تنهايي مي تواند گردشگران زيادي
را به خود جذب کند واين مستلزم برنامه ريزي و مديريت استراتژيک(براي دستيابي به
اهداف بلند مدت)در اين بخش
است.
مي باشد. sowt يکي از ابزارهاي مورد استفاده جهت مديريت
استراتژيک آناليز
: نقاط قوت Strength
: نقاط ضعف weakness
فرصت ها:opportunity
: تهديد هاthreats
نقطه قوت:نقطه قوت در يک سازمان يک کاربرد موفق از يک شايستگي يا بهره برداري از يک
عامل کليدي در جهت توسعه رقابت پذيري شرکت مي باشد .
نقطه ضعف:نقطه ضعف يک سازمان يک کاربرد نا موفق از يک شايستگي يا عدم بهره برداري
از يک عامل کليدي که رقابت پذيري شرکت را کاهش مي دهد.
فرصت:يک فرصت يک حالت خارجي است که مي توتند به صورت مثبت بر پارامتر هاي عملکردي
شرکت تاثير گذاشته و مزيت رقابتي که ايجاد کننده اقدامات مثبت در زمان مناسب است را
بهبود دهد.
تهديد: يک تهديد يک حالت خارجي است که مي تواند به صورت منفي بر پارامتر هاي
عملکردي شرکت تاثير گذاشته و مزيت رقابتي که ايجاد کننده اقدامات مثبت در زمان
مناسب است را کاهش دهد.
-نقاط قوت و ضعف از جمله عوامل داخلي هستند نقاط قوت و ضعف با مقايسه عملکرد گذشته
و حال ويا مقايسه با متوسط صنعت و مقايسه رقبا تعيين مي شود(عوامل داخلي عواملي
هستند که مربوط به درون سازمانها هستند و بر خلاف عوامل خارجي تا حدود زيادي در
کنترل مديريت سازمان هستند )
- فرصت ها وتهديدها ازجمله عواملي هستند که از محيط خارج بر سازمان اثر مي گذارند(
مانندرقبا ، نهاد هاي دولتي،اتحاديه هاي تجاري ،...)
:هف از اين استراتژي ها اين است که سازمان با بهره برداري از فرصت هاي Woاستراتژي
موجود در محيط داخل بکوشد نقاط ضعف داخلي را بهبود ببخشد .در اين حالت سازمان به
دليل داشتن ضعف داخلي نمي تواند از اين فرصت هاي بدست آمده بهره برداري نمايد .
شرکت هابا اجراي اين استراتژي ها مي کوشند با استفاده از نقاط قوت خود اثرات:st
استراتژي هاي
ناشي از تهديدات
موجود را کاهش داده يا آنها را از بين ببرد.
:سازمانهايي که اين استراتژي را بکار مي گيرند حالت تدافعي به خود مي گيرند
.Wtاستراتژي هاي
و هد ف از اين استراتژي کم کردن نقاط ضعف داخلي و پرهيز از تهديدات ناشي از محيط
خارجي است(استراتژي هاي کاهش يا واگذاري)
:در قالب اين اين استراتژ ي ها سازمان با استفاده از نقاط قوت داخلي مي کوشد
Soاستراتژي هاي
از فرصت هاي خارجي بهره برداري نمايد و با بهره گيري از نقاط قوت،فرصت ها را به حد
اکثر
استفاده مي کنندWo ،st ،wt برساند. معمولا سازمانها براي رسيدن به چنين موقعيتي از
استراتژي هاي استفاده نمايند. so تا بدانجا برسند که بتواببد از استراتژي هاي
نقاط ضعف مي بايست تحت کنترل بوده تا تبديل به نقط قوت شوند تهديد:swot نتيجه گيري
از آناليز
ها مي بايست تبديل به فرصت ها شوند و نقاط قوت با فرصت هاي بيروني همسو
شوند(دستنامه برنامه ريزي استراتژيک –اعرابي )
وتوريسم سلامت ايران: sowtآناليز
قوت:يکي از جاذبه ها و امتيازات ايران براي توريسم درماني در حوزه آب درماني است
،به طوري که در حال حاظر بيش از 1000 چشمه آب معدني شناسايي شده است که با توسعه
زيرساخت هاي گردشگري در اين مناطق مي توان گامي بلند در اين صنعت برداشت .قيمت
ارزان خدمات پزشکي به نسبت ديگر کشورهاي منطقه از جمله ديگر مزاياي ايران براي
فعاليت در حوزه توريسم درماني محسوب مي شود . (روزنامه ابتکار ،روزنامه صبح ايران)
ضعف: با توجه به اينکه بيمارستانها و مراکز درماني درحال حاظر موظف نيستند آمار
دقيقي از توريست هايي که براي معالجه به آنها مراجعه کنند به وزارت بهداشت اعلام
کنند آمار دقيقي در دست نيست تا بتوان براي بهبود آن برنامه ريزي کرد (روزنامه
ابتکار ،روزنامه صبح ايران)
فرصت:نزديک بودن به کشور هاي حوزه خليج فارس ،هم مرز بودن با کشورهاي افغانستان و
عراق که به لحاظ پزشکي نيازمند ساير کشورها هستند ،راهيابي به بازار اروپا از طريق
ترکيه و کشور هاي حوزه درياي مازندران فرصت ويژه اي است براي سرزمينمان ايران .
تهديد:بزرگترين تهديد سوء تبليغاتي است که از طريق دشمنان کشور صورت مي گيرد و از
سويي ديگر سوء استفاده دلالان از بازار توريسم درماني (بردن توريست به مراکز درماني
بي کيفيت ،هزينه هاي غير واقعي درمان و...)
نتيجه گيري: ايران داراي ظرفيت هاي متعددي جهت جذب توريسم سلامت است که از جمله
آنها مي توان به چشمه هاي آب معدني و گرم در اکثر استانهاي کشور ،مناطق کويري در قم
،بخشهاي درمان ناباروري در يزد ، دندان پزشکي ،مراکز دياليز،جراحي هاي قلب و
پلاستيک و چشم در تهران ،شيراز، مشهد اشاره نمود .حال چگونه مي توان با مديريت
استراتژيک اين نقاط قوت را به فرصت تبديل کردو نقاط ضعف و تهديد ها را به حد اقل
رساند و در نهايت به فرصت تبديل کرد؟
در پاسخ به سوال فوق اولين گام تغيير نگرش است خصوصا در دولت مردان که تنها به
ذخاير نفت وگاز به عنوان منابع در امد کشور ننگرند زيرا اين صنعت نو ظهور با هزينه
اي کم ،سودي سرشار روانه کشور خواهد کرد .در گام بعد با توجه به اينکه چندين استان
کشور مستعد توريسم سلامت هستند مي توان هر منطقه جغرافيايي از کشور را به يک قطب
قوي و فعال توريسم سلامت تبديل کرد .
در شمال کشور استانهاي گيلان (چشمه آب گرم ماست خور رودبار )استان گلستان(چشمه آب
گرم روستاي زيارت )استان اردبيل (چشمه آب گرم سرعين) و داشتن چندين و چند چشمه آب
گرم و معدني ديگر که قابليت درماني دارند مي توانند به يک قطب قوي تبديل شوند و
بازار مناسبي براي کشورهاي حوزه درياي مازندران و ساير کشورهايي که از آن طريق وارد
کشور مي شوند باشد .
استانهاي اذربايجان شرقي و غربي با داشتن چشمه هاي آب گرم فراوان و مجاورت با
درياچه اروميه مي توانند قطبي ديگر باشند و بازاري مناسب براي کشورهاي حوزه قفقاز و
ترکيه. در شرق کشور استان خراسان رضوي با داشتن بيمارستان هاي مجهز و خوب ،وجود
بارگاه نوراني امام رضا(عليه السلام) در کنار استانهاي خراسان جنوبي(چشمه آب گرم
لوت،آب گرم ابراهيم رضا) و خراسان شمالي (چشمه آب گرم ايوب پيغمبر،مهمانک و...)مي
تواند پذيراي شيعيان جهان و کشور هاي افغانستان و پاکستان باشد.
استان تهران به خاطر داشتن امکانات پزشکي بيشتر نسبت به ساير استان هاي کشور و هم
جواري اش با استان قزوين که داراي يکي از بهترين چشمه هاي آب گرم (شهر آب گرم ) است
مي تواند قطب هدف بسياري از توريست هاي سلامت باشد .
در مرکز کشور شهر يزد داراي يکي از بهترين مراکز ناباروري (مرکز تحقيقات نا باروري
دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي)است که اين مرکز از سوي وزارت بهداشت به عنوان قطب
علمي ناباروري شناخته شده است (سايت تخصصي خبرو مطبوعات مهر) در کنار چشمه آب گرم
مرتضي علي (چشمه جوشان با دو نوع آب سرد و گرم در دل کوير ايران زمين) که از جاذبه
هاي گردشگري در استان يزد است قطب بي نظير ديگري است براي توريسم سلامت اين مرزو
بوم. و امادر جنوب کشور، شهر شيراز با سابقه تاريخي ديرينه اش براي بيشتر توريست
هاي جهان که به ايران سفر کرده اند شناخته شده است وجود بيمارستانهاي مجهز و مطابق
با استانداردهاي جهاني و پزشکان ماهر در بيشتر شاخه هاي علم پزشکي ،رشته هايي چون
چشم پزشکي (بيمارستان دکتر خدادوست)،جراحي هاي زيبايي ،قلب ،فک و صورت و... شيراز
را به گفته وزير اسبق بهداشت(دکتر لنکراني)پيش قراول توريست درماني پزشکي کشور کرده
است (روزنامه ابتکار)همجواري استان فارس با استان هرمزگان که داراي چشمه هاي آب گرم
فراواني (چشمه آب گرم گنو) است اين استان را تبديل به قطب هدف اکثر توريست هاي
کشورهاي حوزه خليج فارس کرده است.
در اين بازار نو ظهور اما داغ، پيروزي از آن کشورهايي خواهد بود که بتوانند شعا ر
توريسم سلامت در دنيارابه خوبي به مرحله اجرا دراورند وان شعارچيزي نيست جز،
امکانات در حدکشورهاي جهان اول، قيمت ها در حد کشورهاي جهان سوم .
با توجه به اينکه در بسياري از کشورهاي جهان (مانند انگلستان،استراليا) انجام عمل
هايي مانند جراحي زيبايي ،دندان پزشکي ،...از مزاياي بيمه برخوردار نيستند. هزينه
هاي زياد از سويي و از سوي ديگر زمان انتظار طولاني ،باعث مي شود افراد زيادي در
سفر هاي توريستي خود از اين خدمات نيز بهره ببرند. حال اگر کشوري در اين بين مثلا
خدمات دندان پزشکي را ارزان تر (يا حتي مجاني)انجام دهد و يا ساير عمل هاي جراحي
بدون زمان انتظار صورت گيرد وتسهيلات وامکانات لازم را فراهم آورد (از فن آوري هاي
روز دنيا در حوزه پزشکي و قوانين بيمه اي که مطابق با استانداردهاي جهاني و مورد
تاييد کمپاني هاي معتبر بيمه هستند استفاده کند)و برنامه هاي بازاريابي براي جذب
توريست سلامت را مد نظر بگيرد و امکان مراقبت هاي پس از درمان در آن کشور وجود
داشته باشد ،آيا کشور، مقصد توريست هاي سلامت نخواهد بود؟
اگر پاسخ کشور ما به اين سوال مثبت باشد گوي رقابت را از رقبا خواهد ربود در غير
اينصورت ايران با داشتن تمامي استعدادهاي ذکر شده باز هم از بازندگان صنعت توريسم
خواهد بود و اين يعني از دست دادن يک سرمايه ملي،ازدست دادن هزاران شغل وازجهاتي از
دست دادن وجه سياسي،علمي ومنطقه اي پس مديران امروز به هوش باشيد که ميان برنده و
بازنده بودن در اين صنعت نو ظهور تنها به اندازه يک واژه فاصله است و آن هم غفلت.

شيوه زندگي سريع و صنعتي امروز روزانه سهم بزرگي از جان و روان ما را معطوف مسائلي کرده است که در معناي زندگي نمي گنجند. کارشناسان امور زيستي و روانشنا ...

آب درماني(هيدروپاتي) واژه ايست که براي درمان از طريق آب استفاده مي گردد.از زمانهايي که به ياد مي آيد،هم قبايل بدوي هم ملل متمدن آب را براي درمان بکار ...

ژن درماني شامل وارد کردن يک ژن به داخل يک سلول با هدف رسيدن به نوعي اثر درماني است با انتقال نسخه‌هاي واجد عملکرد ژن مربوط به بيمار اصلح خصوصيات برگشت ...

ژن درماني شامل وارد کردن يک ژن به داخل يک سلول با هدف رسيدن به نوعي اثر درماني است با انتقال نسخه‌هاي واجد عملکرد ژن مربوط به بيمار اصلح خصوصيات برگشت ...

آيا تا به حال سگ يا گربه اي را ديده ايد که علف بخورد؟ سگ ها و گربه ها همانند وابستگان وحشي خود، از جمله گرگ ها، ببرها و شيرها، گاهي علف مي خورند. چرا ...

در ميان بيماري هاي مختلفي که نام آن را شنيده ايم، سل يکي از بيماري هايي است که آن را با سرفه هاي شديد، واگيردار بودن و حتي علاج ناپذيري به خاطر مي آور ...

بيماران مبتلا به سرطان که کانديد شيمي درماني مي شوند، باوجود مشکل هاي فراواني که متعاقبا سرطان در عضو مبتلا دارند و نيز مشکل هاي رواني که به دليل اين ...

يونانيان در قديم از عسل و موم براي تهيه انواع غذاها استفاده مي کردند. بعدها، نيش زنبور براي درمان بسياري از بيماري ها استفاده شد. بقراط و کنفوسيوس (في ...

دانلود نسخه PDF - توريسم درماني