up
Search      menu
مدیریت و اقتصاد :: مقاله تورم PDF
QR code - تورم

تورم

● کنترل اعتبار، آيا نتيجه مي دهد؟
در باور نادرست اقتصادي پيشين نشان داده شد که برخلاف ادعاهاي گول زننده و عامه پسند، کنترل اعتبار شيوه بدون هزينه براي محدود ساختن ميزان وام دهي بانک ها نيست.
در عوض فقط درد و رنج را بر گروه هايي متفاوت از کساني تحميل مي کند که در صورت محدود شدن وام دهي بانک با استفاده از افزايش نرخ هاي بهره، آسيب مي ديدند.
اين استدلال بر اساس فرضي بنا شده بود که کنترل اعتبار واقعا موثر است. در اين ستون نشان مي دهيم کنترل اعتبار در واقع کاملا بي تاثير است به استثناي شرايطي که ما قطعا از آن استقبال نمي کنيم.
اول از همه بايد گفت آن شواهدي که نشان مي دهد کنترل اعتبار در گذشته نتيجه داده است، ابدا روشن و قطعي نيستند. کنترل اعتبار معمولا در زمان هايي وضع شده که اقتصاد شکوفا بوده و تقاضا براي کالاهاي مصرفي بادوام به سرعت شروع به رشد کرده است. مردم به انباشت موجودي اين کالاها تا بي نهايت ادامه نمي دهند. آنچه آنها انجام مي دهند، انباشت موجودي تقريبا معين کالاها است و از آن موجودي استفاده مي کنند تا زماني که موعد جايگزيني آنها فرا برسد. به عبارت ديگر، تقاضا براي کالاهاي مصرفي بادوام به ناگزير نوسانات شديدي دارد.
کنترل اعتبار معمولا هنگامي بر جامعه تحميل مي شده است که تقاضاي وام براي مدت زماني بسيار قوي بوده؛ بنابراين به اوج خود نزديک مي شده است. سپس احتمال زيادي مي رود که با توجه به هر رخدادي از ميزان اين تقاضاها کاسته شود. به همين دليل اصلا روشن نيست کنترل ها واقعا اثر داشته است، اما به استدلالي که اينجا مي کنيم ارتباطي ندارد. اين ستون استدلال مي کند که با منطق ساده، چنين کنترل هايي ديگر نمي تواند اثر چشمگيري داشته باشد.
فرض کنيد که سياست کنترل اعتبار وضع شده است. نتيجه امر اين است که در ابتدا عده اي از مردم از دسترسي به اعتبار با نرخ بهره پايين تر محروم خواهند شد که در غير اين صورت محروم نمي شدند. بعد از آن چه اتفاقي مي افتد؟ افراد مختلف و از جمله عرضه کنندگان اعتبار، تلاش مي کنند تا از اين کنترل ها بگريزند. براي اين کار از چه ابزارهايي مي توان استفاده کرد؟
يک روش ساده اين است که به خارج از حوزه سياسي حکومتي مهاجرت کنيد که کنترل ها را تحميل کرده است در مورد کنوني به يک کشور خارجي براي مثال به فرانسه برويد. حالا بانکداران از هر مليتي چه انگليسي يا مليت هاي ديگر که بستگي دارد چه کساني اين حوزه فعاليت را جذاب تر ببينند در فرانسه به کسب و کار بانکداري مي پردازند. دولت ها نمي توانند از اين کار جلوگيري کنند. البته بانک ها قبل از اينکه وام بدهند نياز به ذخاير دارند و اين ذخاير بايد از محل سپرده ها تامين شده باشد. اگر چنين سپرده هايي وجود نداشته باشد، نرخ هاي بهره در انگلستان افزايش خواهد يافت و هدفي که از کنترل اعتبار دنبال مي شد که محدود کردن اعتبار اعطايي بدون افزايش نرخ بهره بود کاملا به هم خواهد خورد. پس از اين قرار، بانک ها و مشتريانشان مي توانند خيلي ساده از دست کنترل ها فرار کنند و معاملات خود را در خارج از انگلستان انجام دهند.
در گذشته يعني زماني که کنترل هاي ارزي در تمام مرزهاي انگلستان وجود داشت، چنين کاري ممکن نبود. اين کنترل ها به اين معنا بود که ساکنان انگلستان نمي توانستند در خارج از انگلستان به کسب و کار مشغول شوند.
البته اين نکته درست است که عده اي از مردم راه دور زدن کنترل ها را سريع تر از بقيه ياد مي گيرند. کنترل ها شديدترين تاثير را بر آدم هاي ساده و بي شيله و پيله مي گذارد. اين ابزار تا آن حد که اصولا انتظار تاثيرگذاري از آن را داشته باشيم، فقرا و آدم هاي بي خبر از همه جا را تنبيه مي کند. اين نيز قطعا پيامد و نتيجه مطلوبي نخواهد بود.
پس نتيجه مي گيريم کنترل اعتبار، اگر که موثر باشد، بدون درد و هزينه نيست؛ اما اين سياست اصولا تاثيري نخواهد داشت؛ چون با رفتن به خارج از انگلستان به راحتي مي توان از دست آن فرار کرد.
تنها اقتصادهايي که توانستند اين روزها از کنترل هاي اعتبار استفاده کنند اقتصادهايي از قبيل آن اقتصادهايي هستند که اروپاي شرقي از آن دور مي شود ، اقتصادهايي که شهروندان نمي توانستند کسب و کار با مردم خارج از اقتصاد خود را هر وقت که به نفع خود مي ديدند، انجام دهند. براي حرکت به سمت چنين اقتصادي قطعا بايد هزينه بسيار بالايي پرداخت تا قادر به استفاده از يک ابزار مثلا کنترل اعتبار باشيم که در هر صورت روش بدون دردي نيست، بلکه صرفا روشي متفاوت از افزايش نرخ هاي بهره است.
● نقل قول
موري روتبارد
اولين حقيقت در مورد کنش انساني اين است که «تنها از سوي کنش گران منفرد صورت مي گيرد.» تنها افراد هستند که اهدافي دارند و براي دسترسي به آن عمل مي کنند. هيچ کنش يا هدف «گروهي»، «اجتماعي» يا «دولتي» نداريم که نتوان با کنش ها و اهداف افراد مختلف و مشخص جايگزين کرد. «اجتماعات» يا «گروه ها» هيچ موجوديت مستقل از کنش هاي افراد عضوشان ندارند. بنابراين وقتي مي گوييم «دولت» عمل مي کند، تنها يک استعاره را به کار مي گيريم؛ در حقيقت افرادي مشخص ارتباطي مشخص با افراد مشخص ديگري دارند و به روشي خاص هم عمل مي کنند که خودشان و ديگر افراد آن را تحت عنوان «دولتي» مي شناسند.

قرمزي و تورم پلک که از شايع ترين علل مراجعه روزمره بسياري از بيماران به مراکز درماني است طيف وسيعي از بيماري هاي مختلف را دربرمي گيرد. اين طيف از آلرژ ...

هضم موادغذايي از يک مرحله تخمير باکتريايي مي‌گذرد. در برخي موارد، در جريان اين فرآيند، حجم زيادي گاز توليد و باعث بروز نفخ و باد شکم مي‌شود. چرا گاهي ...

بيشتر والدين با مشاهده تورم پستان هاي فرزندشان قبل از هر چيز به سرطان سينه مشکوک مي شوند اما بايد بدانيد سرطان سينه در کودکان بسيار نادر است و بسياري ...

فساد اداري يکي از بيماري هاي مزمن و در واقع کهنه ترين جراحت نظام اداري تلقي مي شود، چرا که پديده اي همزاد دولت است يعني از هنگامي که فعاليت هاي بشر شک ...

تعريف رشد اقتصادي رشد اقتصادي به تعبير ساده عبارت است از افزايش توليد يک کشور در يک سال خاص در مقايسه با مقدار آن در سال پايه. در سطح کلان، افزايش تول ...

واژه يارانه (Subsidy)، در لغتنامه بطور کلي کمک رايگان و اعانه (مالي) دولت به مردم در زمانهاي معين معنا شده است و عبارتست از نوعي حمايت دولت از قشر خاص ...

مشکل عمده موجود در کشور ما، عدم توجه به برنامه هاي اقتصادي است و اصولاً فرهنگ برنامه ريزي و تبعيت از برنامه در حال کمرنگ شدن است. به عنوان مثال، آماره ...

دانلود نسخه PDF - تورم