up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله تهويه PDF
QR code - تهويه

تهويه

مثلث تهويه (1)

رشد جوجه ها از جنبه اقتصادي بستگي به طراحي صحيح جايگاه پرورش طيور و همچنين شرايط آب و هوايي منطقه دارد. در صورتي که محل نگهداري طيور فاقد اصول علمي و مهندسي صحيح باشد،رشد جوجه ها از نظر جسمي به خطر مي افتد ومتعاقبا خسارتهاي مالي مضاعفي نيز به همراه خواهد داشت. بنابراين انتخاب سالن هاي مرغداري با ابعاد مناسب بسيار حائز اهميت مي باشد.عدم رعايت اصول علمي و تکنولوژي در سالنهاي مرغداري ،موجب ميشود تا علاوه بر صرف هزينه بالا، توليد نيز با مشکل روبرو شود. در اين نوع سالنها بازده کاهش مي يابد و حتي اتلاف قابل ملاحظه اي از انواع مختلف انرژي نيز به وضوح نمايان است.
بديهي است که عوامل مختلف استرس زاي محيطي ، تغذيه اي ،،بيماري زا و غيره سبب کاهش توليد ميگردند. بدين منظور يکي از شيوه هاي مناسب جهت کنترل عوال محيطي،استفاده از سيستم تهويه است که دراين متن به بحث پيرامون آن ميپردازيم.
● سيستم هاي تهويه و اصول بکارگيري آن:
هدف از بکارگيري يک سيستم تهويه مناسب ، فراهم نمودن مساعد ترين شرايط محيطي با حد اقل اتلاف انرژي است. تهويه جهت انتقال هوا از يک مکان به مکان ديگر استفاده ميشود .(از داخل سالن به خارج سالن).
اين سيستم جهت دستيابي به اهداف زير به کار ميرود:
الف) حفظ تعادل درجه حرارت و رطوبت هوا و دفع مازاد رطوبت وگرماي ايحاد شده توسط طيور.
ب) دفع مواد آلوده کننده هوا (همانند آمونياک، دي اکسيد کربن ،گردو خاک و سولفيد هيدروژن) وکنترل ميزان اکسيژن در مناسبترين سطح ممکن. حتي در سالنهاي مدرنيزه نيز تغييرات مشهودي در توده هوا مشاهده ميشود،حال آن که طيور نبايد مستقيما در معرض جريان قرار گيرند.
ج) فراهم نمودن مساعد ترين شرايط ممکن براي رشد وتوليد مثل .
د) تهيه شرايط زيستي مناسب وراحت طيور
ه) رعايت سيستم مناسب تهويه،جوجه ها را از صدمات ناشي از ضعف جسماني و ساير خطرات احتمالي حفظ ميکند.
سيستم تهويه سبب انتقال حجمي از هوا (بر حسب متر مکعب )در واحد زمان (ثانيه،دقيقه وغيره) ميگردد که معمولا بر حسب متر مکعب بر ثانيه (يا متر مکعب بر ساعت دقيقه )محاسبه ميشود.درک سيستم تهويه مستلزم درک ارتباط بين سيستم تهويه و ويژگيهاي سالن است.
● ويژگيهاي سالن عبارتند از:
۱) موقعيت مکان:
سالن بايد در جهت شرقي غربي واقع شده باشد تا بتواند در تابستان, گرماي خورشيد را به حداقل و در زمستان به حد اکثر برساند
۲) اندازه:
سالنهاي بسيار بزگ عموما بيشتر با مشکلات تهويه روبرو هستند .معمولا منلسب ترين عرض پيشنهادي ۱۲ تا ۱۳ متر تخمين زده ميشود.اين وسعت اين امکان را به هواده ها ميدهد تا بتوانند به راحتي جريان هوا را از يک مکان به مکان ديگر انتقال دهندو علاوه بر آن سرعت مناسبي نيز در سالن هاي مجهز به تهويه تونلي برقرار کنند. در سالنهايي با پهناي وسيع، اختلالاتي در جريان هوا ايجاد مي شود به گونه اي که برخي از نقاط سالن از سيستم تهويه بهره اي نميبرند.(نقاط کور)
۳) عايق سازي:
اين ويژگي يکي از مهمترين خصوصيات سالنهاي مرغداري است که شامل ديوار ها و سقف سالن مي شود.طيور در حين رشد. مقادير متفاوتي از گرما توليد ميکنند. اين گرما ناشي از سوخت و ساز انرژي موجود در خوراک ميباشد به منظور ايجاد يک درجه حرارت محيطي مناسب و کاهش سوخت گرم کننده هاي سالن ،لازم است بخشي از اين گرماي توليد شده توسط طيور،حفظ شود. در صورتي که سالن از سيستم هاي عايق بندي مناسب پوشيده شده باشدبخش عظيمي از اين گرما داخل سالن باقي مي ماندو اين امکان را به مرغدار ميدهد تا با استفاده از سيستم تهويه ، درجه حرارت محيطي مناسبي در داخل سالن فراهم کند.
۴) تعداد طيور:
عملکرد سيستم تهويه بستگي به تعداد طيور و وزن آنها دارد. امروزه , احتياجات طيور از نقطه نظر محيطي و تغذيه اي کاملا متفاوت از ده سال گذشته ميباشد. در نتيجه استفاده از روشهاي منسوخ سبب رکود بازده ميگردد.انواع متفاوت سيستم هاي تهويه عبارتند از:سيستم فشار منفي ,فشار مثبت وسيستم ترکيبي.
● سيستم هاي فشار منفي:
سيستم هاي فشار منفي يکي از متداول ترين سيستم هاي تهويه در سالنهاي مرغداري ميباشد اين سيستم قادر است تا هواي ورودي به داخل سالن را کنترل وجهت آنرا به هر سمت دلخواه تغيير دهد.در اصل اين سيستم يک خلاء در داخل سالن ايجاد ميکند و به واسطه مدخلها, هواي خارجي را به داخل سالن هدايت ميکندو در نهايت سبب تعادل فشار مي گردد. سالنهايي که به نسبت بيشتري مانع دخول و خروج هوا ميگردند بيش از ساير سالن ها نياز به کنترل و نظارت دارند.همانگونه که از شکل به روشني پيداست يک سيستم تهويه فشار منفي چندان داراي ساختمان پيچيده اي نيست. اگر چه کنترل کننده هاي کامپيوتري هواده دستگاه هاي ورود هوا براي تهويه بسيار سودمند مي باشند، اما دو جزء اصلي اين سيستم عبارتند از:هواکش هاي خروجي و مدخلهاي ورودي هوا.هواکش هاي خروجي سبب ايجاد خلاء جزئي درداخل سالن ميشوند و مقدار هواي تازه اي را که وارد سالن ميشود کنترل ميکنند. همچنين مدخلها بر مقدار هواي ورودي و جهت انتقال آن نظا رت دارند که معمولا در زمستان به سمت سقف و در تابستان به سمت کف سالن مي باشد.
پس از تشکيل خلاء جزئي در داخل سالن سلسله مراتب زير رخ ميدهد:
▪ هوا به طور يکنواخت و از طريق روزنه ها وارد سالن ميگردد.
▪ خلا جزئي ايجاد شده در داخل سالن و يا به عبارت ديگر چگونگي جريان هواي داخلي سالن تحت تاثير جريان هواي خارج سالن قرار نمي گيرد.

▪ هوا با سرعت کافي و مناسب وارد سالن ميگردد و سپس با هواي داخل سالن ترکيب ميشود. ▪ در صورت عدم ايجاد يک خلاء جزئي در داخل سالن هواکش هاي خروجي تنها مي ...

معرفي و كاربرد • پكيج تهويه مطبوع ساخت گروه صنعتي اخگر بي نياز از سيستم موتور خانه مركزي جهت تامين هواي گرم زمستاني ، هواي خنك تابستاني و آبگرم مصرفي ...

● مقدمه مرغها در ساختمانهايي با محيطي کنترل شده پرورش مي يابندتا در اين محيط رشد و توليدشان را زياد کنند.يک سيستم تهويه نقش مهمي را در کنترل اين محيط ...

البته حرارت ملموس از طريق ديوار هاي ساختمان – سقف يا کف نيز از طريق کنداکسيون جابجا ميشود. جابجايي حرارت سالن ميتواند کم يا زياد باشد.اتلاف حرارتي از ...

▪ ابعاد: ابعاد کلي واحد قبل از چاپ بستگي به تعداد عمليات، حجم تجهيزات و تعداد پرسنل آن بخش دارد. همواره مي بايست فضاي گسترش را نيز در نظر داشت، چه با ...

حرارت در بدن پرندگان در نتيجه فعاليتهاي متابوليکي ( رشد – توليد تخم مرغ – نگهداري بدن ) توليد مي شود و مقدار گرماي توليد شده با توجه به وزن ، جثه ، گو ...

● مقدمه هوايي که از آن تنفس مي کنيم مملو از موجودات بسيار ريز است که با باد به حرکت درمي آيند. قارچ ها، باکتريها، ويروسها و گياهان براي انتقال گرده ها ...

در سابق هر مرغدار بنا به وسليقه و ابتکار خود و با کمک يک بناي ساده و چند کارگر ساختماني لانه براي نگاهداري مرغ هاي خود تهيه مي ديد ولي امروزه بر اثر پ ...

دانلود نسخه PDF - تهويه