up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله تهويه PDF
QR code - تهويه

تهويه

مثلث تهويه (2)

▪ هوا با سرعت کافي و مناسب وارد سالن ميگردد و سپس با هواي داخل سالن ترکيب ميشود.
▪ در صورت عدم ايجاد يک خلاء جزئي در داخل سالن هواکش هاي خروجي تنها ميتوانند شرايط بهره برداري از سيستم تهويه را براي آن دسته از طيوري فراهم کنند که در مجاورت هواکش ها قرار دارند و طيوري که در فاصله دور تري از هوا کش قرار دارند و تنها تحت تاثير باد ها و جريانات خارجي قرار ميگيرند.
▪ جهت کسب کارايي بيشتر لازم است تا روزنه هاي مدخل متناسب با تعداد هواکشهاي خروجي باشند. در صورتي که مدخل بسيار بزرگ باشد فشار ساکن به مقدار قابل ملاحضه اي کاهش مي يابد و توزيع جريان هوا به مقدار جزئي صورت ميگيرد و متعاقبا هزينه سوخت افزايش مي يابد. بالعکس, هنگامي که مدخل هاي نامناسب سبب افزايش بيش از حد فشار ساکن ميگردند عملکرد هواکش ها کاهش يافته و فشار نامناسبي بر روي سقف اعمال ميشود. خوشبختانه محدوده فشار ساکن مورد قبول تقريبا گسترده است.
● سيستم هاي فشار مثبت:
در يک سيستم فشار مثبت، هواده ها، هوا را به داخل ساختمان انتقال ميدهندو فشاري مثبت ايجاد ميکنند اختلاف فشار سبب ميشود تا هوا از طريق خروجي ها انتقال يابد.
شماري از سيستم هاي تهويه با فشار مثبت در صنعت مرغداري به کار ميروند. يکي از اين سيستم ها،هواي گرم را به داخل سالن انتقال ميدهد و آن را با هواي داخل سالن ترکيب ميکند . در نوع ديگر, هواي گرم با استفاده از لوله هاي پلاستيکي و مجاري خروجي وارد سالن مي شود. اين سيستم هواي گرم را داخل سالن توزيع و آن را با هواي داخل سالن ترکيب ميکند.
● سيستم ترکيبي:
در برخي از کشور ها , در طول ماههاي گرم تابستان از سيستم ترکيبي استفاده مي شود.در اين سيستم از دو نوع هواکش استفاده شده است که عبارتند از:هواکشهاي خروجي معمولي ،که همانند سيستم فشار منفي عمل ميکنند و نيز هواده هاي تبخيري که در خارج از سالن نصب شده اند و هواي خنک را به داخل سالن هدايت ميکنند. اين سيستم در طول تابستان شرايط مناسب آب و هوايي را براي جوجه ها فراهم ميکند و نيز سبب مي شود که حتي در سالنهاي قديمي نيز هوا به طور صحيح و مناسب توزيع گردد. در اين سيستم هواي ورودي به جاي مدخلها از طريق هواده هاي تبخيري وارد مي شود.
● مثلث تهويه:
در اين مثلث جهت دستيابي به يک سيستم تهويه مناسب سه مرحله پيشنهاد شده است که بکارگيري و تکرار اين مراحل سبب ميشود تا بين عوامل مختلف از جمله جريان هوا،فشار منفي و سرعت هوا تعادل بر قرار شود.مقدار جريان مورد نياز در سالن بستگي به تعداد طيور نگهداري شده، سن، وزن و همچنين احتياجات آنها دارد. در سالنهاي مدرنيزه مدخلهاي اتوماتيک سبب مي شوند تا فشار ساکن در داخل سالن به طور صحيح و مناسب فراهم شود.در صورتي که اين مطلب در مورد سالنهاي قديمي تر صدق نمي کند. در اين راستا نحوه توزيع هواي ورودي بسيار حائز اهميت مي باشد و سبب درک بيشتر سيستم تهويه ميگردد.
● دستيابي به يک مثلث متعادل:
۱) در ابتدا ، لازم است تا مقدار جريان هواي مورد نياز سالن محاسبه گردد و براي دسترسي به اين مقدار از جريان هوا بايد شمار صحيحي از هواکش ها فعال شوند (مطابق شکل ۵)ابتدا از مرکز مثلث شروع کنيد و هوا را از طريق مدخلها وارد کنيد.
۲) دائما کنتور فشار ساکن را چک کنيد. ارقام درج شده بر روي صفحه اين کنتور بايد بين ۱۲ تا ۲۵ پاسکال باشد. در غير اينصورت جهت دستيابي به اين مقدار ، پره هاي مدخلهاي ورودي هوا را تنظيم کنيد.
۳) سرعت هوا در مدخل را بررسي کنيد که بايد بين ۳ تا ۳.۵ متر بر ثانيه باشد. در صورتي که مجاري مدخلها باريک باشد و يا اين که فشار منفي به ۲۵ پاسکال و يا حتي بيشتر از آن نيز برسد سرعت هوا تا ۵ متر بر ثانيه افزايش خواهد يافت.
۴) باد بزن هاي سقفي داخل سالن امکان استفاده از سيستم تهويه را براي آن قسمتهايي از سالن فراهم ميکنند که از سيستم تهويه سالم بهره اي نميبرند(نقاط کور)و نيز سبب مي شوند تا هزينه گرم کننده هاي سالن در طول زمستان کاهش يابد.خلاء حاصله از سالن هاي مرغداري در شرايط طبيعي داراي فشار بيش از ۵۰ پاسکال نمي باشند در غير اينصورت عملکرد و طول عمر هواکش ها کاهش مي يابد.

رشد جوجه ها از جنبه اقتصادي بستگي به طراحي صحيح جايگاه پرورش طيور و همچنين شرايط آب و هوايي منطقه دارد. در صورتي که محل نگهداري طيور فاقد اصول علمي و ...

معرفي و كاربرد • پكيج تهويه مطبوع ساخت گروه صنعتي اخگر بي نياز از سيستم موتور خانه مركزي جهت تامين هواي گرم زمستاني ، هواي خنك تابستاني و آبگرم مصرفي ...

● مقدمه مرغها در ساختمانهايي با محيطي کنترل شده پرورش مي يابندتا در اين محيط رشد و توليدشان را زياد کنند.يک سيستم تهويه نقش مهمي را در کنترل اين محيط ...

البته حرارت ملموس از طريق ديوار هاي ساختمان – سقف يا کف نيز از طريق کنداکسيون جابجا ميشود. جابجايي حرارت سالن ميتواند کم يا زياد باشد.اتلاف حرارتي از ...

▪ ابعاد: ابعاد کلي واحد قبل از چاپ بستگي به تعداد عمليات، حجم تجهيزات و تعداد پرسنل آن بخش دارد. همواره مي بايست فضاي گسترش را نيز در نظر داشت، چه با ...

حرارت در بدن پرندگان در نتيجه فعاليتهاي متابوليکي ( رشد – توليد تخم مرغ – نگهداري بدن ) توليد مي شود و مقدار گرماي توليد شده با توجه به وزن ، جثه ، گو ...

● مقدمه هوايي که از آن تنفس مي کنيم مملو از موجودات بسيار ريز است که با باد به حرکت درمي آيند. قارچ ها، باکتريها، ويروسها و گياهان براي انتقال گرده ها ...

در سابق هر مرغدار بنا به وسليقه و ابتکار خود و با کمک يک بناي ساده و چند کارگر ساختماني لانه براي نگاهداري مرغ هاي خود تهيه مي ديد ولي امروزه بر اثر پ ...

دانلود نسخه PDF - تهويه