up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله تهويه سالنهاي مرغداري PDF
QR code - تهويه سالنهاي مرغداري

تهويه سالنهاي مرغداري

اساس تهويه سالنهاي مرغداري و سرعت جريان هوا(سالنهاي بوقلمون) (2)

البته حرارت ملموس از طريق ديوار هاي ساختمان – سقف يا کف نيز از طريق کنداکسيون جابجا ميشود. جابجايي حرارت سالن ميتواند کم يا زياد باشد.اتلاف حرارتي از سالن در شرايطي رخ ميدهد که که حرارت سطح خارجي ساختمان کمتر از حرارت سطح داخلي ساختمان باشد.اين وضعيت در اغلب مواقع سال عادي است. اضافه حرارت سالن در شرايطي رخ ميدهد که حرارت سطح خارجي ساختمان بيشتر از حرارت سطح داخلي ساختمان باشد. اين حالت در روزهاي گرم تابستان رخ ميدهد که کف و سقف با تابش خورشيد گرم و داغ ميشود.
عايق سازي از گرم و سرد شدن سالن جلوگيري ميکند چون ميزان جابجايي حرارتي سالن را کم ميکند. نور خورشيدي که از طريق پنجره هاي ساختمان وارد ساختمان ميشود حرارت ملموس را افزايش ميدهد.
تبادل هوا و جابجايي آن – هواي خارج را بداخل مي اورد که اين هوا قبل از خروج از سالن گرم ميشود. اين جابجايي راه حلي براي حذف حرارت ملموس از سالن است.
توازن حرارت ملموس به حرارت ملموس توليد شده توسط پرنده ها و هيتر ها بستگي دارد.اگر هيتر ها روشن شوند حرارت اضافي ان با تبادل هوا و اتلاف حرارتي ساختمان حذف ميشود. فاکتورهاي زيادي بر توازن حرارت ملموس اثر ميگذارند( يعني اندازه بدن پرنده – تعداد پرنده ها – سطوح عايقکاري – حرارت بيروني سالن – حرارت داخلي سالن و سرعت و مقدار جابجايي هوا ). حرارت ملموس البته براي تبخير اب هم استفاده ميشود.
آبي که در سالن پاشيبده ميشود- نشط از ظروف آب و ريخت و پاش ان توسط پرنده – و رطوبتي که از مدفوع در سالن دفع ميشود بايد بخار شود يا بصورت دستي از سالن حذف شود _ مثلا تعويض آن بخش از بستر که خيس شده است - تا از اينکه بسترخيلي خيس و مرطوب شود جلوگيري کند. حرارتي که براي تبخير اب مصرف ميشود ديگربراي گرم کردن و بالا بردن درجه حرارت سالن نميتواند بکار گرفته شود. اين وضعيت در شرايط سردي هوا مطلوب نيست چون به حرارت ملموس براي حفظ درجه مناسب حرارت هواي ورودي لازم است.
در شرايط گرمي هوا خنک کردن با روش تبخير اب ميتواند به حذف مقداري از حرارت ملموس جلوگيري کند. استفاده از آب پاشها و صفحات تبخير دهنده آب اين کار را انجام ميدهند.
▪ توازن در رطوبت: Moisture Balance
مقدار رطوبت جايگاه پرنده بروضعيت رطوبت بسترو بر رطوبت نسبي هوا و پتانسيل غليظ شده آن(تشکيل شبنم) بر ديواره ها اثر ميگذارد. تهويه يکي از روشهاي نسبتا غالب براي حذف رطوبت توليد شده در ساختمان است.. پرنده ها از طريق تنفس و دفعيات خود رطوبت توليد ميکند.نشت آب و آب ريخته شده نيز در مقدار آبي که بايد از سالن حذف شود بايد به حساب بيايد.
جتوجه کنيد که در توليد رطوبت - رطوبت دفعيات برمقدار رطوبت تنفسي در سن ۴ تا ۱۶ هفتگي پيشي ميگيرد. با اين مطلب ميتوان توضيح داد که چرا اغلب کنترل رطوبت بستر وقتي بوقلمونها در سن ۱۰ تا ۱۴ هفته هستند مشکل است.
هواي تهويه اي ،رطوبت را تا جايي که ممکن است جذب ميکند.مقدار جذب گفته شده به مقدار رطوبت موجود در خارج سالنکه وارد سالن ميشود – درجه حرارت هواي خارج سالني–و مقدار رطوبتي که داخل جايگاه توليد ميشود بستگي دارد. يکي از نکات کليدي اينست که هواي گرم ظرفيت نگاهداري رطوبت بالاتري را نسبت به هواي سرد ايجاد ميکند. يک قاعده انگشتي اينست که براي هر۲۰ درجه فارنهايت افزايش در درجه حرارت هواي خشک مقدار گنجايش نگهداري رطوبت۲ برابر ميشود.
به اين ترتيب وقتي تفاوت درجه حرارت بين هواي خارج سالن و داخل سالن زياد است نسبت به وقتي که اين اختلاف درجه حرارت کم و اندک است حذف رطوبت از سالن آسانتر است. در شرايط خيلي سرد وقتي اختلاف درجه حرارت بين داخل و خارج سالن بسيار زياد است تبادل هواي چنداني جهت کنترل رطوبت انجام نميگيرد. وقتي درجه حرارت هاي بيرون متعادل است و رطوبت نسبي بالايي دارد کنترل سطح رطوبت در ساختمان خيلي مشکل است چون توانايي هواي خارج در جذب رطوبت بسيار محدود است.
▪ توازن گاز: Gas Balance
توازن گازها يک پيشرفت کاملا جديدي در مباحث تهويه است و انتظار ميرود که در آينده مهمتر هم شوند.دو توازن کلي که ميتواند انجام گيرد شامل بالانس دي اکسيد کربن و اکسيژن است. گاز آمونياک گاز مهمي در ساختمان پرنده است ولي رنجي از آمونياک توليدي در دست نيست.مهمترين منبع دي اکسيد کربن در ساختمان بوقلمونهاخود بوقلمونها هستند و سوخت هيترها .
بوقلمونها به ازاي هر۶۶۰ BTUاز کل حرارت توليدي ۱ فوت مکعب CO۲توليد ميکنند.
غلظت CO۲ در هواي خارج سالن حدود ۳۵۰ppm (۰ ۰۳۵ %) ميباشدمقدار تهويه براي کنترل CO۲ کمتر از مقادير لازم براي کنترل حرارت ملموس و رطوبت است.
هيترهاي پروپاني CO۲ راهمپاي خود هواي گرم شده در فضاي گرم شده جمع ميکنند. يک هير پروپاني۱.۲ فوت مکعب به ازاي هر ۱۰۰۰BTU حرارت توليدي CO۲ توليد ميکند. جابجايي هوا با تهويه ،O۲ تازه را نيز براي پرنده ها فراهم ميکند.پرنده ها در طول تنفس خود O۲ مصرف ميکنند و CO۲ توليد ميکنند.
به ازيا هر۶۶۰BTU کل حرارت توليد شده ۱.۲ فوت مکعب اکسيژن مصرف ميشود. هواي بيرون در حدود۲۱۰۰۰۰ppm(۲۱%) اکسيژن دارد.
سرعت تهويه بر مبناي اکسيژن در مقايسه باکنترل CO۲ يا حرارت يا رطوبت بسيار پايين است که به اين معني است که وقتي که غلظت CO۲ يا مقدارحرارت يا رطوبت کنترل ميشود –O۲ براحتي کنترل ميشود.
● جابجايي هوا: Air Exchange
جابجايي و تبادل هوا براي کنترل و ايجاد بالانس و توازن در حرارت ملموس – رطوبت و غلظت گازها لازم است و ميتواند کنترل شده يا کنترل نشده باشد.هواي جابجا شده تحت کنترل فنها تنها اجازه خروج در حرارت ملموس – رطوبت وco۲توليدي پرنده ها را ميدهد. جابجايي بيش از اندازه هوا ممکن است حرارت ورطوبت را بيش از حد حذف کند.و شرايط محيطي داخل سالن را نامطلوب نمايد.
کنترل وضعيت جابجايي هوا ميتواند از طريق تهويه مکانيکي يا طبيعي صورت پذيرد.که اين نوع تهويه ها در جملات جدا گانه اي شرح داده شده اند.
نفوذهوا به داخل يا خارج انواعي از جابجايي کنترل نشده هوا هستند که از طريق شکافها و منافذاطراف درو پنجره ها ومنافذ کف و سقف انجام ميشودنفوذ بيش از حد هوا به سمت داخل يا خارج( از اين منافذ )ممکن است منجر به جابجايي و تبادل معني داري در هوا گردد و شرايط سرماي کششي(cold drafty conditions) نامطلوبي را ايجاد کند يا هزينه انرژي زيادي راباعث شود( هيترها در صدد جبران اتلاف حرارت برايند).
نگهداري خوب ساختمان به کاهش نفوذ به داخل يا خارج هوا کمک کرده و کشش سرمايي را به حد اقل رسانده و به حذف هزينه هاي اضافي انرژي کمک ميکند.
تهويه هوا با کمک فنها انجام ميگيرد. البته گاهي در شرلايط ويژه اي ممکن است فنها کار کنند ولي مقدار مطلوب جابجايي هوا را ايجاد نکنند.
توانايي فنها در ايجادسرعت در جابجايي هوا به مشخصات کارايي پنکه ها و فشار ثابت بستگي دارد که پنکه ها اين ويژگي را در شرايط باد – وضعيت وروديها و وضعيت ديگر پنکه ها متحمل ميشود.

▪ هوا با سرعت کافي و مناسب وارد سالن ميگردد و سپس با هواي داخل سالن ترکيب ميشود. ▪ در صورت عدم ايجاد يک خلاء جزئي در داخل سالن هواکش هاي خروجي تنها مي ...

رشد جوجه ها از جنبه اقتصادي بستگي به طراحي صحيح جايگاه پرورش طيور و همچنين شرايط آب و هوايي منطقه دارد. در صورتي که محل نگهداري طيور فاقد اصول علمي و ...

معرفي و كاربرد • پكيج تهويه مطبوع ساخت گروه صنعتي اخگر بي نياز از سيستم موتور خانه مركزي جهت تامين هواي گرم زمستاني ، هواي خنك تابستاني و آبگرم مصرفي ...

● شناسايي توليد پايين در گله تخمگذار سويه هاي امروزي مرغان تخمگذار معمولا در دوران نيمچگي اگر از مديريت صحيحي برخوردار نباشند، توليد کمتري خواهند داش ...

در سابق هر مرغدار بنا به وسليقه و ابتکار خود و با کمک يک بناي ساده و چند کارگر ساختماني لانه براي نگاهداري مرغ هاي خود تهيه مي ديد ولي امروزه بر اثر پ ...

حرارت در سنين مختلف ، نقش مهمي در سلامت و توليد مرغ دارد؛ بخصوص در اوايل زندگي جوجه ها اين مساله از اهميت فراواني برخوردار است . براي تامين گرماي مورد ...

● مقدمه: از اصلي ترين عوامل موثر براي دستيابي به حداکثر توليد اقتصادي، مديريت پارامترهاي محيطي و بخصوص مديريت يستر در سالن پرورش مي باشد. چرا که وجود ...

● مقدمه هوايي که از آن تنفس مي کنيم مملو از موجودات بسيار ريز است که با باد به حرکت درمي آيند. قارچ ها، باکتريها، ويروسها و گياهان براي انتقال گرده ها ...

دانلود نسخه PDF - تهويه سالنهاي مرغداري