up
Search      menu
ستاره شناسی :: مقاله تلسکوپها PDF
QR code - تلسکوپها

تلسکوپها

تلسکوپ ها نور اجرام سماوي را جمع آوري کرده با متمرکز نمودن امواج نوري يک تصوير تشکيل ميدهند. امروزه اکثر ستاره شناسان از تلسکوپ به تنهائي استفاده نميکنند بلکه به آن ابزاري نظير دوربين رايانه و طيف نما متصل ميکنند تا بيشترين اطلاعات ممکن را از نور بگيرند.
دو نوع تلسکوپ مختلف و جود دارد:تلسکوپ انکساري که با عدسي نور را جمع آوري ميکند و تلسکوپ انعکاسي که از آينه استفاده ميکند.
● تلسکوپ انکساري
در تلسکوپ انکساري يک عدسي بنام عدسي شيئي نور را جهت تشکيل تصوير جمع آوري ودر کانون متمرکز ميکند. اين تصوير توسط عدسي ديگري به نام عدسي چشمي به صورت بزرگتر ديده ميشود.
عدسي هاي بزرگتر به هنگام نصب در تلسکوپ اندکي تغير شکل ميدهند و باعث اختلال در تصوير ميشود بخاطر همين ستاره شناسان نميتوانند تلسکوپهاي انکساري بزرگ بسازند.
تلسکوپ يرکس با يک عدسي به قطر ۱متر در ايالت ويسکانسين آمريکا بزرگترين تلسکوپ انکساري دنياست
● تلسکوپ انعکاسي
تلسکوپ هاي انعکاسي بوسيله آينه محدب نور اجرام سماوي را در کانون خود متمرکز ميکنند.اين نور در مقابل يا پشت آينه اصلي تصويري تشکيل ميدهد.
هرچه آينه اصلي بزرگتر باشد تصوير دقيق تر ديده ميشود.همه تلسکوپهاي بزرگ انعکاسي هستند زيرا نصب آئينه هاي بزرگتر از عدسي امکان پذير است.تلسکوپهاي انعکاسي انواع مختلفي دارند که متداولترين آنها کاسگرين نيوتني وکوده است.
● طيف نما چيست؟
تنها راه ستاره شناسان براي پي بردن به اجرام دور کسب حداکثر اطلاعات ممکن از امواج نور و ساير تشعشعات است که توسط تلسکوپ جمع آوري شده است. طيف سنج با تجزيه نور ستارگان به همان شيوه تجزيه نور در منشور ترکيب و دماي ستاره را مشخص ميکند.طيف ستاره شبيه به رنگين کمان است ولي خطوط سياه رنگي دارد.موقعيت اين خطوط معلوم ميکند که ستاره با چه گازهائي احاطه شده است.
منشور نور سفيد را شکسته و رنگها سازنده اش را تجزيه ميکند.
گازهاي خورشيدي طول موجهاي معيني از نور را جذب ميکنند و در طيف نوارهاي سياهي را پديد مي آورند.
● ثبت تصاوير
ستاره شناسان اوليه براي مشاهده فضا از تلسکوپ يا چشم غير مسلح استفاده ميکردند و سپس اجرامي را که ديده بودند ميکشيدند. اکنون ستاره شناسان حرفه اي و غير حرفه اي براي کسب تصاوير دائمي از تجهيزات عکسبرداري بهره ميبرند. اغلب اوقات تصاوير توسط رايانه پردازش ميشوند و اطلاعات مفصلي در اختيار ستاره شناسان قرار ميدهند. ستاره شناسان غير حرفه اي نيز ميتوانند با ساده ترين تجهيزات به نتايج عالي دستيابند.
تلسکوپهاي جديد
آينه هاي تلسکوپهاي عادي بسيار کلفت و سنگينند بنابر اين نوع تازه اي از آينه هاي سبکتر قويتر و با کنترل آسان تر ساخته ميشود. تلسکوپ کک در مائونا کياي هاوائي در آمريکا يکي از آن تلسکوپهاي جديد است. اين تلسکوپ به ۳۶ آينه کوچک تقسيم ميشود که در کنار هم تصوير واحد مي آفرينند.نوع ديگر تلسکوپها آينه نازکي باقابليت تنظيم با رايانه را دارند.
نوع سوم تلسکوپهاي جديد شبيه کندو است و از آينه هاي سبک و قوي که با کيسه هاي هوا نگه داشته ميشوند ساخته ميشوند.
تلسکوپهاي چندتائي
ميتوان نور چند آينه يا تلسکوپ را ترکيب کرد تا تصوير آينه بزرگ حاصل شود. اين آينه ها به عنوان يک سطح انعکاسي عمل ميکنند و تصاوير دقيق تري نسبت به حالت منفرد توليد ميکنند. تلسکوپ چند آينه اي از شش آينه به قطر ۱.۸ متر تشکيل شده که در مجموع يک سطح انعکاسي ۴.۵ متري ايجاد ميکنند.
اين تلسکوپ در رصدخانه ويپل آريزونا قرار دارد و اکنون در مرحله تبديل به تلسکوپ تک آينه اي با قطر ۶.۵ متر است. اين تلسکوپ در اواسط سال ۱۹۹۶ به کنار گذاشته شد.و تلسکوپ تک آينه اي از سال ۱۹۹۷ مورد بهره برداري قرار گرفت.
● تلسکوپ بسيار بزرگ
تلسکوپ بسيار بزرگ اکنون در رصد خانه جنوبي اروپا در شيلي در حال ساخت است. اين تلسکوپ نور ۴ تلسکوپ بزرگ را که هر کدام آينه اي به قطر ۸.۲ متر دارند ترکيب ميکند تا تصاوير دقيق تري از اجرام آسماني بسيار کم نور تهيه کند. اولين تلسکوپ در اواخر سال ۱۹۹۷ به خدمت گرفته شد.

راديوتلسکوپها همانند دستگاه هاي راديويي معمولي که در تمام منازل يافت مي شود، کار مي کنند. اما ميان اين دو وسيله، دو تفاوت عمده وجود دارد. اول امواجي ک ...

راديوتلسکوپها همانند دستگاههاي راديويي معمولي که در تمام منازل يافت ميشود، کار ميکنند. اما ميان اين دو وسيله، دو تفاوت عمده وجود دارد. اول امواجي که ر ...

● آشکار سازي جهانهاي دور ستاره شناسان تا کنون بيش از ۱۶۰ سياره بيرون از منظومه ي شمسي ما کشف کرده اند. واقعاً اين دنياها چه شکلي هستند؟ تا سال ۱۹۹۹ ست ...

رد گيري منبع اين صدا ، فکر يانسکي را به خود مشغول ساخت. او خورشيد را مورد بررسي قرار داد، ولي دريافت که صداي خش خش ناشي از ستارگان است و نه مخصوصا د ...

در اثر انفجار کهکشان نور و امواج راديويي بسيار شديدي ساطع مي شود و ستارگان کهکشان مزبور نيز نابود مي شوند. ولي هنوز علت دقيق انفجار کهکشانها مشخص نشده ...

اخترشناسي که در زبان يوناني از ترکيب اجزاي astronomia = astron + nomos (به معناي قانون ستارگان) تشکيل شده است علم اشياء سماوي (مانند ستارگان، سيارات، ...

تمام دانش ستاره شناسي از زمانيکه گاليله اولين مشاهداتش را با تلسکوپ انجام داد تا دهه ۱۹۳۰ و پيشرفتهايي که بدست آمد، توسط تلسکوپهاي نوري محقق شده بود. ...

همانطور که واضح است شهابهاي تلسکوپي به شهابهاي گفته مي شود که از درون دوربين يا تلسکوپ ديده مي شوند. يعني بدون در نظر گرفتن اين نکته که ممکن است برخي ...

دانلود نسخه PDF - تلسکوپها