up
Search      menu
مذهب و عرفان :: مقاله تفاوت دين و جادوگري PDF
QR code - تفاوت دين و جادوگري

تفاوت دين و جادوگري

مرزها و تفاوت هاي دين و جادوگري

ترسيم دقيق مرزهاي بين «دين » و «جادو» به لحاظ تاريخي قدري مشكل است و گاه ، در صورت امكان ، موانع بسيار دارد. واقعيت اين است كه مورخان كشورهاي فاتح معمولا دين كشور مغلوب را عين «جادوگري » مي دانستند و مورخان جهانگرد نيز هر اعتقاد و آداب و رسوم ديني را كه با باورهاي آنها مغايرت داشته ، عجيب و سحرآميز ناميده اند. تاليفات تاريخي ، از «هرودوت » و «گزنفون » تا امروز، بر اين واقعيت گواه مي دهند. به تعبير يكي از استادان مردم شناسي :
در تحقيقات نيز ضابطه و معياري براي مرزبندي «جادو» و «دين » نيست و قضاوت هايي كه در مورد «جادو» مي شود، اگر نگوييم غرض آلود است ، لااقل بايد گفت به قدري تحت تاؤير فرهنگ اعتقادي جامعه محقق است كه به ندرت مي توان حدود «جادو» و «دين » را در تحقيقات مشخا كرد. منابع تاريخي بر آن اند كه «جادو» در ميان اقوام گوناگون ، انتظارات متفاوت و متغيري را برآورده ساخته است ، از جمله :
در «مصر قديم »، توسل به «سحر» و «جادو» به اين نيت بود كه نتايج خوشايند داشته باشدأ «كلداني ها» برعكس ، بدين منظور به «جادو» توسل مي جستند كه خود را از اؤرات نحوست و پليدي كه در همه جا پراكنده بود، محفوظ نگاه دارند. البته ، بطور معمول ، توسل به «سحر» و «جادو» براي محفوظ ماندن از ارواح خبيث و دور كردن اجنه موذي است و جادوگران كم كم مدعي شدند كه ارواح و اجنه پليد به فرمان ايشان اند و چنانچه اراده كنند، ممكن است اجنه را هم براي زيان رساندن در اختيار گيرند.
تعارض در نظريه ها
در ميان صاحب نظران ، «ژرژ گورويچ » نه تنها ارتباطي بين اين دو مفهوم نمي بيند بلكه «دين » و «جادو» را درست در جهت مخالف يكديگر مي داند و اعتقادات «مانا»يي را در قلمرو «جادوگري » قرارمي دهد.در آن سو، پيروان نظريه «تكامل » بخصوص برجسته ترين شان «تايلر» و «فريزر» معتقدند كه «جادوگري » قبل از «دين » وجود داشته است . به نظر وي ،رفتار افراد در قبال اعتقاد به قواي فوق طبيعت ، از «جادوگري »، شروع شده و به «اصالت روح » رسيده است .و در اؤر شكست «جادوگري » و تلطيف و ملكوتي شدن اعتقادات ، «دين » به وجود آمده است . «تايلر» معتقد است كه منشا اعتقاد به قواي ماوراالطبيعه و ارواح «معتقدات جادويي » است .كه به مرور هماهنگ با زمينه هاي ديگر فكري ، جنبه اخلاقي و عقلاني پيدا كرده و سرانجام به «اعتقادات ديني » ختم شده است .«ويلهم شميت »،مردم شناس مسيحي آلماني ، برآن است كه سرآغاز و منشا اعتقادات جوامع انساني ، يكتاپرستي و اعتقاد به خداي يگانه است أ به مرور، براؤر سواستفاده سودجويان از ساده لوحي افراد، بخشي از اعتقادات ديني به اضمحلال گراييده و «جادوگري » از آن منشعب شده است .به اعتقاد «اشميت »، «جادوگري » در واقع نوعي انحطاط ديني است .
تفاوت ها
از مجموع ديدگاه ها و نوشته هاي مورخان و محققان مي توان حدود اختلاف بين «دين » و «جادو» را به رقم مشكل بودن مرزبندي بين اين دو مفهوم تا اندازه يي تبيين كرد. برخي از اين حدود بدين قرارند:
۱ جادوگر مدعي است كه ارواح خبيث و اجنبه تحت فرمان او هستندأ و وي براي انجام منظور خود به آنها امر و نهي مي كند و اگر لازم باشد، مي تواند آنها را حتي شلاق بزند! در دين ، براي برآورده شدن حاجات ، استغاؤه و تمنا مي شود و هميشه نيروهاي ماوراالطبيعه در مرتبه بالاتري قراردارند و صاحب احترام و قداستند.
۲ جادوگري ، متوسل شدن به قواي نامريي براي محفوظ ماندن از آسيب و دور كردن ارواح پليد است أ ولي در دين ، اين توسل براي جلب محبت و رسيدن به خير و عافيت است .
۳ در جادوگري ، غالبا براي زيان رساندن به ديگران ، شكست يا مرگ دشمن يا آسيب رساندن به رقيب و هوو از قواي نامريي كمك مي جويندأ ولي در دين ، براي بازيافتن سلامتي و موفقيت افراد است كه از قواي فوق طبيعت استمداد مي طلبند.
۴ جادوگران مدعي اند كه در دلبستگي هاي عشقي مي توانند در دل يكي از طرفين حتي برخلاف تمايل قلبي وي محبت ايجاد كنند و يا محبتي را از بين ببرند و گاه ادعا مي كنند كه مي توانند شخا مورد نظر را حاضر كنندأ دين داران تنها محبت مي جويند بي هيچ مرز و حدي كه در واقع همان رحمت عام است .بعضي از جنبه هاي «جادوگري » با اقدامات شيادان در هم آميخته است بطوري كه به زحمت مي توان آنها را در شمار وجوه مميز «جادوگري » قرارداد.اين گونه سواستفاده ها، كه تقريبا در همه جوامع متمدن و غير متمدن وجود دارد، به موجب قوانين كشورها شناخته شده ، مورد تعقيب قرارمي گيرد.
مسيحيت و جادوگري
برخي از نويسندگان مسيحي اصرار دارند كه «جادوگري » به صورت پرستش شياطين و اعمال «كفرآميز» در ميان دهقانان اروپايي رواج داشته و از بقاياي اديان پيش از مسيحيت بوده است .در هر حال ، چه اين ادعا پذيرفته و چه رد شود، كليساي كاتوليك با «جادوگري » به گونه نوعي رافضيت برخود داشت كه مي بايست ريشه كن گردد.
با پايداري نهضت «اصلاح ديني » )ق كغل ضقگ كظ ظح( كليسا در مبارزه خود عليه عدول از دين )از جمله جادوگري (جدي تر و فعال تر شد. پروتستان ها اعتقادات خود را عين نا انجيل مي دانستند، و در نتيجه كساني را كه منكر وجود «جادوگران » مي شدند، منكر كتاب مقدس مي شناختند.در واقع هم كاتوليك ها و هم پروتستان ها به دنبال جادوگران بودند.اعتقاد و باوري چنين محكم به وجود «جادوگري »، سبب شد كه بيماران رواني نيز بخاطر رفتار غريب شان «جادوگر» خوانده شوندأ مثلا اكثر مردم ساكن در منطقه موسوم به «كره هانتينگتون » در ناحيه «نيوانگلند» امريكا، از نسل دو برادرند كه در سال ۱۶۳۰، پس از آنكه مادرشان به دليل جادوگر بودن سوزانده شده ، به امريكا مهاجرت كرده اند.خيلي از اسكيزوفرنيك ها معتقد بودند خودشان جادوگرند يا جادو شده اند.دانش مربوط به علت بيماري ها اندك بود و مرگ انسان ها و حيوانات به آساني ، به «جادوگري » نسبت داده مي شد.
«ژوهان وي ير» در آلمان و «رژينا اسكات » در انگلستان ، نخستين كساني بودند كه متذكر شدند «جادوگران » بيماران رواني هستند. با اين همه «جيمز لول » پادشاه انگلستان به جادوگري اعتقاد راسخ داشت و حتي در حمايت از اين عقيده كتاب نوشت .«سنت ونسان دويل » در فرانسه نيز ادعا كرد كه خيلي از آنها كه «جادوگر» شناخته شده اند، واقعا بيمار رواني اند.

آلتادين‌ موارد مصرف‌: آلتادين‌ در التهاب‌ وتحريكات‌ مخاط گلو بكار مي‌رود. همچنين‌به‌ عنوان‌ خلطآور در سرفه‌هاي‌ ناشي‌ ازافزايش‌ ترشحات‌ مجاري‌ تنفسي‌ ...

آئروديناميک بخشي از فيزيک است که به بررسي مکانيک اجسام متحرک در گازها اختصاص دارد. و در آن بويژه به نيروهاي وارد بر اجسامي که در هوا در حرکتند توجه مي ...

آئروديناميک بخشي از فيزيک است که به بررسي مکانيک اجسام متحرک در گازها اختصاص دارد. و در آن بويژه به نيروهاي وارد بر اجسامي که در هوا در حرکتند توجه مي ...

چه ازلحاظ ظاهروچه ازلحاظ ماهيت گريت دين يکي اززيباترين ومشهورترين انواع در بين سگهاي عظيم الجثه است. نام اين نژاد(البته درزبان انگليسي) درواقع ترجمه ا ...

خرافه چيست؟ منظور ما از خرافه هر حرف، کار، سنت و رسمي است که دليل عقلي و يا نقلي معتبر نداشته باشد. به عبارت ديگر خرافه گفتار رفتار و انديشه ايست که د ...

چارلز موريس از جامعه شناسان و روانشناسان دين در كتاب مهم خود با عنوان «راههاي زندگي» (Paths of Life) تنوع اديان جهان را برحسب تقسيم بندي پيشگفته توضيح ...

ملكيان كه درعرصه هاي دين پژوهي و فلسفه دين صاحب نظر و نظريه است در بحث خود كوشيده است به پاره اي از مشكلات و موانعي بپردازد كه در مسير تعيين سنجه هاي ...

پيشواي چهارم شيعيان عليه السلام بعد از حضور در حماسه افتخار آفرين و عزت بخش عاشوراي حسيني، از لحظه‏اي که در غروب عاشورا با شهادت پدر بزرگوار و ساير عز ...

دانلود نسخه PDF - تفاوت دين و جادوگري